Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi Haier Hw100 Dm14876tnzp

Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi Haier Hw100 Dm14876tnzp zawiera wszystkie informacje potrzebne do zainstalowania, zachowania i korzystania z urządzenia. Zawiera szczegółowe instrukcje montażu, wskazówki dotyczące konserwacji i instrukcje obsługi, a także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje na temat funkcji, poziomu efektywności energetycznej i problemów, z którymi można się spotkać podczas użytkowania urządzenia. Instrukcja powinna być dokładnie przestudiowana i zachowana w celu uzyskania najlepszych wyników z urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi Haier Hw100 Dm14876tnzp

Numer referencyjny: Postępowanie nr 2/2022

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 7 kwietnia 2022 r.

Specyfikacja warunków zamówienia:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie obsługi technicznej obiektów zlokalizowanych przy ulicach M. Kopernika, Śniadeckich i Grzegórzeckiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.

Formularz oferty - wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania lub zmiany specyfikacji warunków zamówienia:

Zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15. 04. 2022 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.

Pokaż metkę

Dziennik zmian dokumentu

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41970 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2106207, faks (067) 212 40 85.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełna obsługa techniczna generatora dwutlenku chloru OXCL-01 oraz uzupełnienia chemikaliów.

II. 2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełna obsługa techniczna kompletnego, podłączonego oraz prawidłowo działającego systemu dezynfekcji wody (wodomierz impulsowy, punkt dozowania, punkt poboru wody) - polegającej na dozowaniu roztworu dwutlenku chloru (ClO2), za pomocą urządzenia EuroClean OXCL-01.Obsługi techniczna urządzenia EuroClean OXCL-01 do dezynfekcji wody obejmować będzie:dostawę i uzupełnianie niezbędnych środków chemicznych, co miesiąc, dostawę części zapasowych - eksploatacyjnych urządzenia, w razie potrzeby, przeprowadzaniemiesięcznej kontroli - nadzorowanie pracy urządzenia, pełen serwis, prowadzenie regularnych pomiarów zawartości dwutlenku chloru w wodzie, sporządzenie raportów o stanie zużycia chemikaliów i przeprowadzonych pracach serwisowych, wykonanie koniecznej regulacji systemu przez techników Wykonawcy lub techników innego podmiotu do tego upoważnionego i przeszkolonego. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):24. 00. 00 - Produkty chemiczne50. 43. pl/Uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-urzadzen-precyzyjnych">Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych.

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08. 03. 2016.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EuroClean Polska Sp. z o. o., ul. F. Szlachtowskiego 7B/3, Kraków, kraj/woj. Polska.

    Sprawdź tą firmę:

IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38400, 00 PLN. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 47232, 00

  • Oferta z najniższą ceną: 47232, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 47232, 00

  • Waluta: PLN.


Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi Haier Hw100 Dm14876tnzp

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi Haier Hw100 Dm14876tnzp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi Haier Hw100 Dm14876tnzp