Instrukcja instalacji i aktualizacji Canon Lv 7295

Instalacja i aktualizacja Canona LV 7295 jest prosta i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że drukarka jest podłączona do komputera. Następnie należy pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla urządzenia. Po zakończeniu instalacji, można wykonać aktualizację oprogramowania, aby upewnić się, że drukarka jest w pełni zoptymalizowana. W przypadku wykrycia nowej wersji oprogramowania, instrukcja instalacji i aktualizacji Canona LV 7295 zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszych aktualizacji, aby zapewnić prawidłowe działanie drukarki. Przy instalacji i aktualizacji należy zawsze korzystać z oficjalnego oprogramowania i sterowników od producenta, aby uniknąć ewentualnych problemów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i aktualizacji Canon Lv 7295

Możesz uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik MP Drivers dla posiadanego modelu.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Uruchom instalator.

  Dwukrotnie kliknij ikonę pobranego pliku.
  Zostanie uruchomiony program instalacyjny.

  Ważne

  • Podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania programu może pojawić się okno potwierdzenia/ostrzeżenia.
   To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.
   Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie administratora, należy kliknąć przycisk Tak (Yes) (albo Kontynuuj (Continue) lub Zezwól (Allow)), aby kontynuować.
   W przypadku niektórych aplikacji do kontynuowania wymagane jest użycie konta administratora. W takich przypadkach należy zalogować się na konto administratora i rozpocząć procedurę od nowa.
 3. Zainstaluj sterowniki MP Drivers.

  Należy wykonać odpowiednie czynności, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

 4. Zakończ instalację.

  Kliknij przycisk Zakończ (Complete).

W zależności od używanego środowiska może zostać wyświetlony komunikat nakazujący ponowne uruchomienie komputera. Aby poprawnie zakończyć instalację, uruchom ponownie komputer.

 • Sterowniki MP Drivers można pobrać za darmo, ale obowiązek opłacenia dostępu do Internetu spoczywa na użytkowniku.
 • Przed instalacją najnowszych sterowników MP Drivers usuń poprzednio zainstalowaną wersję.
 • Przygotowania i zalecenia dotyczące instalacji

  W tej części omówiono przygotowania związane z instalacją sterownika MF i oprogramowania oraz zalecenia, które należy wziąć pod uwagę podczas instalacji.

  Przygotowania do instalacji
  Przed zainstalowaniem sterownika MF i narzędzia MF Scan Utility należy wykonać następujące czynności.

  • Ustawienia urządzenia

  Ustawić następujące pozycje w menu [System Management Settings/Ustawienia zarządzania systemem] > [PDL Selection (Plug and Play)/Wybór PDF (PnP)] w urządzeniu.
  - Metoda połączenia z urządzeniem (sieć lub USB)
  - Język opisu strony (UFRII LT, UFRII LT (V4), PCL6, PS lub FAKS*)
  * Może być używany tylko w przypadku podłączenia do urządzenia za pośrednictwem sieci.
  Szczegółowe informacje dotyczące menu ustawień znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

  • Uzyskanie programu instalacyjnego

  Program instalacyjny można uzyskać w jeden z poniższych sposobów.
  - Pobranie ze strony internetowej (http://www. com/) (wersja 32- lub 64-bitowa).
  - Dołączona płyta DVD-ROM: w niektórych przypadkach program instalacyjny może być dostarczony na płycie CD-ROM. Jeśli używasz płyty CD-ROM, traktuj tekst DVD-ROM w instrukcji obsługi jako CD-ROM. png" data-aspect="0" width="100%"/> Zalecenia, które należy wziąć pod uwagę podczas instalacji
  Podczas instalacji należy pamiętać o następujących kwestiach.

  • W przypadku wyświetlenia okna dialogowego [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika), należy wykonać następującą czynność.

  - Jeśli korzystasz z konta administratora, kliknij przycisk [Allow/Zezwalaj] lub [Continue/Kontynuuj].
  - Jeśli korzystasz ze standardowego konta użytkownika, wpisz hasło do konta administratora i kliknij przycisk [OK].

  • Jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków, możesz nie być w stanie zainstalować sterownika MF. Jeśli tak jest, zainstaluj sterownik MF po zalogowaniu się jako lokalny użytkownik należący do grupy z uprawnieniami administratora.

  - Środowisko, w którym komunikacja pomiędzy kontrolerem domeny i systemem operacyjnym klienta nie jest możliwa.
  - Jesteś zalogowany do komputera klienckiego jako użytkownik domeny należący do grupy z uprawnieniami administratora.
  Potwierdź status konta użytkownika, którego obecnie używasz do logowania w pozycji [Computer Management/Zarządzanie komputerem] > [Local Users and Groups/Lokalni użytkownicy i grupy] > [Groups/Grupy].

  • Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Windows Security/Zabezpieczenia systemu Windows], kliknij przycisk [Install this driver software anyway/Zainstaluj ten sterownik mimo to].
  • Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe, wybierz [Yes/Tak]. Blokada w zaporze systemu Windows została usunięta i możesz kontynuować instalację.

  • Jeśli instalacja oprogramowania zakończy się niepowodzeniem, spróbuj ponowić instalację po zamknięciu wszystkich innych aplikacji. Jeżeli problem nadal występuje, tymczasowo odinstaluj oprogramowanie, uruchom komputer ponownie i ponów instalację.
  • Jeśli nie możesz używać oprogramowania po aktualizacji systemu operacyjnego, odinstaluj oprogramowanie, a następnie zainstaluj je ponownie.
  • Jeśli zainstalowano inne oprogramowanie podczas działania narzędzia MF Scan Utility, nie jest ono automatycznie rejestrowane w MF Scan Utility. W takim przypadku należy ręcznie zarejestrować zainstalowane oprogramowanie w MF Scan Utility.
  • Podczas instalowania sterownika MF jest również instalowany moduł Product Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety). Product Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) to program, który przez dziesięć lat co miesiąc automatycznie wysyła informacje dotyczące użytkowania urządzenia do firmy Canon. Niemniej jednak nie wysyła informacji personalnych ani informacji w celach innych niż powyższe. Możesz także wyłączyć automatyczne wysyłanie informacji lub odinstalować program w dowolnym momencie. Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne wysyłanie, zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora, wyświetl pozycję [Programs and Features/Programy i funkcje] lub [Add or remove programs/Dodaj lub usuń programy] → wybierz [Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program] → kliknij przycisk [Change/Zmień] i skonfiguruj ustawienia w systemie Windows.

  Instalacja w trybie [Easy Installation] (Łatwa instalacja)

  Sprawdź, czy poniższe warunki zostały spełnione. Wykonaj czynności przygotowawcze.

  • Wymagania systemowe Szczegółowe informacje są zawarte w „Podręczniku instalacji sterownika MF”, dostępnym na płycie DVD-ROM dostarczonej z urządzeniem.
  • Środowisko sieci TCP/IP

  Jeśli nie znasz używanego środowiska sieciowego, skontaktuj się z administratorem sieci.

  • Urządzenie musi znajdować się w tej samej podsieci co używany komputer.
  • „Przygotowania i zalecenia dotyczące instalacji”
  • Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako administrator.
  • Ekran [pulpitu] (w przypadku systemu Windows 8 / 8. 1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2)

  1. Ustaw napęd DVD-ROM w komputerze → kliknij [Easy Installation/Łatwa instalacja].

  Jeśli menu z płyty DVD-ROM nie zostanie wyświetlone, należy uruchomić instalator, korzystając z poniższej procedury. W polu nazwy napędu DVD-ROM wprowadź „D:”.

  • System Windows 10:

  Wprowadź „D:\MInst. exe” w polu [Search the Web and Windows/Przeszukaj sieć Web i system Windows] → naciśnij klawisz [ENTER] na klawiaturze.

  • W przypadku systemu Windows Vista / 7 / Server 2008 / Server 2008 R2:

  [] (Start) > wprowadź „D:\MInst. exe” w [Search programs and files/Wyszukaj programy i pliki] lub [Start Search/Rozpocznij wyszukiwanie] → naciśnij klawisz [ENTER] na klawiaturze.

  • System Windows 8 / Server 2012:

  Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu → [Run/Uruchom] > wpisz ciąg „D:\MInst. exe” → kliknij przycisk [OK].

  • System Windows 8. 1 / Server 2012 R2:

  Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję [Start] → [Run/Uruchom] > wpisz ciąg „D:\MInst.

  • System Windows Server 2003 / Server 2003 R2:

  [] (Start) > [Run/Uruchom] wpisz ciąg „D:\MInst.

  • Jeśli zostanie wyświetlone okno [AutoPlay/Autoodtwarzanie]:

  Kliknij przycisk [Run MInst. exe/Uruchom MInst. exe].

  2. Jeśli pojawi się poniższy ekran, wybierz pozycję [Network Connection/Połączenie sieciowe] → kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/G0224400_tcm125-1427028. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  3. Kliknij przycisk [Install/Instaluj].

  4. Zapoznaj się z umową licencyjną → kliknij przycisk [Yes/Tak].

  5. Kliknij przycisk [Next/Dalej].

  6. Wybierz urządzenie, którego używasz → kliknij [Next/Dalej]. pl/media/G0224406_tcm125-1427029. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane w sekcji [Device List/Lista urządzeń], sprawdź stan połączenia między komputerem a urządzeniem i ustawienia adresu IP, a następnie kliknij przycisk [Update Device List/Aktualizuj listę urządzeń]. Jeśli urządzenie wciąż nie jest wyświetlane na liście, kliknij [Search by IP Address/Szukaj według adresu IP] → wprowadź adres IP urządzenia → kliknij przycisk [OK]. Aby uzyskać informacje o metodzie potwierdzenia adresu IP, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

  7. Sprawdź ustawienia → kliknij przycisk [Start].

  8. Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  9. Wysuń napęd DVD-ROM, wybierz opcję [Restart Computer Now (Recommended)/Uruchom ponownie komputer teraz (zalecane)], a następnie kliknij przycisk [Restart/Uruchom ponownie].

  Korzystanie z procedury [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa)

  Sprawdź, czy poniższe warunki zostały spełnione. Ustaw napęd DVD-ROM w komputerze → kliknij [Custom Installation/Instalacja niestandardowa]. pl/media/G0224403_tcm125-1427027. Wybierz aplikacje, które mają zostać zainstalowane → kliknij [Install/Zainstaluj]. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  • Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane w sekcji [Device List/Lista urządzeń], sprawdź stan połączenia między komputerem a urządzeniem i ustawienia adresu IP, a następnie kliknij przycisk [Update Device List/Aktualizuj listę urządzeń].

  7. Wybierz sterownik, który chcesz zainstalować, → kliknij przycisk [Next/Dalej] → ustaw jako wymagane.
  Jeśli lista sterowników odpowiadających językowi opisu strony jest wyświetlana po wybraniu sterownika drukarki na ekranie [Select Driver/Wybierz sterownik], wybierz sterownik, którego będziesz używać.
  Jeśli chcesz użyć docelowego komputera instalacji jako serwera drukarki, wybierz następujące opcje.

  • Wybierz ekran [Select Driver/Wybierz sterownik] > [Canon Driver Information Assist Service/Moduł Canon Driver Information Assist Service].
  • Wybierz ekran [Confirm Settings/Potwierdź ustawienia] > [Use as Shared Printer/Używaj jako udostępnionej drukarki] lub [Use as Shared Fax/Używaj jako udostępnionego faksu].

  8. Ustawianie drukarki domyślnej i wydruki próbne.
  W przypadku ustawiania sterownika domyślnego: wybierz sterownik → kliknij przycisk [Next/Dalej].
  W przypadku wydruku próbnego: zaznacz pole wyboru sterownika.

  10. Kliknij przycisk [Exit/Zakończ].

  11. Jeśli wybrałeś MF Scan Utility, sprawdź instrukcje na ekranie → kliknij przycisk [Next/Dalej], jeżeli chcesz kontynuować instalację.

  12. Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z instrukcjami na ekranie → kliknij przycisk [Next/Dalej].

  13.

  Sprawdzanie rezultatów instalacji

  Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, sterownik MF lub ikona oprogramowania jest wyświetlana w lokalizacjach podanych poniżej. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, odinstaluj sterownik MF lub oprogramowanie i zainstaluj je ponownie. png" data-aspect="0" width="100%"/> W przypadku sterownika drukarki lub faksu:

  • W przypadku korzystania z systemu Windows 10:

  [Settings/Ustawienia] > [Devices/Urządzenia] > [Printers & scanners/Drukarki i skanery] > [Printers/Drukarki]

  • W przypadku wersji innych niż Windows 10:

  Panel sterowania systemu Windows > [Devices and Printers/Urządzenia i drukarki], [Printers/Drukarki] lub [Printers and Faxes/Drukarki i faksy]. png" data-aspect="0" width="100%"/> Sterownik skanera:
  Panel sterowania systemu Windows > [Scanners and Cameras/Skanery i aparaty].

  MF Scan Utility

  • W przypadku korzystania z systemu Windows 10:

  Menu Start > Lista aplikacji

  • W przypadku korzystania z systemu Windows 8/8. 1:

  Kliknij przycisk [] w lewym dolnym rogu ekranu [Start] → [Apps/Aplikacje] > folder [Canon] > folder [MF Scan Utility]

  • W przypadku korzystania z systemu Windows Vista/7:

  [] (Start) lub menu [Start] > folder [Canon] > folder [MF Scan Utility]

  W przypadku innego oprogramowania lub innych podręczników elektronicznych:
  Pasek zadań lub ekran [pulpitu]

  Canon - Windows Sterownik drukarki UFR II/UFRII LT - Podręcznik instalacji

  Instrukcja instalacji i aktualizacji Canon Lv 7295

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i aktualizacji Canon Lv 7295

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i aktualizacji Canon Lv 7295