Obsługa i konserwacja Frigidaire 318205804

Obsługa i konserwacja Frigidaire 318205804 obejmuje regularne czyszczenie zewnętrznych elementów, wymianę filtrów powietrza i czyszczenie wnętrza lodówki. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy serwisowej należy odłączyć lodówkę od zasilania elektrycznego. Następnie należy wyczyścić zewnętrzne części urządzenia, w tym drzwiczki, przewód wody, kratkę wentylacyjną i panel sterowania. Wymiana filtrów powietrza powinna być wykonywana przynajmniej raz na 12 miesięcy. Wnętrze lodówki należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką i delikatnym detergentem. Wszelkie naprawy i czynności konserwacyjne powinny zostać wykonane zgodnie z instrukcjami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i konserwacja Frigidaire 318205804

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest WydawnictwoPodatkowe GOFIN sp. z o. o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyki wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisuinternetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

  Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celachrealizacji powyższych celów.

  W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

  15. 3. 1 Måluppfyllelse av nationella och regionala miljökvalitetsmål

  Nationella

  Miljömål Regionala miljömål Måluppfyllelse Analys

  2 Frisk luft

  Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärdens inte skadas. Delmål för kvävedioxid, marknära ozon, flyktiga organiska ämnen, partiklar och benso(a)pyren har fastställts.

  Förhindrar inte måluppfyllelse

  Planförslagets genomförande medför utsläpp av förorenande ämnen till luft i begränsad omfattning.

  Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas.

  4 Giftfri miljö

  Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Senast år 2011 ska åtgärder för att minska utsläppen från länets betydande utsläppskällor av miljögifter vara fastlagda och påbörjade.

  Den planerade efterbehandlingen av Viscariagruvan innebär att föroreningsspridning från området förhindras. Utsläpp av metaller och förorenande ämnen regleras genom miljöbalken och särskilda tillstånd.

  8 Levande sjöar och vattendrag

  Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras.

  Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Delmål som gäller utsättning av djur och växter, oreglerade vattendrag, vandringshinder, uttag av fisk, skogsavverkning i kantzoner och omprövning av vattenverksamhet har fastställts.

  Gruvverksamhetens eventuella utsläpp till sjöar och vattendrag i närområdet är mycket begränsad. Åtgärder för att skydda de närliggande vattendragens funktion kommer att regleras inom ramen för tillståndsprövning enligt miljöbalken.

  9 Grundvatten av god kvalitet

  Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

  Lokalisering och utformning av verksamheten innebär att värdefulla grundvattenförekomster inte tar skada.

  11 Myllrande våtmarker

  Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Kulturhistoriska värden med koppling till våtmarker ska bevaras och stärkas. Våtmarkernas betydelse som foderresurs för rennäringen ska bevaras och utvecklas. verksamheten utförs så att värdefulla våtmarksmiljöer så långt det är möjligt inte tar skada.

  14 Storslagen fjällmiljö

  Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Natur- och kulturvärden i fjällen ska bevaras och utvecklas så att de är en resurs för en hållbar utveckling av ett län där människor har möjlighet att leva och verka.

  Genomförande av planförslaget bedöms inte påverkar förutsättningar för måluppfyllelse.

  15 God bebyggd miljö

  Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

  Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

  Genomförandet av planförslaget bedöms inte motverka en god hushållning med mark och vatten.

  Möjligheten till återvinning av uppkomna restprodukter ska eftersträvas.

  16 Ett rikt djur- och växtliv

  Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. bedöms inte medföra att viktiga naturmiljöer och skyddsvärda arter tar skada.

  15. 2 Måluppfyllelse allmänna hänsynsregler

  Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska alla som bedriver eller avser att bedriva enverksamhet vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra ellermotverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

  Bevisbörderegeln - 2 kap. 1 § miljöbalken

  Bevisbörderegeln innebär att det är den som driver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtaren åtgärd som ska visa att hänsynsreglerna följs. Detta görs i detaljplaneförslaget med tillhörandeMKB.

  Kunskapskravet - 2 kap. 2 § miljöbalken

  Kunskapskravet bedöms uppfyllas. I den utarbetade detaljplanen har befintliga miljövärdenidentifierats inom planområdet och i dess direkta omgivning.

  Försiktighetsprincipen - 2 kap. 3 § miljöbalken

  Försiktighetsprincipen bedöms uppfyllas genom att tillståndsprövning enligt miljöbalken görs förden industriella verksamheten inom planområdet.

  Substitutionsprincipen – 2 kap. 6§ miljöbalken

  Denna regel har inte påverkat arbetet med detaljplanen men kommer att beaktas i verksamheterinom området.

  Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - 2 kap. 5 § miljöbalken

  Denna regel kan främst beaktas i verksamheten och har inte påverkat arbetet med detaljplanen.

  Lokaliseringsprincipen - 2 kap. 6 § miljöbalken

  Lokaliseringsprincipen innebär att man ska välja en sådan plats att verksamheten kan bedrivas medminsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Malmens lokalisering går inte attändra och därför har inte regeln beaktats.

  Skälighetsregeln - 2 kap 7 § miljöbalken

  Denna regel har inte påverkat arbetet med detaljplanen utan kommer att beaktas i verksamheterinom området. I tillståndsprövningen gör prövningsmyndigheten en skälighetsbedömning av ivilken utsträckning krav på hänsyn kan ställas för verksamheten.

  Skadeansvaret - 2 kap. 8 § miljöbalken

  Stoppregeln – 2 kap. 9 § miljöbalken

  Stoppregeln innebär att om risken för att människors hälsa och miljön påverkas väsentligt av denplanerade detaljplanen kommer verksamheten att omprövas.

  16 REFERENSER

  Artportalen. (den 08 11 2010). Artportalen. Hämtat från Artportalen: www. artportalen. se

  Banverket. (2008). Kiruna, ny järnväg - Miljökonsekvensbeskrivning, järnvägsplaner 01, 02 och 04.

  Enetjärn Natur AB. (2010). Inventering och bedömning av naturvärden och vattenmiljöer.

  Peruavaara-Nihkagobba (Viscariagruvan) - Planerad gruvbrytning i Kiruna kommun, Norrbottenslän. Umeå: Enetjärn Natur AB.

  Enetjärn Natur AB (2011) Biologiska vattenundersökningar Viscaria 2011, Komplettering avundersökningar genomförda 2010, Kiruna kommun, Norrbottens län

  Geoinova AB (2011) Sjömätning Viscaria 2011

  IVL (2011) Resultat från 25 års mätningar inom URBAN-mätnätet. Luftkvaliteten i Sverige 2010och vintern 2010/11. IVL Svenska Miljöinstitutet rapport B1996.

  IVL. Luftkvalitet i Sverige 2009 och vintern 2009/2010. Resultat från mätningar inomUrbanmätnätet.

  Kiruna kommun. (2006). Fördjupad översiktsplan Kiruna C.

  Kiruna kommun. Miljöplan. Hämtat från Kiruna kommun miljö och natur:

  www. kommun. kiruna. se/Miljo-och-natur/Miljorapporter/Miljoplan

  Kiruna kommun. (den 02 12 2010). Miljöövervakning vatten. Hämtat från Kiruna kommun:

  http://www. se/Miljo-och-natur/Miljoskydd/Miljoovervakning/Miljoovervakning-vatten/

  Kiruna kommun (2011) Behovsbedömning av detaljplan för del av Kiruna 1:1 Viscariagruvan,ändring av detaljplan för vindkraft och tömning av sjö inom befintlig plan

  Kiruna kommun (2011) Detaljplanprogram för del av Viscariagruvan, Kiruna 1:1, JukkasjärviKronoöverloppsmark 1:1, Planbeskrivning,

  LKAB. (2010a). Miljörapport 2009. Kiruna: LKAB.

  LKAB. (2010b). Miljörapport Viscaria AB 2009. Kiruna: Viscaria AB.

  Länsstyrelsen Norrbotten. (2007). Bevarandeplan Natura 2000 Rautas SE0820243.

  Länsstyrelsen Norrbotten. (2007b). Bevarandeplan Natura 2000, Torne och Kalix älvsystemSE0820430.

  Länsstyrelsen Norrbotten. (den 28 10 2010). Våtmarksinventeringen. Hämtat från Länsstyrelsen iNorrbotten: http://www. bd. lst. se/vmi/Startpage. aspx

  Naturvårdsverket. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Bilaga A till handbok2007:4. Naturvårdsverket. (2011). Luftguiden. Handbok 2011:1.

  Naturvårdsverket. Sveriges miljömål för ett hållbart samhälle. Hämtat från

  Naturvårdsverket: http://www. naturvardsverket. se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/

  SGU (2006) Karta samt beskrivning över grundvattnet i Norrbottens län. Serie Ah nr 24.

  SGU (2012) SGU:s brunnsarkiv, http://www. sgu. se/

  SMHI (2006) Vindstatistik för Sverige 1961-2004. SMHI Meteorologi, Nr 121SMHI (2002). Län och huvudavrinningsområden i Sverige, Faktablad nr 10

  VMI (den 28 10 2010). Hämtat från SLU Våtmarksinventeringen:

  http://www-vmi. slu. se

  » PEY 18/21/24. Made in Germany

  » PEY 8//4 C 40 45 50 35 55 30 60 Made in Germany WSKAZÓWKI SPECJALNE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne 8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8. Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji _ 8. 3 Jednostki

  Bardziej szczegółowo

  INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJIINSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Konwektory promiennikowe»» CNR 100»» CNR 150»» CNR 200 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: bardzo gorąca powierzchnia urządzenia! Niektóre elementy

  Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 CPojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

  Instrukcja obsługi i instalacjiInstrukcja obsługi i instalacji Ciśnieniowy pojemnościowy ogrzewacz przepływowy SHD 30 S SHD 00 S Montaż, pierwsze uruchomienie i przeglądy tego urządzenia mogą być dokonywane jedynie przez uprawnionego

  Instrukcja obsługi i montażuInstrukcja obsługi i montażu Pojemnościowe, bezciśnieniowe ogrzewacze wody» sn sl SN SLi» sn 10 sl sn 10 sli» sn 1 sl sn 1 sli 6 27989 6 6 A Typ SN SL SN SLi SN 10 SL SN 10 SLi SN 1 SL SN 1 SLi B a 230

  Wielozadaniowe zasobniki c. w. u. POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY Wielozadaniowe zasobniki c. VTI VTH VTS Niezawodna technologia Współpraca z dowolnym źródłem ciepła 1 lub 2 wężownice Szeroki wybór pojemności Świetne zabezpiecznie antykorozyjne

  Wymiana układu hydraulicznegoInstrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

  Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

  I INSTALACJI Konwektory ścienne Duo»» CND 75»» CND 100»» CND 150»» CND 200 RYSUNKI 1x 4x 5x60 mm 1x 4x 8x50 mm Strefa 3 Strefa 2 Strefa 1 2 RYSUNKI 3 RYSUNKI 4 Bezpieczeństwo Przed użyciem urządzenia należy

  Instrukcja montażu i obsługiInstrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści... strona Normy/przepisy... 3 Montaż... 4 Połaczenie elektr. /regulator temp. kotła... 5 Widok

  Dane techniczne SIW 8TUInformacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

  Dane techniczne SIW 11TUInformacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/111473669-Wymiennik-cieplej-wody-uzytkowej. html">Wymiennik Ciepłej Wody UżytkowejWymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SWW SWWZ SBW SBWZ Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację

  Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

  Dane techniczne LA 18S-TURDane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.

  Dane techniczne SIW 6TUInformacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/154858877-Epi611-nr-ref-823195. html">EPI611 Nr ref. :823195ON OFF EPI611 Nr ref. :823195 02 04 05 06 07 08 DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i uszkodzeń mechanicznych:

  Dane techniczne LAK 9IMRDane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min. html">

 • Obsługa i konserwacja Frigidaire 318205804

  Bezpośredni link do pobrania Obsługa i konserwacja Frigidaire 318205804

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Obsługa i konserwacja Frigidaire 318205804