Dane i instalacja Canon 2420b005

Canon 2420b005 to drukarka laserowa z kolorową wersją do domu lub małej firmy. Posiada szybki procesor drukujący i wytrzymałą jakość wydruku. Instalacja jest prosta i wymaga tylko kilku kroków. Drukarka zawiera podstawowe oprogramowanie, które można łatwo zainstalować przy użyciu dołączonego nośnika danych. Wszystkie niezbędne sterowniki i narzędzia instalacyjne są dołączone do nośnika danych, dzięki czemu instalacja jest szybka i łatwa. Po zainstalowaniu drukarka jest gotowa do użycia i można ją wykorzystać do wydrukowania wysokiej jakości dokumentów i zdjęć.

Ostatnia aktualizacja: Dane i instalacja Canon 2420b005

Aby użytkować drukarkę podłączoną do komputera, należy zainstalować oprogramowanie ze sterownikami na dysku twardym komputera. Proces instalacji trwa około 20 minut. (Czas instalacji może różnić się w zależności od środowiska komputera i liczby aplikacji, które mają być zainstalowane).
Zamieszczone poniżej ekrany odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”) i Mac OS X 10. 5. x.

WAŻNE

 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Zaloguj się jako administrator (lub jako członek grupy administratorów).
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Podczas instalacji może być wymagane połączenie internetowe. Mogą być pobrane opłaty za połączenie.
 • Podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i podczas ponownego uruchamiania nie wyjmuj dysku Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu. Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja będzie kontynuowana.
 • Środowiska Mac OS 9, Mac OS X Classic ani Mac OS X 10. 3. 8 lub wcześniejsze nie są obsługiwane.

Windows

UWAGA
Jeśli zostanie automatycznie wyświetlone okno dialogowe Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu):

W przypadku podłączenia przewodu USB do drukarki przed zainstalowaniem sterowników zostanie wyświetlony ten ekran.
(1) Odłącz przewód USB podłączony do komputera.
Okno dialogowe może zostać zamknięte. W takim wypadku przejdź do kroku 1.
(2) Aby zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
(3) Przejdź do kroku 1.

 • W przypadku systemu Windows Vista/XP

W przypadku korzystania z programu Internet Explorer 7 lub nowszego, można korzystać z oprogramowania Easy-WebPrint EX służącego do drukowania stron internetowych. Podczas instalacji wymagane jest połączenie internetowe. (Istnieje także możliwość zainstalowania tego oprogramowania później).

1. WYŁĄCZ DRUKARKĘ (A).

WAŻNE

 • Drukarka będzie emitować dźwięki przez 35 sekund do zamknięcia.

2. Uruchom komputer, a następnie włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CDROM) do napędu CD-ROM.
Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. pl/media/G0057170_tcm125-670079. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD-ROM w oknie Computer (Komputer) lub My Computer (Mój komputer). Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM, dwukrotnie kliknij plik MSETUP4. EXE.

3. Windows Vista
Windows XP/2000 -> 4.
Na ekranie AutoPlay (Autoodtwarzanie) kliknij pozycję Run Msetup4. exe (Uruchom Msetup4. exe), a następnie w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
Jeśli okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika) pojawi się ponownie w następnych czynnościach, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0057636_tcm125-670080. png" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0058795_tcm125-670081. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

5. Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0058796_tcm125-670082. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Ustawienie to pojawi się jedynie w przypadku wybrania Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki lub Azji na ekranie w czynności 4.

6. Kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
Sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe są instalowane jednocześnie. pl/media/G0057637_tcm125-670083. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa).

7. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj).
Aby kontynuować instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. pl/media/G0057638_tcm125-670084. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE
W przypadku systemu Windows Vista/XP

 • W przypadku korzystania z programu Internet Explorer 7 lub nowszego, można korzystać z oprogramowania Easy-WebPrint EX służącego do drukowania stron internetowych.

 • Ważne informacje dotyczące instalacji

- Wyrównywanie głowicy drukującej
Załaduj załączony arkusz specjalnego papieru (Matte Photo Paper MP-101/Matowy papier fotograficzny MP-101) na tylną tacę (A) i kliknij przycisk Execute (Wykonaj). Podczas drukowania nie należy otwierać górnej pokrywy (B). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz [ Ładowanie papieru].
Jeśli wcześniej został załadowany inny papier, należy go wyjąć i załadować papier MP-101. pl/media/G0057639_tcm125-670085. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Aby przeprowadzić automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej, należy koniecznie skorzystać z papieru MP-101.
 • Papier MP-101 nie może być podawany z kasety. Załaduj go do tacy tylnej.
 • MP-101 posiada dwie różne strony. Załaduj go tak, aby odcięty róg (C) znalazł się w prawym górnym rogu.

UWAGA

 • Upewnij się, że przedłużenie tacy wyprowadzania papieru (D) jest wyciągnięte.

Drukowanie wzoru widocznego na ilustracji (E) oznacza, że procedura wyrównywania głowicy drukującej została zakończona.
W systemie Windows: w oknie Print Head Alignment (Wyrównywanie głowicy drukującej) kliknij przycisk Next (Dalej).

 • Zaczekaj na zakończenie drukowania wzoru testu (około 5 minut).

WAŻNE

 • Jeśli kontrolka Alarm (F) miga na pomarańczowo, naciśnij na drukarce przycisk RESUME/CANCEL (WZNÓW/ANULUJ) (G), aby usunąć stan błędu, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Po zakończeniu instalacji przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej zgodnie z procedurą opisaną w punkcie [ Kontrolka ALARM miga na pomarańczowo].

UWAGA

 • Wzór jest drukowany przy użyciu czarnego i niebieskiego atramentu.

- Informacje wymagane do rejestracji użytkownika
Podczas rejestrowania produktu wymagany jest jego numer seryjny. Numer seryjny jest umieszczony wewnątrz drukarki (jak pokazano na ilustracji). pl/media/G0057176_tcm125-670087. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Jeśli zasilanie urządzenia jest włączone, podczas otwierania górnej pokrywy uchwyt głowicy drukującej przesunie się automatycznie.

- Informacje na temat programu Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety)
Aby wyrazić zgodę na program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety), kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany (Nie ma to wpływu na funkcjonalność drukarki). pl/media/G0057640_tcm125-670088. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Ten ekran nie zostanie wyświetlony w systemie Mac OS X w wersji 10. 9.

8. Kliknij przycisk Exit (Zakończ), aby zakończyć instalację.
Jeśli został wyświetlony przycisk Restart (Uruchom ponownie), postępuj zgodnie z instrukcją, aby uruchomić komputer ponownie.
Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu. pl/media/G0057641_tcm125-670089. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Macintosh

1. Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
Upewnij się, że drukarka jest włączona. pl/media/G0057180_tcm125-670090. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Port USB znajduje się z tyłu drukarki po prawej stronie. pl/media/G0057181_tcm125-670091. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  3. Dwukrotnie kliknij ikonę Setup (Instalacja) w folderze dysku CD-ROM, aby przejść do następnego ekranu. Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
  Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk Help (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. pl/media/G0057642_tcm125-670092. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA

  • Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM na pulpicie.

  4. Załaduj go tak, by odcięty róg (C) znalazł się w prawym górnym rogu. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  USB

  Przewodowa sieć LAN

  Punkt dostępowy

  To set up an additional computer (LAN)

  Before starting setup, decide on the most suitable connection method for the machine.
  This machine can be used over a wireless or wired LAN, as well as via USB connection.

  USB

  • (A): Przewód USB

  Przewodowa sieć LAN

  • B:LAN cable
  • C:Router

  WAŻNE

  • Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy konfiguracja komputera i urządzeń sieciowych (routera, punktu dostępowego, itp. ) została zakończona i czy komputer może połączyć się z siecią. For the procedures to connect a network device to the computer and set them up, refer to the manual of your network device or contact its manufacturer.
  • The machine cannot be used over a wired and wireless LAN at the same time.

  Punkt dostępowy

  • D:Access point

  WAŻNE

  • Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy konfiguracja komputera i urządzeń sieciowych (routera, punktu dostępowego, itp.

  Aby użytkować urządzenie podłączone do komputera, należy zainstalować oprogramowanie ze sterownikami na dysku twardym komputera i skonfigurować ustawienia
  zgodnie z metodą połączenia. Poza tym, należy skonfigurować ustawienia sieci LAN w celu połączenia się z siecią. Przed rozpoczęciem konfiguracji należy dokładnie przeczytać następujące informacje.

  Uwagi dotyczące konfiguracji

  • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
  • Należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
  • Nie należy przełączać konta użytkownika podczas instalacji.
  • Podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i kliknij przycisk OK; podczas ponownego uruchamiania nie wyjmuj dysku Setup CD-ROM z napędu. Instalacja zostanie wznowiona od momentu jej zatrzymania podczas ponownego uruchamiania komputera.
  • Środowiska Mac OS 9, Mac OS X Classic ani Mac OS X 10. 3. 8 lub wcześniejsze nie są obsługiwane.

  Uwagi dotyczące połączenia sieciowego

  • Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy konfiguracja komputera i urządzeń sieciowych (routera, punktu dostępowego, itp.
  • Informacje na temat sposobu sprawdzania ustawień punktu dostępowego można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od producenta. Na przykład:

  - Wyłączyć funkcję Stealth (Ukrycie)(zamknięta sieć)
  - Sprawdzić adres MAC
  - Wyłączyć adres IP punktu dostępowego

  • Konfiguracja, funkcje routera, czynności konfiguracyjne i funkcje zabezpieczeń urządzenia sieciowego różnią się w zależności od środowiska systemowego użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia lub uzyskać u jego producenta.
  • Jeśli funkcja zapory oprogramowania zabezpieczającego jest włączona, może zostać wyświetlone ostrzeżenie informujące, że oprogramowanie Canon próbuje uzyskać dostęp do sieci.

  Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, należy skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające tak, by zawsze zezwalało na dostęp do sieci.

  • W przypadku instalowania urządzenia w biurze należy skonsultować się z administratorem sieci.

  Uwaga dotycząca przewodowego połączenia LAN

  • Router i przewód LAN są niezbędne, aby podłączyć urządzenie do przewodowej sieci LAN.

  Należy je nabyć osobno.

  Uwagi dotyczące bezprzewodowego połączenia LAN

  • Tryb doraźny (ad hoc) nie jest obsługiwany.
  • W przypadku łączenia z siecią, która nie jest chroniona żadnymi zabezpieczeniami, występuje ryzyko uzyskania dostępu do danych, np. informacji osobistych, przez osoby trzecie.
  • Urządzenie może komunikować się z innymi punktami dostępowymi działającymi w pobliżu.
  • Urządzenie obsługuje prócz tradycyjnego bezprzewodowego połączenia LAN także technologię WPS (Wi-Fi Protected Setup) i WCN (Windows Connect Now). Spośród technologii WCN obsługiwana jest technologia „WCN-UFD”, która wymaga pamięci flash USB.

  Przygotowanie do konfiguracji

  Windows

  UWAGA
  Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu):

  (1) Odłącz przewód USB podłączony do komputera.
  Ekran może się zamknąć. W takim wypadku przejdź do kroku 1.
  (2) Aby zamknąć ten ekran, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
  (3) Przejdź do kroku 1.

  1. Naciśnij przycisk ON (WŁ) (A), aby WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.

  WAŻNE
  Urządzenie będzie wydawać dźwięki przez 30 sekund do zamknięcia. Upewnij się, że kontrolka POWER (ZASILANIE) (B) przestała migać.

  2. Uruchom komputer, a następnie włóż
  dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) do napędu CD-ROM.
  Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.

  • Windows Vista:

  Przejdź do kroku 3.

  • Windows XP/2000:

  Przejdź do kroku 5. pl/media/G0024922_tcm125-609508. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Informacje pomocnicze
  Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD-ROM na pulpicie. Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM, dwukrotnie kliknij plik MSETUP4. EXE.

  3. Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4. exe (Uruchom plik Msetup4. exe). pl/media/G0017579_tcm125-610132. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
  Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0017580_tcm125-610133. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Jeśli pojawi się ekran Select Your Place of Residence (Wybierz miejsce zamieszkania), wybierz odpowiednią lokalizację, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0030327_tcm125-610134. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Informacje pomocnicze
  Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  6. Kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
  Sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe są instalowane automatycznie. pl/media/G0017582_tcm125-610135. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Informacje pomocnicze
  Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij przycisk Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

  7. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj).
  Przesuń kursor nad pozycjami, aby wyświetlić objaśnienia. pl/media/G0030328_tcm125-610136. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  8. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną na ekranie i kliknij przycisk Yes (Tak).
  Rozpocznie się instalacja. pl/media/G0030335_tcm125-610137. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  WAŻNE
  Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami.

  • Połączenie USB

  1. Na ekranie Setup Method (Metoda konfiguracji) wybierz opcję Use the printer via USB (Użyj tej drukarki za pośrednictwem połączenia USB), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0030339_tcm125-610817. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  2. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączenie drukarki) podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, a następnie włącz urządzenie. pl/media/G0030340_tcm125-610818. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  WAŻNE

  • Gdy urządzenie zostanie rozpoznane przez komputer, na ekranie ukaże się komunikat.
  • Jeśli w ciągu 10 minut nie uda się przejść do następnego punktu procedury, kliknij przycisk Help (Pomoc) i potwierdź komunikat.

  Informacje pomocnicze
  Port USB znajduje się z tyłu urządzenia po prawej stronie.

  • Informacje

  1. Po ukazaniu się ekranu z poleceniem załadowania zwykłego papieru do kasety, załaduj zwykły papier do kasety (A) i kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0030349_tcm125-610143. Kliknij przycisk Dalej (Next).
  Ukazanie się kolejnego ekranu może potrwać chwilę. Kliknij przycisk Next (Dalej) tylko raz. pl/media/G0030352_tcm125-610144. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  3.
  Jeśli jest aktywne połaczenie z Internetem, zostanie wyświetlony ekran rejestracji. Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagany będzie numer seryjny produktu, który znajduje się wewnątrz urządzenia. pl/media/G0030353_tcm125-610145. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  WAŻNE
  Połączenie internetowe jest wymagane. (Mają zastosowanie opłaty za połączenie).

  Informacje pomocnicze
  Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Rejestracja użytkownika może zostać uruchomiona przez ikonę Solution Menu (Menu rozwiązań).

  4. 17. Po wyświetleniu ekranu programu Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) przeczytaj komunikat. Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
  Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany (Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia). pl/media/G0030354_tcm125-610146. Kliknij przycisk Exit (Zakończ).
  Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
  Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu. pl/media/G0030355_tcm125-610147. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Macintosh

  1. Podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do urządzenia.
  Upewnij się, że urządzenie jest włączone. pl/media/G0025081_tcm125-609531. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Informacje pomocnicze

  • Port USB znajduje się z tyłu urządzenia po prawej stronie.
  • W przypadku korzystania z technologii WPS (Wi-Fi Protected Setup) lub łączenia się z

  dodatkowym komputerem, upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie przejdź do punktu 2. Nie jest konieczne podłączanie urządzenia do komputera za pośrednictwem przewodu USB. Uruchom komputer, a następnie włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) do napędu CD-ROM. pl/media/G0025086_tcm125-609532. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).
  Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CANON_IJ na pulpicie. pl/media/G0011658_tcm125-605445. Wprowadź nazwę i hasło administratora. Kliknij przycisk OK.
  Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk Help (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. pl/media/G0011660_tcm125-605446. pl/media/G0017598_tcm125-610148. pl/media/G0030360_tcm125-610149.

  9. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  10. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  11.
  Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Wymagany będzie numer seryjny produktu, który znajduje się wewnątrz urządzenia.

  12. Kliknij przycisk [Uruchom ponownie] (Restart).
  Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie automatycznie uruchomiona aplikacja Canon IJ Network Tool (Narzędzie sieciowe Canon IJ).
  Kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie), aby uruchomić ponownie komputer. pl/media/G0030959_tcm125-610150. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Informacje pomocnicze
  W przypadku korzystania z systemu Mac OS X w wersji 10. 9 przed rozpoczęciem zapisywania zeskanowanych oryginałów na komputerze przy użyciu pulpitu operatora należy wybrać aplikację MP Navigator EX jako program uruchamiany po wybraniu polecenia Image Capture (Przechwytywanie obrazów) w obszarze Applications (Aplikacje).

  • Połączenie USB

  Na ekranie Canon IJ Network Tool (Narzędzie sieciowe Canon IJ) zaznacz opcję USB connection (Połączenie USB), a następnie kliknij przycisk OK. pl/media/G0030364_tcm125-610820. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Instalacja oprogramowania (Połączenie USB)

  Ustawienia sieci LAN urządzenia

  1. Skorzystaj z pokrętła Easy-Scroll (A) lub przycisku lub, aby wybrać pozycję Settings (Ustawienia), a następnie naciśnij przycisk OK. pl/media/G0030410_tcm125-610126. Wybierz pozycję Device settings (Ustawienia urządzenia), a następnie naciśnij przycisk OK. pl/media/G0030411_tcm125-610127. Wybierz pozycję LAN settings (Ustawienia sieci LAN), a następnie naciśnij przycisk OK. pl/media/G0030412_tcm125-610128. Wybierz pozycję Change wireless/wired (Zmień połączenie bezprzewodowe/przewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK. pl/media/G0030413_tcm125-610129. Wybierz jedno z połączeń i naciśnij przycisk OK. pl/media/G0030414_tcm125-610130. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Windows

  UWAGA
  Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu):

  • Pierwsze konfigurowanie do użytku za pośrednictwem przewodowej sieci LAN

  1. Na ekranie Setup Method (Metoda konfiguracji) wybierz opcję Connect printer to the network for the first time (Podłącz drukarkę do sieci pierwszy raz), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0030415_tcm125-610138. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Po pojawieniu się ekranu potwierdzenia ustawienia sieci LAN urządzenia, naciśnij przycisk OK.

  WAŻNE
  Dla ustawienia LAN setting (Ustawienie sieci LAN) urządzenia włącz wcześniej opcję Wired LAN (Przewodowa sieć LAN). Szczegółowe instrukcje można znaleźć w temacie „Ustawienia sieci LAN urządzenia”. Przygotowanie przewodów

  Upewnij się, że przewód USB (A) i przewód LAN (B) są gotowe.

  3. pl/media/G0030416_tcm125-610140. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Skonfiguruj urządzenie za pośrednictwem złącza USB do momentu ustanowienia połączenia sieciowego.

  WAŻNE
  Gdy urządzenie zostanie rozpoznane przez komputer, na ekranie ukaże się komunikat.
  Jeśli w ciągu 10 minut nie uda się przejść do następnego punktu procedury, kliknij przycisk Help (Pomoc) i potwierdź komunikat.

  Informacje pomocnicze
  Port USB znajduje się z tyłu urządzenia po prawej stronie. Po wyświetleniu okna dialogowego Setup Preparations (Przygotowania do instalacji) sprawdź, czy przygotowania zostały zakończone, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0011616_tcm125-605421. Podłącz urządzenie do urządzenia sieciowego za pomocą przewodu LAN (A), a następnie kliknij przycisk Yes (Tak). pl/media/G0027536_tcm125-610141. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Wykrywanie urządzenia.
  Po pojawieniu się ekranu Set Printer IP Address (Ustaw adres IP drukarki) kliknij opcję Connect (Połącz). pl/media/G0011618_tcm125-605424. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Jeśli urządzenie zostało wykryte automatycznie, ekran Set Printer IP Address (Ustaw adres IP drukarki) nie zostaje wyświetlony. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  • Windows Vista:

  Przejdź do kroku 8.

  • Windows XP/2000:

  Przejdź do kroku 7.

  7. Windows XP/2000
  Po wyświetleniu okna dialogowego Network Setup of the Card Slot (Konfiguracja gniazda na kartę do pracy w sieci) określ literę dysku, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0011619_tcm125-605425. Po wyświetleniu okna dialogowego Setup Completion (Zakończenie instalacji) odłącz kabel USB, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ). pl/media/G0030418_tcm125-610142. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Informacje pomocnicze

  • Aby zmienić nazwę portu, kliknij przycisk View Setup Results (Wyświetl wyniki instalacji), a następnie kliknij opcję Set Port Name (Ustaw nazwę portu).
  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Unsafe Removal of Device (Niebezpieczne usunięcie urządzenia), kliknij przycisk OK.

  • Informacje

  1. Na ekranie Canon IJ Network Tool (Narzędzie sieciowe Canon IJ) zaznacz opcję LAN connection (Połączenie LAN), a następnie kliknij przycisk OK. pl/media/G0011713_tcm125-605472. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  WAŻNE
  Dla ustawienia LAN setting (Ustawienie sieci LAN) urządzenia włącz wcześniej opcję Wired LAN (Przewodowa sieć LAN). Jeśli po wyświetleniu okna dialogowego Setup Preparations (Przygotowania do instalacji) sprawdź, czy przygotowania zostały zakończone, a następnie kliknij przycisk OK. pl/media/G0030419_tcm125-610151. Z menu podręcznego wybierz opcję Setup (Instalacja), w polu Printers (Drukarki) wybierz drukarkę serii ****, a następnie kliknij przycisk OK.
  Aby skonfigurować urządzenie, które nie jest jeszcze podłączone do sieci LAN, należy podłączyć urządzenie za pomocą przewodu USB.

  Informacje pomocnicze

  • [****] to nazwa Twojej drukarki.
  • Jeśli nie zostanie wykryta żadna drukarka, kliknij przycisk OK. Sprawdź, czy zostały spełnione poniższe warunki, a następnie kliknij przycisk Update(Aktualizuj).

  - Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB.
  - Urządzenie jest włączone. pl/media/G0011716_tcm125-605475. Po wyświetleniu okna dialogowego Setup Completion (Zakończenie instalacji) odłącz
  przewód USB i kliknij przycisk OK. pl/media/G0030431_tcm125-610152. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Zostanie uruchomione narzędzie Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki) i program Canon IJ Network Scanner Selector (Narzędzie do wyboru skanera sieciowego Canon IJ).

  • Dodawanie urządzenia

  1. Mac OS X w wersjach 10. 4. x/10. 9:

  Po pojawieniu się ekranu Printer List (Lista drukarek) kliknij przycisk Add (Dodaj).
  Mac OS X w wersji 10. x:
  Przejdź do kroku 2. 9:
  Przejdź do kroku 3.

  UWAGA
  W poniższej instrukcji ciąg znaków „****” oznacza nazwę urządzenia. 5. x

  Odczekaj chwilę, a następnie wybierz opcję Canon serii **** i kliknij przycisk Add (Dodaj).
  W przypadku systemu Mac OS X w wersji 10. x, kliknij przycisk More Printers (Więcej drukarek) na ekranie Printer Browser (Przeglądarka drukarek).
  - Mac OS X w wersji10. x:
  Przejdź do kroku 5.
  - Mac OS X w wersji 10. x:
  Przejdź do kroku 3.

  Informacje pomocnicze

  • Ciąg alfanumeryczny występujący po nazwie Canon serii **** to adres MAC urządzenia.
  • Jeśli urządzenie nie zostało wykryte, należy się upewnić, że są spełnione poniższe warunki.

  - Urządzenie jest włączone.
  - We wszystkich programach zabezpieczających funkcje zapory są wyłączone.
  - Przewodowe połączenie LAN: Urządzenie jest podłączone do urządzenia sieciowego za pomocą przewodu LAN.
  - Bezprzewodowe połączenie LAN: Komputer jest podłączony do punktu dostępowego.
  - Urządzenie nie jest skonfigurowane do korzystania z kontroli dostępu (filtrowania adresów MAC). pl/media/G0030386_tcm125-610155. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Z menu podręcznego wybierz opcję Canon IJ Network, z listy drukarek wybierz nazwę urządzenia, a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). pl/media/G0030377_tcm125-610156. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Sprawdź, czy nazwa urządzenia została dodana do listy drukarek.

  5. pl/media/G0030379_tcm125-610157. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Na ekranie Canon IJ Network Scanner Selector (Narzędzie do wyboru skanera sieciowego Canon IJ) wybierz pozycję Canon *** series Network (Sieć Canon serii ***) z listy TWAIN Data Source Name (Nazwa źródła danych TWAIN) oraz adres MAC urządzenia na liście Network Device List (Lista urządzeń sieciowych), a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby używać urządzenia jako skanera.

  Informacje pomocnicze
  W przypadku systemu Mac OS X w wersji 10. x gniazdo karty nie jest dostępne podczas korzystania z urządzenia w sieci.

  Zainstaluj oprogramowanie (Pierwsze konfigurowanie do użytku za pośrednictwem przewodowej sieci LAN)

  Ustawienia sieci LAN urządzenia

  1.

  • Pierwsze konfigurowanie do użytku za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN

  1.

  WAŻNE
  Dla ustawienia LAN setting (Ustawienie sieci LAN) urządzenia włącz wcześniej opcję Wireless LAN (Bezprzewodowa sieć LAN). Wykrywanie punktu dostępowego. pl/media/G0030449_tcm125-610162. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Po pojawieniu się ekranu Access Points (Punkty dostępowe) wybierz punkt dostępowy, z którego chcesz skorzystać, a następnie kliknij przycisk Connect (Połącz).
  Gdy żaden punkt dostępowy nie zostanie automatycznie wykryty, ekran Access Points (Punkty dostępowe) nie zostanie wyświetlony. Przejdź do kroku 5.

  WAŻNE
  Aby połączyć się z punktem dostępowym z kluczem WEP lub WPA wyświetlanym w kolumnie Encryption (Szyfrowanie), należy wprowadzić klucz sieciowy (WEP lub WPA) w polu Network Key (Klucz sieciowy), a następnie kliknąć przycisk Connect (Połącz).

  5.

  • Windows Vista:

  Przejdź do kroku 7.

  • Windows XP/2000:

  Przejdź do kroku 6.

  UWAGA
  W przypadku, gdy nie zostanie nawiązane żadne połączenie, nawet po kliknięciu przycisku Connect (Połącz). png" data-aspect="0" width="100%"/>

  7. Po wyświetleniu okna dialogowego Setup Completion (Zakończenie instalacji) odłącz kabel USB, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0030454_tcm125-610163.


8. Wyłącz urządzenie, umieść je w miejscu, w jakim chcesz z niego korzystać i włącz urządzenie. pl/media/G0027582_tcm125-609522. png" data-aspect="0" width="100%"/>

9. Na ekranie Connection Performance Measurement (Pomiar wydajności połączenia) kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0030457_tcm125-610164. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Rozpocznie się pomiar stanu połączenia i wyświetlone zostaną wyniki pomiaru.

Informacje pomocnicze
Pomiar może potrwać kilka minut. Pomiar można anulować, klikając przycisk Cancel (Anuluj).
Szczegółowy stan łącza komunikacyjnego można sprawdzić także po zakończeniu konfiguracji, korzystając z aplikacji Canon IJ Network Tool (Narzędzie sieciowe Canon IJ).

10. Zapoznaj się z wynikami pomiaru, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ). pl/media/G0030458_tcm125-610165. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Sprawdź, czy symbol jest wyświetlany w polu Connection performance (Wydajność połączenia) pomiędzy drukarką i punktem dostępowym.

Informacje pomocnicze

 • Jeśli jest wyświetlany jakikolwiek symbol inny niż , zapoznaj się z wyświetlanymi komentarzami i sekcją pomocy (Help) w celu poprawienia stanu połączenia.
 • Aby sprawdzić, czy nowe połączenie jest lepsze od poprzedniego, kliknij przycisk Remeasurement (Ponowny pomiar). Pomiar stanu połączenia zostanie przeprowadzony ponownie.
 • Jeśli w wynikach pomiaru zostanie wyświetlony jakikolwiek komunikat dotyczący parametru Overall network performance (Ogólna wydajność sieci), zmień położenie drukarki i innych urządzeń sieciowych, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  WAŻNE
  Dla ustawienia LAN setting (Ustawienie sieci LAN) urządzenia włącz wcześniej opcję Wireless LAN (Bezprzewodowa sieć LAN).
  Szczegółowe instrukcje można znaleźć w temacie „Ustawienia sieci LAN urządzenia”. pl/media/G0030462_tcm125-610166. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Informacje pomocnicze
  [****] to nazwa Twojej drukarki. pl/media/G0030464_tcm125-610167.

  WAŻNE
  Aby połączyć się z punktem dostępowym z kluczem WEP lub WPA wyświetlanym w kolumnie Encryption (Szyfrowanie), należy wprowadzić klucz sieciowy (WEP lub WPA) w polu Network Password (Hasło sieciowe), a następnie kliknąć przycisk Connect (Połącz). pl/media/G0030466_tcm125-610168. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Po pojawieniu się ekranu Set Printer IP Address (Ustaw adres IP drukarki) zapoznaj się z jego zawartością i kliknij przycisk Connect (Połącz).
  Jeśli urządzenie zostało wykryte automatycznie, ekran Set Printer IP Address (Ustaw adres IP drukarki) nie zostaje wyświetlony. Przejdź do kroku 6.

  6. pl/media/G0030467_tcm125-610169. Naciśnij przycisk ON (WŁ) (A), aby WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, umieść je w miejscu, w jakim chcesz z niego korzystać i włącz urządzenie. pl/media/G0027625_tcm125-609547. W oknie dialogowym Connection Performance Measurement (Pomiar wydajności połączenia) kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0030468_tcm125-610170.
  Pomiar można anulować, klikając przycisk Cancel (Anuluj). Szczegółowy stan łącza komunikacyjnego można sprawdzić także po zakończeniu konfiguracji, korzystając z aplikacji Canon IJ Network Tool (Narzędzie sieciowe Canon IJ). pl/media/G0030469_tcm125-610171.
  Zostanie uruchomione narzędzie Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki) i program Canon IJ Network Scanner Selector (Narzędzie do wyboru skanera sieciowego Canon IJ).


 • Dodawanie urządzenia

1. org/1999/xlink" xlink:title="support - 8200259300 Master" href="https://www. pl/support/consumer_products/content/faq? itemid=tcm:125-610173">Zainstaluj oprogramowanie (Pierwsze konfigurowanie do użytku za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN)

Połączenie WPS

Jeśli jakiś punkt dostępowy obsługuje technologię WPS (Wi-Fi Protected Setup), możesz z łatwością skonfigurować ustawienia zabezpieczeń dla bezprzewodowej sieci LAN.

1. Wybierz opcję Wireless LAN active (Aktywna bezprzewodowa sieć LAN), a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję Wireless LAN settings (Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN), a następnie naciśnij przycisk OK. pl/media/G0030476_tcm125-610174. Wybierz pozycję WPS settings (Ustawienia WPS), a następnie naciśnij przycisk OK. pl/media/G0030478_tcm125-610175. wybierz metodę Push button (Naciśnij przycisk), a następnie naciśnij przycisk OK. pl/media/G0030479_tcm125-610176. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Informacje pomocnicze
Aby skorzystać z metody wykorzystującej kod PIN do instalacji, Wybierz metodę PIN method (Metoda wykorzystująca kod PIN 8), a następnie naciśnij przycisk OK. Aby obsługiwać urządzenie i punkt dostępowy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu konfigurowania wyświetlony zostanie ekran zakończenia, a następnie ponownie zostaje wyświetlony ekran LAN settings (Ustawienia sieci LAN). Błąd czasu oczekiwania ma miejsce, jeśli konfiguracja nie zostanie zakończona w ciągu 10 minut. Naciśnij przycisk OK. pl/media/G0030480_tcm125-610177. Gdy punkt dostępowy jest gotowy, naciśnij przycisk OK na urządzeniu, a następnie naciśnij w ciągu dwóch minut przycisk WPS na punkcie dostępowym. pl/media/G0030481_tcm125-610178. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Ekran zakończenia pojawia się na wyświetlaczu LCD urządzenia, a następnie zostaje ponownie wyświetlony ekran LAN settings (Ustawienia sieci LAN).

WAŻNE
Błąd czasu oczekiwania ma miejsce, jeśli konfiguracja nie zostanie zakończona w ciągu dwóch minut.

Informacje pomocnicze
W zależności od punktu dostępowego, przycisk WPS może występować pod inną nazwą. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępowego.

Windows

UWAGA
Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu):

 • Połączenie z przewodową siecią LAN / bezprzewodową siecią LAN

1. Naciśnij przycisk ON (WŁ) (A), aby WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Należy się upewnić, że konfigurowany komputer nie jest podłączony do urządzenia za pomocą kabla USB.
 • W przypadku połączeń z przewodową siecią LAN należy się upewnić, że urządzenie jest podłączone za pomocą kabla sieciowego.

2. Na ekranie Setup Method (Metoda konfiguracji) wybierz opcję Printer is already connected to the network (Drukarka jest już podłączona do sieci), a następnie naciśnij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0030482_tcm125-610179. Po pojawieniu się ekranu Printers (Drukarki) upewnij się, że urządzenie zostało wybrane i kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0030484_tcm125-610180. png" data-aspect="0" width="100%"/>
- Windows Vista:
Przejdź do kroku 5.
- Windows XP/2000:
Przejdź do kroku 4.

WAŻNE

 • Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte, sprawdź poniższe punkty i kliknij przycisk Update (Aktualizuj).
  - W przypadku korzystania z bezprzewodowego połączenia LAN: Komputer jest podłączony do punktu dostępowego.
  - W przypadku korzystania z przewodowego połączenia LAN: Urządzenie jest podłączone do urządzenia sieciowego za pomocą przewodu LAN.

  • Pewne programy, które modyfikują ustawienia sieciowe w zależności od konfiguracji systemu operacyjnego, będą domyślnie włączać zaporę. Należy sprawdzić ustawienia każdego z takich programów.

  4. Po wyświetleniu ekranu Setup Completion (Zakończenie instalacji) kliknij przycisk Finish (Zakończ). pl/media/G0030485_tcm125-610181. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Informacje pomocnicze
  Aby zmienić nazwę portu, kliknij przycisk View Setup Results (Wyświetl wyniki instalacji), a następnie kliknij opcję Set Port Name (Ustaw nazwę portu). Z menu rozwijanego wybierz opcję Setup (Instalacja), a następnie kliknij przycisk Register Printer (Zarejestruj drukarkę). pl/media/G0030488_tcm125-610182. pl/media/G0011732_tcm125-605487. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Po wyświetleniu ekranu Cancel Setup (Anuluj instalację) kliknij przycisk Cancel (Anuluj).

  Informacje pomocnicze
  Po pojawieniu się ekranu You have no printers available. (Brak dostępnych drukarek. ) kliknij przycisk Cancel (Anuluj).

  • Dodawanie urządzenia

  1. org/1999/xlink" xlink:title="support - 8200265400 Master" href="https://www. pl/support/consumer_products/content/faq? itemid=tcm:125-610184">Instalacja oprogramowania (Połączenie WPS)

  WCN Connection

  You can set the wireless LAN security on the machine easily by using the WCN (Windows Connect Now) function of Windows Vista together with a USB flash drive.

  WAŻNE

  • Canon assumes no responsibility for any damage or loss of stored data regardless of the cause.
  • If your USB flash drive cannot be attached to the direct print port of the machine, an extension cord for USB flash drives may be required. Purchase one at an electronics shop.
  • Operation may not be guaranteed depending on your USB flash drive.
  • Niektóre pamięci USB z zabezpieczeniami nie mogą być stosowane.

  Informacje pomocnicze
  The machine supports "WCN-UFD". From the Start menu of the Windows side, click Network.
  The Network folder opens.

  2. Click Add a wireless device on the menu.
  The Add a wireless device to the Network screen will be displayed. pl/media/G0030510_tcm125-610185. Click I want to add a wireless device or computer that is not on the list, using a USB flash drive. pl/media/G0030511_tcm125-610186. Click Add the device or computer using a USB flash drive. pl/media/G0030512_tcm125-610187. From the list, select the network name (SSID), then click Next. pl/media/G0030513_tcm125-610188. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Informacje pomocnicze
  Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj). Connect the USB flash drive to the computer, confirm that the drive name is displayed, then click Next. pl/media/G0030514_tcm125-610189. pl/media/G0030516_tcm125-610190. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  When the above screen appears, remove the USB flash drive
  from the computer, then click Close.

  8. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  12. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  13. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  14. pl/media/G0030518_tcm125-610191. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  15. Connect the USB flash drive to the direct print port
  (USB connector) on the front of the machine, then
  Naciśnij przycisk OK. pl/media/G0030519_tcm125-610192. Remove the USB flash drive from the machine.

  Windows

  UWAGA
  Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu):
  Instalacja oprogramowania (Połączenie USB)

  Windows

  UWAGA
  Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu):
  Instalacja oprogramowania (W celu konfiguracji dodatkowego komputera)

  System Windows

  REFERENCE

  • Ekrany poniżej odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista™ Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”). Ekrany mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
  • Należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
  • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
  • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
  • Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera. Po wyświetleniu tego komunikatu należy postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknąć przycisk OK. Instalacja zostanie wznowiona od momentu jej zatrzymania podczas ponownego uruchamiania komputera.
  • Jeśli podczas instalacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera, nie należy między kolejnymi uruchomieniami komputera wyjmować z napędu instalacyjnego dysku CD-ROM.

  1. Przed wykonaniem kolejnych czynności NALEŻY WYŁĄCZYĆ DRUKARKĘ.
  (1) Naciśnij przycisk zasilania.
  (2) Upewnij się, że kontrolka Power przestała migać.

  2. Włącz komputer i uruchom system Windows®.

  IMPORTANT
  Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu), odłącz kabel USB podłączony do komputera. Aby zamknąć ten ekran, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Ekran może zostać zamknięty automatycznie po odłączeniu kabla USB.
  Następnie wyłącz drukarkę i przejdź do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.
  W trybie komunikacji z komputerem za pośrednictwem podczerwieni kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zamknąć ten ekran. Następnie wyłącz drukarkę i przejść do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.

  3. Włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM). Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.
  W systemie Windows Vista przejdź do kroku 4. W systemach Windows XP i Windows 2000 przejdź do kroku 6.

  REFERENCE
  Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, patrz temat [ Nie można zainstalować sterownika drukarki].

  4. Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4. exe (Uruchom plik Msetup4. exe). pl/media/G0010797_tcm125-588429. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
  Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0010958_tcm125-588430. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
  Sterownik drukarki, poradniki ekranowe i oprogramowanie zostaną zainstalowane automatycznie. pl/media/G0010782_tcm125-588431. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE

  • Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.
  • Aby zainstalować program Adobe® RGB (1998), należy kliknąć opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

  7. Po wyświetleniu listy oprogramowania do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

  REFERENCE
  Aby wyświetlić opis danego elementu, należy przesunąć kursor nad odpowiadającą mu ikonę.

  8. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes (Tak). W trakcie procesu instalacji może zostać wyświetlony ekran instalacji oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami.

  9. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki, a następnie WŁĄCZ DRUKARKĘ. Sterownik drukarki rozpocznie rozpoznawanie wykorzystanego portu drukarki.
  W trybie komunikacji za pośrednictwem podczerwieni ustaw porty IrDA każdego z innych urządzeń tak, aby znajdowały się naprzeciw siebie. Odległość pomiędzy portami IrDA powinna wynosić maksymalnie 20 cm.

  ATTENTION
  Wygląd okna zależy od modelu drukarki.

  REFERENCE
  Jeśli w ciągu 2 minut nie uda się przejść do następnego punktu procedury, należy zapoznać się z częścią [

  10. Po pojawieniu się ekranu wyrównywania głowic drukujących upewnij się, że arkusz dołączonego papieru (Paper For Print Head Alignment MP-101 – papier do wyrównywania głowicy drukującej MP-101) znajduje się na tylnej tacy. Kliknij przycisk Execute (Wykonaj), zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij opcję Print Head Alignment (Wyrównywanie głowicy drukującej).

  REFERENCE
  Procedura wyrównywania głowic drukujących trwa około 5 minut. Nie należy uaktywniać innych funkcji do czasu aż urządzenie przestanie wydawać dźwięki.
  Podczas drukowania nie należy otwierać pokrywy głowicy drukującej.
  Deseń zostanie wydrukowany, a głowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane.

  Deseń zostanie wydrukowany, a głowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane. pl/media/G0012716_tcm125-588707. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE
  Deseń jest drukowany przy użyciu czarnego i niebieskiego atramentu.
  Jeśli nie można poprawnie wykonać procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących, kontrolka [Alarm] drukarki zamiga jedenaście razy na pomarańczowo. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [ Kontrolka ALARM miga na pomarańczowo].

  11. Po zakończeniu procesu wyrównywania głowic drukujących kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0010783_tcm125-588434. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  12. Gdy pojawi się ekran Installation Results (Wyniki instalacji), kliknij przycisk Next (Dalej).

  13. Po wyświetleniu ekranu User Registration (Rejestracja użytkownika) kliknij przycisk Next (Dalej).

  REFERENCE

  • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu n. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.
  • Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane będzie podanie numeru seryjnego produktu, który znajduje się z tyłu drukarki.

  14. Po wyświetleniu ekranu PIXMA Extended Survey Program (Rozszerzona ankieta na temat produktów PIXMA) przeczytaj komunikat. We would appreciate it if you would take part in this program regarding the use of Canon printers (Prosimy o wzięcie udziału w tym programie dotyczącym użytkowania drukarek firmy Canon). Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
  W przypadku kliknięcia przycisku Do not agree (Nie zgadzam się) ankieta PIXMA Extended Survey Program nie zostanie zainstalowana, ale będzie można normalnie korzystać z drukarki.

  15. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Exit (Zakończ). Po kliknięciu przycisku Exit (Zakończ) wyjmij z napędu instalacyjny dysk CD-ROM.
  Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
  Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij z napędu dysk CD-ROM.

  REFERENCE
  Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

  System Mac OS

  REFERENCE

  • Drukarki nie należy podłączać do komputerów z systemem Mac® OS 9, Mac OS X Classic, a także Mac OS X w wersji 10. 3. 8 lub starszej, ponieważ systemy te nie są obsługiwane. Należy używać systemu Mac OS X w wersji 10. 9 lub nowszej.
  • Przedstawione poniżej ekrany dotyczą instalacji w systemie Mac OS X w wersji 10. 4. x.
  • Zaloguj się do konta administratora. Podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki.

   REFERENCE
   Upewnij się, że drukarka jest włączona.

   2. Włącz komputer Macintosh i włóż dysk instalacyjny CD-ROM.

   REFERENCE
   Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM

   3. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).

   4. Po wyświetleniu ekranu Authenticate (Uwierzytelnianie) wprowadź nazwę i hasło administratora. Kliknij przycisk OK.
   Jeśli nie znasz identyfikatora i hasła administratora, kliknij, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   5. pl/media/G0010794_tcm125-588440. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

   REFERENCE
   Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

   6. Po wyświetleniu listy programów do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

   7.

   8. Po wyświetleniu ekranu Start Setup (Rozpocznij instalację) kliknij przycisk Execute (Wykonaj). Po pojawieniu się ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
   System zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

   REFERENCE
   Podczas procedury ponownego uruchamiania komputera nie wolno wyjmować dysku Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu. Kliknij przycisk Execute (Wykonaj), zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk OK. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   REFERENCE

   • Deseń jest drukowany przy użyciu czarnego i niebieskiego atramentu.
   • Jeśli nie można poprawnie wykonać procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących, kontrolka [Alarm] drukarki zamiga jedenaście razy na pomarańczowo.

   11. Po wyświetleniu ekranu Setup Complete (Instalacja ukończona) kliknij przycisk Next (Dalej).

   12.

   REFERENCE

   • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 13. pl/media/G0009596_tcm125-588441.

   13.
   Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).

Dane i instalacja Canon 2420b005

Bezpośredni link do pobrania Dane i instalacja Canon 2420b005

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane i instalacja Canon 2420b005