Bezpieczeństwo i odniesienia Aeg Wkl 503

Bezpieczeństwo Aeg Wkl 503 jest jednym z najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa, które mogą być zastosowane w Twoim domu lub biurze. System zapewnia wysokie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, a także zapewnia skuteczne zabezpieczenia przed hakerami i cyberprzestępcami. Aeg Wkl 503 oferuje szeroką gamę funkcji, w tym wysoce wydajne funkcje szyfrowania, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. System oferuje również optymalne wykrywanie i śledzenie wszelkich nieprawidłowości bezpieczeństwa, a także zapewnia elastyczne zarządzanie bezpieczeństwem w czasie rzeczywistym.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo i odniesienia Aeg Wkl 503

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

Mechaniczny regulator temperatury.

* Położenie zabezpieczenia przeciwmrozowego 7 °C.

* Histereza przełączania regulatora RT: poniżej 2 °C.

Bezstopniowy dobór temperatury w zakresie pomiędzy 6°C i 30°C, z pozycją zabezpieczenia przeciwmrozowego.

* Przewód przyłączeniowy o dł. 1 m do podłączenia na stałe.

* Stopniowanie mocy zależne od zapotrzebowania od 500 W do 3 kW.

Możliwość ograniczenia zakresu regulatora temperatury.

Wysokiej jakości grzałka ze stali nierdzewnej z aluminiowymi płytkami.

* WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK na górze z prawej strony urządzenia.

* Odczyt elementów obsługowych od góry.

Z zabezpieczeniem termicznym z funkcją automatycznego resetowania.

* Kolor obudowy i kratki wentylacyjnej biały, zbliżony do RAL 9016.

* Dołączony oddzielny uchwyt montażowy do mocowania ściennego.

* Ochrona przeciwbrygowa IP 24, klasa bezpieczeństwa II.

OSTRZEŻENIE Obrażenia ciała

!

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, które

ukończyły 8 lat oraz przez osoby o zmniejszonych

z d o l n o ś c i a c h

f i z yc z nyc h,

lub umysłow ych lub osoby nieposiadające

odpowiedniego doświadczenia względnie wiedzy,

jeżeli są one pod nadzorem lub zostały przeszkolone

w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz

zrozumiały wynikające stąd niebezpieczeństwa.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Czyszczenie oraz konserwacja wykonywana przez

użytkownika są czynnościami, których dzieciom nie

wolno wykonywać bez nadzoru.

OSTROŻNIE Poparzenie

Temperatura ciepłej wody przy zasilaniu wodą

wstępnie podgrzaną, np. przez instalację solarną,

może różnić się od nastawionej temperatury zadanej.

3. Opis urządzenia

Urządzenie podgrzewa przepływającą przez nie wodę.

Temperaturę wody ciepłej na wylocie można płynnie usta-

wiać za pomocą regulatora. Od określonej ilości prze-

pływu, w zależności od ustawienia temperatury i tempe-

ratury wody zimnej, sterownik włącza odpowiednią moc

grzewczą.

Przy niskich temperaturach wody zasilającej i wysokiej

temperaturze docelowej, przepływ jest automatycznie tłu-

miony przez sterowany zawór ograniczający przepływ.

Dzięki temu zawsze osiągana jest żądana temperatura.

W przypadku używania wstępnie podgrzanej wody, po-

wyżej temperatury 45°C na wyświetlaczu widoczny jest

komunikat ERROR.

Pokrętło do regulacji temperatury

Obracając pokrętło, można płynnie ustawić żądaną

temperaturę. Ustawiona temperatura jest widoczna na

wyświetlaczu. Dopuszczalny zakres temperatur można

znaleźć w rozdziale „Dane techniczne".

Przyciski zapisu 1 i 2

Za pomocą tych przycisków można w szybki sposób wy-

wołać dwa różne ustawienia temperatury. Temperatury

te można ustalić.

Przycisk ECO

Przycisk ten służy do włączania i wyłączania funkcji ECO.

Po włączeniu funkcji ECO zapala się zielony wskaźnik

pod przyciskiem. Dodatkowo na wyświetlaczu widoczny

jest symbol ECO.

Funkcja ECO ogranicza ilość przepływu na przepływ

ECO i ustawia wstępnie określoną temperaturę ECO.

Obie wartości można dopasować za pomocą menu in-

formacyjnego.

Wskazówka

Każda zmiana temperatury na urządzeniu (za pomo-

cą regulatora temperatury lub przycisków zapisu)

prowadzi do wyłączenia funkcji ECO. Funkcję ECO

należy wówczas włączyć ponownie w razie potrzeby.

Po wybraniu temperatury za pomocą sterownika zdalne-

go, funkcja ECO jest automatycznie włączana ponownie

po zakończeniu pobierania wody.

Menu INFO

Naciśnięcie przycisku ECO powoduje przejście do menu

INFO, w którym można skonfigurować funkcje ułatwia-

jące obsługę oraz wyświetlić ustawione wartości (patrz

rozdział „Wybór parametrów trybu ECO"): ustawienie

wartości temperatury/ilości przepływu trybu ECO, zabez-

pieczenie przed dziećmi, program Wellness, automatyka

ilości wody. Za pomocą przycisku ECO można również

ustawić jasność wyświetlacza i światło orientacyjne.

Obsługa – przeznaczone dla użytkownika i specjalisty

s e n s o r yc z nyc h

Ustawienia można zmieniać po przytrzymaniu przycisku

ECO przez co najmniej trzy sekundy.

Naciskanie przycisku ECO powoduje przechodzenie do

następnych funkcji.

Po dotarciu do żądnej funkcji, można zmienić jej ustawie-

nia, obracając pokrętło do regulacji temperatury.

Obsługa zdalna za pomocą zdalnego sterownika tem-

peratury

Urządzenie można obsługiwać zdalnie za pomocą

zdalnego sterownika temperatury. Pilot jest wodo-

szczelny i można go używać również podczas kąpie-

li i pod natryskiem. Istnieje możliwość równoległe-

go używania maks. czterech sterowników zdalnych.

Za pomocą zdalnego sterownika temperatury można

zmieniać ustawienie temperatury urządzenia z pewnej

odległości (na przykład stojąc przy zlewozmywaku).

Sterownik zdalny jest wyposażony w cztery przyciski

(stałe ustawienie 38° i 55°; + oraz - w krokach co 0, 5°) do

wyboru temperatury. Wysyłanie sygnałów do urządzenia

jest sygnalizowane na nadajniku poprzez zaświecenie

czerwonej diody LED.

Gdy urządzenie pracuje w trybie ECO, naciśnięcie do-

wolnego przycisku na sterowniku zdalnym powoduje

przerwanie funkcji ECO do następnego poboru wody.

Dwie minuty po zakończeniu poboru wody następuje

ponowne przełączenie do trybu ECO. Gdy urządzenie

działa w normalnym trybie pracy, za pomocą sterownika

można ustawić stałą temperaturę (patrz rozdział „Zdalny

sterownik temperatury").

Dynamiczne zabezpieczenie przed poparzeniem

Urządzenie jest wyposażone w funkcję dynamicznego

zabezpieczenia przed poparzeniem. Po wybraniu tem-

peratury na urządzeniu lub na zdalnym sterowniku tem-

peratury ustawiona została temperatura dla następne-

go poboru wody. W ciągu następnych dwóch minut ani

podczas pobierania wody oraz w ciągu dwóch minut po

zakończeniu pobierania wody nie można zwiększyć tem-

peratury powyżej 43°C.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Urządzenie można włączyć z ustawieniem temperatu-

ry maksymalnej (patrz rozdział „Zabezpieczenie przed

dziećmi").

Komfortowa funkcja Wellness

Istnieje możliwość trwałego ustawienia komfortowej funk-

cji Wellness, która po trzech minutach pobierania wody

obniża temperaturę o 10°C i podnosi ją z powrotem po

upływie 10 sekund. Po następnych 10 sekundach tem-

peratura zostaje ponownie obniżona o 10°C, a po kolej-

nych – ponownie podniesiona (patrz rozdział „Ustawianie

komfortowej funkcji Wellness"). Zmiany temperatury są

wykonywane do zakończenia pobierania wody.

Automatyka ilości wody

Funkcja automatyki ilości wody ma za zadanie zmniejsze-

nie ilości przepływu do ok. 4 l/min po pobraniu określonej

ilości wody (patrz rozdział „Ustawianie automatyki ilości

wody"). Dzięki temu można kontrolować ilość wody, a tym

samym czas natrysku. Ustawienie funkcji automatyki ilo-

ści wody obowiązuje tylko dla następnego pobierania

wody.

Podświetlenie wyświetlacza

Wyświetlacz urządzenia jest wyposażony w podświe-

tlenie. W przypadku ustawienia temperatur do 42, 5°C

włącznie, podświetlenie ma kolor niebieski, a przy tem-

peraturach wyższych niż 43, 0°C, podświetlenie zmienia

kolor na czerwony.

Tło wyświetlacza zapala się po naciśnięciu przycisków,

obróceniu pokrętła do regulacji temperatury lub gdy przez

urządzenie przepływa strumień wody większy niż wyma-

gany do włączenia.

43

Zobacz poniższy poradnik dla AEG WKL 503. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG WKL 503, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG WKL 503. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG WKL 503 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG WKL 503

Strona: 1

40Dla Użytkownika21C26_07_31_0037Najważniejszawskazówka1 Wyłącznik wł. / wył.2 Pokrętło doboru temperatury3 Sztyfty ograniczające31. Instrukcja obsługiW celu uniknięcia potencjalnego ryzyka pożaru lub porażeniaprądem elektrycznym użytkowanie urządzeń elektrycznychmusi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepi-sami. W związku z powyższym urządzenie należy użytkowaćzgodnie z wskazówkami zaleceniami zawartymi w niniejszejinstrukcji. Każde użycie konwektora niezgodne z zaleceniamiproducenta może spowodować uszkodzenie urządzenia lubniebezpieczeństwo dla zdrowia Użytkownika. Należy zwrócićuwagę na prawidłowy dobór mocy grzewczej konwektora dozapotrzebowania ciepła pomieszczenia. Przed rozpoczęciemeksploatacji urządzenia należy przeczytać starannie niniejsząinstrukcję i przestrzegać jej zaleceń.Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie przechować iw przypadku sprzedaży urządzenia przekazać ją nowemuwłaścicielowi.W przypadku napraw lub konserwacji konwektorainstrukcję należy udostępnić Serwisantowi do wglądu.1. 1 Opis urządzeniaKonwektory typu WKL są przystosowane wyłącznie do montażu na ścianie. Służą jako wyłączne źródłoogrzewania np. w łazienkach lub toaletach, oraz jako ogrzewanie wspomagające lub okresowe wpokojach gościnnych i pomieszczeniach do uprawiania hobby.Typoszereg WKL – SPo zamocowaniu na ścianie i podłączeniu do gniazdka elektrycznego urządzenie jest gotowe do użytku.Typoszereg WKL – UPo zamocowaniu na ścianie i podłączeniu stałym poprzez puszkę przyłączeniową do obwoduelektrycznego urządzenie jest gotowe do użytku.Działanie urządzeniaPowietrze dopływające do konwektora jest ogrzewane przez element grzejny (grzałkę) i wypływa górnąkratką wypływu powietrza (4) na zasadzie naturalnej konwekcji. Zimne powietrze dopływa do urządzeniapoprzez otwory znajdujące się w jego dolnej części.Elementy zabezpieczająceKonwektory posiadają ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STR), który wyłącza urządzenie wprzypadku jego przegrzania. Po usunięciu przyczyny np. zatkane otwory dopływu lub odpływu powietrza,konwektor podejmuje automatycznie dalszą pracę.1. 2 ObsługaKonwektor jest włączany lub wyłączany przy pomocy wyłącznika (1) znajdującego się z prawej stronyurządzenia. Żądana temperatura pomieszczenia nastawiana jest za pomocą pokrętła doborutemperatury (2) bezstopniowo w zakresie od ok. +6 °C do +30 °C. Temperatura w pomieszczeniuutrzymywana jest na stałym nastawionym poziomie, dzięki wbudowanemu w urządzenie regulatorowitemperatury, poprzez krótkie powtarzające się nagrzewanie. W tym celu moc grzewcza urządzenia musiodpowiadać co najmniej zapotrzebowaniu cieplnemu pomieszczenia. Jeżeli w danym pomieszczeniuznajduje się kilka urządzeń grzewczych ustawienie pokrętła doboru temperatury w poszczególnychurządzeniach może nie być jednakowe. W celu uniknięcia nadmiernego zużycia energii elektrycznej przyotwartych oknach, podczas wietrzenia pomieszczenia konwektor należy wyłączyć wyłącznikiem (1).Zabezpieczenie przeciwmrozoweW przypadku użycia konwektora jako zabezpieczenia pomieszczeń przed zamarzaniem, pokrętło doborutemperatury (2) należy przekręcić do oporu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara ().W takim położeniu regulator temperatury włącza ogrzewanie w chwili spadku temperatury wpomieszczeniu do wartości ok. +6 °C.

Strona: 2

41abC26_07_31_0038Ograniczenie regulatora temperaturyPrzy pomocy dwóch sztyftów (3) znajdujących się na tylnej ścianceobudowy regulatora możliwe jest ograniczenie regulatoratemperatury do określonej nastawy lub ograniczenie zakresunastaw temperatury.W celu ograniczenia do żądanej temperatury należy sztyft awetknąć w otwór znajdujący się po stronie przeciwnej.Przy ograniczaniu zakresu nastaw temperatury należy nastawićwartość minimalną i maksymalną pokrętłem doboru temperatury izaznaczyć poprzez wetknięcie sztyftu b w otwór znajdujący się poprzeciwnej stronie.1. 2. 1 Dodatkowy regulator temperaturyOgrzewacz może współpracować z dostępnymi w handlu regulatorami temperatury. W tym celu należyprzekręcić pokrętło doboru temperatury (2) do oporu w kierunku ruchu wskazówek zegara (MAX).Dodatkowy regulator temperatury powinien być umieszczony na wysokości co najmniej 1, 5 m odpodłogi, w możliwie dużej odległości od ogrzewacza.1. 2 Wyłączenie z eksploatacjiW celu całkowitego wyłączenia urządzenia należy ustawić wyłącznik w pozycji wył. (AUS) i wyciągnąćwtyczkę z gniazdka. Wtyczki nie wolno wyciągać z gniazdka za przewód.1. 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwaUrządzenie nie może być używane:- w pomieszczeniach zagrożonych niebezpieczeństwem pożaru lub eksplozji przez działaniechemikaliów, jurzu, gazów i łatwopalnych oparów.- w bezpośredniej bliskości przewodów lub zbiorników zawierających materiały łatwopalnelub zagrożone eksplozją.- Z tego powodu niedopuszczalne jest niezachowanie minimalnych odległości. Montaż instalacji elektrycznej, pierwsze uruchomienie oraz konserwacja urządzenia mogąbyć wykonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca, na podstawie niniejszej instrukcji Urządzenie nie może być w żadnym wypadku użytkowane w chwili gdy w pomieszczeniach,w których się znajduje prowadzone są prace malarskie, układanie podłóg lub wykładzin,czyszczenie przy użyciu benzyny lub podobnych płynów łatwopalnych oraz pastowaniepodłóg. Powierzchnie obudowy i kratki wylotu powietrza mogą podczas pracy urządzenia nagrzewaćsię do temperatury ok. 80°C. W pobliżu konwektora w żadnym przypadku nie powinnyprzebywać dzieci! Z uwagi na niebezpieczeństwo zapalenia się nie należy układać na ogrzewaczu, opieraćani wsuwać pomiędzy ogrzewacz i ścianę żadnych przedmiotów np. ręczników, bielizny itp.Ponadto w najbliższym otoczeniu urządzenia nie mogą znajdować się żadne serwety,zasłony lub pojemniki z substancjami łatwopalnymi.W celu zabezpieczenia konwektora przed przegrzaniem nie wolno go zakrywać.Polski

Strona: 3

42Sprawdzić, czy...... Włączony jest wyłącznik.... Włączone są bezpieczniki lub nie zadziałało zabezpieczenie różnicowo-prądowe.Usunąć przyczynę!Jeżeli konwektor nadal nie ogrzewa się zawiadomić Serwis!Sprawdzić, czy urządzenie nie jest zakryte i czy nie doszło do jego przegrzania (np. zatkane otworypowietrzne)Jeżeli po kilku minutach ochłodzenia urządzenie nadal nie grzeje, zawiadomić serwis!podać typ (Typ) i numer (Nr. :) urządzenia z tabliczki znamionowej (8)• Urządzenie nie ogrzewasię?• Urządzenie wyłącza sięsamoczynnie?• Zostaniepowiadomiony serwis?Co robić, gdy? A Należy zachować niżej wymienione minimalne odległości mebli, zasłon, firanek i materiałówłatwopalnych od elementów konstrukcyjnych ogrzewacza:od otworów wylotowych ⇒ 500 mmod boków ⇒ 100 mmod górnej części obudowy ⇒ 150 mmod dolnej części obudowy ⇒ 100 mmod tylnej ścianki urządzenia ⇒ 26 mmGorące powietrze musi bez przeszkód wypływać z urządzenia Konwektor nie może być używany jako stojący Nie stawać na urządzeniu Nie wolno dokonywać żadnych zmian lub przeróbek konwektora Urządzenia nie pozostawiać bez nadzoru podczas pracy Ostrożność zalecana jest szczególnie w przypadku obecności dzieci, zwierząt lubosób niepełnosprawnych W przypadku uszkodzenia elementów konwektora, jego upadku lub wystąpienia usterkinie należy go uruchamiać W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić na oryginalnyoferowany przez Producenta. Wymiany może dokonać wyłącznie Zakład Serwisowy.1. 4 Czyszczenie i konserwacjaW przypadku ewentualnego wystąpienia na obudowie urządzenia lekkich brązowych przebarwień,należy je niezwłocznie usunąć wilgotną ściereczką. Urządzenie należy myć po ostygnięciu używajączwykłych środków pielęgnacyjnych. Unikać środków szorujących i żrących. Nie wolno pryskać środkówczyszczących do otworów wlotu i wylotu powietrza. Przy regularnych przeglądach należy dokonywaćrównież kontroli elementów regulująco –kontrolnych. Najpóźniej po 10 latach od pierwszegouruchomienia należy bezwzględnie dokonać dokładnej kontroli wszystkich elementówregulacyjno – zabezpieczających.Typ: WKL....E-Nr. :...... F-Nr. :......

Strona: 4

43Dla Instalatora2. Instrukcja montażuZamocowanie ogrzewacza i wykonanie podłączenia elektrycznego powinny być wykonane przezInstalatora na podstawie niniejszej instrukcji.Opakowanie urządzenia należy usunąć na miejscu montażu. Przy rozpakowaniu urządzenia należysprawdzić, czy w opakowaniu nie zostały żadne elementy.2. 1 Budowa urządzenia4 Kratka wypływu ciepłego powietrza5 Listwa mocująca6 Bolec zabezpieczający7 Przewód zasilania elektrycznego8 Tabliczka znamionowaDane techniczneTypWKL 503 SWKL 503 UWKL 753 SWKL 753 UWKL 1003 SWKL 1003 UWKL 1503 SWKL 1503 UWKL 2003 SWKL 2003 UWKL 2503 SWKL 2503 UWKL 3003 SWKL 3003 UWys. mm 450Szer. mm 370 445 445 590 740 890 1040Głęb.z listwą mocującąmm78100Wymiar A mm 121 195 195 343 491 639 787Ciężar kg 4, 0 4, 6 4, 6 6, 0 7, 2 8, 4 9, 9Zasilanie 1/N ~ 230 VMoc grzewcza kW 0, 5 0, 75 1, 0 1, 5 2, 0 2, 5 3, 0Zakres nastaw temp. ºC ok. 6 do 30Zabezpieczenie prze-ciwmrozoweºC ok. 6KlasazabezpieczeniaIIRodzaj ochrony IP 24, (bryzgoszczelna)Dopuszczenia Patrz tabliczka znamionowa2. 2 Przepisy i zaleceniaW warsztatach lub innych pomieszczeniach, w których występują spaliny, oleje i opary benzyny lub teżchemikalia czy rozpuszczalniki może dochdzić do utrzymujących się przez dłuższy czas nieprzyjemnychzapachów lub zanieczyxzczeń. urządzenie może być zamontowane tylko na pionowej ścianie odpornej na temperaturęminimum 80°C należy bezwzględnie zachować minimalne odległości od otaczających przedmiotów instalacja elektryczna i podłączenie muszą być wykonane zgodnie z Polską Normą izaleceniami Zakładów Energetycznych

Strona: 5

44 urządzenie nie może być zamontowane bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym o ile urządzenie zostanie podłączone do elektrycznej puszki przyłączeniowej należyprzewidzieć możliwość odłączenia od sieci na wszystkich biegunach na odległośćminimum 3 mm, za pomocą bezpieczników lub przekaźników.Instalacja za pomocą kabla przewodu ułożonego na stałe nie jest dozwolona. napięcie w miejscu montażu ogrzewacza musi być zgodne z podanym na tabliczceznamionowej przy instalacji urządzenia w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub kabinęprysznicową należy przestrzegać stref bezpieczeństwa urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby pokrętło regulacji było niedostępne dlaosób znajdujących się w wannie lub pod prysznicem przewód zasilania sieciowego może być wymieniony tylko przez uprawnionego Fachowca,na oryginalny przewód producenta2. 3 Montaż urządzenia2. 3. 1 Montaż uchwytu ściennego BListwę mocującą należy wykorzystać jako szablon do montażu. Zapewnia ona prawidłowe umieszczeniekonwektora.Mocowanie urządzenia należy wykonać w następujący sposób: I załączoną do urządzenia listwę mocującą (5) ustawić poziomo na podłodze i zaznaczyćna ścianie otwory montażowe a i d. II podnieść listwę mocującą tak, aby otwory b w listwie mocującej pokrywały się zwykonanymi uprzednio zaznaczeniami na ścianie zaznaczyć na ścianie otwory c i d listwy mocującej w miejscach wszystkich czterech zaznaczeń wywiercić otwory i przymocować listwęmocującą przy pomocy odpowiednich kołków rozporowych i wkrętów, przystosowanych dodanego rodzaju ściany. Przy wykorzystaniu poziomych i pionowych otworów wzdłużnychmożliwa jest korekta położenia listwy w przypadku niedokładnego wykonania otworóww ścianie.2. 2 Montaż urządzenia CPrzy wykorzystaniu przecięć w tylnej ściance zawiesić konwektor równocześnie na 4 występach listwymocującej i wcisnąć zatrzask. Obrócić bolec zabezpieczający (6) listwy mocującej do oporu, w kierunkuruchu wskazówek zegara. W celu demontażu konwektora, po odblokowaniu bolca zabezpieczającegourządzenie podnieść lekko i wysunąć do przodu z zaczepów.2. 4 Podłączenie elektrycznePodłączenie elektryczne może być wykonane tylko do sieci prądu zmiennego onapięciu 230VDo podłączenia należy zainstalować gniazdko sieciowe z uziemieniem lub elektryczną puszkęprzyłączeniową w odległości minimum 10 cm od boku urządzenia. Przy podłączeniu do puszkiprzyłączeniowej należy obciąć wtyczkę, a przewód elektryczny skrócić w razie potrzeby w taki sposób,aby nie leżał na urządzeniu. Końcówki przewodów zalutować lub wyposażyć w tuleje zaciskowe.2. 5 Przekazanie UżytkownikowiNależy wyjaśnić zasadę działania i funkcje urządzenia. Zwrócić uwagę na bezpieczeństwo użytkowania.

Marka:
AEG
Produkt:
Grzejniki
Model/nazwa:
WKL 503
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Polski, Rosyjski

Powiązane produkty AEG WKL 503

Bezpieczeństwo i odniesienia Aeg Wkl 503

Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo i odniesienia Aeg Wkl 503

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo i odniesienia Aeg Wkl 503