Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Hitachi Btn2

Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Hitachi Btn2 jest ważnym dokumentem, który powinien być przestrzegany przy używaniu sprzętu Hitachi Btn2. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego użytkowania sprzętu, w tym wszystkie instrukcje dotyczące prawidłowego montażu, działania, regulacji, konserwacji, naprawy i bezpiecznego użycia. Instrukcja powinna być przestrzegana przez wszystkich użytkowników, aby upewnić się, że sprzęt działa poprawnie i bezpiecznie. Instrukcja powinna być czytana uważnie, aby upewnić się, że wszystkie instrukcje są zrozumiałe i że zostały przestrzegane.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Hitachi Btn2

Przepisy dotyczące zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wiele miejsca poświęcają treści instrukcji obsługi, jaką producent obowiązany jest dostarczyć nabywcy wraz z każdym sprzedawanym egzemplarzem maszyny bądź urządzenia. Instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje określające warunki bezpiecznego transportu, montażu, eksploatacji i konserwacji maszyny. Wymagane jest, by informowała ona nie tylko o zastosowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem, lecz także o możliwym do przewidzenia niewłaściwym jej użyciu, mogącym spowodować powstanie zagrożenia. Instrukcja powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm. ) – dalej r. z. w. m. duży nacisk kładzie na zawartość informacyjną dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić – poza spełnianiem przez maszynę zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i sporządzeniem deklaracji zgodności WE - dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku nr 2 do r. oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Zgodnie z § 58 r. maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
Podczas opracowywania instrukcji producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
Zasadniczo maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeżeli takie użycie wywołałoby ryzyko, jednak w przypadku gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania.
Wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku, a na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie należy stosować nadmiaru informacji, aby nie przeciążać operatora.
Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".
W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. Instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje (o ile ma to zastosowanie do konkretnego typu maszyny):
1) nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
2) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;
3) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
4) ogólny opis maszyny;
5) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
6) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
7) opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
8) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce (treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie);
9) instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;
10) dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
11) dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
12) dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;
13) dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej;
14) podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
15) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
16) określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;
17) sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
18) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
19) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
20) specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
21) parametry dotyczące emisji hałasu, w szczegolności poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza ona 130 dB oraz poziom mocy akustycznej maszyny, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy przekracza 80 dB(A);
22) dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca).
Zgodnie z r. treść zawarta w materiałach promocyjnych opisujących maszynę nie może zaprzeczać treści instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Przy zakupie nowych maszyn i urządzeń domagajmy się więc od dostawcy szczegółowych instrukcji prawidłowej i bezpiecznej obsługi sanej maszyny.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Instrukcja obsługi maszyny powinna zawierać informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu, a także wszelkie inne informacje dotyczące bezpieczeństwa maszyny.

Wymagania dotyczące sporządzania oraz zawartości instrukcji dla danej maszyny określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228 z późń. zm. ). Rozporządzenie to odnosi się do europejskich wymagań zawartych w dyrektywie 2006/42/WE.

Aby maszyna była wprowadzana do obrotu lub oddana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.

Obowiązek sporządzenia instrukcji spoczywa na producencie maszyny lub jego uprawomocnionym przedstawicielu.

1 Instrukcje obsługi, konserwacji i testowania windy Spis tre ci: Instrukcje dotycz ce konserwacji windy 1 2 Warunki bezpiecznego wykorzystania 3 5 Sterowanie windy 6 9 Plan smarowania Testowanie wind hydraulicznych (podno ników) LIFT COMPONENTS s. r. o., Na Novém Poli 383/3, 733 01, Karviná Staré M sto, tel. :,

2 INSTRUKCJE DOTYCZ CE KONSERWACJI WINDY Spis tre ci: INSTRUKCJE DOTYCZ CE KONSERWACJI WINDY... 1 OGÓLNE INSTRUKCJE KONSERWACJI WINDY... 1 AWARYJNE WYJ CIE OSÓB... 1 OSOBY WYKONUJ CE WYJ CIE (WYZWOLENIE)... 1 a) Winda linowa... 2 b) Winda hydrauliczna... 2 Szczególne instrukcje dla obsługi... 2 OGÓLNE INSTRUKCJE KONSERWACJI WINDY K o n s e r w a c j w i n d y przeprowadza organizacja serwisowa windy p o d ł u g wewn trznych przedpisów i procedur przeprowadzania konserwacji windy organizacji serwisowej Procedury te s zgodne ze zharmonizowanymi normami, dla wind. Serwisowania kabiny w szybie musi by przeprowadzone przez dwóch pracowników organizacji serwisowej windy, którzy si wzajemnie ubezpieczaj, aby zapobiec uwi zienia pracownika w szybie. W przypadku obsługi tylko jedn osob, osoba ta musi by wyposa ona w telefon do komunikacji w przypadku zaci cia. NAWARYJNE WYJ CIE OSÓB A w a r i a z a s i l a n i a albo awaria windy nie stanowi zagro enia dla bezpiecze twa osób znajduj cych si w kabinie. W przypadku awarii zasilania, o wietlenie awaryjne o wietla wn trze kabiny. Naci nij przycisk ALARM na panelu sterowania (z oznaczeniem dzwonka) aby wezwa albo personel obsługi w budynku, która zapewni wyj cie (wyzwolenie) osób. O ile ta nie jest dost pna, naci nij przycisk TELEFON, który aktywuje telefoniczne poł czenie z miejscem, gdzie jest stała słu ba ratownicza. W tym okresie niezb dne jest utrzymanie w kabinie spokoju, powstrzymanie si od wszelkich manipulacji z wyposa eniem windy i poczeka na przyjazd personelu wykonuj cego wyzwolenie. OSOBY DOKONUJ CE WYZWOLENIA Ratowanie ludzi z kabiny windy zezwala si wył cznie osobie przeszkolonej odpowiednio upowa nionej, której nazwisko jest wymienione w ksi dze windy, albo pracownikom upowa nionej organizacji usług. Przeszkolenie osób upowa nionych zapewni organizacja, która przeprowadza monta windy. Osoby te otrzymaj wobec swego podpisu klucz do otwierania awaryjnego. Klucz jest u ywany do otwierania drzwi awaryjnych od platformy docelowej, w wypadku zaistnienia potrzeby ratowania osób Upowa niona osoba musi przechowywa klucz w niedost pnym miejscu, aby zapobiec nadu yciom przez osob nieuprawnion. Po awaryjnym otwarciu drzwi przystankowych i ratowania ludzi, drzwi musz by prawidłowo zamkni te a jest niezbł dne przekona si o tym, e drzwi s prawidłowo zabezpieczone. W razie potrzeby zjechania klatki kabiny na poziom stacji wykonujemy nast puj ce czynno ci LIFT COMPONENTS s. :, 1

3 a) D wig osobowy (winda linowa) Je li zaj ta klatka zatrzymuje si mi dzy stacjami i nie reaguje na inne polecenia, jest dozorca windy powinien z przedziału maszynowni przy pomocy koła r cznego maszyny windy: 1) Przed przesuni ciem jest niezb dne wył czy wył cznik główny windy. 2) Przy pomocy hamulca o podwójnym działaniu uwolni hamulce maszyny windy i drug r k obraca wokół tarczy długo, a klatka kabiny windy przyje d a do poziomu stacji 3) Pozycj t mo na stwierdzi bezpo rednio w maszynowni, według znaków na linach lub o wietlenia kontrolnego - sygnalizacji strefy drzwi. 4) Po przybyciu klatki do stacji przestanie zwolnienie hamulca, prowadz cy prace ratownicze pójdzie do stacji, gdzie została przesuni ta klatka, trójk tnym kluczem specjalnym uruchomi drzwi przystankowe, aby drzwi zostały otwarte, aby ludzie wind mogli swobodnie opu ci. Wwypadku awarii zasilania biegiem jazdy: Je li winda wyposa ona jest w system opuszczenia awaryjnego w celu ratowania ludzi, winda zjedzie do stacji wej ciowej i pasa erowie, naciskaj c na drzwi kabiny mog otworzy drzwi windy i opu ci kabin. b) D wig osobowy (winda linowa) bez maszynowni Je li zaj ta klatka zatrzymuje si mi dzy stacjami i nie reaguje na inne polecenia, jest dozorca windy powinien: 1) Przed przesuni ciem kabiny, jest niezb dne wył czy wył cznik główny windy. 2) Przy pomocy interkomu dwustronnego nawi za kont z lud mi uw zionymi w kabinie oraz informowa ich na temat post pu ich uwolnienia. 3) Przekr ceniem kluczyka, aktywuj system alarmowy, kluczyk znajduje si w rozwodnicy. 4) Przy pomocy d wigni w rozwodnicy oraz odblokowaniem ogranicznika, odhamuj hamulec urz dzenia windy. 5) Za pomoc przycisku jazdy awaryjnej w rozwodnicy, uruchomi jazd kabiny w gór albo w dół 6) Zadzwo organizacj serwisow. c) Winda hydrauliczna Je li zaj ta klatka zatrzymuje si mi dzy stacjami i nie reaguje na inne polecenia, jest dozorca windy powinien: 1) wył czy główny wył cznik windy 2) R cznie nacisn czerwony przycisk na górnej cz ci urz dzenia (po naci ni ciu do rozpoznania przepływ oleju poprzez zawory w urz dzeniu) i transportowa kabin do najbli szej stacji. Pozycj t mo na sprawdzi wprost w maszynowni przy pomocy o wietlenia kontrolnego- sygnalizacji strefy drzwi. 3) Kluczykiem do awaryjnego otwierania odblokowa zamek i pod naciskiem otworzy drzwi. 4) Zadzwo organizacj serwisow. O ile jest konieczne transportowa kabin do górnej stacji, jest dozorca windy powinien: 1) wył czy główny wył cznik windy 2) Podnie pokryw agregatu i pomp r czn transportuj kabin do stacji. 3) Kluczykiem do awaryjnego otwierania odblokowa zamek i pod naciskiem otworzy drzwi.. Wwypadku awarii zasilania biegiem jazdy: Winda zjedzie do stacji wej ciowej i pasa erowie, naciskaj c na drzwi kabiny mog otworzy drzwi windy i opu ci kabin. Szczególne ostrze enie dla obsługi: - Po ka dym opuszczenu maszynowni jest niezb dne zabroni dost pu osób nieuprawnionych - Po awaryjnym otwarciu drzwi szybu nale y je zamkn i upewni si, e s nale ycie zapewnione - K l u c z musi by przechowywany w niedost pnym miejscu, aby niebyło do niego dost pu. LIFT COMPONENTS s. :, 2

4 WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPOATACJI Winda mo e by u ywana tylko do celów, które s tutaj podane i jest zabronione jej nadu ywanie do adnych innych celów. Spis tre ci: WARUNKI BEZPIECZNEJ EXPLOATACJI 3 NIEZBŁ DNE PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA BEZPIECZNEJ I BEZPROBLEMOWEJ EKSPLOATACJI: 3 OBOWI ZKI OPERATORA WINDY 4 NEDOZWOLONY DOST P DO MASZYNOWNI 5 OBCI ENIE KLATKI (KABINY) 5 DOST P DO PLATFORMY 5 WPŁYW NA RODOWISKO NATURALNE 5 ZABRONIONE MANIPULACJE Z WIND 5 Niezb dne podstawowe wymagania dla bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji: - Nie nale y przeci a windy, nale y przestrzega maksymalnego obci enia wskazanego na etykiecie w kabinie. - Upewnij si, aby ładunek lub baga nie przeszkadzały zamykaniu drzwi ani te w inny sposób je nie uszkodziły. - Nie ci gn lub pcha, gdy drzwi windy s otwarte. - Nie my wod kabin albo inne cz ci windy. Je li to konieczne, za pomoc wilgotnej szmatki i potem wysuszy powierzchni. - Nie pozwól wej cia przy pomocy siły do maszynowni windy. Maszynownia je dost pna tylko osobom upowa nionym. - Utrzymuj w czysto ci i wolny dost p do wej cia maszynowni. - O ile sprawdzisz biegiem eksploatacji, zwi kszony hałas, wibracje, dym, zapach albo inne nietypowe zachowania si urz dzenia, zabro jego u ywaniu i niezwłocznie je zgło organizacji serwisowej. - Je eli jakie cz ci urz dzenia przestan prawidłowo wykonywa swoj funkcj, ie jak o wietlenie, wentylacja, dokładno zatrzymywania si albo nieprawidłowe funkcje jazdy, jest konieczne niezwłoczne zgłosi ten fakt organizacji serwisowej. - Winda nei mo e by u ywana do innych celów, ni jest przeznaczona. - W szczeg no ci konieczne jest, aby zapobiec u ywania windy dzieciom bez opieki.! Winda nie powinna by u ywana w przypadku wycieku wody albo ognia w budynku! Ludziom, którzy nie s zdolni do samodzielnej obsługi windy (naprz. dzieci albo osoby niepełnosprawne), musi towarzyszy inna osoba. Winda mo e by u ywana tylko z funkcjonuj cym o wietleniem kabiny. Je li wiatło w kabinie nie wieci, winda winna by wycofana z eksploatacji i jest konieczne zapewni napraw. Niezb dne jest zapobieganie celowej manipulacji biegiem otwierania i zamykania LIFT COMPONENTS s. o., na Novém poli 383/3, Karviná Staré M sto, tel. :, fax:

5 dzwi, w celu unikni cia wci gni cia ubrania albo palców mi dzy panele drzwi lub mi dzy panel i ramy drzwi. Wynik analizy ryzyka spełnia wszystkie kryteria rozporz dzenia rz du 14/99 Zb. i SN EN 81-1, 2 i zgodnie ze wszystkimi warunkami niniejszych wytycznych jest wystarczaj co bezpieczna. OBOWI ZKI OPERATORA URZ DZENIA MECHANICZNEGO Operator windy jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie nale ytego serwisu. Dlatego niezmiernie wa ne jest przed pierwszym uruchomieniem windy zawarcie umowy o wiadczeniu usług kwalifikowan organizacj serwisow. Eksploatacja windy Winda mo e by wykorzystywana wył cznie do celów, dla których została zbudowana, w sposób odpowiadaj cy danym i instrukcjom w dokumentacji. Wentylacja Szybu windy i maszynowni musí by zainstalowana, aby temperatura i wilgo w tych miejscach były utrzymane w zakresie okre lonym w zał czonej dokumentacji. Dokumentacja towarzysz ca windy Musi by przechowywana w dogodnym miejscu, w ka dej chwili dost pna dla upowa nionych lub oprawnionych osób i udost pniona dla dopełnienia i aktualizacji. Bezpieczny dost p do budynku oraz windy musi by zapewniony w przypadku zagro enia lub czynno ci konserwacyjnych. Dost p do windy musi by dost pny jedynie osobom upowa nionym, - osobom nieupowa nionym, dost p winien by zabroniony (np. zamek). Maszynownia, szyb windy, platformy oraz podej cia do maszynowni musz by odpowiednio o wietlone. Pomieszczenia nale ce do windy nie powinny by wykorzystywane do innych celów, ich jak przechowywanie innych przedmiotów, przewodów elektrycznych, rur, itp. Za utrzymanie d wigu b dzie odpowiedzialna kwalifikowana organizacja serwisowa. Serwis awaryjny musi by wykonywany, je li winda jest w w sytuacji awaryjnej. Kabina windy musi by w stałym poł czeniu z miejscem obsługi. Profesjonalne inspekcje i testy elementów bezpiecze stwa oraz innych urz dze windy w celu dokonania oceny ogólnego stanu bezpiecze stwa i funkcjonalno ci windy, w tym kontrola dokumentacji i kwalifikacji personelu Terminy inspekcji i bada s okre lone przez przepis szczególny. Uruchomienie windy po jej usuni ciu z eksploatacji mog przeprowadzi tylko upowa nione organizacje serwisowe. Czyszczenie, smarowanie windy, wymiana uszkodzonych cz ci, kontrola cz ci bezpiecze stwa, mo e przeprowadza tylko organizacja z odpowiednimi uprawnieniami. :, fax:

6 NIEUPOWA NIONY DOST P DO MASZYNOWNI Dost p do maszynowni lub innych miejsc windy, posiadaj tylko osoby upowa nione. Aby zapobiec nieuprawnionemu wej ciu osobom nieupowa nionym, miejsce to jest zamkni te. W sytuacjach nadzwyczajnych, biegiem akcji ratowniczych, konserwacji, itp., s klucze dost pne dla uprawnionych osób, które s informowane pracownikiem serwisowym o nale nym u yciu klucza. Je eli dojdzie do ograniczenia dost pu lub innej jiebezpiecznej sytuacji, fakt ten nale y zgłosi do organizacji serwisowej. OBCI ENIE KLATKI WINDY Klatka windy mo e by obci ona przez osoby, ewentualnie osobami i ładunkiem (baga em itp. ) tylko do masy odpowiadaj ce ud wigu windy. Je li to mo liwe, nale y rozło y obci enie równomiernie na całej powierzchni podłogi. DOST P DO PLATFORMY Dost p do platformy musi by bez przeszkód, powierzchnia podłogi winna by czysta i sucha, dobrze o wietlona, aby unikn zagro enia dla wchodz cych osób. WPŁYW NA RODOWISKO NATURALNE Smary, oleje, detergenty i inne substancje zu yte lub materiały wpływaj ce na rodowisko musz by usuwane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. Za likwidacj odpowiada operator d wigu.. Zu yte cz ci lub cz ci pozostałe po modernizacji i rekonstrukcji stanowi własno wła ciciela urz dzenia maszynowego. ZAKAZANE MANIPULACJE Z WIND Jest zabroniona jakakolwiek manipulacja z wind, która jest sprzeczna z instrukcjami eksploatacji usytuowanych w klatce. Prz ci anie windy jest zabronione. W szczególno ci jest zabronione wej cie osobom nnieupowa nionym: - do ogólnej przestrzeni szybu i podszybia - na klatk windy w maszynowni. Jest zabronione jakiekolwiek manipulowanie (przez osoby nieuprawnione): - Klatk i drzwiami przystankowymi (w tym ich cz ci mechaniczne) - Ka de urz dzenie w maszynowni LIFT COMPONENTS s. :, fax:

7; Sterowanie wind w ogóle Zabrania si u ywania windy do innych celów, ni s zamierzone. Rodzaje sterowania windy s oznaczone nast puj co: Tak jest oznaczone urz dzenie, które jest u ywane Spis tre ci: sterowanie windy Sterowanie proste... 7 Sterowniki na stacjach... 7 Sterowniki w klatce (kabinie)... 7 Interkom dwukierunkowy... 7 Przeci enie windy... 7 Sterowanie windy jednokierunkowe zbiorcze w dół Sterowniki na stacjach... 8 Sterowniki w klatce (kabinie)... 8 Interkom dwukierunkowy... 8 Przeci enie windy... 8 Sterowanie windy - zbiorcze dwukierunkowe selektywne (SIMPLEX)... 9 Sterowniki na stacjach... 9 Sterowniki w klatce (kabinie)... 9 Interkom dwukierunkowy... 9 Przeci enie windy... 9 LIFT COMPONENTS s. :, 6

8 Sterowanie windy- Sterowanie proste Sterowanie proste jest przeznaczone głównie do budynków mieszkalnych, gdzie jest przewidywany ruch ze stacji w gór i w dół, bez konieczno ci nast powania osób do kabiny biegiem jedynej jazdy. Sterowniki w stacjach W stacjach s sterowniki kombinowane: Jednego rodzaju sterowniki ze strzałk w gór i w dół s wyposa one lampk kontroln. Sterownik słu y do wezwania klatki kabiny dla wymaganej jazdy. L a m p k a k o n t r o l n a w s k a z u j e n a potwierdzenie zapisu. Według dania odbiorcy, sterowniki kombinowane w stacjach s wyposa one w wy wietlacz, ewentualnie w sygnalizacj wietln, która wskazuje kierunek jazdy kabiny. Sterowniki w klatce (kabinie) W rodku kabiny znajduje si sterownik kombinowany obejmuj cy central klawiszow dla ka dej stacji, o wietlenie awaryjne, wy wietlacz. Ponadto, s tutaj równie sterowniki DZWONEK, z a m yk a n i a i o t w i e r a n i a d r z w i, interkom dwukierunkowy, ewentualnie dalsze sterowniki. ( naprz.. zamek, chip Dallas - jazda pierwsze stwa,.. ) W kabinie znajduj si te instrukcje do korzystania z windy, wł cznie ze sterowaniem. W wypadku uszkodzenia instrukcji, wady te winny by zgłaszane do organizacji serwisowej. Instrukcje do korzystania z windy (d wigu) instaluje po doko czeniu instalacji firma monta owa, która wind (d wig) buduje. Interkom dwukierunkowy (duplex) Interkom dwukierunkowy jest przeznaczony do awaryjnego poł czenia głosowego kabiny z słu b awaryjn. Po aktywacji urz dzenia, jednostka stopniowo wybiera numery telefoniczne, które ma zapisane w pami ci. W wypadku poł czenia z drug stacj, dalsze numery nie s ju wybierane. Mo na wi c wzajemnie komunikowa. Ustawienie interkomu dwukierunkowego odbywa si na podstawie dokumentacji produkcyjnej, która jest doł czona do interkomu. Przeci enie windy U windy hydraulicznej Przeci enie jest wykrywane przez czujnik ci nienia w jednostce hydraulicznej. U windy linowej Przeci enie jest wykrywane czujnikiem tenzometrycznym na ramie klatki kabiny. Podczas przeci enia windy, pasa erowie s informowani oznaczeniem na wy wietlaczu windy - gdzie jest wy wietlony napis: Przeci one. Podczas przeci enia windy s spełnione warunki EN 81 2 S e c drzwi automatyczne windy s w pełni otwarte, drzwi manualnie otwieralne nie s zabezpieczone, winda nie mo e by uruchomiona. Instrukcje dla pasa erów windy, jak post powa w przypadku przeci eniu windy, s podane na umiejscowionej w kabinie tabeli, która jest cz ci instrukcji do korzystania z windy (d wigu). :, 7

9 Sterowanie windy- Sterowanie zbiorcze jednokierunkowe w dół Sterowanie zbiorcze jednokierunkowe jest przeznaczone przedewszystkim dla budynków mieszkalnych, gdzie jest przewidywany transport ze stacji na gór i w dół a z poszczególnych kondygnacji budynku w dół. Sterownik słu y do wezwania klatki kabiny dla wymaganej jazdy w gór lub w dół, o ile jedzie winda w dół, mo na zatrzyma wind i przyst pi do kabiny, je eli nie jest w pełni zapełniona. Sterowniki kombinowane w stacjach s wyposa one w wy wietlacz, ewentualnie w sygnalizacj wietln, która wskazuje kierunek jazdy kabiny, ew. dalszy kierunek jazdy. :, 8

10 Sterowanie windy- Zbiorcze dwukierunkowe selektywne - SIMPLEX Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe selektywne jest przeznaczone przedewszystkim dla budynków mieszkalnych, gdzie jest przewidywany transport ze wszystkich stacji na gór i w dół i z liczn cz stotliwo ci wezwa windy. Sterowniki w stacjach W stacjach s sterowniki kombinowane: Z dwoma centralami klawizowymi ze strzałk w gór i w dół, s wyposa one lampk kontroln. Sterownik słu y do wezwania klatki kabiny dla wymaganej jazdy w gór lub w dół, ewentualnie naprz. kiedy jest winda w ruchu, do jej zatrzymania w stacji i wej cia do kabiny, o ile nie jest zapełniona. :, 9

11 Akcesoria WINDY Nap d hydrauliczny kontrola stanu oleju wł cznie dopełnienia wymiana oleju ODCHYLAJ CE / TRANSFEROWE ROLKI czop ( ło ysko) dopełnienie tłuszczu OGRANICZNIK PR DKO CI (OR) ło ysko wahadła i z powierzchni lizgow ło ysko rolki OBCI NIKI OR ło ysko rolki sworznia wł cznie z powierzchni lizgow SZYBOWE I KABINOWE DRZWI Wszstkie stawy mechaniczne i sworznie (kołki) wł cznie z zamykaczem drzwi PLAN SMAROWANIA Winda hydrauliczna 4x / rok 2x / rok 1x / rok 1x / 3 roky Typ oleju, smaru Shell VG46 Olej hydrauliczny T - K3 OL - J4 T - K3 OL - J4 T - K3 OL - J4 PROWADNICE I PROGI NIESMAROWA! KRZYWA WYCHYLUJ CA I MAGNES Sworznie (kołki) i amortyzator OL - J4 JEDNOSTKI D WIGNI W SZYBIE Sworznie (czopy), d wignie i rolki, koniki OL - J4 MECHANIZM PRZECHWYTYWANIA kliny, segmenty, powierzchnie lizgowe OL J4 rolkowy chwytacz jednokierunkowy MECHANIZM PRZECHWYTYWANIA kliny, segmenty, powierzchnie lizgowe chwytacz lizgowy SHELL Vitrea OIL 32 chwytacz dwukierunkowy ORGANY NO NE Liny no ne, lina OR ELASKON ZAWIASY LIN Czop (sworznia) wahadła / powierzchnie OL - J4 lizgowe regulatora napi cia lin PROWADNICE KLATKI i PRZECIWCI ZAR szcz ki chwytacza z nylonow okładzin chwytacz rolkowy jednokierunkowy (czyszczenie filtra oleju w razie potrzeby) OL - J4 PROWADNICE KLATKI i PRZECIWCI ZAR U szcz k zawiasowych eliwowych szcz ki chwytacza z nylonow okładzin chwytacz lizgowy, chwytacz dwukierunkowy (czyszczenie filtra oleju w razie potrzeby) Zał czniki: karty bezpiecze stwa zalecanych olejów i tłuszczów Tłuszcz - K3 / Oleje smarowe - J4 / Shell VG46 / SHELL Vitrea OIL 32 SHELL Vitrea OIL 32 LIFT COMPONENTS s. :, 10

12 TESTOWANIE WIND HYDRAULICZNYCH Test zaworu bezpiecze stwa na cylindrze Zawory bezpiecze stwa na cylindrze ograniczaj pr dko kabiny podczas jazdy w dół, olej przepływa przez zmniejszony przekrój poprzeczny, w trakcie jazdy w gór, przepływ oleju nie jest ograniczony. Urz dzenie jest zaprojektowane ze współczynnikiem bezpiecze twa wi kszym ni 6 przy ci nieniu statycznym do 4 Mpa. Mo e by zainstalowane w czterech pozycjach obróconych o k t 90 stopni. Przebieg testu 1. Prze lij w pełni załadowan kabin w gór. 2. Zaci nij rub 2 na bloku steruj cym i uwolnij rub Wy lij w pełni załadowan kabin w dół, klatka (kabina) b dzie porusza si z pr dko ci wy sz, ni nominalna. Zawór bezpiecze twa b dzie funkcjonowa, kiedy szybko kabiny przew szy warto nominaln o wi cej ni 30% i zatrzyma klatk. zastaví klec. 4. Utaw ruby regulacyjne do pierwotnej pozycji. W razie, kdyby nie doszło do obni enia pr dko ci, niezbł dne jest ustawi spr yny rub regulacyjn na obudowie zaworu bezpiecze stwa. Post pujemy, e test jest powtarzan zawsze po ka dym obrocie o 1/4 obrotu, długo, a zawór działa niezawodnie. Sprawdzenie ci nienia roboczego Kontrola ci ienia roboczego jest przeprowadzane biegiem eksploatacji próbnej na manometrze jednostki nap dowej Maksymalne ci nienie robocze podane jest dokumentacji technicznej klienta (zleceniodawcy) Kontrola nadci nienia Zamknij doprowadzanie oleju prez ustawienie d wigni zaworu odcinaj cego. Daj polecenie w pełni załadowanej kabinie do jazdy w gór. Klatka windy pozostanie na miejcu a ci nienie oleju nie powinno przekroczy maks. warto ci 1, 6 x ci nienia roboczego. Po uko czeniu testu, wró d wigni zaworu do pozycji wyj ciowej. Test chwytaczy Kontrola chwytaczy jest dokonywana z nap dem po rednim. Windy te s wyposa one w ogranicznik pr dko ci lub sprz t specialistyczny dla prób chwytaczy (bezpiecze stwa). o., na Novém Poli 383/3, Karviná Staré M sto, tel. :, 12

13 UWAGI DLA INSTALATORÓW Pozycje czujników z szybko ci wysokiej do niskiej powinny by 1, 5 a 2 razy pr dko ci roboczej. Przykład: v = 0, 4 m. s -1 0, 4 x (1, 5-2) = 0, 6-0, 8 m Je st to odległo niezbł dna do prawidłowego zamkni cia zaworu. To powinno by sprawdzane przedzabiegiem w celu ustawienia (dostosowania) zaworów. Kierunek w gór 1. Klatka si nie podnosi uwolni rub 7 2. Szybki i ostry rozjazd dokr ci rub 7 3. Wysoka pr dko jest zbyt mała uwolni 3 4. Wysoka pr dko jest zbyt wielka dokr ci 3 Kierunek na gór i w dół 1. Przej cie z wielkiej szybko ci na nisk jest zbyt ostre dokr ci 4 2. Przej cie z wielkiej szybko ci na nisk jest zbyt małe uwolni 4 3. Mała pr dko jest zbyt niska uwolni 6 4. Mała pr dko jest zbyt wysoka dokr ci 6 Kierunek w dół 1. Pró na kabina nie jedzie w dół uwolni 6 2. Kabina idzie w dół po krokach uwolni 6 Mała pr dko jest niska) 3. Wysoka pr dko jest zbyt mała uwolni 3, dokr ci Wysoka pr dko jest zbyt wielka dokr ci 3, uwolni Zbyt szybki rozjazd (start) dokr ci U Ci nienie bezpiecze stwa 1. Normalnie wynosi 1, 6 razy ci nienia roboczego ustawienie rub 5 dokr ci 5 do podwy szenia ci nienia uwolni 5 do obni enia ci nienia LIFT COMPONENTS s. :, 13

Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Hitachi Btn2

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Hitachi Btn2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Hitachi Btn2