Księga Właścicieli Frigidaire Freezer

Księga Właścicieli Frigidaire Freezer to zbiór instrukcji i informacji dotyczących użytkowania zamrażarki Frigidaire. Książka zawiera informacje na temat konserwacji i eksploatacji, a także wskazówki dotyczące użytkowania. Książka zawiera również informacje dotyczące niektórych funkcji, takich jak tryb oszczędzania energii i opcje ustawień. Książka Właścicieli Frigidaire Freezer jest łatwa w użyciu i skuteczna w prowadzeniu zamrażarki i utrzymywaniu jej w dobrym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Frigidaire Freezer

 • Przeglądanie księgi wieczystej?Przeglądanie księgi wieczystej możliwe jedynie po podaniu jej numeru.
 • Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg WieczystychSkładanie wniosków do Centralnej Informacji o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Na wniosek złożony tą drogą Centralna Informacja umożliwia samodzielne wydrukowanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Weryfikacja autentyczności wydrukuWeryfikacja stanowi procedurę umożliwiającą potwierdzenie, że dokument poddany weryfikacji pochodzi z Centralnej Informacji. W treści autentycznego samodzielnie wydrukowanego dokumentu znajduje się informacja o procedurze weryfikacji. Weryfikacja nie jest obowiązkowa, ważność samodzielnie wydrukowanego dokumentu nie jest zależna od przeprowadzenia procedury weryfikacji. Dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAPZaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP, aby mieć dostęp do korespondencji i informacji w sprawie.
 • Pouczenie o sposobie i skutkach dokonywania doręczeń elektronicznych(PDF, 0, 2 MB)Uwaga! Dokument otwiera się w nowym oknie
 • Wprowadzenie dla użytkownika(PDF, 0, 3 MB)Instrukcje Użytkownika(PDF, 3, 4 MB)Podstawy prawne(PDF, 0, 1 MB)
 • Kontakt z serwisem
 • Ważne informacje
 • Najczęściej zadawane pytania(PDF, 0, 7 MB)

  W przypadku prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorcę indywidualnego, niezależnie od tego, czy wynika to z obowiązku, czy z własnej woli, wszelkie aktywa i pasywa związane z działalnością gospodarczą podlegają ewidencji w księgach rachunkowych. W księgach tych ujmuje się zdarzenia powodujące zmiany składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz powstawanie przychodów i kosztów, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

  W poradniku omówione zostały przykłady działań właścicieli firm w zakresie rozporządzania własnym majątkiem oraz przedstawione zostały księgowania takich operacji i ich wpływ na sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy. Większość z tych zdarzeń powoduje, przynajmniej czasowo, powstanie "wewnętrznych" rozrachunków z właścicielem przedsiębiorstwa. Rozrachunki te ujmowane są na wyodrębnionym koncie o przykładowym symbolu 248 Inne rozrachunki – w analityce rozrachunki z właścicielem. Na koncie tym prowadzone są zarówno rozrachunki "służbowe", jak i rozrachunki o charakterze "prywatnym".

  Do rozrachunków "służbowych" właściciela zaliczyć można, m. in. regulowanie zobowiązań firmy oraz zapłatę należności przez kontrahentów bezpośrednio do rąk właściciela, rozliczenia z tytułu jego wyjazdów służbowych itp. Przykładem powstania "prywatnych" rozrachunków z właścicielem może być natomiast opłacanie z firmowego rachunku bankowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek ZUS, jeżeli nie są one zaliczane do kosztów, dokonywanie prywatnych płatności pieniędzmi pobranymi z rachunku bankowego firmy lub z kasy, wycofanie określonych aktywów z działalności gospodarczej itp.

  Na koniec roku obrotowego rozrachunki z właścicielem firmy ujęte na koncie 248 podlegają szczegółowej analizie w celu ich podziału na rozrachunki przejściowe i trwałe. Rozrachunki o charakterze przejściowym wynikają z bieżących obrotów gotówkowych firmy i obejmują m. dokonywane bezpośrednio przez właściciela płatności, a także krótkotrwałe "pożyczki" właściciela z jego środków pieniężnych, zarejestrowanych w księgach. Z kolei różnice o charakterze trwałym korygują na koniec roku wysokość kapitału właściciela, ponieważ oznaczają trwałe zmniejszenie środków zaangażowanych w prowadzenie działalności, poprzez ich wycofanie do prywatnego majątku właściciela. Należy w tym miejscu podkreślić, że w firmie osoby fizycznej wysokość kapitału podstawowego nie ma charakteru stałego i może być w zasadzie dowolnie kształtowana przez właściciela.

  Saldo konta 248 Inne rozrachunki - rozrachunki z właścicielem, najpóźniej na koniec roku obrotowego powinno zostać rozliczone, a jedynie tylko w przypadku należności lub zobowiązań o charakterze przejściowym wykazane w bilansie. Aby ułatwić ustalenie różnić przejściowych i trwałych, warto prowadzić szczegółową analitykę do konta 248. Kwestie dotyczące rozrachunków "właściciela z jego przedsiębiorstwem" ilustrują poniższe przykłady.

  Przykład 1. Wypłata środków pieniężnych przez właściciela

  Właściciel firmy wypłacił 5000 zł z rachunku bankowego oraz 2600 zł z kasy przedsiębiorstwa. Zazwyczaj osoba prowadząca księgowość nie jest informowana przez właściciela o przeznaczeniu pobranych środków, np. w celu zapłacenia faktur wystawionych przez dostawców lub przeznaczeniu ich na cele prywatne. Z tego względu każdą wypłatę środków pieniężnych przez właściciela księguje się na podstawie wyciągów bankowych lub raportu kasowego, z załączonym dowodem KW, na stronie Wn konta rozrachunkowego z właścicielem firmy. W przedstawionej sytuacji wypłacone kwoty należy zaksięgować:

  1) wyciąg bankowy:

  Wn konto 248 Inne rozrachunki - rozrachunki z właścicielem - 5000 zł

  Ma konto 131 Bieżący rachunek bankowy - 5000 zł

  2) dowód KW:

  Wn konto 248 Inne rozrachunki - rozrachunki z właścicielem - 2600 zł

  Ma konto 101 Kasa krajowych środków pieniężnych - 2600 zł.

  Przykład 2. Zapłata za faktury bezpośrednio przez właściciela ze środków pobranych z kasy

  Właściciel firmy przyniósł osobie prowadzącej księgowość dwie faktury:

  1) za zakup laptopa (cena netto 2000 zł + 460 zł VAT)

  2) za zakup środków czystości do biura (500 zł + 115 zł VAT)

  z prośbą o rozliczenie pobranej zaliczki. Na prośbę księgowej, właściciel opisał faktury (posiadały one adnotację "Zapłacono gotówką") oraz podpisał dowód OT – przyjęcie laptopa do używania. Równocześnie księgowa uzyskała informację, że pieniądze z banku zostały pobrane w związku z prywatnymi zakupami właściciela.

  Ewidencja faktur w takim przypadku odbywa się w korespondencji z kontem 248, np. :

  Wn konto 010 Środki trwałe - 2000 zł

  Wn konto 401 Zużycie materiałów i energii - 500 zł

  Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego - 575 zł

  Ma konto 248 Inne rozrachunki - rozrachunki z właścicielem - 3075 zł.

  W zasadzie, po uzyskaniu od właściciela informacji o przeznaczeniu wypłaconej kwoty 5000 zł na cele prywatne, można uznać trwały charakter należności zaksięgowanej na koncie 248 i zmniejszyć kapitał właściciela, likwidując rozrachunek. Teoretycznie, istnieje zatem możliwość rozliczenia na bieżąco salda konta 248 (przykład 1) w ciężar konta 803 Kapitał właściciela, zapisem:

  Wn konto 803 Kapitał właściciela - 4525 zł

  Ma konto 248 Inne rozrachunki - rozrachunki z właścicielem - 4525 zł.

  Jednakże dokonywanie takiego rozliczenia może być przedwczesne, gdy okaże się, że właściciel się rozmyślił i wpłacił na rachunek bankowy lub do kasy pobraną wcześniej kwotę lub jej część – patrz przykład 3.

  Przykład 3. Wpłata pobranych przez właściciela pieniędzy na rachunek bankowy lub do kasy

  Księgowa po kilku dniach od rozmowy z właścicielem (por. przykład 2), księgując raport kasowy stwierdziła wpłatę przez właściciela 4000 zł do kasy. Wpłaty właściciela ewidencjonuje się:

  Wn konto 101 Kasa krajowych środków pieniężnych

  Ma konto 248 Inne rozrachunki - rozrachunki z właścicielem

  i rozlicza w zależności od ich charakteru.

  Po zaksięgowaniu w powyższy sposób wpłaconej kwoty 4000 zł na koncie 248 powstało (przy uwzględnieniu operacji opisanych w poprzednich przykładach) saldo Wn w wysokości 525 zł wyrażające należność od właściciela, która może mieć charakter trwały lub przejściowy.

  Jeżeli zostałoby dokonane księgowanie:

  Wn konto 803 Kapitał właściciela - 4525 zł (lub 5000 zł)

  Ma konto 248 Inne rozrachunki - rozrachunki z właścicielem - 4525 zł (lub 5000 zł)

  uznając, że nastąpiło trwałe wycofanie środków z firmy, wówczas wpłatę 4000 zł należałoby w zasadzie zaksięgować na zwiększenie kapitału właściciela (Wn konto 248, Ma konto 803), o ile nie miałaby ona innego charakteru, niż zwrot "pożyczonych" środków.

  Uwaga!

  Jak widać na podstawie przedstawionych powyżej przykładów, nie jest wskazane "bieżące" rozliczanie różnic na koncie 248 z kapitałem właściciela, gdyż w krótkiej perspektywie trudno jest prawidłowo ocenić czy rozrachunek ma charakter trwały czy przejściowy. Analizę konta 248 najlepiej jest przeprowadzić z udziałem właściciela, ponieważ od jego woli zależeć będzie, czy dane saldo zostanie spłacone przed dniem bilansowym, uznane za saldo do spłaty w roku następnym, czy zmniejszy ono, lub w niektórych przypadkach zwiększy, wysokość kapitału własnego.

  (... )

  Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy

  Jeżeli chodzi o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze", co w przypadku, gdy mamy następującą sytuację: dom podzielony w księdze wieczystej na dwie części. Budynek ma wspólne wejście. Jedna część (mniejsza) jest jednego właściciela, a druga część jest podzielona na 2 lokale mieszkalne (właściciel jeden, 2 lokale w których mieszkają 2 osobne rodziny). Czy w takim przypadku budynek traktujemy jak: jedna połowa – osobny budynek i druga połowa – budynek dwulokalowy czy jako budynek 3-lokalowy i dotacja nie przysługuje?

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udzielił odpowiedzi w tej sprawie, wyjaśniając, że w ramach programu "Czyste Powietrze" (dalej także "Program") dofinansowaniem są objęte budynki mieszkalne jednorodzinne lub wydzielone w tych budynkach lokale mieszkalne z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

  Odnośnie części budynku podzielonego na lokale, jej właściciel może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu osobno na każdy z tych lokali tylko wówczas, jeśli przedstawi dokumenty potwierdzające, że budynek stanowi budynek jednorodzinny a wydzielone w nim lokale mieszkalne mają wyodrębnioną księgę wieczystą.

  Natomiast, co do mniejszej części budynku, która pozostała po podziale domu jej właściciel może ubiegać się o dofinansowanie tylko wówczas, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające, że budynek stanowi budynek jednorodzinny.

  Jeżeli się okaże, jak podkreśla NFOŚiGW, że budynek nie ma statusu budynku mieszkalnego, albo jest budynkiem mieszkalnym ale wielorodzinnym dofinansowanie nie przysługuje.

  Przypomnijmy, że beneficjentem Programu jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem (przy czym, w przypadku współwłasności, Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie jeżeli przedłoży zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia) budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowe),

  1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

  2) ustalonym:

  - zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

  - na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

  3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

  4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

  W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

  Zobacz: Program "Czyste Powietrze"

  oprac. Adam Kuchta
  na podstawie materiałów z czystepowietrze. pl

  Reklama

  Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

  Jak przygotować się do zmian 2023

  Księga Właścicieli Frigidaire Freezer

  Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Frigidaire Freezer

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Frigidaire Freezer