Dane dotyczące usług podstawowych Asus Vh236s

Usługi podstawowe Asus Vh236s to kompletny pakiet funkcji, który oferuje użytkownikom wszechstronne wsparcie techniczne. Zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do utrzymania systemu operacyjnego, oprogramowania i sprzętu w jednym miejscu. Wśród funkcji wchodzących w skład usług podstawowych Asus Vh236s znajdują się m.in. aktualizacje systemu, oprogramowanie zabezpieczające i narzędzia do rozwiązywania problemów. Co więcej, użytkownicy mają dostęp do autoryzowanych części zamiennych, usług serwisowych i wsparcia technicznego. Wszystkie usługi podstawowe Asus Vh236s są dostarczane za pośrednictwem bezprzewodowych sieci informacyjnych, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do najnowszych informacji i aktualizacji w każdym miejscu.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług podstawowych Asus Vh236s

DECYZJA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach czynności wykonywanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny

EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY (EFI),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE 1 (zwane dalej "rozporządzeniem"), w szczególności jego art. 25,

uwzględniając opinię 2 Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wydział ds. zgodności EFI może w ramach swojego funkcjonowania prowadzić dochodzenia administracyjne na podstawie Kodeksu postępowania dla pracowników Grupy EBI, co wiąże się z przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych.

(2) Inspektor ochrony danych EFI może z własnej inicjatywy lub na wniosek administratora danych bądź dowolnej osoby fizycznej badać zgłaszane mu sprawy i zdarzenia bezpośrednio związane z jego zadaniami, a także składać sprawozdania osobie zlecającej przeprowadzenie dochodzenia lub administratorowi danych zgodnie z art. 45 ust. 2 rozporządzenia.

(3) Wydział ds. zarządzania kadrami i zasobami EFI może w ramach swojego funkcjonowania prowadzić postępowania dyscyplinarne na podstawie par. 6 Regulaminu pracowniczego EFI, tytułu IV Polityki godności w miejscu pracy oraz obowiązujących w EFI kodeksów postępowania.

(4) Członkowie Rady Dyrektorów, dyrektor naczelny, zastępca dyrektora naczelnego i pracownicy EFI oraz podmioty powiązane uczestniczące w operacjach/transakcjach mają obowiązek zgłaszania wydziałowi ds. badania nadużyć finansowych EBI ("IG/IN") wszelkich potencjalnych działań zabronionych (np. nadużyć finansowych lub przypadków korupcji) szkodzących interesom EFI i Unii, a także zgłaszania innym właściwym służbom wszelkich działań związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, które mogą stanowić poważne zaniedbanie w wypełnianiu jakichkolwiek stosownych zobowiązań. Ponadto domniemane działania zabronione mogą być zgłaszane do IG/IN przez obywateli oraz inne osoby fizyczne i podmioty.

(5) Dochodzenia w sprawie działań zabronionych w rozumieniu obowiązującej w EFI Polityki zwalczania nadużyć finansowych przeprowadza IG/IN - występujący w roli podmiotu przetwarzającego dane - na podstawie umowy ramowej między EFI a EBI w sprawie świadczenia usług.

(6) EFI przeprowadza audyty dotyczące swoich działań. Obecnie są one realizowane za pośrednictwem działu audytu wewnętrznego EBI na podstawie umowy ramowej między EFI a EBI w sprawie świadczenia usług.

(7) W kontekście zadań opisanych w motywach 1-6 EFI może udzielać pomocy innym instytucjom, organom, urzędom i jednostkom organizacyjnym Unii, korzystać z ich pomocy oraz współpracować z nimi zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów o gwarantowanym poziomie usług, protokołów ustaleń i umów o współpracy.

(8) EFI może udzielać pomocy organom publicznym państw członkowskich UE, korzystać z ich pomocy oraz współpracować z nimi na ich wniosek lub z własnej inicjatywy.

(9) EFI może udzielać pomocy organom krajowym państw trzecich i organizacjom międzynarodowym, korzystać z ich pomocy oraz współpracować z nimi na ich wniosek lub z własnej inicjatywy.

(10) W kontekście wyżej wymienionych działań EFI (występujący w roli administratora danych), dowolny z partnerów handlowych EFI, o których mowa w motywie 4 powyżej, w tym wydział ds. badania nadużyć finansowych EBI (występujący w roli podmiotu przetwarzającego dane), bądź też dowolna inna właściwa służba może gromadzić i przetwarzać informacje i dane osobowe, w tym dane identyfikacyjne osoby fizycznej, informacje kontaktowe, informacje o rolach i zadaniach zawodowych, informacje o postępowaniu i wynikach w sferze prywatnej i zawodowej oraz dane finansowe.

(11) Istnieją odpowiednie zabezpieczenia służące ochronie danych osobowych i zapobieganiu przypadkowemu lub bezprawnemu dostępowi do nich bądź ich przekazywaniu, które obejmują dane przechowywane zarówno w środowisku fizycznym, jak i w środowisku elektronicznym. Po zakończeniu przetwarzania dane są zatrzymywane zgodnie z obowiązującymi w EFI zasadami zatrzymywania danych, które określono w rejestrach dotyczących ochrony danych prowadzonych na podstawie art. 31 rozporządzenia. Po upływie okresu zatrzymywania informacje dotyczące sprawy, w tym dane osobowe, są usuwane, całkowicie anonimizowane lub przekazywane do archiwów historycznych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych i związanych z nim aktach prawnych lub w regulaminach EFI.

(12) W tym kontekście EFI jest zobowiązany do wypełniania obowiązku udzielania informacji osobom, których dane dotyczą, w związku z powyższymi czynnościami przetwarzania oraz do przestrzegania praw osób, których dane dotyczą, określonych w rozporządzeniu.

(13) Może być konieczne pogodzenie praw osób, których dane dotyczą, wynikających z rozporządzenia z potrzebami wyżej wymienionych działań przy pełnym poszanowaniu podstawowych praw i wolności innych osób, których dane dotyczą. W tym celu rozporządzenia przewiduje, na ściśle określonych warunkach, możliwość ograniczenia stosowania art. 14-20, 35 i 36, jak również art. 4 w zakresie, w jakim jego przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 14-20. W takim przypadku konieczne jest przyjęcie przepisów wewnętrznych, na mocy których EFI może ograniczyć powyższe prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z tym samym artykułem rozporządzenia.

(14) Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku udzielania informacji o przetwarzaniu danych osobowych osobie, której dane dotyczą, na etapie oceny wstępnej dochodzenia administracyjnego lub podczas samego dochodzenia, przed ewentualnym oddaleniem sprawy lub na etapie przeddyscyplinarnym. W pewnych okolicznościach udzielenie takich informacji może poważnie wpłynąć na zdolność EFI do skutecznego prowadzenia dochodzenia, na przykład w każdym przypadku, gdy istnieje ryzyko, że dana osoba zniszczy dowody lub będzie wpływać na potencjalnych świadków przed przesłuchaniem. Ponadto może być konieczne zapewnienie przez EFI ochrony praw i wolności innych zaangażowanych osób. W szczególności konieczna może być ochrona prywatności świadka lub osoby zgłaszającej przypadki naruszenia, która poprosiła o nieujawnianie tożsamości. W takim przypadku EFI może podjąć decyzję o ograniczeniu dostępu do danych dotyczących tożsamości, zeznań i innych danych osoby zgłaszającej przypadki naruszenia i/lub innych zaangażowanych osób w celu ochrony ich praw i wolności.

(15) Przy udzielaniu pomocy innym instytucjom, organom, urzędom i jednostkom organizacyjnym Unii, organom publicznym państw członkowskich UE, organom krajowym państw trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, korzystaniu z ich pomocy bądź współpracy z nimi w kontekście wyżej wymienionych działań, w określonych okolicznościach i z zastrzeżeniem utrzymania minimalnego poziomu ochrony danych wymaganego przez EIOD, może zaistnieć konieczność zachowania przez EFI skuteczności prowadzonych przez siebie dochodzeń lub dochodzeń prowadzonych przez podmiot, z którym współpracuje, oraz, w razie potrzeby, ochrony zaangażowanych osób oraz ich praw i wolności.

(16) EFI stosuje ograniczenia tylko wtedy, gdy respektują one istotę podstawowych praw i wolności oraz są w demokratycznym społeczeństwie środkiem bezwzględnie niezbędnym i proporcjonalnym. EFI ma obowiązek przedstawić w takim przypadku uzasadnienie wyjaśniające powody zastosowania tych ograniczeń.

(17) Zgodnie z zasadą rozliczalności EFI ma obowiązek prowadzić rejestr stosowania ograniczeń.

(18) Przetwarzając dane osobowe wymieniane z innymi organizacjami w ramach wykonywania swoich zadań, EFI konsultuje się z tymi organizacjami i uzyskuje od nich informacje w sprawie możliwych istotnych powodów nałożenia ograniczeń oraz konieczności i proporcjonalności tych ograniczeń, chyba że zagrażałoby to działalności EFI.

(19) Art. 25 ust. 6 rozporządzenia zobowiązuje administratora danych do informowania osób, których dane dotyczą, o podstawowych powodach zastosowania ograniczenia oraz o przysługującym im prawie do wniesienia skargi do EiOD.

(20) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia EFI może wstrzymać przekazanie osobie, której dane dotyczą, informacji o powodach zastosowania ograniczenia, pominąć je lub go odmówić, gdyby mogło ono w jakikolwiek sposób unieważnić skutek ograniczenia. EFI ocenia w poszczególnych przypadkach, czy powiadomienie o ograniczeniu unieważniłoby jego skutek.

(21) Inspektor ochrony danych może przeprowadzić niezależny przegląd stosowania ograniczeń w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Luksemburgu dnia 4 czerwca 2020 r.

1 Dz. U. L 295 z 21. 11. 2018, s. 39.

2 Uwagi i zalecenia EIOD z dnia 20 lutego 2020 r. (DH/CCP/ALS/D(2020) 0372 C2019-1114).

3 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz. L 201 z 31. 7. 2002, s. 37).

Wstęp – standaryzacja w obszarze danych i usług danych przestrzennych

Podstawą szeroko rozumianej standaryzacji w obszarze danych przestrzennych stała się Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (ang. Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)), której celem jest m. in. ułatwienie dostępu do zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych i ich ponownego wykorzystania w sposób interoperacyjny.

Infrastruktura informacji przestrzennej ustanowiona tą dyrektywą i w ślad za nią stosownymi przepisami krajów członkowskich, oznacza m. metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, usługi i technologie sieciowe, porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane w obszarze danych przestrzennych.

Przepisy dyrektywy są powiązane z przepisami wykonawczymi w randze rozporządzeń Komisji Europejskiej (KE) lub decyzji KE, które w krajach członkowskich są stosowane wprost i w całości oraz szeregiem dokumentów technicznych, standardów, wytycznych - objaśniających i uzasadniających przepisy zawarte w rozporządzeniach i decyzjach. Przepisy wykonawcze wraz z towarzyszącymi im standardami / wytycznymi technicznymi dotyczą w szczególności: 

 • interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,
 • usług sieciowych,
 • metadanych,
 • wspólnego korzystania z danych i usług,
 • monitorowania i sprawozdawczości.

Usługi sieciowe

Do wspólnego, efektywnego i zgodnego z zasadami interoperacyjności korzystania z danych przestrzennych na różnych poziomach administracji oraz przez obywateli i przedsiębiorców niezbędne są usługi sieciowe. 
Usługa danych przestrzennych (ang. Spatial Data Service - SDS) to ogólny termin w INSPIRE dla wszystkich usług używanych do wymiany, udostępnianie, zapewnienia dostępu i wykorzystywanie danych przestrzennych lub ich metadanych. Usługi są podzielone na dwie główne grupy podlegające odrębnym przepisom wykonawczym: „Usługi sieciowe” (rozporządzenie (WE) 976/2009) oraz „Inne usługi danych przestrzennych” (rozporządzenia Komisji (WE) 1311 i 1312/2014). 

Usługi sieciowe INSPIRE w zakresie zbiorów danych i usług danych przestrzennych powinny umożliwiać wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przekształcanie oraz uruchamianie innych usług danych przestrzennych. Usługi inne niż wymienione powyżej usługi sieciowe INSPIRE podzielone są na trzy różne kategorie w zależności od poziomu interoperacyjności: usługi wywołujące inne usługi danych przestrzennych, interoperacyjne usługi danych przestrzennych i zharmonizowane usługi danych przestrzennych. 

Diagram: Usługi danych przestrzennych w kontekście INSPIRE i ich związki z różnymi typami i
kategoriami usług (kliknij, aby powiększyć)

W celu zapewnienia interoperacyjności usługi sieciowe powinny funkcjonować zgodnie ze wspólnie uzgodnionymi specyfikacjami i kryteriami wydajności. Rozporządzenia i wytyczne techniczne określają wspólne interfejsy dla usług internetowych. na podstawie których mogą zostać opracowane aplikacje klienckie, które umożliwią użytkownikom wyszukiwanie zestawów danych INSPIRE oraz ich pobieranie lub wizualizację na interaktywnych mapach. Usługi sieciowe i usługi danych przestrzennych są dostępne dla aplikacji i geoportali za pośrednictwem szyny usług INSPIRE. 

Diagram: Architektura techniczna INSPIRE (kliknij, aby powiększyć)

Rozporządzenia dotyczące usług sieciowych tworzą dwa dokumenty:

 • w zakresie usług wyszukiwania i przeglądania: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych;
 • w zakresie usług pobierania i przekształcania: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania
 • Wytyczne techniczne dotyczące usług sieciowych zostały opracowane w 6 dokumentach:

 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług wyszukiwania INSPIRE;
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług przeglądania INSPIRE;
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania INSPIRE;
 • Wytyczne techniczne dotyczące usług przekształcania (TNS – Transformation Network Service).
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu standardu OGC SOS (Sensor Observation Service) oraz zgodnie z normą ISO 19143 (Filter Encoding);
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usług WCS (Web Coverage Services);
 • W kolejnych sekcjach przedstawione zostały poszczególne wytyczne techniczne dotyczące usług sieciowych.

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług wyszukiwania

  Nazwa standardu  
  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług wyszukiwania

  Dział Administracji Rządowej
  Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

  Kategoria
  Wytyczne techniczne dotyczące usług sieciowych

  Przepis 
  Dyrektywa: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
  Rozporządzenie: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

  Definicja tematu
  Usługi wyszukiwania to usługi umożliwiające wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiednich metadanych oraz wyświetlanie treści metadanych.

  Opis standardu
  Wytyczne techniczne we wskazanym poniżej dokumencie zawierają szczegółową dokumentację techniczną podkreślającą obowiązkowe i zalecane elementy związane z wdrażaniem usług wyszukiwania INSPIRE.
  Przestrzeganie wskazówek technicznych opracowanych w przedmiotowym dokumencie zapewnia, że usługi wyszukiwania są wdrażane w spójny i kompatybilny sposób w całej Europie. Wytyczne techniczne opierają się na normach europejskich i międzynarodowych, powszechnie stosowanych praktykach oraz unijnych ramach interoperacyjności.
  W dokumencie określone są wymagania i zalecenia oparte na specyfikacji usług OGC™ Catalog Services Specification 2. 0. 2 – ISO Metadata Application Profile for CSW 2. oraz zdefiniowane następujące operacje:

 • Get Discovery Service Metadata – zawiera wszystkie niezbędne informacje o usłudze wyszukiwania i opisuje możliwości usługi;
 • Discover Metadata – umożliwia wysłanie żądania elementów metadanych dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych z usługi wyszukiwania;
 • Publish Metadata – umożliwia edycję („edycja” oznacza: wstawianie, aktualizowanie i usuwanie) elementów metadanych dotyczących zasobów w usłudze wyszukiwania (mechanizmy wysyłania lub pobierania metadanych);
 • Link Discovery Service – umożliwia deklarację dostępności usługi wyszukiwania w celu wyszukiwania zasobów za pośrednictwem usługi wyszukiwania państwa członkowskiego UE, przy jednoczesnym zachowaniu metadanych źródłowych w lokalizacji właściciela danych.
 • Ponadto, w dokumencie określone jest, w jaki sposób należy sformułować zapytanie o metadane i jak radzić sobie z wielojęzycznymi aspektami usług wyszukiwania INSPIRE.
 • Uwagi  
  Szczegóły dotyczące wytycznych zostały opisane w dokumencie:
  https://inspire. eu/file/1551/download? token=Ws4F8_aS


  Wytyczne techniczne dotyzące wdrażania usług przeglądania

  Wytyczne techniczne dotyzące wdrażania usług przeglądania

  Kategoria  
  Dyrektywa: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

  Definicja tematu
  Usługi przeglądania to usługi umożliwiające co najmniej wyświetlanie, nawigację, powiększanie / pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie widocznych zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji legendy i wszelkich istotnych treści metadanych.

  Opis standardu 
  Wytyczne techniczne w dokumencie wskazanym poniżej zawierają szczegółową dokumentację techniczną wskazującą obowiązkowe i zalecane elementy związane z wdrażaniem usług przeglądania.
  Usługi przeglądania umożliwiają użytkownikom i programom komputerowym przeglądanie zbiorów danych przestrzennych. Dokument ten zawiera wytyczne techniczne dla państw członkowskich UE dotyczące wdrażania usług przeglądania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie usług sieciowych INSPIRE. Przestrzeganie niniejszych wskazówek technicznych zapewnia, że usługi przeglądania są wdrażane w spójny i kompatybilny sposób w całej Europie. Opierają się one na normach europejskich i międzynarodowych, powszechnie stosowanych praktykach oraz unijnych ramach interoperacyjności.
  W dokumencie określone są wymagania i zalecenia oparte na europejskim standardzie ISO 19128 – Web Map Service (WMS) 1. 3. oraz zdefiniowany profil INSPIRE w celu realizacji następujących operacji:

 • Get View Services Metadata – uzyskuje metadane dotyczące określonej usługi przeglądania;
 • Get Map – zwraca mapę dla określonego obszaru;
 • Link View Service – umożliwia łączenie usług przeglądania.
 • Uwagi
  https://inspire. eu/file/1556/download? token=2IJ7xEJG

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania

  Dział Administracji Rządowej  
  Dyrektywa: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/? uri=CELEX:32010R1088&from=EN" target="_blank">ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

  Definicja tematu  
  Usługi pobierania to usługi umożliwiające pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz bezpośredni dostęp do nich.
  Opis standardu Wytyczne techniczne w poniżej wskazanym dokumencie zawierają szczegółową dokumentację techniczną dla usług pobierania tak, aby usługi te mogły być wdrażane w sposób spójny w całej Europie.
  Wytyczne te zawierają szczegółową dokumentację techniczną podkreślającą obowiązkowe i zalecane elementy związane z wdrażaniem usług pobierania INSPIRE. Dokument zawiera wytyczne techniczne dotyczące wdrażania interfejsów usług technicznych dla usług pobierania.
  W praktyce możliwa jest implementacja dwóch rodzajów usług pobierania (spełniających minimalne wymagania funkcjonalne oraz spełniających pełne wymagania funkcjonalne):

 • Usługi pobierania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych
  Umożliwiają proste pobieranie predefiniowanych zbiorów danych (lub wstępnie zdefiniowanych części zbioru danych) - bez możliwości wykonywania zapytań dotyczących zbiorów danych lub wybierania podzbiorów danych zdefiniowanych przez użytkownika. Wstępnie zdefiniowany zbiór danych lub predefiniowana część zbioru danych może być (na przykład) plikiem przechowywanym w repozytorium zbiorów danych, który można pobrać jako kompletną całość bez możliwości zmiany treści.
 • Usługi pobierania z bezpośrednim dostępem
  Rozszerzają funkcjonalność usługi pobierania predefiniowanych zbiorów danych o możliwość wysyłania zapytań i pobierania podzbiorów danych. Usługi pobierania z bezpośrednim dostępem zapewniają większą kontrolę nad pobieraniem, niż zwykłe pobieranie wstępnie zdefiniowanego zbioru danych lub wstępnie zdefiniowanej części zbioru danych. Dlatego można je uznać za bardziej „zaawansowane”, niż pobieranie predefiniowanych zbiorów danych. W takim przypadku informacje przestrzenne są zwykle przechowywane w repozytorium (np. bazie danych) i dostępne tylko za pośrednictwem oprogramowania pośredniego (chociaż dokładna implementacja może się różnić). Termin „bezpośredni dostęp” oznacza zdolność aplikacji klienckiej lub usługi klienckiej do bezpośredniej interakcji z zawartością repozytorium, np. pobieranie części repozytorium na podstawie zapytania. Zapytanie może opierać się na kryteriach przestrzennych, czasowych lub na określonych właściwościach instancji typów obiektów przestrzennych zawartych w repozytorium.
 • Oprócz powyższych definicji predefiniowany zbiór danych lub predefiniowana część zbioru danych charakteryzuje się dwoma warunkami:

 • ma rekord metadanych i można go odnaleźć za pomocą usługi wyszukiwania zgodnej z INSPIRE,
 • metadane zawierają adres URL (Uniform Resource Locator), za pomocą którego zestaw danych lub jego część można natychmiast pobrać za pomocą żądania GET w ramach protokołu HTTP. Adres URL może opcjonalnie łączyć się z zasobem, w którym usługi zarządzania uprawnieniami i prawami dostępu mogą być wywoływane przed pobraniem przy użyciu protokołu HTTP.
 • Przedmiotowy dokument zawiera szczegółowe:
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych przy użyciu formatu Atom [przyp. Atom to format dokumentu oparty na języku XML, który opisuje listy powiązanych informacji zwanych „kanałami”. Te źródła danych składają się następnie z pewnej liczby elementów zwanych „wpisami”, z których każdy zawiera rozszerzalny zestaw elementów zawierających informacje o wpisie. Na przykład każdy wpis ma tytuł. Wpisy mogą również zawierać dodatkowe kanały. ];
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania predefiniowanych zestawów danych z wykorzystaniem Web Feature Service [ISO 19142] i kodowania zgodnego z ISO 19143;
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania z bezpośrednim dostępem z wykorzystaniem Web Feature Service [ISO 19142] i kodowania zgodnego z ISO 19143.
 • https://inspire. eu/file/1554/download? token=Y_538IH4

  Wytyczne techniczne dotyczące usług przekształcania

  Wytyczne techniczne dotyczące usług przekształcania

  Kategoria 

  Przepis  
  Dyrektywa:  
  Usługi przekształcania to usługi umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

  Niniejsze wytyczne techniczne zawierają specyfikację interfejsu i dokumentację pomocniczą dla usług sieciowych przekształcania mających za cel zapewnienie interoperacyjności poprzez złagodzenie niejasności, które mogą wyniknąć z różnych interpretacji wymaganych operacji i parametrów.

  W niniejszych wytycznych skupiono się na stosowaniu otwartych standardów oraz - w miarę możliwości - standardów wspólnych dla większego zbioru podmiotów, niż tylko podmiotów zaangażowanych bezpośrednio w obszar informacji przestrzennej. Z tego powodu w wytycznych zaleca się korzystanie ze standardowych technologii usług sieciowych takich, jak SOAP / WSDL i WS-Addressing. W związku z tym nie został przyjęty model Web Processing Service (WPS), który jest specyficzny dla obszaru informacji przestrzennej.

  Poprzez udokumentowanie dokładnych specyfikacji interfejsów, logicznych komponentów oprogramowania i cech systemu, które należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu sieciowej usługi przekształcania, uwzględniono następujące zasady:

 • Definicje mapowania zostaną dostarczone w formacie W3C RIF (Rule Interchange Format). Umożliwia to wyrażenie złożonych przekształceń wymaganych do odwzorowania schematów krajowych i schematów INSPIRE. RIF jest otwartym standardem zaprojektowanym z myślą o współdziałaniu i wymianie - tym samym pasuje do definicji ogólnej sieciowej usługi transformacji schematu. Można go również rozszerzyć, aby uwzględnić przestrzenne predykaty i funkcje.
 • Opisy schematów źródłowych zostaną dostarczone jako schematy ISO GML. Można je importować bezpośrednio do definicji mapowania RIF, zapewniając standardowy interoperacyjny format wymiany i obsługując typy oraz koncepcje przestrzenne.
 • Elementy konfiguracji (z których wszystkie są zakodowane w formacie XML), takie jak mapowanie i definicje schematów, będą zarządzane za pośrednictwem repozytorium XML. Poprawia to oddzielenie usług i zachęca do współpracy między usługodawcami a użytkownikami. Ponadto zapewnia lepsze zarządzanie wieloma wersjami mapowania i definicji schematów.
 • W dokumencie wskazanym poniżej nie sprecyzowano, w jaki sposób usługa jest łączona lub koordynowana z innymi usługami, ani jak usługa powinna być wdrażana wewnętrznie.

  Sieciowe usługi przekształcania można podzielić na różne obszary funkcjonalności – przekształcanie formatów danych (np. z formatu zastrzeżonego do GML), systemy odniesienia za pomocą współrzędnych (CRS) i schematy logiczne. Niniejsze wskazówki techniczne dotyczą tylko przekształcania schematów logicznych. Zakłada się, że inne rodzaje przekształcania, takie jak format kodowania danych i CRS, są obsługiwane przez inne usługi (inne transformacje są wykonywane przed transformacją schematu).

  Wyzwania techniczne związane z usługami przekształcania są większe, niż w przypadku innych form transformacji. Wynika to z ogromnej różnorodności modeli danych, kodowania, formatów przesyłania i przechowywania oraz innych czynników, które są wymagane w celu osiągnięcia harmonizacji danych we wspólnym europejskim formacie, zgodnie z wymogami INSPIRE.

  https://inspire. eu/file/1573/download? token=tZsoMUbg

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usługi obserwacji czujników OGC i kodowania filtrów (ISO 19143)

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usługi obserwacji czujników OGC i kodowania filtrów (ISO 19143)

  Kategoria

  Przepis
  Usługi pobierania to usługi umożliwiające pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz bezpośredni dostęp do nich. Usługa obserwacji czujników (Sensor Observation Service) jest usługą sieciową służącą do wysyłania zapytań dotyczących danych z czujników w czasie rzeczywistym i w przedziałach czasowych.

  Opis standardu
  Celem dokumentu wskazanego poniżej jest dostarczenie wytycznych technicznych dotyczących wdrażania wymagań związanych z usługami pobierania przy użyciu standardu OGC SOS (Sensor Observation Service, SOS) tak, aby usługi te mogły być wdrażane konsekwentnie w całej Europie. Oprócz SOS istnieją również inne wytyczne techniczne opisujące implementację wymagań dotyczących usług pobierania przy użyciu innych specyfikacji takich, jak format Atom, usługi Web Feature Services (WFS) i usługi Web Coverage Services (WCS).
  Wdrażanie wskazówek technicznych zawartych w dokumencie ma na celu maksymalizację interoperacyjności usług INSPIRE. Dokument ten zawiera zalecenia techniczne i opisuje:

 • usługi pobierania INSPIRE oparte na SOS;
 • usługi SOS w ramach usługi pobierania wstępnie zdefiniowanego zestawu danych;
 • usługi SOS w ramach usługi pobierania z bezpośrednim dostępem.
 • W praktyce możliwe jest zaimplementowanie dwóch rodzajów usług pobierania (spełniających minimalne wymagania funkcjonalne oraz spełniających pełne wymagania funkcjonalne):

  Umożliwiają proste pobieranie predefiniowanych zbiorów danych (lub wstępnie zdefiniowanych części zbioru danych) bez możliwości przeszukiwania zbiorów danych lub wybierania podzbiorów danych zdefiniowanych przez użytkownika. Rozszerzają funkcjonalność usługi pobierania predefiniowanych zbiorów danych o możliwość wysyłania zapytań i pobierania podzbiorów danych. Usługi te zapewniają większą kontrolę nad pobieraniem niż zwykłe pobieranie wstępnie zdefiniowanego zbioru danych lub wstępnie zdefiniowanej części zbioru danych. Dlatego usługi tego typu można uznać za bardziej „zaawansowane” niż pobieranie predefiniowanych zbiorów danych.

  Implementację SOS można wykorzystać zarówno w przypadku danych z czujników in situ (na miejscu), jak i czujników teledetekcyjnych. Ponadto czujniki mogą być przenośne lub stacjonarne. Zaletą SOS jest to, że dane czujnika - dowolnego rodzaju - są dostępne w znormalizowanym formacie przy użyciu standardowych operacji. W ten sposób internetowy dostęp do danych z czujników jest uproszczony. Umożliwia także łatwą integrację z istniejącymi infrastrukturami danych przestrzennych lub systemami informacji geograficznej.

  Uwagi
  https://inspire. eu/file/1639/download? token=To5FISaB

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usług pokrycia (WCS, Web Coverage Services)

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usług pokrycia (WCS, Web Coverage Services)

  Dział Administracji Rządowej 

  Kategoria

  Przepis
  Dyrektywa: 

  Definicja tematu 
  Pokrycie (coverage) jest to obiekt przestrzenny działający jako funkcja zwracająca wartości z jego zakresu dla dowolnego bezpośredniego położenia w jego dziedzinie przestrzennej, czasowej lub czasoprzestrzennej, zgodnie z ISO 19123: 2007.

  Celem dokumentu wskazanego poniżej jest dostarczenie wytycznych technicznych dotyczących wdrażania wymagań związanych z usługami pobierania przy użyciu usług WCS (Web Coverage Services) tak, aby usługi te mogły być wdrażane konsekwentnie w całej Europie. Oprócz WCS istnieją również inne wytyczne techniczne opisujące implementację wymagań dotyczących usług pobierania przy użyciu innych specyfikacji takich, jak format Atom czy WFS (Web Feature Services).

  W wytycznych termin „pokrycie” (coverage) został przypisany do zbioru danych cyfrowych (pokrycie można odwzorować na pojęcie obiektu przestrzennego). Zasady kodowania są odwzorowane na specyfikacje danych. Zapewniają one interfejs dla danych pokrycia / obiektów przestrzennych, za pośrednictwem którego użytkownik może uzyskać dostęp do danych lub zapytać o nie w zharmonizowany sposób, aby umożliwić integrację z innymi podobnymi zestawami danych.

  Dokument zawiera szczegółowe:

 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania obowiązkowych operacji pobierania dla usług pobierania zestawu danych przy użyciu podstawowego i rozszerzonego standardu interfejsu OGC WCS;
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania dodatkowych operacji pobierania, które są wymagane w przypadku świadczenia usług pobierania z bezpośrednim dostępem przy użyciu standardowego interfejsu OGC WCS i rozszerzeń interfejsu OGC WCS.
 • Niniejsze wskazówki techniczne pokazują, w jaki sposób operacje wymagane dla usług pobierania można mapować na standard WCS 2.
  Wdrażanie niniejszych wskazówek technicznych ma na celu maksymalizację interoperacyjności usług INSPIRE.

  Uwagi  
  https://inspire. eu/file/1635/download? token=7m3PXp4a

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania zestawu danych INSPIRE i metadanych usług w oparciu o ISO / TS 19139: 2007

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania zestawu danych INSPIRE i metadanych usług
  w oparciu o ISO / TS 19139: 2007

  Dział Administracji Rządowej

  Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

  Kategoria

  Wytyczne techniczne dotyczące usług danych przestrzennych INSPIRE

  Przepis

  Dyrektywa: https://eur-lex. eu/legal-content/PL/TXT/? uri=CELEX:32007L0002&qid=1606315045071

  Rozporządzenie: https://eur-lex. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/? uri=CELEX:32009R0976&from=EN

  Definicja tematu

  Specyfikacja definiowania metadanych dla zbiorów danych INSPIRE i usług w formacie XML opartym na ISO / TS 19139, zgodnie z przepisami wykonawczymi INSPIRE dla metadanych.

  Opis standardu

  Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie i opisanie wymagań technicznych dla metadanych INSPIRE oraz wymagań technicznych związanych z metadanymi dla zbiorów danych INSPIRE, serii zbiorów danych i usług danych przestrzennych. Wymagania techniczne zostały podzielone na klasy zgodności w oparciu zarówno o rodzaj opisanych zasobów (zbiory danych i usługi), jak i różne regulacje INSPIRE zawierające wymogi prawne dotyczące dostarczania metadanych INSPIRE.

  Wymagania techniczne zostały przedstawione w kontekście odpowiednich rozporządzeń INSPIRE i wyrażone poprzez wyraźne wskazanie wymaganych elementów i atrybutów XML. W związku z tym dokument ma na celu dostarczenie jasnych wskazówek dotyczących korzystania ze schematów XML ISO 19139 w połączeniu z implementacją schematu XML ISO 19119 opublikowanego przez Open Geospatial Consortium (OGC) w celu zapewnienia wszystkich wymaganych elementów metadanych w formacie XML. Dokonano również pewnej harmonizacji między kodowaniem XML elementów wymaganych przez różne rozporządzenia INSPIRE, aby ułatwić pracę dostawcom metadanych i dostawcom oprogramowania do obsługi metadanych INSPIRE.

  Niniejszy dokument dotyczy między innymi kwestii związanych z metadanymi dla usług danych przestrzennych, metadanymi dotyczącymi interoperacyjności, przeglądem wytycznych dotyczących wdrażania identyfikatora zasobów i powiązanych zasobów, wytycznymi dotyczącymi wdrażania warunków mających zastosowanie do dostępu i użytkowania, które nie są zgodne z normą EN ISO 19115: 2005.

  Dodatkowo załącznik C zawiera szczegółowe tabele dla wszystkich elementów metadanych INSPIRE opisanych w rozporządzeniach INSPIRE dotyczących interoperacyjności metadanych. Natomiast załącznik D zawiera listę list kodowych przywoływanych w dokumencie, w tym URI list kodów i ich aktualną zawartość.

  Uwagi

  Szczegóły dotyczące wytycznych zostały opisane w dokumencie inspire.

  Nazwa standardu

  Zasady wdrażania metadanych INSPIRE (wytyczne techniczne oparte na EN ISO 19115 i EN ISO 19119)

  Zasady wdrażania metadanych INSPIRE (wytyczne techniczne oparte na EN ISO 19115
  i EN ISO 19119)

  Celem dokumentu jest zdefiniowanie, w jaki sposób wymagania przepisów wykonawczych dotyczących metadanych można wdrożyć przy użyciu norm EN ISO 19115 i EN ISO 19119.

  Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie, w jaki sposób można wdrożyć wymagania przepisów wykonawczych dotyczących metadanych przy użyciu norm EN ISO 19115 i EN ISO 19119. W dokumencie opisano związek każdego elementu przepisów wykonawczych z ww. normami europejskimi. Ponadto załącznik B zawiera przegląd dodatkowych elementów metadanych i wymagań określonych w zasadach wykonawczych dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, a także wskaźniki do specyfikacji danych INSPIRE, które zawierają wskazówki i zalecenia dotyczące ich wdrażania.

  W dokumencie zostało podkreślone, że zgodność metadanych opisanych w ISO 19115 nie gwarantuje zgodności z INSPIRE. Stosowanie wytycznych do tworzenia metadanych INSPIRE zapewnia, że ​​metadane nie są sprzeczne z ISO 19115. Pełna zgodność z ISO 19115 oznacza dostarczenie dodatkowych elementów metadanych, które nie są wymagane przez przepisy wykonawcze INSPIRE dotyczącą metadanych. Dodatkowe elementy metadanych są wymagane przez przepisy wykonawcze INSPIRE dotyczące interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług.

  Szczegóły dotyczące wytycznych zostały opisane w dokumencie inspire

  Wytyczne techniczne dotyczące usług danych przestrzennych INSPIRE i usług umożliwiających wywoływanie usług danych przestrzennych

  Wytyczne techniczne dotyczące usług danych przestrzennych INSPIRE i usług umożliwiających wywoływanie usług danych przestrzennych

  Usługi danych przestrzennych oznaczają operacje, które można wykonać, wywołując aplikację komputerową, na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych metadanych.

  Zakres niniejszego dokumentu ma na celu uszczegółowienie wymagań technicznych INSPIRE dla usług danych przestrzennych i usług umożliwiających wywoływanie usług danych przestrzennych na podstawie przepisów wykonawczych, tak aby usługi te mogły być opisywane i wdrażane w sposób spójny w całej Europie. Przepisy wykonawcze są w możliwie największym stopniu zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi, aktualnymi praktykami w społecznościach zainteresowanych stron i odpowiednimi inicjatywami europejskimi, takimi jak e-administracja, oraz unijnymi ramami interoperacyjności.

  Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące kategorii usług danych przestrzennych, wymagań wynikających z Dyrektywy INSPIRE i przepisów wykonawczych INSPIRE, instrukcje dotyczące spełnienia wymagań dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz usług umożliwiających wywołanie usług danych przestrzennych.

  Wytyczne techniczne dotyczące wymagań dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych są uporządkowane według klas zgodności. Klasy zgodności dla wywoływalnych usług danych przestrzennych i interoperacyjnych usług danych przestrzennych obejmują jedynie wymagania dotyczące tworzenia dodatkowych metadanych. Klasa zgodności dla zharmonizowanych usług danych przestrzennych obejmuje wymagania związane z metadanymi, jakością usług, kodowaniem danych wyjściowych i operacjami uzyskania zharmonizowanych metadanych usług danych przestrzennych. eu/sites/default/files/documents/spatial-data-services/inspire-tg-sds-4. pdf">inspire

  1_YourPrivacy

  Opis

  1. Prywatność Użytkownika. Microsoft dba o prywatność Użytkownika. Informacje o typach danych zbieranych od Użytkownika i z urządzeń Użytkownika („Dane”) oraz o sposobie użycia Danych i o podstawach prawnych przetwarzania Danych znajdują się w Oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności (https://go. com/fwlink/? LinkId=521839) („Oświadczenie o Ochronie Prywatności”). W Oświadczeniu o Ochronie Prywatności opisano również sposób używania przez Microsoft treści Użytkownika, w tym zapisów komunikacji Użytkownika z innymi osobami, wpisów przesyłanych przez Użytkownika do Microsoft w ramach Usług oraz plików, zdjęć, dokumentów, plików dźwiękowych, utworów cyfrowych, transmisji na żywo oraz filmów przesyłanych, przechowywanych, transmitowanych lub udostępnianych przez Użytkownika w ramach Usług („Treści Użytkownika”).

  Pełny tekst

  2_yourContent

  Podsumowanie

  2. Treści Użytkownika. Wiele Usług Microsoft umożliwia Użytkownikowi przechowywanie lub udostępnianie Treści lub otrzymywanie materiałów od innych osób. Microsoft nie rości sobie prawa własności do Treści Użytkownika. Treści Użytkownika pozostają własnością Użytkownika i Użytkownik ponosi za nie odpowiedzialność.

  • a. Jeśli Użytkownik udostępnia Treści Użytkownika innym osobom, zgadza się na to, aby każda osoba, której je udostępnił, mogła je na całym świecie bezpłatnie używać, zapisywać, nagrywać, reprodukować, transmitować, przesyłać, udostępniać i wyświetlać w celu, dla którego Użytkownik udostępnił w ramach Usług Treści Użytkownika, i bez wynagrodzenia dla Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce, aby ktokolwiek miał taką możliwość, nie powinien używać Usług do udostępniania Treści Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że w okresie obowiązywania Postanowień dysponuje i będzie dysponować wszelkimi prawami do Treści Użytkownika, które są przekazywane, przechowywane lub udostępniane w Usługach lub za ich pośrednictwem, oraz że zbieranie, używanie i zatrzymywanie Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług nie będzie naruszać żadnych przepisów prawa ani praw innych osób. Microsoft zaleca Użytkownikowi systematyczne wykonywanie kopii zapasowych Treści Użytkownika. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika ani za materiały, które inne osoby przekazują, przechowują lub udostępniają w ramach Usług Microsoft.
  • b. W zakresie koniecznym do świadczenia Usług Użytkownikowi i innym osobom (co może obejmować zmianę rozmiaru, kształtu lub formatu Treści Użytkownika w celu ich lepszego przechowywania lub wyświetlenia Użytkownikowi), zabezpieczenia Użytkownika i Usług oraz ulepszania produktów i usług Microsoft, Użytkownik udziela Microsoft obowiązującej na całym świecie i wolnej od opłat licencji w zakresie własności intelektualnej na używanie Treści Użytkownika, w tym na sporządzanie kopii, zatrzymywanie, przekazywanie, ponowne formatowanie, rozpowszechnianie za pośrednictwem narzędzi komunikacji oraz wyświetlanie Treści Użytkownika w Usługach. Jeśli Użytkownik opublikuje Treści Użytkownika w takich obszarach Usługi, które umożliwiają publiczny lub nieograniczony dostęp do Treści Użytkownika za pomocą Internetu, Treści Użytkownika mogą zostać użyte w prezentacjach lub materiałach promujących Usługę. Niektóre Usługi są finansowane z reklam. Ustawienia dotyczące sposobu personalizowania reklam przez Microsoft są dostępne pod adresem https://choice. live. com. Microsoft nie używa informacji udzielonych przez Użytkownika w wiadomościach e-mail, rozmowach, wiadomościach poczty głosowej, dokumentach, zdjęciach ani innych plikach osobistych do kierowania określonych reklam do Użytkownika. Zasady dotyczące reklam Microsoft są szczegółowo opisane w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności.

  Pełny tekst

  3_codeOfConduct

  Podsumowanie

  3. Kodeks Postępowania

  • a. Treści, materiały lub działania naruszające Postanowienia są niedozwolone. Jeśli Użytkownik zgadza się na Postanowienia, musi przestrzegać następujących zasad:
   • i. Nie wolno postępować niezgodnie z prawem.
   • ii. Nie wolno prowadzić żadnych działań wykorzystujących, krzywdzących lub będących zagrożeniem dla dzieci.
   • iii. Nie wolno rozsyłać spamu ani angażować się w phishing. Spam to niechciane, wysyłane zbiorczo wiadomości e-mail, ogłoszenia, zaproszenia do kontaktów, SMS-y (wiadomości tekstowe) lub wiadomości błyskawiczne lub podobna komunikacja elektroniczna. Phishing polega na wysyłaniu wiadomości e-mail lub innych wiadomości elektronicznych w celu oszukańczego lub niezgodnego z prawem nakłonienia odbiorców do ujawnienia informacji osobistych lub wrażliwych, takich jak hasła, daty urodzenia, numery ubezpieczenia społecznego, numery paszportów, dane kart kredytowych, informacje finansowe lub inne wrażliwe informacje, lub w celu uzyskania dostępu do rachunków lub rejestrów lub wyprowadzenia dokumentów lub innych wrażliwych informacji, płatności lub świadczeń finansowych.
   • iv. Nie wolno publicznie wyświetlać ani używać Usług w celu udostępniania jakichkolwiek niestosownych treści lub innych materiałów (na przykład przedstawiających nagość, okrucieństwo, pornografię, obraźliwy język, akty przemocy lub działania przestępcze).
   • v. Nie wolno angażować się w działania oszukańcze, fałszywe lub wprowadzające w błąd (np. wyłudzanie pieniędzy, podawanie się za inną osobę, manipulowanie Usługami w celu zwiększenia liczby odtworzeń lub wpływanie na rankingi, oceny lub komentarze).
   • vi. Nie wolno rozmyślnie omijać żadnych ograniczeń dotyczących dostępności lub dostępu do Usług.
   • vii. Nie wolno angażować się w działania szkodliwe dla Użytkownika, Usług lub innych osób (np. przekazywać wirusów, nękać, publikować treści o charakterze terrorystycznym lub agresywnych treści ekstremistycznych, szerzyć mowy nienawiści lub namawiać do przemocy wobec innych osób).
   • viii. Nie wolno naruszać praw innych osób (np. w sposób nieautoryzowany udostępniać muzyki lub innych materiałów chronionych prawem autorskim, dokonywać odsprzedaży lub w inny sposób rozpowszechniać mapy lub zdjęcia Bing).
   • ix. Nie wolno prowadzić działań naruszających prywatność innych osób.
   • x. Nie wolno pomagać innym osobom w łamaniu tych zasad.
  • b. Egzekwowanie postanowień. Microsoft może odrzucić Treści Użytkownika, jeśli ich rozmiar przekracza limity dotyczące rozmiaru przestrzeni dyskowej lub wielkości pliku dopuszczalne w ramach Usługi. Ponadto jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek zobowiązania wymienione w powyższym punkcie 3(a) lub w inny sposób istotnie naruszy Postanowienia, Microsoft może podjąć przeciwko niemu stosowne działania, w tym w szczególności zaprzestać świadczenia Usług, bezzwłocznie zamknąć konto Microsoft Użytkownika z uzasadnionych przyczyn lub zablokować wszelką komunikację (w tym wiadomości e-mail, udostępniane pliki lub wiadomości błyskawiczne) przychodzącą i wychodzącą za pośrednictwem Usług. Microsoft może również w dowolnym momencie usunąć Treści Użytkownika z Usług lub zablokować je w ramach Usług, jeśli zostanie poinformowany, że mogą one naruszać przepisy prawa właściwego lub Postanowienia. Podczas badania domniemanych naruszeń Postanowień Microsoft może przeglądać Treści Użytkownika w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Microsoft nie monitoruje jednak Usług ani nie podejmuje takich prób. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Microsoft postępuje z określonymi naruszającymi prawo rodzajami treści występującymi w świadczonych przez Microsoft usługach konsumenckich można znaleźć w Sprawozdaniu dotyczącym bezpieczeństwa cyfrowego (http://www. com/en-us/corporate-responsibility/digital-safety-content-report).
  • c. Zastosowanie do Usług Xbox. Aby uzyskać więcej informacji o zastosowaniu tego Kodeksu Postępowania do wszystkich Usług Xbox, w tym Xbox Game Pass, gier na Windows Live oraz gier, aplikacji, usług i treści Xbox Games Studios udostępnianych przez Microsoft, należy kliknąć tutaj (https://go. com/fwlink/? linkid=868531). Naruszenia Kodeksu Postępowania w wyniku używania Usług Xbox (zdefiniowane w punkcie 13(a)(i)) mogą skutkować zawieszeniem lub zablokowaniem dostępu Użytkownika do Usług Xbox wraz z przepadkiem licencji na treści, czasu Członkostwa Xbox Gold oraz sald konta Microsoft powiązanego z danym kontem.
  • d. Wytyczne dotyczące społeczności Microsoft Start. Wytyczne dotyczące społeczności Microsoft Start (https://www. com/en-ie/community/guideline) regulują zasady korzystania przez zarejestrowanych użytkowników z wiadomości i profesjonalnie wygenerowanych treści w tej usłudze. Naruszenia Kodeksu Postępowania zamieszczonego w Wytycznych dla społeczności Microsoft Start może skutkować zawieszeniem lub zakazem komentowania na forum społeczności albo likwidacją kont Microsoft.

  Pełny tekst

  4_usingTheServicesSupport

  Podsumowanie

  4. Używanie Usług i pomocy technicznej.

  • a. Konto Microsoft. Aby uzyskać dostęp do Usługi, często niezbędne jest założenie konta Microsoft. Konto takie pozwala na logowanie się do produktów, witryn i usług oferowanych przez Microsoft i niektórych partnerów Microsoft.
   • i. Utworzenie konta. Aby utworzyć konto Microsoft, Użytkownik musi dokonać stosownej rejestracji online. Użytkownik zgadza się nie podawać podczas tworzenia konta Microsoft żadnych fałszywych, niedokładnych ani wprowadzających w błąd informacji. W niektórych przypadkach osoba trzecia (na przykład zaangażowany przez Użytkownika dostawca usług internetowych) może przypisać Użytkownikowi konto Microsoft. Jeśli Użytkownik otrzymał swoje konto Microsoft od osoby trzeciej, może ona mieć dodatkowe uprawnienia względem konta Microsoft Użytkownika, w tym uprawnienia do usuwania lub uzyskiwania dostępu do takiego konta. Należy zapoznać się ze wszelkimi dodatkowymi postanowieniami określonymi przez osobę trzecią, gdyż Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności z nimi związanej. Jeśli Użytkownik utworzy konto Microsoft w imieniu podmiotu takiego jak przedsiębiorstwo lub pracodawca Użytkownika, wówczas Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do związania tego podmiotu Postanowieniami. Użytkownik nie może przenieść swoich danych logowania do konta Microsoft na innego użytkownika lub inny podmiot. Aby chronić swoje konto, Użytkownik musi zachować w poufności hasło oraz informacje dotyczące konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności w ramach konta Microsoft Użytkownika. Używanie konta. Użytkownik musi używać swojego konta Microsoft, aby było ono aktywne. Oznacza to, że co najmniej raz na dwa lata Użytkownik musi zalogować się na swoje konto Microsoft, aby to konto i powiązane z nim Usługi były aktywne, chyba że w zasadach dotyczących aktywności konta dostępnych na stronie https://go. com/fwlink/p/? linkid=2086738 lub w ofercie dotyczącej płatnej części Usług podano dłuższy okres, lub jeśli przepisy prawa stanowią inaczej. Jeśli w tym czasie Użytkownik nie zaloguje się na swoje konto Microsoft, Microsoft założy, że jest ono nieaktywne i je zamknie. Aby uzyskać informacje na temat skutków zamknięcia konta Microsoft, należy zapoznać się z punktem 4(a)(iv)(2). Użytkownik musi co najmniej raz w roku zalogować się (osobno) do swojej skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook. com oraz do usługi OneDrive — w przeciwnym razie zostaną one zamknięte przez Microsoft. Jeśli Microsoft ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że istnieje ryzyko używania konta Microsoft Użytkownika w nieuczciwy sposób przez osobę trzecią (na przykład w wyniku włamania się na konto), Microsoft może zawiesić konto Użytkownika do czasu odzyskania przez niego pełnej kontroli nad kontem. W zależności od rodzaju włamania się na konto Microsoft może być zmuszony do wyłączenia dostępu do części lub całości Treści Użytkownika. W razie problemów z uzyskaniem dostępu do swojego konta Microsoft Użytkownik powinien odwiedzić witrynę pod adresem https://go. com/fwlink/? LinkId=238656. Używanie konta przez dziecko. Zakładając konto Microsoft lub używając Usług, Użytkownik zgadza się na związanie się Postanowieniami oraz oświadcza, że jest pełnoletni w znaczeniu obowiązującym w miejscu jego zamieszkania lub że jego rodzic lub opiekun prawny zgadza się na związanie się Postanowieniami w imieniu Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wie, czy zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w jego kraju zamieszkania jest pełnoletni, lub jeśli nie rozumie postanowień tego punktu, nie może utworzyć konta Microsoft, dopóki nie poprosi o pomoc swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej, która zakłada konto Microsoft, Użytkownik oraz osoba niepełnoletnia zgadzają się związać Postanowieniami, a Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie używania przez osobę niepełnoletnią konta Microsoft lub Usług, w tym dokonywanych przez nią zakupów, niezależnie od tego, czy konto osoby niepełnoletniej zostało już założone, czy też zostanie założone później. Zamykanie konta Użytkownika.
    • 1. Oprócz przysługujących Użytkownikowi ewentualnych praw do anulowania usług określonych w poniższym punkcie 9(g) „Zasady zwrotu pieniędzy”, Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do anulowania określonych Usług lub zamknięcia swojego konta Microsoft w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Aby zamknąć konto Microsoft, należy odwiedzić stronę https://go. com/fwlink/p/? linkid=618278. Gdy Użytkownik prosi Microsoft o zamknięcie konta Microsoft Użytkownika, może je jeszcze zawiesić na okres 30 albo 60 dni na wypadek, gdyby zmienił zdanie. Po upływie wybranego okresu 30 albo 60 dni konto Microsoft Użytkownika zostanie zamknięte. Skutki zamknięcia konta Microsoft przez Użytkownika zostały opisane w poniższym punkcie 4(a)(iv)(2). Zalogowanie się na konto Microsoft w ciągu wspomnianego okresu zawieszenia spowoduje reaktywację konta Microsoft Użytkownika.
    • 2. Jeśli konto Microsoft Użytkownika zostało zamknięte (przez Użytkownika lub przez Microsoft), mają miejsce następujące zdarzenia. Po pierwsze w trybie natychmiastowym wygasa prawo Użytkownika do używania konta Microsoft w celu uzyskiwania dostępu do Usług. Po drugie Microsoft usunie Dane lub Treści Użytkownika powiązane z kontem Microsoft Użytkownika lub w inny sposób usunie ich powiązanie z Użytkownikiem oraz kontem Microsoft Użytkownika (chyba że na mocy przepisów prawa Microsoft musi te Dane lub Treści Użytkownika zachować, zwrócić lub przekazać Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika). Użytkownik może już zatem nie mieć możliwości uzyskania dostępu do żadnych Usług wymagających konta Microsoft (ani do Treści Użytkownika przechowywanych w ramach tych Usług). Użytkownik powinien systematycznie wykonywać kopie zapasowe. Po trzecie Użytkownik może utracić dostęp do nabytych produktów.
  • b. Konta służbowe. Do niektórych usług Microsoft Użytkownik może zalogować się za pomocą służbowego adresu e-mail. Jeśli Użytkownik loguje się za pomocą takiego służbowego adresu e-mail, zgadza się, że właściciel domeny powiązanej z tym adresem może zostać poinformowany o istnieniu takiego konta Microsoft i jego powiązanych subskrypcjach, kontrolować konto Użytkownika i nim zarządzać, a także uzyskiwać dostęp do Danych, w tym zapisów komunikacji oraz plików Użytkownika, i je przetwarzać. Ponadto Microsoft może powiadomić właściciela domeny o naruszeniu bezpieczeństwa konta lub Danych. Ponadto Użytkownik zgadza się, że używanie przez niego usług Microsoft może podlegać postanowieniom umów, które Microsoft zawarł z Użytkownikiem lub organizacją Użytkownika, i Postanowienia mogą wówczas nie mieć zastosowania. Jeśli Użytkownik ma już konto Microsoft i uzyskuje dostęp do Usług objętych Postanowieniami za pomocą oddzielnego służbowego adresu e-mail, może zostać poproszony o zaktualizowanie adresu e-mail powiązanego z kontem Microsoft Użytkownika, aby móc nadal używać tych Usług. Dodatkowe urządzenia i możliwość przesyłania danych w sieci komórkowej. Aby używać większości Usług, często niezbędne jest połączenie internetowe lub posiadanie możliwości przesyłania danych w sieci komórkowej. Użytkownik może potrzebować również dodatkowego sprzętu, takiego jak zestaw słuchawkowy, aparat lub mikrofon. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich połączeń, planów lub sprzętu potrzebnych do używania Usług oraz za regulowanie opłat naliczanych przez dostawców takich połączeń, planów i sprzętu Użytkownika. Opłaty te są niezależne od jakichkolwiek opłat za Usługi uiszczanych przez Użytkownika na rzecz Microsoft i Użytkownik nie otrzyma od Microsoft zwrotu z tytułu ich uiszczania. Użytkownik powinien uzyskać od wspomnianych dostawców informacje o tym, czy będą go obowiązywać którekolwiek z tych opłat. Powiadomienia dotyczące Usługi. Jeśli Microsoft będzie mieć do przekazania Użytkownikowi informacje dotyczące używanej przez Użytkownika Usługi, wyśle mu stosowne powiadomienie oraz informacje, które Microsoft musi przesyłać na mocy przepisów prawa właściwego. Jeśli Użytkownik poda Microsoft swój adres e-mail lub numer telefonu w kontekście konta Microsoft, Microsoft może mu wysyłać za pośrednictwem wiadomości e‑mail lub SMS powiadomienia dotyczące Usług, w tym powiadomienia służące do weryfikacji tożsamości Użytkownika przed zarejestrowaniem jego numeru telefonu komórkowego i zweryfikowaniem jego zakupów. Microsoft może wysyłać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące Usług również w inny sposób (na przykład w wiadomościach wyświetlanych w ramach produktów). Do odbieranych powiadomień SMS mogą mieć zastosowanie stawki za przesyłanie danych lub wiadomości. Microsoft zaleca, aby Użytkownik monitorował i aktualizował podany przez siebie adres e-mail. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na otrzymywanie powiadomień w formie elektronicznej, musi zaprzestać używania Usług.
  • e. Pomoc techniczna. Pomoc techniczna dotycząca niektórych Usług jest dostępna za pośrednictwem witryny https://support. Niektóre Usługi mogą uwzględniać dodatkową ofertę pomocy technicznej, zgodnie z postanowieniami dostępnymi pod adresem https://www. com/support-service-agreement, chyba że ustalono inaczej. Pomoc techniczna może być niedostępna dla wersji zapoznawczych lub wersji beta funkcji lub Usług. Jeśli Użytkownik mieszka w Europie, może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (https://ec. eu/consumers/odr). W formularzu skargi należy podać adres MSODR@microsoft. com (adresu tego należy użyć wyłącznie w tym celu).
  • f. Zakończenie używania Usług przez Użytkownika. Jeśli Usługi Użytkownika zostały anulowane (przez Użytkownika lub przez Microsoft), po pierwsze w trybie natychmiastowym wygasa prawo Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Usług oraz licencja Użytkownika na używanie oprogramowania związanego z Usługami. Po drugie Microsoft usunie Dane lub Treści Użytkownika powiązane z Usługą Użytkownika lub w inny sposób usunie ich powiązanie z Użytkownikiem oraz jego kontem Microsoft (chyba że na mocy przepisów prawa Microsoft musi te Dane lub Treści Użytkownika zachować, zwrócić lub przekazać Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika). Użytkownik może już zatem nie mieć możliwości uzyskania dostępu do żadnych Usług (ani do Treści Użytkownika przechowywanych w ramach tych Usług). Jeśli Użytkownik anulował swoje konto Microsoft i nie ma żadnego innego konta zapewniającego dostęp do Usług, Usługi Użytkownika mogą zostać anulowane w trybie natychmiastowym.

  Pełny tekst

  5_usingThird-PartyAppsAndServices

  Opis

  5. Używanie Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Usługi mogą umożliwiać Użytkownikowi nabycie lub dostęp do produktów, usług, witryn, łączy, treści, materiałów, gier, umiejętności, możliwości integracji, botów lub aplikacji niezależnych osób trzecich (przedsiębiorstw lub osób innych niż Microsoft) („Aplikacje i Usługi Osób Trzecich”). Wiele Usług Microsoft również pomaga Użytkownikowi znaleźć, wysłać żądanie lub współdziałać z Aplikacjami i Usługami Osób Trzecich, albo udostępniać Treści lub Dane Użytkownika. Użytkownik rozumie, że używając Usług Microsoft, Użytkownik zwraca się o udostępnienie mu Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Aplikacje i Usługi Osób Trzecich mogą pozwolić Użytkownikowi na przechowywanie Treści lub Danych Użytkownika w zasobach wydawcy, dostawcy lub operatora Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Aplikacje i Usługi Osób Trzecich mogą wyświetlać Użytkownikowi zasady ochrony prywatności lub wymagać od Użytkownika akceptacji towarzyszących im postanowień przed zainstalowaniem lub używaniem tych Aplikacji i Usług Osób Trzecich. W punkcie 13(b) zamieszczono dodatkowe postanowienia dotyczące aplikacji zakupionych w określonych Sklepach, które są własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub są obsługiwane przez Microsoft lub podmioty stowarzyszone Microsoft (dotyczy to w szczególności Sklepu Office, sklepu Microsoft Store dla usługi Xbox i sklepu Microsoft Store dla systemu Windows). Należy zapoznać się z postanowieniami i zasadami ochrony prywatności osoby trzeciej przed nabyciem, użyciem lub połączeniem z kontem Microsoft Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Żadne postanowienia określone przez osoby trzecie nie powodują zmiany Postanowień. Microsoft nie udziela Użytkownikowi licencji na używanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej w ramach jakichkolwiek Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Użytkownik zgadza się przejąć wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tytułu używania przez Użytkownika tych Aplikacji i Usług Osób Trzecich oraz potwierdza, że Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych podmiotów za informacje lub usługi udostępnione przez którąkolwiek z Aplikacji i Usług Osób Trzecich.

  Pełny tekst

  6_serviceAvailability

  Opis

  6. Dostępność Usług. Usługi, Aplikacje i Usługi Osób Trzecich lub materiały lub produkty oferowane za pośrednictwem Usług mogą być czasami niedostępne, mogą być oferowane w ograniczonym zakresie lub mogą różnić się w zależności od regionu lub urządzenia Użytkownika lub innych czynników zewnętrznych takich jak połączenie internetowe lub sieciowe. Jeśli Użytkownik zmieni lokalizację związaną ze swoim kontem Microsoft, może być zmuszony do ponownego nabycia produktów, które mu udostępniono i za które zapłacił w poprzednim regionie. Microsoft dokłada wszelkich starań, aby Usługi działały bez przerwy, Usługi te nie są jednak oferowane z gwarantowanym poziomem jakości (warto pamiętać, że wszystkie usługi online podlegają sporadycznym zakłóceniom i przestojom). W przypadku awarii zasilania lub zakłóceń w funkcjonowaniu Usługi Użytkownik może okresowo nie być w stanie odzyskać swoich Treści. Microsoft zaleca, aby Użytkownik systematycznie wykonywał kopie zapasowe swoich Treści i Danych, które przechowuje w ramach Usług lub przy użyciu Aplikacji i Usług Osób Trzecich.

  Pełny tekst

  7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms

  Podsumowanie

  7. Aktualizacje Usług i Oprogramowania oraz zmiany Postanowień. Microsoft poinformuje Użytkownika o ewentualnym zamiarze zmiany Postanowień. Microsoft może zmienić Postanowienia, jeśli będzie to niezbędne ze względu na (i) przepisy prawa właściwego, w tym w szczególności zmianę tych przepisów; (ii) porady prawników lub postanowienia sądu sformułowane w oparciu o przepisy prawa właściwego; (iii) rozwój Usług; (iv) przyczyny techniczne; (v) wymagania operacyjne lub (vi) korzystną dla Użytkownika zmianę postanowień. Microsoft — za pomocą interfejsu użytkownika, poczty e-mail lub w inny stosowny sposób — powiadomi Użytkownika o planowanych zmianach przed ich wejściem w życie. Microsoft zapewni Użytkownikowi możliwość anulowania Usług co najmniej na 30 dni przed wejściem zmiany w życie. Używanie przez Użytkownika Usług po wejściu w życie zmian będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego nowych postanowień. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na nowe postanowienia, musi zakończyć używanie Usług i zamknąć swoje konto Microsoft zgodnie z punktem 4(a)(iv). Microsoft wyraźnie ten fakt podkreśli, informując Użytkownika o zamierzonej zmianie Postanowień. Microsoft może automatycznie sprawdzać wersję oprogramowania Użytkownika, co jest niezbędne w celu świadczenia Usług, a także pobierać bez obciążania Użytkownika opłatami aktualizacje oprogramowania lub zmiany konfiguracji w celu aktualizacji, ulepszania i rozwijania Usług. Do dalszego używania Usług może być również wymagane, aby Użytkownik dokonał aktualizacji oprogramowania. Takie aktualizacje podlegają Postanowieniom, chyba że aktualizacjom tym towarzyszą dodatkowe lub inne postanowienia, w którym to przypadku zastosowanie mają te inne postanowienia. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje tych dodatkowych lub innych postanowień dotyczących aktualizacji, nie może otrzymywać ani używać tych aktualizacji. Microsoft nie musi udostępniać aktualizacji i nie gwarantuje, że będzie świadczyć usługi pomocy technicznej dotyczące wersji systemu, do której Użytkownik zakupił lub uzyskał licencje na oprogramowanie, aplikacje, treści lub inne produkty. Użytkownikowi mogą być udostępniane aktualizacje pobierane automatycznie lub ręcznie, które z przyczyn wymienionych w niniejszym punkcie nie są konieczne do zapewnienia zgodności Usług. Akceptując niniejsze Postanowienia, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji. Microsoft stale udoskonala Usługi i w związku z tym może w dowolnym momencie zmieniać Usługi, usuwać funkcje lub zaprzestać zapewniania dostępu do Aplikacji i Usług Osób Trzecich, w szczególności wówczas, gdy umowy Microsoft z osobami trzecimi przestaną zezwalać na udostępnianie ich materiałów, przekazywanie przez Microsoft tych materiałów przestanie być możliwe, nastąpi rozwój dotychczas stosowanych technologii lub z opinii klientów będzie wynikać potrzeba zmiany. Microsoft powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem o zmianie w Usługach, która spowoduje utratę dostępu Użytkownika do Treści Użytkownika. W przypadku Usług płatnych Microsoft będzie również powiadamiać Użytkownika z wyprzedzeniem o innych istotnych zmianach w Usługach. O ile przepisy prawa właściwego nie stanowią inaczej, Microsoft nie musi udostępniać do ponownego pobrania ani zastępować jakichkolwiek uprzednio zakupionych materiałów, Towarów Cyfrowych (określonych w punkcie 13(j)) lub aplikacji. W przypadku anulowania przez Microsoft Usługi płatnej Microsoft zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część kwoty płatności uiszczonej przez Użytkownika, należnej za tę część Usługi, która pozostała do realizacji przed jej anulowaniem. Aby umożliwić Użytkownikowi używanie materiałów chronionych za pomocą technologii zarządzania prawami dostępu do treści cyfrowych (Digital Rights Management, DRM), takich jak niektóre utwory muzyczne, gry, filmy, książki i inne treści, oprogramowanie DRM może automatycznie nawiązywać połączenie z dostępnym online serwerem DRM oraz pobierać i instalować uaktualnienia technologii DRM.

  Pełny tekst

  8_softwareLicense

  Opis

  8. Licencja na oprogramowanie. Każde oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi przez Microsoft w ramach Usług podlega Postanowieniom, o ile nie załączono do niego oddzielnej umowy licencyjnej Microsoft (np. do używania przez Użytkownika aplikacji Microsoft będącej częścią i udostępnianej w ramach systemu Windows mają zastosowanie Postanowienia Licencyjne dotyczące Oprogramowania Microsoft dla Systemu Operacyjnego Windows). Aplikacje zakupione w określonych Sklepach, które są własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub są obsługiwane przez Microsoft lub podmioty stowarzyszone Microsoft (dotyczy to w szczególności Sklepu Office, sklepu Microsoft Store dla systemu Windows i sklepu Microsoft Store dla usługi Xbox), podlegają postanowieniom zawartym w punkcie 13(b)(i) poniżej. Jeśli Użytkownik przestrzega Postanowień, wówczas Microsoft w ramach używania Usług udziela Użytkownikowi prawa do zainstalowania i używania na jednym urządzeniu (na całym świecie) jednej kopii oprogramowania przeznaczonej do używania tylko przez jedną osobę na raz. W przypadku niektórych urządzeń oprogramowanie to może być preinstalowane na potrzeby niekomercyjnego użytku osobistego Usług przez Użytkownika. Oprogramowanie lub witryna będące częścią Usług mogą zawierać kod pochodzący od osób trzecich. Licencje na jakiekolwiek skrypty lub kody od osób trzecich, do których to skryptów lub kodów łącza lub odniesienia znajdują się w oprogramowaniu lub witrynie, są udzielane Użytkownikowi przez te osoby trzecie będące właścicielami takich skryptów lub kodów, a nie przez Microsoft. Ewentualne szczegóły dotyczące kodu od osób trzecich zostały dołączone wyłącznie do informacji Użytkownika. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane, i w odniesieniu do tego oprogramowania Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone przez Microsoft na mocy Postanowień. Niniejsza licencja nie daje Użytkownikowi żadnych praw do podejmowania i Użytkownik nie może niezgodnie z prawem podejmować następujących działań:

  • i. pomijanie lub obchodzenie jakichkolwiek technicznych środków ochrony zastosowanych w ramach oprogramowania lub Usług bądź z nimi związanych;
  • ii. dezasemblowanie, dekompilowanie, deszyfrowanie, hakowanie, emulowanie, wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach lub odtwarzanie jakiegokolwiek oprogramowania lub innego aspektu Usług, które wchodzą w skład lub są dostępne za pośrednictwem Usług, chyba że i tylko w zakresie, w jakim przepisy właściwego prawa autorskiego wyraźnie to dopuszczają;
  • iii. rozdzielanie składników oprogramowania lub Usług w celu zainstalowania ich na różnych urządzeniach;
  • iv. publikowanie, kopiowanie, wynajmowanie, wydzierżawianie, sprzedawanie, eksportowanie, importowanie, rozpowszechnianie lub wypożyczanie oprogramowania lub Usług, chyba że Microsoft w wyraźny sposób upoważni Użytkownika do wykonania takich czynności;
  • v. przenoszenie oprogramowania, licencji na oprogramowanie lub jakichkolwiek praw do używania lub uzyskiwania dostępu do Usług;
  • vi. używanie Usług w sposób nieupoważniony, który mógłby zakłócić innym osobom używanie tych Usług, lub w celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci;
  • vii. zapewnianie dostępu do Usług lub modyfikowanie urządzeń autoryzowanych przez Microsoft (np. konsole Xbox, urządzenia Microsoft Surface, itp. ) za pomocą nieautoryzowanych aplikacji osób trzecich.

  Pełny tekst

  9_paymentTerms

  Podsumowanie

  9. Warunki płatności. Przy zakupie Usługi przez Użytkownika obowiązują niniejsze warunki płatności, na które Użytkownik wyraża zgodę. Opłaty. Jeśli z używaniem wybranych Usług jest związana określona opłata, Użytkownik zgadza się ją uregulować. O ile nie określono inaczej, cena Usług obejmuje wszystkie należne podatki. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie takich podatków lub innych opłat. O ile nie określono inaczej, podatki naliczane są w oparciu o lokalizację Użytkownika w momencie zarejestrowania konta Microsoft. Po przekazaniu Użytkownikowi powiadomienia o nieotrzymaniu od niego przez Microsoft terminowej i pełnej płatności, Microsoft może zawiesić lub anulować Usługi, chyba że Użytkownik dokona pełnej płatności w stosownym terminie. Zawieszenie lub anulowanie świadczenia Usług z powodu braku płatności może skutkować utratą przez Użytkownika możliwości używania i dostępu do konta i znajdujących się na nim treści. Łączenie się z Internetem za pomocą sieci firmowej lub innej sieci prywatnej maskującej lokalizację Użytkownika może sprawić, że opłaty będą inne niż te podawane dla rzeczywistej lokalizacji Użytkownika. W zależności od lokalizacji Użytkownika niektóre transakcje mogą wymagać przeliczenia obcej waluty lub być przetwarzane w innym kraju. W przypadku użycia karty debetowej lub kredytowej bank Użytkownika może naliczyć dodatkowe opłaty za te usługi. Aby uzyskać więcej informacji, należy kontaktować się z bankiem. Konto rozliczeniowe Użytkownika. Aby móc regulować należności za Usługę, w chwili dokonywania subskrypcji tej Usługi Użytkownik zostanie poproszony o dodanie formy płatności. W przypadku wszystkich Usług innych niż Skype, Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich informacji dotyczących rozliczeń i formy płatności oraz zmieniać je w witrynie zarządzania kontem Microsoft (https://go. com/fwlink/p/? linkid=618281), a w przypadku oprogramowania i usług Skype — z poziomu swojego konta w portalu https://skype. com/go/myaccount. Ponadto Użytkownik zezwala Microsoft na używanie wszelkich zaktualizowanych informacji z konta dotyczących wybranej formy płatności zapewnionej przez bank Użytkownika lub stosowną sieć płatniczą. Użytkownik zgadza się aktualizować na bieżąco informacje związane z kontem oraz inne informacje, w tym adres e-mail oraz szczegóły metody płatności, aby umożliwić Microsoft realizację transakcji i w razie potrzeby kontakt z Użytkownikiem w sprawie danej transakcji. Jeśli Użytkownik zwróci się do Microsoft z prośbą o zaprzestanie używania podanej formy płatności i nie powiadomi Microsoft o innej formie płatności po otrzymaniu od Microsoft wezwania do przekazania takiej informacji w podanym terminie, wówczas Microsoft może anulować lub zawiesić świadczenie na rzecz Użytkownika płatnej Usługi z uzasadnionych przyczyn. Zmiany wprowadzone na koncie rozliczeniowym Użytkownika nie wpłyną na opłaty, którymi Microsoft obciąża konto rozliczeniowe Użytkownika, zanim Microsoft będzie w stanie uwzględnić zaktualizowane informacje na koncie rozliczeniowym Użytkownika. Rozliczanie. Jeśli Użytkownik przekazuje Microsoft informacje na temat formy płatności, wówczas Użytkownik (i) oświadcza, że jest upoważniony do używania podanej formy płatności i że wszelkie podane przez niego informacje dotyczące płatności są prawdziwe i dokładne; (ii) upoważnia Microsoft do obciążania Użytkownika opłatą za Usługi lub dostępne treści przy użyciu podanej formy płatności oraz (iii) upoważnia Microsoft do obciążania Użytkownika opłatą za wszelkie płatne funkcje Usług, których subskrypcji Użytkownik dokonał lub których będzie chciał używać w okresie obowiązywania Postanowień. Zgodnie z powyższym określeniem Microsoft może wystawiać Użytkownikowi faktury (a) z wyprzedzeniem, (b) w chwili zakupu, (c) w krótkim czasie po dokonaniu zakupu lub (d) cyklicznie w przypadku Usług subskrypcyjnych. Ponadto Microsoft może obciążyć Użytkownika kwotą nieprzekraczającą kwoty zaakceptowanej przez Użytkownika i powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach kwoty naliczanej cyklicznie za Usługi podlegające subskrypcji, a w razie zmiany ceny zapewni Użytkownikowi możliwość anulowania Usług przed taką zmianą. Microsoft może jednocześnie wystawiać Użytkownikowi faktury za więcej niż jeden wcześniejszy okres rozliczeniowy na kwoty, które nie zostały wcześniej przetworzone. Płatności cykliczne. Jeśli Użytkownik dokonuje zakupu Usługi na zasadzie subskrypcji (np. miesięcznie, co trzy miesiące lub rocznie), zezwala wówczas na stosowanie płatności cyklicznych oraz zgadza się, że płatności te będą uiszczane na rzecz Microsoft za pomocą wybranej przez Użytkownika formy płatności w wybranych przez niego cyklicznych okresach do czasu wypowiedzenia przez Użytkownika lub Microsoft subskrypcji danej Usługi. Aby uniknąć naliczenia opłaty za dalsze używanie Usług, Użytkownik musi anulować Usługi przed rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego. Microsoft przekaże Użytkownikowi instrukcje dotyczące możliwości anulowania Usług. Użytkownik może zarządzać płatnościami cyklicznymi dotyczącymi wybranych Usług przy użyciu swojego konta Microsoft (https://account. com/services). Jeśli Użytkownik zgadza się na płatności cykliczne, upoważnia wówczas Microsoft do przechowywania danych na temat instrumentu płatniczego Użytkownika i przetwarzania takich płatności w formie elektronicznych poleceń zapłaty lub przelewów środków lub elektronicznych poleceń wypłaty z wyznaczonego rachunku Użytkownika (w przypadku transakcji zautomatyzowanej izby rozliczeniowej lub podobnych płatności) lub w formie obciążeń wyznaczonego rachunku Użytkownika (w przypadku karty kredytowej lub podobnych płatności) (łącznie „Płatności Elektroniczne”). Opłaty za subskrypcje są zasadniczo pobierane przed rozpoczęciem właściwego okresu subskrypcji. Jeśli jakakolwiek płatność zostanie zwrócona jako niezapłacona lub jeśli jakakolwiek płatność kartą kredytową lub podobna transakcja zostanie odrzucona, Microsoft lub dostawcy usług Microsoft zastrzegają sobie prawo do naliczenia właściwej opłaty z tytułu zwróconej pozycji, odrzucenia lub niewystarczających środków oraz do przetworzenia takiej płatności jako Płatności Elektronicznej. Rozliczenie online i błędy. W przypadku wszystkich Usług innych niż Skype Microsoft udostępni Użytkownikowi rozliczenie online w witrynie zarządzania kontem Microsoft (https://go. com/fwlink/p/? linkid=618284), gdzie Użytkownik może wyświetlić i wydrukować swoje rozliczenie. Aby uzyskać dostęp do rozliczenia online za pomocą programu Skype, Użytkownik musi zalogować się na swoim koncie na stronie www. com (https://www. com). Jest to jedyny rodzaj rozliczenia online oferowany przez Microsoft. Użytkownik może otrzymać fakturę VAT w zależności od Usługi i kraju. W razie popełnienia przez Microsoft błędu dotyczącego rachunku Użytkownika Microsoft poprawi go niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika powiadomienia w tej sprawie (lub po zauważeniu tego błędu przez Microsoft), a także sprawdzi wysokość opłaty. Microsoft zaleca, aby Użytkownik powiadomił Microsoft w ciągu 120 dni od wystąpienia oczywistego błędu na rachunku, co ułatwi rozwiązanie problemu w ciągu tego okresu. Powiadomienia takie Użytkownik może kierować do działu obsługi klienta, zgodnie z opisem w punkcie 4(e). Zasady zwrotu pieniędzy. Użytkownikowi przysługuje prawo do okresu na odstąpienie od umowy („Okres na Odstąpienie od Umowy”) trwającego czternaście (14) dni od daty zakupu (z podaniem lub bez podania przyczyny). Jeśli w momencie anulowania Usługa została częściowo zrealizowana, Użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot zapłaconej kwoty. Użytkownik zgadza się, że Okres na Odstąpienie od Umowy upływa w momencie pełnej realizacji Usługi na rzecz Użytkownika, w którym to przypadku zakup Użytkownika nie podlega zwrotowi pieniędzy. Jeśli Użytkownik dokonuje w Microsoft zakupu treści cyfrowych, prawo Użytkownika do anulowania zakupu przestanie obowiązywać w momencie rozpoczęcia pobierania tych treści. Jeśli prawo lub określona oferta świadczenia Usług nie stanowią inaczej, wszelkie zakupy są ostateczne i nie podlegają zwrotom. W przypadku wszystkich Usług innych niż usługi Skype informacje i instrukcje dotyczące anulowania Usługi i żądania zwrotu pieniędzy za pomocą Formularza Odstąpienia, jeśli Użytkownikowi przysługuje taki zwrot pieniędzy, można znaleźć w tutaj (https://go. com/fwlink/p/? linkid=618286). Jeśli zdaniem Użytkownika Microsoft błędnie naliczył opłatę, Użytkownik musi skontaktować się z Microsoft, a Microsoft sprawdzi wysokość opłaty. Jeśli Microsoft zwróci pieniądze lub zastosuje inną rekompensatę, Microsoft nie będzie w przyszłości zobowiązany do zwrotu takiej samej lub podobnej kwoty pieniędzy ani zastosowania takiej samej lub podobnej rekompensaty. Niniejsze zasady zwrotu pieniędzy nie wpływają na żadne uprawnienia przysługujące na mocy prawa właściwego. Więcej informacji na temat zwrotu kosztów można znaleźć tutaj (https://go. com/fwlink/p/? linkid=618283).

 • g. Wypowiedzenie Usług. Użytkownik może zrezygnować z Usług na stronie zarządzania usługami i subskrypcjami na swoim koncie Microsoft (https://account. com/) lub skontaktować się w tej sprawie z działem obsługi klienta w sposób opisany powyżej w punkcie 4(e). Anulowanie płatnych Usług powoduje zatrzymanie pobierania opłat w przyszłości za używanie Usług. Użytkownik powinien sprawdzić specyfikację swojej oferty Usług, ponieważ (i) może nie przysługiwać mu zwrot pieniędzy w chwili anulowania; (ii) może być zobowiązany do uiszczenia opłaty za anulowanie; (iii) może być zobowiązany do zapłacenia wszelkich opłat naliczonych na koncie rozliczeniowym Użytkownika za używanie Usług przed datą ich anulowania oraz (iv) może utracić dostęp do konta i możliwość używania go po anulowaniu Usług. Microsoft będzie przetwarzać Dane Użytkownika zgodnie z opisem w punkcie 4 powyżej. Jeśli Użytkownik anuluje Usługi, jego prawo do używania ich wygaśnie w ostatnim dniu bieżącego okresu świadczenia Usług lub — jeśli Użytkownik jest rozliczany okresowo — w ostatnim dniu okresu, w którym anulował Usługi. Jeśli Użytkownik zainicjuje w swoim banku procedurę obciążenia zwrotnego lub cofnięcia płatności z tytułu Usług, Microsoft przyjmie, że Użytkownik zrezygnował z Usług z dniem dokonania pierwotnej płatności, a Użytkownik upoważnia Microsoft do bezzwłocznego anulowania usługi lub wycofania wszelkich treści, które zostały przesłane Użytkownikowi w zamian za taką płatność.
 • h. Oferty na okres próbny. Jeśli Użytkownik korzysta z oferty na okres próbny, może być zobowiązany do anulowania Usług próbnych w ramach czasowych podanych podczas akceptowania oferty, aby uniknąć naliczenia opłat za dalsze używanie Usług pod koniec okresu próbnego.
 • i. Oferty promocyjne. Microsoft może oferować Usługi na okres próbny, podczas którego nie będą naliczane żadne opłaty z tytułu takich Usług. Microsoft może obciążyć Użytkownika opłatą za takie Usługi (według zwykłej stawki), jeśli Użytkownik narusza postanowienia danej oferty.
 • j. Zmiany w cenach. Jeśli świadczenie Usługi ma się odbywać przez określony w ofercie czas oraz po określonej cenie, cena ta będzie obowiązywać przez cały okres obowiązywania takiej oferty. Jeśli po tym okresie Użytkownik będzie chciał nadal używać Usług, będzie musiał zaakceptować nową ofertę i cenę. Jeśli Usługi są rozliczane okresowo (np. co miesiąc), a nie określono konkretnego czasu obowiązywania ceny, i jeśli nie jest to oferta próbna, Microsoft może zmienić cenę Usług, jeśli wzbogaci Usługi o nowe lub udoskonalone funkcje, w zakresie, w jakim wzrosły odpowiednio koszty świadczenia Usług, lub w reakcji na zmiany rynkowe (np. z uwagi na koszty robocizny, zmiany kursów walut, zmiany w podatkach/przepisach prawnych, inflację, opłaty licencyjne oraz koszty infrastrukturalne i administracyjne). Microsoft poinformuje Użytkownika co najmniej na 30 dni przed wejściem takiej zmiany cen w życie. Użytkownik będzie mieć możliwość anulowania Usług przed zmianą ceny zgodnie z punktem 9(h) powyżej. Informując o zmianie ceny, Microsoft poinformuje również Użytkownika o przyczynach i zakresie wzrostu cen oraz o tym, że nowa cena wejdzie w życie, jeśli Użytkownik nie anuluje Usług. Microsoft przypomni również Użytkownikowi o sposobie anulowania Usługi.
 • k. Płatności na rzecz Użytkownika. Jeśli Microsoft musi dokonać płatności na rzecz Użytkownika, Użytkownik zgadza się przekazać Microsoft we właściwym czasie dokładne dane niezbędne do dokonania tej płatności. Użytkownik musi uiścić wszelkie podatki i opłaty należne z tytułu otrzymania tej płatności. Użytkownik musi także spełnić wszelkie pozostałe warunki, jakie Microsoft nałoży na niego w związku z prawem do uzyskiwania jakichkolwiek płatności. Jeśli Użytkownik otrzyma płatność pomyłkowo, Microsoft może ją wycofać albo zażądać jej zwrotu. Użytkownik zgadza się na współpracę z Microsoft w tym zakresie. Microsoft może także bez powiadomienia zmniejszyć kwotę płatności należną Użytkownikowi w celu skorygowania wszelkich poprzednich nadpłat.
 • l. Zaległe płatności. W przypadku zaległych płatności Użytkownik musi pokryć wszelkie uzasadnione koszty związane z windykacją zaległych kwot, łącznie z opłatami za obsługę prawną oraz innymi opłatami i kosztami prawnymi, w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez przepisy prawa. Jeśli Użytkownik nie ureguluje w całości zaległych kwot mimo otrzymania od Microsoft przypomnienia o konieczności uregulowania płatności we właściwym czasie (zawierającego ostrzeżenie o możliwości zawieszenia lub anulowania Usług), Microsoft może zawiesić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika lub anulować Usługi. Użytkownik może uniknąć zawieszenia lub anulowania świadczenia Usług, jeśli dokona wymaganej płatności w stosownym czasie określonym w przypomnieniu. Jeśli brakująca kwota jest znikoma, zastosowanie ma inna procedura. Brakujące kwoty w wysokości poniżej 2% łącznej wartości faktury będą zawsze uważane za znikome. Zawieszenie lub anulowanie świadczenia Usług z powodu braku płatności może skutkować utratą przez Użytkownika dostępu do konta Microsoft.
 • m. Bony upominkowe. Realizowanie i używanie bonów upominkowych (innych niż bony upominkowe Skype) podlega postanowieniom znajdującym się tutaj (https://support. com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). Informacje na temat bonów upominkowych Skype są dostępne tutaj (https://go. com/fwlink/? LinkId=615383).
 • n. Płatności z rachunku bankowego. Użytkownik może zarejestrować na swoim koncie Microsoft uprawniony rachunek bankowy, aby używać go jako formy płatności. Uprawnione rachunki bankowe obejmują rachunki prowadzone przez instytucję finansową zdolną do realizacji poleceń zapłaty (na przykład instytucja finansowa w Stanach Zjednoczonych, która obsługuje transakcje zautomatyzowanej izby rozliczeniowej („ACH”), europejska instytucja finansowa, która obsługuje jednolity obszar płatności w euro („SEPA”) lub „iDEAL” w Holandii). Zastosowanie mają również postanowienia zaakceptowane przez Użytkownika podczas dodawania rachunku bankowego jako formy płatności na koncie Microsoft (np. „zgoda na obciążenie rachunku” w przypadku SEPA). Użytkownik oświadcza, że jego zarejestrowany rachunek bankowy prowadzony jest w jego imieniu oraz że Użytkownik jest upoważniony do rejestracji i używania tego rachunku bankowego jako formy płatności. Jeśli Użytkownik rejestruje lub wybiera swój rachunek bankowy jako formę płatności, upoważnia wówczas Microsoft (lub przedstawiciela Microsoft) do co najmniej jednego obciążenia tego rachunku bankowego całkowitą kwotą zakupu dokonanego przez Użytkownika lub opłatą subskrypcyjną (zgodnie z postanowieniami usługi subskrypcyjnej) oraz ewentualnie do co najmniej jednego uznania tego rachunku bankowego w celu dokonania korekty lub zwrotu lub w innym podobnym celu, a także upoważnia instytucję finansową, która prowadzi ten rachunek bankowy, do potrącenia tych obciążeń lub akceptacji tych uznań. Użytkownik zgadza się, że upoważnienie to pozostaje w mocy do czasu usunięcia informacji o rachunku bankowym z konta Microsoft Użytkownika. Jeśli Użytkownik podejrzewa błędne potrącenie z jego rachunku, musi wówczas bezzwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta, zgodnie z opisem w punkcie 4(e) powyżej. Przepisy mające zastosowanie w kraju Użytkownika mogą również ograniczać odpowiedzialność Użytkownika za wszelkie fałszywe, błędne lub nieupoważnione transakcje na jego rachunku bankowym. Jeśli Użytkownik rejestruje lub wybiera rachunek bankowy jako formę płatności, potwierdza wówczas, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Postanowienia.
 • Pełny tekst

  10_contractingEntityChoiceOfLaw

  Opis

  10. Podmiot zawierający umowę, prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Jeśli Użytkownik mieszka albo (jeśli Użytkownikiem jest przedsiębiorstwo) ma główne miejsce prowadzenia działalności w Unii Europejskiej, Lichtensteinie, Norwegii, Zjednoczonym Królestwie lub na Islandii oraz używa Usług bezpłatnych lub płatnych, zawiera wówczas umowę ze spółką Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia (zarejestrowaną w Irlandii w Krajowym Rejestrze Spółek pod numerem 256796, numer identyfikacji podatkowej VAT: IE 8256796 U, zarejestrowany adres: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia). Prawem właściwym dla wykładni wszystkich roszczeń związanych z Usługami bezpłatnymi i płatnymi jest prawo Irlandii bez uszczerbku dla możliwości stosowania przez Użytkownika bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ochrony konsumenta w kraju, w którym Microsoft udostępnia Użytkownikowi Usługi i w którym Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania (jeśli Użytkownikiem jest przedsiębiorstwo, jest to prawo kraju, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności przez Użytkownika). Użytkownik i Microsoft zgadzają się, że wszelkie spory bezpośrednio lub pośrednio wynikające z Postanowień będą rozstrzygane przez sądy w kraju, w którym Microsoft udostępnia Użytkownikowi Usługi i w którym Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania (jeśli Użytkownikiem jest przedsiębiorstwo, będzie to prawo kraju, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności przez Użytkownika), lub alternatywnie Użytkownik może wybrać sąd właściwy w Irlandii.

  Pełny tekst

  11_Warranties

  Podsumowanie

  11. Rękojmie i gwarancje. Jeśli Użytkownik jest konsumentem, przysługują mu określone uprawnienia na mocy prawa. Uprawnienia te obejmują zobowiązanie Microsoft do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności. Żadne z niniejszych postanowień nie ma na celu ograniczać ani wyłączać odpowiedzialności Microsoft za naruszenie przez Microsoft tego postanowienia, a Użytkownik będzie korzystać z gwarancji zgodności i braku wad ukrytych przysługującej na mocy prawa obowiązującego w kraju, do którego Microsoft kieruje Usługi. Więcej informacji na temat praw ustawowych Użytkownika podano tutaj (https://www. com/en-gb/store/b/aboutwarranties). Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEJ GWARANCJI ORAZ Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH W ZŁEJ WIERZE UKRYTO WADY LUB WADY UNIEMOŻLIWIŁY KORZYSTANIE Z USŁUG, A TAKŻE Z WYJĄTKIEM PŁATNYCH PRODUKTÓW SKYPE, MICROSOFT ŚWIADCZY USŁUGI „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. MICROSOFT NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI TERMINOWOŚCI USŁUG. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I AKCEPTUJE FAKT, ŻE SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACYJNE NIE SĄ WOLNE OD WAD I ŻE CZASAMI ULEGAJĄ AWARIOM. MICROSOFT NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ, TERMINOWO, BEZPIECZNIE LUB BEZ BŁĘDÓW. MICROSOFT, PODMIOTY STOWARZYSZONE, ODSPRZEDAWCY, DYSTRYBUTORZY I DOSTAWCY MICROSOFT NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH UMOWNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ. UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJĄ WSZELKIE OBOWIĄZUJĄCE RĘKOJMIE I GWARANCJE PRZEWIDZIANE PRZEZ PRAWO, MICROSOFT NIE UDZIELA JEDNAK ŻADNYCH INNYCH RĘKOJMI ANI GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE MICROSOFT WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAKOŚCI WYKONANIA I BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

  Pełny tekst

  12_limitationOfLiability

  Opis

  12. Ograniczenie odpowiedzialności. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Treści i materiały Użytkownika ani za inne materiały osób trzecich, w tym za łącza do witryn osób trzecich ani za działania podejmowane przez użytkowników. Takich treści i działań nie można przypisać Microsoft. Nie reprezentują one też opinii Microsoft.

 • b. Microsoft będzie ponosić odpowiedzialność tylko wtedy, gdy doszło do naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z Umowy lub gdy z innych powodów wymaga tego prawo właściwe. Microsoft oraz pośrednicy lub przedstawiciele prawni Microsoft nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym za straty finansowe takie jak utrata zysku, chyba że Microsoft bądź pośrednicy lub przedstawiciele prawni Microsoft dopuścili się co najmniej rażącego niedbalstwa bądź umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania.
 • d. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma wpływu na określoną w ustawie odpowiedzialność obiektywną (odpowiedzialność niezależna od winy) Microsoft, w tym ustawową odpowiedzialność z tytułu naruszenia rękojmi. To samo dotyczy odpowiedzialności Microsoft oraz pośredników lub przedstawicieli prawnych Microsoft w przypadku oszustwa lub wynikających z ich niedbalstwa uszkodzenia ciała bądź śmierci. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewypełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu zobowiązań na mocy Postanowień w zakresie, w jakim takie niewypełnienie lub opóźnienie zostało spowodowane okolicznościami będącymi poza uzasadnioną kontrolą Microsoft (takimi jak spory pracownicze, zdarzenia losowe, działania wojenne, akty terroryzmu, rozmyślne uszkodzenie bądź zniszczenie mienia, wypadki lub przestrzeganie jakichkolwiek przepisów prawa właściwego bądź rozporządzeń rządowych). Microsoft będzie dążyć do zminimalizowania skutków wszelkich takich zdarzeń oraz do wypełnienia zobowiązań, na które zdarzenia te nie miały wpływu.
 • Pełny tekst

  13_service-SpecificTerms

  Opis

  13. Postanowienia dotyczące Usług. Postanowienia znajdujące się przed niniejszym punktem 13 i po nim mają na ogół zastosowanie do wszystkich Usług. W tym punkcie zawarte są postanowienia dotyczące konkretnych usług, które stanowią uzupełnienie postanowień ogólnych. Postanowienia zawarte w tym punkcie mają zastosowanie wówczas, gdy wystąpi sprzeczność z postanowieniami ogólnymi.

  Pełny tekst

  13a_XboxLive

  Podsumowanie

  • a. Xbox.
   • i. Niekomercyjny użytek osobisty. Usługa online Xbox, gry Xbox Game Studios (w tym Gry Mojang) (https://www. com/xbox-game-studios) oraz aplikacje, subskrypcje (na przykład oferty usług subskrypcji Xbox Game Pass), usługi (na przykład Xbox Cloud Gaming) i treści Xbox udostępnione przez Microsoft (łącznie „Usługi Xbox”) są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego Użytkownika. Usługi Xbox. Jeśli Użytkownik zarejestruje się w celu uzyskania dostępu do Usług Xbox, informacje o rozgrywce, aktywnościach i innym użyciu gier i Usług Xbox przez Użytkownika będą monitorowane i udostępniane odpowiednim osobom trzecim, w tym producentom gier, aby umożliwić Microsoft świadczenie Usług Xbox, a osobom trzecim — obsługę gier i usług nieoferowanych przez Microsoft. Jeśli Użytkownik połączy swoje konto Microsoft powiązane z Usługami Xbox ze swoim kontem w usłudze nieoferowanej przez Microsoft lub zaloguje się na swoje konto w Usługach Xbox w celu uzyskania dostępu do usługi nieoferowanej przez Microsoft (np. do usługi innego niż Microsoft wydawcy gier oferującego Aplikacje i Usługi Osób Trzecich), Użytkownik zgadza się na to, że: (a) Microsoft może udostępniać wydawcy innemu niż Microsoft ograniczone informacje o koncie i używaniu gier (w tym w szczególności tag gracza, punktację najlepszych graczy, wynik gry, historię gier, statystyki używania i listę znajomych) zgodnie z Oświadczeniem Microsoft o ochronie prywatności i (b) o ile jest to dozwolone w ustawieniach prywatności Xbox, wydawca ten może mieć również dostęp do Treści Użytkownika z komunikacji w grach lub z innych aplikacji używanych przez Użytkownika, gdy Użytkownik jest zalogowany na koncie tego wydawcy. O ile jest to dozwolone w ustawieniach prywatności Xbox, Microsoft może także publikować imię i nazwisko, tag gracza, obrazek gracza, motto, awatara, klipy z gry oraz informacje o grach używanych przez Użytkownika w komunikacji z osobami, którym Użytkownik pozwoli przekazywać tego typu informacje. W ramach budowania społeczności Usług Xbox Użytkownik udziela Microsoft, podmiotom stowarzyszonym Microsoft oraz sublicencjobiorcom Microsoft obowiązującego na całym świecie prawa do bezpłatnego używania, modyfikowania, reprodukowania, rozpowszechniania, transmitowania, udostępniania oraz wyświetlania Treści Użytkownika oraz imienia i nazwiska, tagu gracza, obrazka gracza, motta i awatara Użytkownika, które Użytkownik opublikował w związku z jakimikolwiek Usługami Xbox w części lub w całości za pomocą dowolnych środków lub procesów w ramach jakichkolwiek materiałów lub w związku z pomocą techniczną. Menedżerowie gier. Niektóre gry mogą używać usług menedżerów, ambasadorów lub gospodarzy gier. Menedżerowie i gospodarze gier nie są upoważnionymi rzecznikami Microsoft. Ich poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów Microsoft. Używanie Usług Xbox przez dzieci. Jeśli Użytkownik używający Usług Xbox jest niepełnoletni, jego rodzic lub opiekun mogą sprawować kontrolę nad wieloma aspektami konta Użytkownika oraz otrzymywać raporty dotyczące używania przez Użytkownika Usług Xbox. Waluta używana w grach lub towary wirtualne. Usługi Xbox mogą obejmować wirtualną walutę używaną w grach (np. złoto, monety lub punkty), którą Użytkownik może kupić od lub na rzecz Microsoft za rzeczywiste środki pieniężne, jeśli osiągnął pełnoletność zgodnie z przepisami prawa kraju zamieszkania Użytkownika. Usługi Xbox mogą również obejmować wirtualne, cyfrowe przedmioty lub towary, które Użytkownik może kupić od lub na rzecz Microsoft za rzeczywiste środki pieniężne lub walutę używaną w grach. Waluty używanej w grach i towarów wirtualnych nie można wymienić na rzeczywiste środki pieniężne, towary ani żadne inne przedmioty o wartości pieniężnej pochodzące od Microsoft lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Poza ograniczoną, osobistą, odwołalną, niepodlegającą przeniesieniu ani sublicencjonowaniu licencją na używanie waluty używanej w grach i towarów wirtualnych wyłącznie w ramach Usług Xbox Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do jakiejkolwiek waluty używanej w grach lub towarów wirtualnych powiązanych z co najmniej jedną grą lub aplikacją Xbox, występujących lub powstałych w Usługach Xbox ani jakichkolwiek innych atrybutów związanych z używaniem Usług Xbox lub przechowywanych w Usługach Xbox. Microsoft może zmieniać ofertę dotyczącą waluty używanej w grach lub towarów wirtualnych. Aktualizacje oprogramowania. W przypadku każdego urządzenia, które może łączyć się z Usługami Xbox, Microsoft może automatycznie sprawdzać wersję oprogramowania konsoli Xbox lub aplikacji Xbox posiadaną przez Użytkownika oraz pobierać aktualizacje oprogramowania aplikacji Xbox lub zmiany konfiguracji, w tym aktualizacje i zmiany uniemożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usług Xbox za pośrednictwem nieautoryzowanych gier Xbox, aplikacji Xbox albo używania nieautoryzowanych urządzeń peryferyjnych razem z konsolą Xbox. Oprogramowanie służące do dokonywania oszustw lub modyfikacji. Każde urządzenie, które może łączyć się z Usługami Xbox, może być automatycznie sprawdzane przez Microsoft pod kątem obecności nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania służącego do dokonywania oszustw lub modyfikacji naruszających Kodeks Postępowania lub Postanowienia. Ponadto dla każdego takiego urządzenia Microsoft może automatycznie pobierać aktualizacje oprogramowania Aplikacji Xbox lub zmiany konfiguracji, w tym aktualizacje i zmiany uniemożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usług Xbox lub używanie nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania służącego do dokonywania oszustw lub modyfikacji. Dodatkowe postanowienia dotyczące subskrypcji. Subskrypcje Usług Xbox podlegają dodatkowym warunkom określonym w Postanowieniach dotyczących subskrypcji usług Xbox (https://www. com/legal/subscription-terms). Nieaktywne subskrypcje Usług Xbox. Microsoft może wyłączyć naliczanie cykliczne i zaprzestać naliczania cyklicznych opłat w wybranych krajach, jeśli Użytkownik nie korzysta z subskrypcji Usług Xbox przez określony okres czasu. Microsoft poinformuje Użytkownika o wyłączeniu cyklicznego naliczania opłat. Więcej informacji, w tym dotyczących obowiązującego okresu braku aktywności, można znaleźć w sekcji Brak aktywności subskrypcji — często zadawane pytania (https://support. com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-subscription-inactivity-policy).

  Pełny tekst

  13b_Store

  Opis

  • b. Sklep. „Sklep” oznacza Usługę umożliwiającą Użytkownikowi przeglądanie, pobieranie, kupowanie oraz ocenianie i recenzowanie aplikacji i innych treści cyfrowych (termin „aplikacja” obejmuje gry). Niniejsze Postanowienia regulują używanie określonych Sklepów, które są własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub są obsługiwane przez Microsoft lub podmioty stowarzyszone Microsoft (w tym m. in. Sklepu Office, sklepu Microsoft Store dla systemu Windows i sklepu Microsoft Store dla usługi Xbox). „Sklep Office” oznacza Sklep oferujący produkty Office oraz aplikacje dla usług Office, Microsoft 365 oraz SharePoint, Exchange, Access i Project (w wersji 2013 lub nowszej) lub dowolną inną usługę oferowaną pod marką Sklep Office. „Microsoft Store dla systemu Windows” oznacza Sklep będący własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft oraz obsługiwany przez Microsoft i podmioty stowarzyszone Microsoft, który jest przeznaczony dla urządzeń z systemem Windows, takich jak telefony, komputery stacjonarne i tablety, lub dowolną inną usługę oferowaną pod marką Microsoft Store dostępną z urządzeń z systemem Windows, takich jak telefony, komputery stacjonarne lub tablety. „Microsoft Store dla usługi Xbox” oznacza Sklep będący własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft i obsługiwany przez Microsoft lub podmioty stowarzyszone Microsoft, który jest dostępny na konsolach Xbox, lub dowolną inną usługę oferowaną pod marką Microsoft Store udostępnioną na konsolę Xbox.
   • i. Postanowienia licencyjne. Microsoft będzie podawać nazwę wydawcy każdej aplikacji dostępnej w odpowiednim Sklepie. O ile towarzyszące aplikacji postanowienia nie stanowią inaczej, Standardowe postanowienia licencyjne dotyczące aplikacji („Standardowe Postanowienia Licencyjne dotyczące Aplikacji”) znajdujące się na końcu Postanowień stanowią umowę między Użytkownikiem a wydawcą aplikacji określającą postanowienia licencyjne, które mają zastosowanie do używania przez Użytkownika aplikacji pobranej za pośrednictwem dowolnego Sklepu będącego własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub obsługiwanego przez Microsoft lub podmioty stowarzyszone Microsoft (z wyłączeniem Sklepu Office). Niniejsze Postanowienia regulują używanie Usług Microsoft oraz świadczonych w ich ramach usług. Punkt 5 niniejszych Postanowień ma również zastosowanie do wszelkich Aplikacji i Usług Osób Trzecich nabytych za pośrednictwem Sklepu. Aplikacje pobrane za pośrednictwem Sklepu Office nie podlegają Standardowym Postanowieniom Licencyjnym dotyczącym Aplikacji i mają do nich zastosowanie odrębne postanowienia licencyjne. Aktualizacje. Microsoft będzie automatycznie sprawdzać dostępność aktualizacji aplikacji Użytkownika i pobierać je nawet wtedy, gdy Użytkownik nie jest zalogowany w odpowiednim Sklepie. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia Sklepu lub ustawienia systemowe, jeśli nie chce otrzymywać automatycznych aktualizacji aplikacji ze Sklepu. Niektóre aplikacje ze Sklepu Office, które są w całości lub w części udostępniane online, mogą być jednak aktualizowane w dowolnym momencie przez dewelopera aplikacji i nie muszą wymagać pozwolenia Użytkownika na aktualizację. Oceny i opinie. Jeśli Użytkownik prześle ocenę lub recenzję aplikacji lub innego Towaru Cyfrowego w Sklepie, może otrzymać od Microsoft wiadomość e-mail zawierającą treści przekazane przez wydawcę aplikacji lub Towaru Cyfrowego. Nadawcą wszelkich takich wiadomości e-mail jest Microsoft. Microsoft nie udostępnia adresu e-mail Użytkownika żadnym wydawcom aplikacji lub Towarów Cyfrowych nabytych w Sklepie. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa. Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń, dyskomfortu lub przemęczenia wzroku, Użytkownik powinien co jakiś czas robić przerwy w używaniu gier lub innych aplikacji, zwłaszcza jeśli podczas ich używania odczuwa ból lub zmęczenie. W przypadku wystąpienia dyskomfortu należy zrobić sobie przerwę. Dyskomfort może obejmować odczuwanie mdłości, choroby lokomocyjnej, zawrotów głowy, dezorientacji, bólu głowy, zmęczenia, przemęczenia wzroku lub suchości oczu. Używanie aplikacji może rozpraszać Użytkownika i przeszkadzać jego otoczeniu. Użytkownik powinien uważać, żeby się nie potknąć, a także uważać na schody, niskie sufity oraz delikatne lub wartościowe przedmioty, które mogą zostać uszkodzone. U bardzo niewielkiego odsetka osób mogą wystąpić ataki na skutek zetknięcia się z efektami wizualnymi takimi jak błyskające światła lub wzory mogące pojawiać się w aplikacjach. Nawet osoby, które nigdy nie miały ataków, mogą mieć niezdiagnozowaną przypadłość, która może takie ataki wywołać. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, zaburzenia wzroku, drgawki, skurcze lub drżenie kończyn, dezorientację, mętlik, utratę przytomności lub konwulsje. W przypadku zauważenia u siebie któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zaprzestać używania aplikacji lub skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem używania takich aplikacji, jeśli kiedykolwiek wystąpiły objawy związane ze wspomnianymi atakami. Rodzice powinni sprawdzać, czy u ich dzieci używających aplikacji nie występują takie objawy.

  Pełny tekst

  13c_MicrosoftFamily

  Opis

  • c. Funkcje rodzinne Microsoft. Rodzice i dzieci mogą korzystać z funkcji rodzinnych Microsoft, w tym aplikacji Microsoft Family Safety, aby budować zaufanie oparte na wspólnym zrozumieniu, jakie zachowania, witryny, aplikacje, gry, lokalizacje fizyczne i wydatki są odpowiednie i dopuszczalne. Rodzice mogą utworzyć „rodzinę” na stronie https://account. com/family (albo wykonując instrukcje na urządzeniu z systemem Windows lub konsoli Xbox), a następnie zaprosić do niej dzieci lub innych rodziców. Członkowie takiej rodziny mogą używać wielu różnych funkcji, należy zatem dokładnie zapoznać się z informacjami wyświetlanymi podczas zakładania rodziny lub dołączania do niej oraz w chwili zakupu dla takiej rodziny Towarów Cyfrowych. Zakładając wspomnianą rodzinę lub do niej dołączając, Użytkownik zgadza się używać jej zgodnie z jej celem, a nie w sposób nieupoważniony w celu uzyskania nielegalnego dostępu do informacji innych osób.

  Pełny tekst

  13d_GroupMessaging

  Opis

  • d. Wiadomości grupowe. Różne usługi Microsoft pozwalają Użytkownikowi wysyłać do innych osób wiadomości głosowe lub SMS („wiadomości”) lub umożliwiają Microsoft i podmiotom stowarzyszonym kontrolowanym przez Microsoft wysyłanie takich wiadomości do Użytkownika lub do innych osób w imieniu Użytkownika. JEŚLI UŻYTKOWNIK POPROSI MICROSOFT I PODMIOTY STOWARZYSZONE KONTROLOWANE PRZEZ MICROSOFT O WYSYŁANIE TAKICH WIADOMOŚCI DO UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB, WÓWCZAS OŚWIADCZA I GWARANTUJE MICROSOFT, ŻE ZARÓWNO UŻYTKOWNIK, JAK I INNE OSOBY, DO KTÓRYCH ZGODNIE Z JEGO ZLECENIEM MAJĄ BYĆ WYSYŁANE WIADOMOŚCI, WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE TAKICH WIADOMOŚCI ORAZ WSZELKICH INNYCH POWIĄZANYCH ADMINISTRACYJNYCH WIADOMOŚCI SMS OD MICROSOFT I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH KONTROLOWANYCH PRZEZ MICROSOFT. „Administracyjne wiadomości SMS” to okresowe wiadomości transakcyjne wysyłane przez określoną usługę Microsoft, w tym m. „wiadomość powitalna” lub instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania wiadomości. Użytkownik lub członkowie grupy mogą zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości od Microsoft lub podmiot stowarzyszonych kontrolowanych przez Microsoft w dowolnym momencie. W tym celu muszą wykonać przekazane im stosowne instrukcje. Jeśli Użytkownik nie chce dłużej otrzymywać takich wiadomości lub uczestniczyć w grupie, zgadza się, że z tego zrezygnuje przez wykonanie instrukcji przekazanych w ramach odpowiedniego programu lub odpowiedniej usługi. Jeśli Użytkownik ma podstawy sądzić, że członek grupy nie chce dłużej otrzymywać takich wiadomości lub uczestniczyć w grupie, zgadza się, że usunie go z grupy. Ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje Microsoft, że Użytkownik oraz inne osoby, do których zgodnie z jego zaleceniami mają być wysyłane wiadomości, wiedzą, że każdy członek grupy odpowiada za koszty obciążeń z tytułu wiadomości naliczone przez jego operatora sieci komórkowej, w tym za opłaty z tytułu wiadomości międzynarodowych, które mogą mieć zastosowanie w przypadku przekazywania wiadomości z numerów w Stanach Zjednoczonych.

  Pełny tekst

  13e_Skype

  Podsumowanie

  • e. Skype, Microsoft Teams i GroupMe. Służby Ratunkowe. Istnieją istotne różnice między tradycyjnymi usługami telefonii komórkowej lub stacjonarnej a usługami Skype, Microsoft Teams i GroupMe. Microsoft na mocy właściwych przepisów prawa krajowego lub miejscowego ma ograniczony obowiązek oferowania dostępu do numerów telefonów alarmowych takich jak 911 lub 112 („Służby Ratunkowe”) w przypadku usług Skype, Microsoft Teams i GroupMe. Tylko funkcja Ze Skype'a na telefon usługi Skype w ograniczonej liczbie wersji oprogramowania może obsługiwać połączenia do Służb Ratunkowych w bardzo ograniczonej liczbie krajów oraz w zależności od używanej platformy. Szczegółowe informacje o dostępności i konfigurowaniu tej funkcji można znaleźć na stronie http://www. com/en/legal/emergency-calling/. Jeśli połączenie alarmowe za pośrednictwem usługi Ze Skype'a na telefon zostanie zrealizowane, Użytkownik będzie musiał podać dane dotyczące swojej fizycznej lokalizacji, aby umożliwić służbom ratunkowym skontaktowanie się z nim. Microsoft nie gwarantuje, że połączenie alarmowe Użytkownika zostanie nawiązane. Więcej informacji na temat połączeń z numerem 112 (numerem alarmowym na terenie Unii Europejskiej) można znaleźć na stronie www. com/go/emergency. Zmiany w płatnych produktach Skype. Jeśli Microsoft wprowadzi niekorzystne dla Użytkownika zmiany w płatnych produktach Skype, Microsoft powiadomi o tym Użytkownika z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem oraz poinformuje go o przysługującym mu prawie do zakończenia używania produktu objętego zmianami, zanim zostaną one wprowadzone. Jeśli Użytkownik nie przestanie używać produktu, zanim zmiany zaczną obowiązywać, oznacza to zgodę na te zmiany. W momencie powiadomienia Microsoft wyraźnie poinformuje Użytkownika o tym fakcie. Interfejsy API lub transmitowanie. Jeśli Użytkownik chce używać Skype’a w związku z jakąkolwiek transmisją, musi przestrzegać „Warunków świadczenia Usług Transmisji” znajdujących się na stronie https://www. broadcast. Jeśli Użytkownik chce używać dowolnego interfejsu programowania aplikacji („Interfejs API”) wyświetlanego lub udostępnionego przez Microsoft, musi spełniać warunki określone w postanowieniach licencyjnych, które są dostępne na stronie www. com/go/legal. Zasady uczciwego używania. Do używania przez Użytkownika oprogramowania i produktów Skype mogą mieć zastosowanie zasady uczciwego używania. Należy zapoznać się z tymi zasadami opracowanymi w celu ochrony przed oszustwami i nadużyciami, gdyż mogą one nakładać ograniczenia na rodzaj, czas trwania oraz liczbę połączeń lub wiadomości, które Użytkownik jest w stanie wykonać lub wysłać. Zasady te stanowią integralną część niniejszych Postanowień. Można je znaleźć na stronie https://www. com/go/terms. fairusage. Mapowanie. Oprogramowanie i produkty Skype zawierają funkcje, które umożliwiają przesłanie informacji do usługi mapowania lub nanoszenia swoich danych na mapę za pośrednictwem takiej usługi. Używając tych funkcji, Użytkownik zgadza się na niniejsze Postanowienia oraz postanowienia dotyczące usługi Mapy Google dostępne pod adresem https://www. html. Oprogramowanie i produkty Skype są przeznaczone do niekomercyjnego użytku osobistego. Użytkownikowi wolno używać produktu Skype w pracy na potrzeby własnej komunikacji biznesowej. Numer Skype / Skype To Go. Jeśli Microsoft przekaże Użytkownikowi Numer Skype lub numer Skype To Go, Użytkownik potwierdza, że nie jest właścicielem tego numeru ani nie ma prawa do zachowania go na zawsze. W niektórych krajach numer może zostać udostępniony Użytkownikowi przez partnera Microsoft, a nie przez Microsoft, co może wiązać się z koniecznością zawarcia odrębnej umowy z takim partnerem. Więcej informacji na temat Numeru Skype można znaleźć pod adresem https://go. skype-number. Skype Manager. „Konto Administratora Skype Manager” jest tworzone i zarządzane przez Użytkownika występującego w roli administratora grupy Skype Manager, a nie przedsiębiorstwa. Użytkownik może połączyć swoje konto Microsoft z grupą Skype Manager („Połączone Konto”). Użytkownik może wyznaczyć dodatkowych administratorów swojego narzędzia Skype Manager, o ile zaakceptują oni Postanowienia. Jeśli Użytkownik przydzieli Numery Skype do Połączonego Konta, wówczas ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów związanych z miejscem zamieszkania lub lokalizacją użytkowników Połączonego Konta. Jeśli Użytkownik postanowi odłączyć Połączone Konto od grupy Skype Manager, przydzielone subskrypcje, środki na koncie Skype lub Numery Skype nie będą możliwe do odzyskania, a Treści Użytkownika i materiały związane z odłączonym kontem nie będą już dla Użytkownika dostępne. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie informacji osobowych użytkowników Połączonych Kont zgodnie z przepisami prawa ochrony danych. Opłaty i zwroty pieniędzy związane z używaniem Skype’a. Opłaty należne za nieobjęte subskrypcją połączenia z telefonami składają się z opłaty za połączenie (pobieranej jednokrotnie przy każdym połączeniu) oraz opłaty minutowej za czas rozmowy zgodnie ze stawkami zamieszczonymi na stronie www. com/go/allrates. Opłaty za połączenia będą pobierane z salda środków na Koncie Skype Użytkownika. Microsoft może zmienić stawki za połączenia z telefonami i numerami typu Premium, które nie są objęte subskrypcją. Jeśli zmiany są znaczące i niekorzystne dla Użytkownika (np. jeśli Microsoft podniesie stawki), Microsoft poinformuje o tym Użytkownika wiadomością e-mail lub inną odpowiednią drogą na co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania zmienionej stawki. Po upływie trzydziestu (30) dni, nowe stawki będą miały zastosowanie do wykonywanych po tym okresie połączeń Użytkownika. Aktualne stawki można znaleźć na stronie
  • xi. Środki na koncie Skype. Microsoft nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł użyć środków na koncie Skype do zakupu każdego płatnego produktu Skype. Jeśli Użytkownik nie używa środków na koncie Skype przez 180 dni, staną się one nieaktywne. Użytkownik może ponownie uaktywnić środki na koncie Skype, klikając łącze na stronie https://www. credit. Zaznaczając odpowiednie pole, Użytkownik może włączyć funkcję automatycznego doładowania konta podczas zakupu doładowania konta Skype. W przypadku włączenia tej funkcji konto Skype będzie doładowywane taką samą kwotą i przy użyciu wybranej przez Użytkownika formy płatności za każdym razem, gdy saldo konta Skype spadnie poniżej progu ustalanego co pewien czas przez Skype. Jeśli użytkownik kupił subskrypcję przy pomocy innej formy płatności niż karta kredytowa, system PayPal lub system Moneybookers (Skrill) i włączył funkcję automatycznego doładowania konta, jego konto Skype będzie doładowywane kwotą potrzebną do uregulowania następnej płatności cyklicznej z tytułu subskrypcji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć funkcję automatycznego doładowania konta w portalu konta Skype.
  • xii. Opłaty za wiadomości międzynarodowe. GroupMe używa obecnie numerów w Stanach Zjednoczonych dla każdej utworzonej grupy. Każda wiadomość SMS wysłana na numer GroupMe lub otrzymana na taki numer zostanie uznana za wiadomość międzynarodową wysłaną do Stanów Zjednoczonych lub otrzymaną z tego kraju. W zależności od lokalizacji Użytkownika Microsoft Teams może korzystać z numeru telefonu, który może być traktowany jako numer na potrzeby obsługi międzynarodowych wiadomości tekstowych. Informacje o odpowiednich stawkach międzynarodowych Użytkownik może uzyskać u swojego operatora.

  Pełny tekst

  13f_BingandMSN

  Podsumowanie

  • f. Bing i Microsoft Start (w tym MSN). Materiały dostępne w usługach Bing i Microsoft Start. Artykuły, teksty, zdjęcia, mapy, filmy, odtwarzacze filmów i materiały osób trzecich dostępne w usługach Bing i Microsoft Start, w tym za pośrednictwem botów, aplikacji i programów Microsoft, są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego Użytkownika. Używanie tych materiałów w inny sposób, taki jak pobieranie, kopiowanie lub rozpowszechnianie, a także używanie ich do tworzenia własnych produktów, jest dozwolone wyłącznie w zakresie, na jaki Microsoft lub właściciele praw wyraźnie się zgodzili lub na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa autorskiego. Microsoft lub inni właściciele praw zastrzegają sobie wszelkie prawa do materiałów nieudzielone wyraźnie przez Microsoft na mocy postanowień licencyjnych. Mapy Bing. Bez uzyskania osobnej pisemnej zgody Microsoft Użytkownik nie może używać na potrzeby instytucji rządowych zdjęć z lotu ptaka, na których widać teren Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Australii ani Japonii. Bing Places. Ilekroć Użytkownik przekazuje Dane lub Treści Użytkownika do usługi Bing Places, udziela wówczas Microsoft ogólnoświatowej, wolnej od opłat licencyjnych licencji na używanie, reprodukowanie, zapisywanie, modyfikowanie, agregowanie, promowanie, przesyłanie, wyświetlanie lub rozpowszechnianie własności intelektualnej w ramach usługi oraz sublicencjonowanie tych praw na rzecz osób trzecich.

  Pełny tekst

  13g_Cortana

  Podsumowanie

  • g. Cortana. Cortana to oferowana przez Microsoft usługa osobistego asystenta. Funkcje, usługi i treści udostępnione w ramach usługi Cortana (łącznie „Usługi Cortana”) są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Funkcje i treści. Cortana oferuje szereg funkcji, z których niektóre są spersonalizowane. Usługi Cortana mogą umożliwiać Użytkownikowi dostęp do usług, informacji lub funkcji udostępnianych w ramach innych Usług Microsoft lub Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Postanowienia dotyczące Usług z punktu 13 mają również zastosowanie do używania przez Użytkownika właściwych Usług Microsoft, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Usług Cortana. Cortana udostępnia Użytkownikowi informacje wyłącznie do celów planowania, natomiast Użytkownik powinien kierować się własnym niezależnym osądem podczas zapoznawania się z tymi informacjami i bazowania na nich. Microsoft nie gwarantuje niezawodności, dostępności ani terminowości spersonalizowanych doświadczeń dostarczanych w ramach usługi Cortana. Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadki, w których usługa Cortana uniemożliwi lub opóźni odebranie, odczytanie lub wysłanie przez Użytkownika wiadomości lub powiadomienia lub uzyskanie usługi. Aplikacje i Usługi Osób Trzecich. Cortana, w ramach świadczonych Usług Cortana, może sugerować Użytkownikowi określone Usługi i Aplikacje Osób Trzecich (funkcje lub powiązane usługi oferowane przez osoby trzecie) oraz pomagać Użytkownikowi w interakcjach z nimi. Jeśli Użytkownik tak zadecyduje, usługa Cortana może wymieniać z Aplikacjami i Usługami Osób Trzecich różne informacje, takie jak kod pocztowy Użytkownika oraz zapytania i odpowiedzi zwracane przez Aplikacje i Usługi Osób Trzecich, aby pomóc Użytkownikowi w uzyskaniu żądanych usług. Cortana może umożliwić Użytkownikowi zakupy za pośrednictwem Aplikacji i Usług Osób Trzecich na podstawie preferencji konta i ustawień Użytkownika skonfigurowanych bezpośrednio w takich Aplikacjach i Usługach Osób Trzecich. W dowolnym momencie Użytkownik może odłączyć Usługę Cortana od Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Używanie przez Użytkownika Usług Cortana w celu połączenia z Aplikacjami i Usługami Osób Trzecich podlega postanowieniom punktu 5 niniejszych Postanowień. Wydawcy Aplikacji i Usług Osób Trzecich mogą zmienić sposób działania lub funkcje swoich Aplikacji i Usług Osób Trzecich lub zaprzestać ich udostępniania/świadczenia. Mogą też zmienić sposób integracji z Usługami Cortana lub tej integracji zaprzestać. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie lub oprogramowanie układowe dostarczone przez producentów. Urządzenia obsługujące usługę Cortana. Urządzenia obsługujące usługę Cortana to produkty lub urządzenia, które mogą uzyskiwać dostęp do Usług Cortana bądź produktów lub urządzeń zgodnych z Usługami Cortana. Urządzenia z usługą Cortana obejmują urządzenia lub produkty osób trzecich niebędące własnością ani niewytwarzane lub nietworzone przez Microsoft. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za te urządzenia lub produkty osób trzecich. Microsoft może automatycznie sprawdzać wersję oprogramowania Usług Cortana, które jest potrzebne do świadczenia Usług, pobierać bez obciążania Użytkownika opłatami aktualizacje oprogramowania lub zmiany konfiguracji lub wymagać od wszystkich producentów urządzeń z usługą Cortana, aby oprogramowanie Usług Cortana było aktualne.

  Pełny tekst

  13h_officeBasedServices

  Opis

  • h. Usługi Office. Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote. com oraz wszelkie inne Usługi udostępniane w ramach subskrypcji pakietu Microsoft 365 lub oferowane pod marką Office są przeznaczone do niekomercyjnego użytku osobistego Użytkownika, chyba że Użytkownik posiada prawa do użytku komercyjnego na mocy odrębnej umowy z Microsoft. Używanie aplikacji takich jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access i Publisher w ramach pakietów Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal i innych Usług subskrypcyjnych Microsoft 365 odbywa się na mocy uzupełniających postanowień licencyjnych zamieszczonych pod adresem https://aka. ms/useterms razem z Postanowieniami.
  • ii. Outlook. Usługa Outlook obejmuje używanie usługi Mapy Bing. Wszelka zawartość udostępniona za pośrednictwem usługi Mapy Bing, w tym geokody, może być używana wyłącznie razem z produktem, za pośrednictwem którego dana zawartość jest udostępniana. Używanie przez Użytkownika usługi Mapy Bing podlega Warunkom używania usługi Mapy Bing przez użytkownika końcowego dostępnym pod adresem go. com/? linkid=9710837 oraz Oświadczeniu o ochronie prywatności Microsoft dostępnemu pod adresem go. com/fwlink/? LinkID=248686.

  Pełny tekst

  13i_MicrosoftHealthServices

  Podsumowanie

  • i. Boty medyczne. Boty medyczne, które mogą obejmować plany działań, analizy, przypomnienia i inne funkcje, nie są wyrobami medycznymi i służą wyłącznie do celów związanych z zapewnieniem dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej w ramach programu prowadzonego przez podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej. Nie są zatem przeznaczone do stosowania w celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej lub w diagnostyce chorób, leczeniu lub ograniczaniu skutków chorób ani zapobieganiu im. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za używanie botów medycznych. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie informacji otrzymanych od botów medycznych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia, diety, kondycji lub programu profilaktyki zdrowotnej oraz przed rozpoczęciem korzystania z botów medycznych należy zawsze zasięgnąć porady lekarza. Użytkownik nigdy nie powinien lekceważyć specjalistycznej porady medycznej ani odwlekać działań zmierzających do jej uzyskania z powodu informacji, do których uzyskał dostęp w ramach lub za pośrednictwem Usług. Jak w przypadku jakiejkolwiek technologii, boty medyczne mogą nie działać zgodnie z zamierzeniem i może tak być z różnych przyczyn, które obejmują również brak zasilania lub połączenia.

  Pełny tekst

  13j_DigitalGoods

  Opis

  • j. Towary Cyfrowe. W ramach usług Microsoft Groove, usług Microsoft Films & TV, Sklepu, Usług Xbox oraz innych powiązanych lub przyszłych usług Microsoft może umożliwić Użytkownikowi uzyskiwanie, słuchanie, odtwarzanie lub czytanie (w odpowiednich przypadkach) muzyki, obrazów, filmów, tekstu, książek, gier lub innych materiałów („Towary Cyfrowe”), które Użytkownik może pobrać w postaci cyfrowej. Towary Cyfrowe mogą być używane wyłącznie w osobistych i niekomercyjnych celach rozrywkowych. Użytkownik potwierdza, że nie będzie rozpowszechniać, transmitować, publicznie przedstawiać, wyświetlać ani przenosić żadnych kopii Towarów Cyfrowych. Towary Cyfrowe mogą stanowić własność Microsoft lub osób trzecich. We wszystkich okolicznościach Użytkownik zgadza się, że jego prawa do Towarów Cyfrowych są ograniczone Postanowieniami, prawem autorskim oraz regulaminem używania dostępnym na stronie https://go. com/fwlink/p/? LinkId=723143. Użytkownik zgadza się, że nie będzie próbować modyfikować Towarów Cyfrowych uzyskanych w ramach Usług z jakiegokolwiek powodu, w tym aby ukryć lub zmienić źródło lub tytuł własności do Towarów Cyfrowych. Microsoft lub właściciele Towarów Cyfrowych mogą bez uprzedzenia usuwać je z Usług.

  Pełny tekst

  13k_OneDrive

  Opis

  • k. OneDrive. Przydział pamięci. Jeśli Użytkownik ma na koncie OneDrive więcej danych, niż może tam mieć zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpłatnej lub płatnej usługi subskrypcji OneDrive i nie zareaguje na otrzymane od Microsoft powiadomienie o konieczności usunięcia z tego konta nadmiaru danych lub zmiany planu subskrypcyjnego na nowy plan z większym przydziałem pamięci w ciągu 30 dni od przesłania powiadomienia (lub w dłuższym terminie zawartym w powiadomieniu), Microsoft może zamknąć konto Użytkownika oraz usunąć lub wyłączyć dostęp do Treści Użytkownika w usłudze OneDrive. Działanie usługi. W zależności od takich czynników, jak sprzęt Użytkownika, połączenie z Internetem i działania Microsoft mające na celu utrzymanie działania i integralności usług świadczonych przez Microsoft, czasami mogą wystąpić opóźnienia we wczytywaniu lub synchronizowaniu danych w usłudze OneDrive. Powiadomienie o wygaśnięciu umowy. Microsoft powiadomi Użytkownika z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanym zamknięciu jego konta OneDrive z powodu braku aktywności zgodnie z punktem 4(a)(ii). Jeśli Użytkownik ma płatną subskrypcję usługi OneDrive, Microsoft nie zamknie jego konta z powodu braku aktywności w czasie opłaconego używania usługi OneDrive. Zmiany w usłudze OneDrive. Microsoft powiadomi Użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnych zmianach w bezpłatnych lub płatnych usługach OneDrive, które spowodują utratę dostępu Użytkownika do Treści Użytkownika na koncie OneDrive. Subskrypcje płatne. Jeśli Microsoft zmniejszy limity ilości danych, jakie mogą być przechowywane na koncie OneDrive Użytkownika, Użytkownik może anulować płatną subskrypcję OneDrive, a Microsoft dokona na rzecz Użytkownika proporcjonalnego zwrotu środków za taką subskrypcję. Microsoft powiadomi Użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o takiej zmianie, a Użytkownik musi anulować subskrypcję w terminie określonym w powiadomieniu.

  Pełny tekst

  13l_MicrosoftRewards

  Podsumowanie

  • l. Microsoft Rewards.
   • i. Program Microsoft Rewards („Program”) umożliwia Użytkownikowi zdobycie możliwych do wymienienia na nagrody punktów za określone czynności, takie jak np. kwalifikowane wyszukiwanie, nabywanie lub korzystanie z innych ofert Microsoft. Oferty mogą się różnić w zależności od rynku. Wyszukiwanie to czynność wykonywana przez indywidualnego użytkownika, który wprowadza ręcznie do wyszukiwarki Bing określony tekst w celu uzyskania w dobrej wierze wyników wyszukiwania spełniających podane kryterium, z przeznaczeniem do własnych celów badawczych. Tekst ten nie zawiera żadnych zapytań wprowadzonych przez bota, za pomocą makr ani przy użyciu innych zautomatyzowanych lub oszukańczych środków dowolnego rodzaju („Wyszukiwanie”). Nabycie to proces zakupu towarów lub pobrania i uzyskania od Microsoft licencji na treści cyfrowe, zarówno bezpłatnie, jak i odpłatnie („Nabycie”). Punkty wymienialne na nagrody są oferowane tylko za niektóre zakupy w Microsoft. Microsoft może oferować dodatkowe możliwości zdobywania punktów, ale poszczególne oferty dotyczące zdobywania punktów będą dostępne tylko przez ograniczony czas. Zebrane punkty można wymieniać na różne nagrody określone na stronie pod adresem https://aka. ms/redeemrewards („Nagrody”). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Microsoft Rewards pod adresem support. com (https://support. com) („FAQ”).
    • 1. Wymogi Programu. Użytkownik musi posiadać ważne konto Microsoft, a urządzenia Użytkownika muszą spełniać minimalne wymagania systemu (https://account. com/rewards/). Program jest przeznaczony dla użytkowników zamieszkałych w krajach wymienionych w sekcji „Często zadawane pytania”. Osoby fizyczne mogą mieć co najwyżej jedno konto w Programie, nawet jeśli dana osoba ma kilka adresów e-mail, a liczba kont w jednym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć sześciu. Program jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Punkty. Punktów nie można przenosić, przy czym wyjątek stanowi przekazanie punktów organizacji non profit wskazanej na stronie dotyczącej odbioru nagród. Punkty nie stanowią osobistej własności i nie można za nie uzyskać gotówki lub innych środków pieniężnych. Punkty są przyznawane użytkownikom w ramach promocji. Punktów nie można kupić. Microsoft może ograniczyć liczbę punktów lub Nagród na osobę, na gospodarstwo domowe lub w ustalonym czasie (np. jednego dnia), o ile Użytkownik nie zostanie poszkodowany wskutek naruszenia zasady postępowania w dobrej wierze. W ciągu roku kalendarzowego Użytkownik może wymienić w Programie maksymalnie 550. 000 punktów. Punkty uzyskane w ramach Programu nie są ważne i nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek innym programem oferowanym przez Microsoft lub osoby trzecie. Niewymienione punkty tracą ważność, jeśli nie uzyska się nowych punktów ani nie wymieni się już posiadanych punktów w ciągu 18 miesięcy.
    • 3. Nagrody. Uzyskane punkty można wymienić na Nagrody na stronie wymiany punktów albo przekazać je jednej z organizacji non profit, odwiedzając tę stronę (https://aka. ms/redeemrewards) lub wybierając automatyczne wpłaty na rzecz organizacji non profit za pośrednictwem konkretnego programu charytatywnego. Liczba poszczególnych Nagród może zostać ograniczona i Nagrody takie będą przekazywane w kolejności zgłoszeń. Aby wymienić punkty na Nagrody, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, takich jak adres pocztowy lub numer telefonu (inny niż numer VOIP lub numer bezpłatny), a także o wprowadzenie kodu zapobiegającego oszustwom lub o podpisanie dodatkowych dokumentów prawnych. Po zamówieniu Nagrody nie można jej anulować ani zwrócić w celu odzyskania punktów, poza przypadkami, gdy produkt okazał się wadliwy lub gdy wymagają tego przepisy prawa właściwego. Jeśli Użytkownik zamówi Nagrodę, której aktualnie nie ma w magazynie lub która jest niedostępna z innych powodów, Microsoft może wymienić Nagrodę na inną o podobnej wartości lub zwrócić punkty. Microsoft może zaktualizować listę oferowanych Nagród na stronie wymiany nagród lub przestać oferować określone Nagrody. W przypadku niektórych Nagród mogą obowiązywać wymogi wiekowe uprawniające do ich otrzymania. Wszelkie tego rodzaju wymogi będą zamieszczone w danej ofercie. Użytkownik odpowiada za uiszczenie wszelkich podatków federalnych, stanowych i lokalnych oraz wszelkich innych kosztów związanych z przyjęciem i używaniem Nagrody. Nagrody będą przesyłane na adres e-mail powiązany z kontem Microsoft Użytkownika, Użytkownik powinien zatem zadbać o aktualizowanie swoich danych dotyczących adresu e-mail. Nagrody, których nie da się dostarczyć, nie będą wysyłane ponownie, co oznacza, że ulegają przepadkowi. Nagrody nie są przeznaczone do odsprzedaży. Więcej informacji na temat automatycznego przekazywania punktów organizacjom non profit można znaleźć tutaj (https://www. com/rewards/give-mode-overview).
    • 4. Anulowanie udziału Uczestnika w Programie. Aby zakończyć uczestnictwo w programie Microsoft Rewards, Użytkownik powinien postąpić zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj (https://account. com/rewards/optout? confirm=false). Jeśli Użytkownik zrezygnuje z uczestnictwa, natychmiast utraci wszystkie zdobyte punkty. Konto Programu może zostać anulowane, jeśli Użytkownik nie zaloguje się co najmniej raz w ciągu 18 miesięcy. Ponadto Microsoft może anulować konto Programu określonego użytkownika w przypadku manipulowania Programem, nadużywania go lub próby oszustwa, lub naruszenia niniejszych postanowień. W przypadku anulowania Programu (przez Użytkownika lub przez Microsoft) lub zawieszenia Programu, Użytkownik będzie mieć 90 dni na wymianę swoich punktów. Jeśli ich nie wymieni, przepadną. W momencie anulowania wygasa prawo Użytkownika do używania Programu i uzyskiwania kolejnych punktów.
    • 5. Pozostałe warunki. Microsoft może zdyskwalifikować Użytkownika, wyłączyć Użytkownikowi dostęp do Programu lub jego konta z Nagrodami lub wycofać punkty, Nagrody i darowizny na cele charytatywne, jeśli Microsoft uzna, że Użytkownik próbuje zmanipulować którykolwiek z aspektów Programu lub zrobić z niego niewłaściwy użytek, nie kwalifikuje się do otrzymania Nagrody z przyczyn prawnych (np. w związku z przepisami eksportowymi) lub angażuje się w działania naruszające Postanowienia.

  Pełny tekst

  13m_Azure

  Opis

  • m. Azure. Używanie usługi Azure podlega postanowieniom oddzielnej umowy, na mocy której Użytkownik uzyskał dostęp do usług zgodnie z informacją na stronie zawierającej informacje prawne dotyczące platformy Microsoft Azure pod adresem https://aka. ms/AA7z67v.

  Pełny tekst

  13n_MicrosoftSoundscape

  Podsumowanie

  • n. Microsoft Soundscape. Użytkownik zgadza się, że aplikacja Microsoft Soundscape (1) nie jest opracowana, przeznaczona ani udostępniona do użycia w charakterze urządzenia medycznego oraz (2) nie jest opracowana ani przeznaczona do zastępowania profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia oraz nie powinna być używana jako zamiennik profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia.

  Pełny tekst

  13o_PowerPlatform

  Podsumowanie

  • o. Power Platform. Używanie usługi Power Platform podlega postanowieniom oddzielnej umowy, na mocy której Użytkownik uzyskał dostęp do usług zgodnie z postanowieniami na stronie zawierającej informacje prawne dotyczące platformy Power Platform w witrynie Microsoft Power Platform (https://powerplatform. com/business-applications/legal/).

  Pełny tekst

  14_15_16_17_miscellaneous

  Podsumowanie

  14. Postanowienia różne. Niniejszy punkt, a także punkty 1, 9 (w odniesieniu do kwot wydatkowanych przed upływem okresu obowiązywania niniejszych Postanowień), 10, 11, 12 i 16 oraz punkty, których postanowienia będą obowiązywać także po upływie tego okresu, zachowają moc również po wypowiedzeniu lub anulowaniu niniejszych Postanowień. Microsoft może w dowolnym momencie, bez powiadomienia przenieść, przekazać lub w inny sposób zbyć w całości lub w części swoje prawa i zobowiązania na mocy niniejszych Postanowień, o ile takie przeniesienie, przekazanie lub zbycie nie odbywa się ze szkodą dla Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść, przekazać ani w inny sposób zbyć praw ani zobowiązań na mocy niniejszych Postanowień ani żadnych praw do używania Usług. Jeśli Użytkownik mieszka w Niemczech, może bez przeszkód przenieść wszelkie prawa z tytułu roszczeń pieniężnych przeciwko Microsoft. Niniejszy dokument stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Microsoft w przedmiocie używania Usług przez Użytkownika. Umowa ta zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Użytkownikiem a Microsoft dotyczące używania Usług przez Użytkownika. Wszystkie części niniejszych Postanowień mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. Jeśli sąd lub arbiter uzna, że Microsoft nie może wykonać niektórych z niniejszych Postanowień, postanowienia te uznaje się za zastąpione podobnymi postanowieniami, które będą mogły zostać wykonane na mocy prawa właściwego. Pozostałe z niniejszych Postanowień nie zostaną jednak zmienione. Niniejsze Postanowienia służą wyłącznie Użytkownikowi i Microsoft. Nie zostały one zawarte na rzecz osób trzecich (z wyjątkiem następców prawnych i cesjonariuszy Microsoft). Nagłówki punktów służą jedynie do celów referencyjnych.

  15. Zrzeczenie się wykonania przez użytkowników końcowych przysługujących im praw w zakresie ochrony konsumenta. Jeśli Użytkownik jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub organizacją non profit, zgadza się wówczas na zrzeczenie się wszelkich uprawnień, które w przeciwnym razie przysługiwałyby mu na mocy art. 102 ust. 1, 3 i 5; art. 105 ust. 1 oraz art. 107 ust. 1 i 3 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (dyrektywa 2018/1972).

  16. Przepisy eksportowe. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania i Usług, w tym określonych w nich ograniczeń w zakresie końcowego użytkownika, końcowego przeznaczenia i kraju przeznaczenia. Więcej informacji na temat ograniczeń geograficznych i eksportowych można znaleźć pod adresem https://www. com/exporting.

  17. Zastrzeżenie praw i opinie. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Postanowieniach, Microsoft nie udziela Użytkownikowi licencji ani żadnych innych praw dotyczących jakichkolwiek patentów, wiedzy specjalistycznej, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub innej własności intelektualnej będącej własnością lub kontrolowanej przez Microsoft lub dowolny podmiot powiązany Microsoft, w tym między innymi praw do nazwy, zewnętrznej formy produktu, logo lub ich odpowiedników. Jeśli Użytkownik przekaże Microsoft jakiekolwiek pomysły, propozycje, sugestie lub opinie, w tym w szczególności pomysły na nowe produkty, technologie, promocje, nazwy produktów, opinie o produktach i ulepszenia produktów („Opinie”), Użytkownik przekazuje wówczas Microsoft (bez opłat, tantiem ani innych zobowiązań) prawa do tworzenia, zlecania tworzenia, tworzenia opracowań, używania, udostępniania i komercjalizacji Opinii w dowolny sposób i w dowolnym celu. Użytkownik nie przekaże Opinii, która podlega licencji wymagającej od Microsoft udzielenia licencji na oprogramowanie, technologie lub dokumentację Microsoft jakiejkolwiek osobie trzeciej z tytułu uwzględnienia w nich Opinii Użytkownika.

  Pełny tekst

  NOTICES

  Podsumowanie

  Powiadomienia i tryb wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Microsoft szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym roszczenia z tytułu naruszenia przepisów prawa autorskiego, należy przesyłać do przedstawiciela wyznaczonego przez Microsoft. Więcej informacji na ten temat oraz stosowne informacje kontaktowe można znaleźć na stronie Powiadomienia i procedury dotyczące zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia przepisów prawa autorskiego (https://www. com/en-us/legal/intellectualproperty/infringement).

  Microsoft odpowiada na powiadomienia o naruszeniu przepisów prawa autorskiego zgodnie z procedurami opisanymi w Tytule 17, sekcji 512 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. W stosownych okolicznościach Microsoft może również wyłączyć lub zamknąć konta użytkowników usług Microsoft, którzy mogą powtórnie naruszać prawa własności intelektualnej.

  Powiadomienia i procedury dotyczące kwestii własności intelektualnej w reklamach. Użytkownik powinien zapoznać się przygotowanymi przez Microsoft Wytycznymi w sprawie własności intelektualnej (https://go. com/fwlink/? LinkId=243207) w odniesieniu do kwestii własności intelektualnej w sieci reklamowej Microsoft.

  Powiadomienia o prawie autorskim i znakach towarowych. Usługi są chronione prawem autorskim Microsoft Corporation lub dostawców Microsoft Corporation. Copyright © Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U. S. A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integralną częścią Postanowień są Wytyczne w sprawie znaków towarowych i marek Microsoft (https://www. aspx) (z późn. zm. ). Microsoft oraz nazwy, logo i ikony wszelkich produktów, programów i usług Microsoft mogą być niezarejestrowanymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi grupy spółek Microsoft w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Niepełną listę zarejestrowanych znaków towarowych Microsoft zamieszczono pod adresem https://www. com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US. aspx. Nazwy poszczególnych spółek i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny w Postanowieniach. Określone oprogramowanie używane na niektórych serwerach witryn Microsoft powstało częściowo w oparciu o prace grupy Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Oprogramowanie „gnuplot” używane na niektórych serwerach witryn Microsoft podlega prawu autorskiemu: Copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley.

  Powiadomienie dotyczące kwestii medycznych. Microsoft nie udziela żadnych porad, diagnoz ani pomocy lekarskiej w kwestiach medycznych lub jakichkolwiek innych kwestiach dotyczących opieki zdrowotnej. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia, diety, kondycji lub programu profilaktyki zdrowotnej należy zawsze zasięgnąć porady lekarza lub właściwego podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną. Użytkownik nigdy nie powinien lekceważyć specjalistycznej porady medycznej ani odwlekać starań jej uzyskania z powodu informacji, do których uzyskał dostęp bezpośrednio lub pośrednio za pomocą Usług.

  Notowania akcji i dane z indeksów (w tym wartości indeksów). Informacje finansowe przekazywane za pośrednictwem Usług są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody zewnętrznego licencjodawcy Użytkownik nie może używać żadnych danych finansowych ani znaków żadnych zewnętrznych licencjodawców w związku z emitowaniem, tworzeniem, sponsorowaniem, sprzedażą, marketingiem lub promocją jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub produktu inwestycyjnego (np. instrumentów pochodnych, produktów strukturyzowanych, funduszy inwestycyjnych, funduszy typu ETF, portfeli inwestycyjnych itp., w przypadku których cena, wyniki lub zwrot z instrumentu lub produktu inwestycyjnego bazują bezpośrednio lub pośrednio na danych finansowych lub mają służyć do ich monitorowania).

  Powiadomienie dotyczące kwestii finansowych. Microsoft nie jest maklerem ani zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym w brzmieniu przepisów federalnego prawa papierów wartościowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w innych krajach. Ponadto Microsoft nie doradza osobom fizycznym w zakresie celowości nabywania (także w celach inwestycyjnych) lub zbywania papierów wartościowych ani innych produktów i usług finansowych. Żadne elementy Usług nie stanowią oferty nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych ani nie zachęcają do takiego nabycia lub sprzedaży. Microsoft ani podmioty udzielające Microsoft licencji na udostępnianie notowań giełdowych lub danych dotyczących indeksów nie promują ani nie rekomendują żadnych szczególnych produktów ani usług finansowych. Żadne elementy Usług nie mają na celu udzielania specjalistycznych porad, w tym w szczególności porad inwestycyjnych i podatkowych.

  Uwagi dotyczące standardów wideo H. 264/AVC i VC-1. Oprogramowanie może używać technologii dekodowania wizyjnego H. 264/AVC lub VC-1, na którą licencji udziela MPEG LA, L. L. C. Jest ona stosowana jako format kompresji danych z informacjami wideo. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:

  TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI H. 264/AVC I VC-1. NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (A) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI WIDEO („STANDARDY WIDEO”) LUB (B) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO ZAKODOWANYCH W STANDARDZIE H. 264/AVC LUB VC-1 PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. INNE SPOSOBY UŻYWANIA PRODUKTU NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, L. ZOB. WITRYNĘ MPEG LA (https://www.

  Powyższa uwaga nie ogranicza ani nie uniemożliwia używania udostępnionego w ramach Postanowień oprogramowania do zwykłych zastosowań biznesowych specyficznych dla danego rodzaju działalności, które nie obejmują (i) dalszego rozpowszechniania oprogramowania wśród osób trzecich ani (ii) tworzenia materiałów za pomocą technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu ich rozpowszechniania wśród osób trzecich.

  Uwagi dotyczące standardu wideo H. 264/HEVC. Oprogramowanie może używać technologii kodowania H. 265/HEVC. Access Advance LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:

  JEŚLI OPROGRAMOWANIE UŻYWA TECHNOLOGII H. 265/HEVC, JEST ONA OBJĘTA ROSZCZENIAMI PATENTOWYMI DOTYCZĄCYMI TECHNOLOGII HEVC WSKAZANYMI NA STRONIE: PATENTLIST. ACCESSADVANCE. COM. W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UZYSKANIA OPROGRAMOWANIA NINIEJSZY PRODUKT MOŻE BYĆ OBJĘTY LICENCJĄ W RAMACH ZBIORU PATENTÓW HEVC ADVANCE.

  Jeśli to oprogramowanie jest zainstalowane na urządzeniu Microsoft, dodatkowe informacje na temat licencji można znaleźć na stronie: aka. ms/HEVCVirtualPatentMarking.

  Pełny tekst

  STANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS

  Opis

  STANDARDOWE POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE APLIKACJI
  OFEROWANYCH W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM

  SKLEP MICROSOFT, SKLEP MICROSOFT STORE DLA SYSTEMU WINDOWS I SKLEP MICROSOFT STORE DLA USŁUGI XBOX

  Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Użytkownikiem a wydawcą aplikacji. Należy się z nimi zapoznać. Mają one zastosowanie do aplikacji pobranych przez Użytkownika ze Sklepu Microsoft, Sklepu Microsoft dla systemu Windows lub Sklepu Microsoft dla usługi Xbox (z których każdy jest określany w niniejszych postanowieniach licencyjnych jako „Sklep”), w tym do wszelkich aktualizacji i uzupełnień aplikacji, o ile aplikacji tej nie towarzyszą odrębne postanowienia, które w takim przypadku mają zastosowanie.

  JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ, NIE MOŻE POBRAĆ ANI UŻYWAĆ APLIKACJI.

  Wydawca aplikacji to podmiot udzielający Użytkownikowi licencji na aplikację, którego nazwa jest podana w Sklepie.

  Jeśli Użytkownik przestrzega tych postanowień licencyjnych, przysługują mu prawa opisane poniżej.

  • 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Użytkownik może dokonać instalacji i używać aplikacji na urządzeniach z systemem Windows lub konsolach Xbox w sposób opisany w przyjętym przez Microsoft Regulaminie używania (https://go. com/fwlink/p/? LinkId=723143). Microsoft może w dowolnym momencie zmodyfikować swój Regulamin używania (https://go. USŁUGI INTERNETOWE.
   • a. Zgoda na usługi internetowe lub bezprzewodowe. Jeśli aplikacja nawiązuje internetowe połączenie z systemami komputerowymi, co może również odbywać się za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, korzystanie z tej aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie standardowych informacji o urządzeniu (w tym między innymi informacji technicznych o urządzeniu, systemie i oprogramowaniu oraz urządzeniach peryferyjnych) w ramach usług internetowych lub bezprzewodowych. Jeśli w związku z używaniem przez Użytkownika usług, do których Użytkownik uzyskał dostęp za pomocą aplikacji, przedstawione zostaną inne postanowienia, wówczas postanowienia te będą mieć zastosowanie. Niewłaściwe użycie usług internetowych. Użytkownik nie może używać żadnych usług internetowych w taki sposób, aby umyślnie je uszkodzić lub zakłócić ich używanie przez innych użytkowników lub uszkodzić lub zakłócić działanie usług sieci bezprzewodowej. Użytkownik nie może używać usługi w celu uzyskiwania w jakikolwiek sposób nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci.
  • 3. ZAKRES LICENCJI. Aplikacja podlega licencjonowaniu, a nie sprzedaży. Niniejsza umowa przyznaje Użytkownikowi tylko niektóre prawa do używania aplikacji. Jeśli Microsoft wyłączy możliwość używania aplikacji na urządzeniach Użytkownika zgodnie z umową zawartą przez Użytkownika z Microsoft, wszelkie związane z tym prawa licencyjne wygasną. Wydawca aplikacji zastrzega sobie wszystkie inne prawa. O ile przepisy prawa właściwego nie dają Użytkownikowi więcej praw mimo tego ograniczenia, Użytkownik może używać aplikacji wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w tej umowie. W takim przypadku Użytkownik musi uwzględniać wszystkie ograniczenia techniczne aplikacji i używać jej tylko w określony sposób. Użytkownikowi nie wolno:
   • a. obchodzić ograniczeń technicznych aplikacji;
   • b. odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować aplikacji, chyba że i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wyraźnie dozwolone przez właściwe przepisy prawa autorskiego dotyczące oprogramowania komputerowego;
   • c. sporządzać więcej kopii aplikacji, niż jest to określone w niniejszej umowie lub dozwolone na mocy przepisów prawa właściwego, mimo niniejszego ograniczenia;
   • d. publikować ani w inny sposób udostępniać aplikację innym osobom do kopiowania;
   • e. wydzierżawiać, wynajmować lub wypożyczać aplikacji;
   • f. przenosić aplikacji lub niniejszej umowy na osobę trzecią.
  • 4. DOKUMENTACJA. Jeśli do aplikacji została dołączona dokumentacja, Użytkownik może ją kopiować i używać jej jako pomocy do swoich osobistych celów. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII I EKSPORTU. Aplikacja może podlegać przyjętym w Stanach Zjednoczonych lub międzynarodowym przepisom prawa w zakresie kontroli technologii lub przepisom prawa eksportowego. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie do technologii używanej lub obsługiwanej przez aplikację. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, końcowego przeznaczenia i końcowego użytkownika. Więcej informacji na temat produktów marki Microsoft można znaleźć tutaj (https://go. com/fwlink/? linkid=868967).
  • 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej, należy skontaktować się z wydawcą aplikacji. Microsoft, producent sprzętu ani operator sieci bezprzewodowej nie są odpowiedzialni za świadczenie usług pomocy technicznej do aplikacji (chyba że jeden z nich jest wydawcą aplikacji).
  • 7. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa, stosowne zasady ochrony prywatności, dodatkowe postanowienia towarzyszące aplikacji oraz postanowienia dotyczące uzupełnień i aktualizacji stanowią całość umowy licencyjnej między Użytkownikiem a wydawcą aplikacji.
  • 8. PRAWO WŁAŚCIWE. Stany Zjednoczone i Kanada. Jeśli wniosek został złożony w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, prawem właściwym dla wykładni niniejszych postanowień, roszczeń z tytułu ich naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym związanych z ochroną konsumentów, nieuczciwą konkurencją i czynami niedozwolonymi) jest prawo kraju lub prowincji, gdzie Użytkownik mieszka (lub, w przypadku przedsiębiorstwa, gdzie znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności przez Użytkownika), bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego.
  • b. Poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Jeśli Użytkownik nabył aplikację w jakimkolwiek innym kraju, prawem właściwym jest prawo tego kraju.
 • 9. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie opisane są określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Użytkownikowi na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.
 • 10. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. Aplikacja jest licencjonowana „w stanie takim, w jakim jest”, „ze wszelkimi wadami” i „w zależności od dostępności”. Wydawca aplikacji, w imieniu swoim, Microsoft (jeśli Microsoft nie jest wydawcą aplikacji), operatorów sieci bezprzewodowych, za pośrednictwem której rozpowszechnia aplikację, oraz wszystkich podmiotów stowarzyszonych, sprzedawców, przedstawicieli i dostawców Microsoft („Podmioty Objęte Odrzuceniem Odpowiedzialności”), nie udziela żadnych dodatkowych rękojmi, gwarancji ani innych zapewnień gwarancyjnych w przedmiocie aplikacji. Użytkownikowi przysługują wszelkie obowiązujące rękojmie i gwarancje przewidziane przez przepisy prawa właściwego, Microsoft nie udziela jednak żadnych innych rękojmi ani gwarancji. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa krajowego Podmioty Objęte Odrzuceniem Odpowiedzialności wyłączają wszelką swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych obowiązkowych rękojmi, w tym z tytułu rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu, bezpieczeństwa, komfortu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej.
 • 11. OGRANICZENIE UPRAWNIEŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Wydawca aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści użytkownika ani inne materiały osób trzecich, w tym łącza do witryn internetowych osób trzecich, ani za aktywności oferowane przez użytkowników. Takich treści i aktywności nie można przypisać wydawcy aplikacji, nie reprezentują też one jego opinii. Wydawca aplikacji ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z niniejszych postanowień licencyjnych. Wydawca aplikacji oraz jego pośrednicy i przedstawiciele prawni nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody nieprzewidywalne ani za straty finansowe związane z wszelkimi szkodami pośrednimi, w tym za utratę zysków, chyba że wydawca aplikacji oraz jego pośrednicy lub przedstawiciele prawni dopuścili się co najmniej rażącego niedbalstwa lub umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień zawartej umowy. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma wpływu na określoną w ustawie odpowiedzialność obiektywną (odpowiedzialność niezależna od winy) wydawcy aplikacji, w tym w szczególności na odpowiedzialność na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz ustawową odpowiedzialność z tytułu naruszenia rękojmi. To samo dotyczy odpowiedzialności wydawcy aplikacji oraz jego pośredników lub przedstawicieli prawnych w przypadku oszustwa lub wynikającej z ich niedbalstwa szkody na osobie lub śmierci. Żadne inne roszczenia prawne ani umowne, oprócz roszczeń omówionych w podpunktach (a)–(e) punktu 11, nie mogą wynikać z niniejszych postanowień licencyjnych dotyczących aplikacji, używania aplikacji lub usług udostępnionych za pośrednictwem aplikacji.
 • Pełny tekst

  serviceslist

  Opis

  Następujące produkty, aplikacje oraz usługi są objęte Umową Microsoft Services Agreement, ale mogą być niedostępne na rynku w kraju Użytkownika.

  • Account. com
  • Aplikacja Device Health
  • Aplikacja Mapy
  • Aplikacja Wyszukiwarka Bing
  • Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej Microsoft dla usługi Office 365
  • Bing Apps
  • Bing Dictionary
  • Bing Image and News (iOS)
  • Bing Pages
  • Bing Rebates
  • Bing Search APIs/SDKs
  • Bing Translator
  • Bing Webmaster
  • Bing. com
  • Bingplaces. com
  • Clipchamp
  • Cortana skills by Microsoft
  • Cortana
  • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
  • Dev Center App
  • Dictate
  • education. minecraft. net
  • Edytor w usłudze Windows Live
  • Face Swap
  • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
  • Filmy i TV Microsoft
  • Forms. com
  • forzamotorsport. net
  • Galeria fotografii systemu Windows
  • Groove Music Pass
  • Groove
  • GroupMe
  • Gry Minecraft
  • Gry, aplikacje i witryny dla Windows publikowane przez Microsoft
  • Inteligentne wyszukiwanie
  • Kolekcje Microsoft
  • Kolekcje
  • Konto Microsoft
  • LineBack
  • Mapy Bing
  • Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Basic i Aplikacje Microsoft 365*
   • * Do momentu utworzenia domeny komercyjnej do korzystania z tych usług, w którym to czasie będą obowiązywać odrębne warunki korzystania z usług komercyjnych Microsoft.
  • Microsoft 365 Consumer
  • Microsoft 365 Family
  • Microsoft 365 Personal
  • Microsoft Academic
  • Microsoft Add-Ins for Skype
  • Microsoft Bots
  • Microsoft Defender dla osób fizycznych
  • Microsoft Educator Community
  • Microsoft Health
  • Microsoft Launcher
  • Microsoft Math Solver
  • Microsoft Pay
  • Microsoft Pix
  • Microsoft Research Interactive Science
  • Microsoft Research Open Data
  • Microsoft Search w usłudze Bing
  • Microsoft Soundscape
  • Microsoft Start
  • Microsoft Teams
  • Microsoft Translator
  • Microsoft Wallpaper
  • Microsoft XiaoIce
  • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
  • Mixer
  • MSN Dial Up
  • MSN Explorer
  • MSN Finanse
  • MSN Kuchnia
  • MSN Podróże
  • MSN Pogoda
  • MSN Premium
  • MSN Sport
  • MSN Wiadomości
  • MSN Zdrowie i fitness
  • MSN. com
  • Next Lock Screen
  • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
  • Office in Microsoft 365 Consumer
  • Office in Microsoft 365 Family
  • Office in Microsoft 365 Personal
  • Office Sway
  • Office w Internecie (dotychczas Office Online)
  • Office. com
  • OneDrive. com
  • OneDrive
  • OneNote. com
  • Outlook. com
  • Paint 3D
  • Poczta usługi Windows Live
  • Presentation Translator
  • Rinna
  • rise4fun
  • Rodzina Microsoft
  • Seeing AI
  • Send
  • Sklep Office
  • Sklep Windows
  • Sklep Xbox
  • Sklep
  • Skype in the Classroom
  • Skype Manager
  • Skype. com
  • Skype
  • Snip Insights
  • Spreadsheet Keyboard
  • Sway. com
  • to-do. com
  • Translator for Microsoft Edge
  • Translator Live
  • UrWeather
  • ux. com
  • Video Breakdown
  • Visio Online
  • Web Translator
  • whiteboard. office. com
  • Wideo Xbox
  • Windows Movie Maker
  • Witryny, aplikacje i gry Xbox Game Studios
  • Xbox Cloud Gaming
  • Xbox Game Pass
  • Xbox Live Gold
  • Xbox Live
  • Xbox Music
  • Łącze do Windows
  • Łącze z telefonem

  Pełny tekst

  AffiliateContractingEntities

  Opis

  Obecnie nie ma podmiotów stowarzyszonych zawierających umowę. Microsoft Ireland Operations Limited jest jedynym dla Użytkownika podmiotem zawierającym umowę.

  Pełny tekst

  Dane dotyczące usług podstawowych Asus Vh236s

  Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług podstawowych Asus Vh236s

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług podstawowych Asus Vh236s