Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Aeg Favorit53612wo

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Aeg Favorit53612wo jest przeznaczony dla osób pracujących na rzecz zdrowia publicznego i zawiera szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu służby zdrowia. Zawiera aktualne wytyczne dotyczące procedur medycznych, monitorowania i procedur zarządzania, a także informacje na temat postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego. Podręcznik zawiera również wytyczne dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy, które powinny być przestrzegane przez pracowników służby zdrowia. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala pracownikom służby zdrowia na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości usług zdrowotnych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Aeg Favorit53612wo

2022-05-17 06:06

publikacja
2022-05-17 06:06

Gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy o od 17 proc. do 41 proc. ; średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. - powiedział PAP wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

fot. Gorodenkoff / / Shutterstock

PAP: We wtorek rząd ma zająć się projektem nowelizacji o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Proszę przedstawić, jakie zmiany przygotowano dla zatrudnionych m. in. w szpitalach i przychodniach.

P. B. : Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w nowelizacji są realizacją ustaleń zawartych w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r. To niezwykle istotne, że w tej sprawie porozumiały się trzy strony: strona społeczna, pracodawcy i rząd. Zgodnie z tym stanowiskiem podniesione zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować będzie znacznym wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Jedną z istotnych postulowanych zmian, która znalazła się w projekcie, jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. Oznaczać to będzie podwyższenie wysokości najniższego wynagrodzenia o ponad 41 proc., czyli o kwotę 1550 zł.

Podobnie nowelizacja ustawy traktuje ratowników medycznych ze średnim wykształceniem.

Reasumując, projekt zakłada, że gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń wzrosną od lipca 2022 r. do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od lipca aż o 30 proc.

PAP: Czy propozycje MZ są satysfakcjonujące dla większości pracowników? Jakie macie państwo sygnały z konsultacji społecznych? Pojawiała się np. opinia, że projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska medycznego, które doprowadziły do protestu pracowników zawodów medycznych w 2021 roku... : Myślę, że same kwoty podwyżek są najbardziej wymowne i mówią więcej niż niejedno słowo.

Dla przykładu, gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych będą wynosiły:

  • dla grupy lekarzy specjalistów (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost o 1 441 zł;
  • dla grupy lekarzy ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost o 2 009 zł;
  • dla grupy obejmującej mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł;
  • dla grupy obejmującej mgr pielęgniarstwa, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł;
  • dla grupy obejmującej ratowników medycznych, pielęgniarki ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł;
  • dla grupy opiekunów medycznych: z 3 772 zł do 4 870 zł – wzrost o 1 097 zł;
  • dla grupy obejmującej sanitariuszy i salowe: z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost o 632 zł.

Pamiętajmy, że przywołane kwoty generują określone skutki finansowe dla budżetu państwa. W naszym dialogu z partnerami społecznymi wyraźnie określaliśmy, że warunki brzegowe określa pula dostępnych środków na sfinansowanie podwyżek w tym roku, ale i skutków tegorocznych podwyżek w kolejnych latach. Porozumienie było możliwe, bo każda ze stron wykazała się maksymalną odpowiedzialnością.

PAP: MZ informowało, że podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu 2022 r. dla pracowników ochrony zdrowia kosztować będą ponad 7 mld zł. Jakie są dane, ile średnio - w ujęciu kwotowym i procentowym – pensje pochłaniają nakładów na zdrowie?

P. : Widełki dotyczące udziału wynagrodzeń w całkowitych kosztach poszczególnych placówek medycznych oscylują w granicach 40 - 65 proc. Trudno mówić o globalnej kwocie przy tak dużym zróżnicowaniu procentowym.

PAP: Jak pan skomentuje opinie, że projekt zamiast spłaszczać, zwiększa różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowym? Skąd taki, a nie inny, podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy. : Podział na grupy określony w załączniku do ustawy jest pochodną ustaleń przyjętych w ramach dialogu z partnerami społecznymi i zawartymi w stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

PAP: A jak pan odniesie się do głosów, że projekt zmian przepisów w żaden sposób nie określa, kto będzie finansował podwyżki w placówkach niemających kontraktów z NFZ. I do zarzutu, że ciężar wprowadzanych zmian zostanie w całości lub części przerzucony na podmioty lecznicze... : Przeznaczamy na podwyżki, jako państwo, dodatkowo ponad 7 mld zł. Dlatego zarzut, że ciężar ich wprowadzania zostanie przerzucony na podmioty lecznicze jest nietrafiony i niezrozumiały.

PAP: Jakie prace z obszaru dialogu społecznego, za który pan odpowiada w resorcie, trwają jeszcze w MZ?

P. : Finalizujemy prace nad projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, ustawy o medycynie laboratoryjnej i ustawy o niektórych zawodach medycznych, a także ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, którą nadzoruje bezpośrednio minister Adam Niedzielski.

Cały czas intensywnie pracuje Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, gdzie omawiamy wszystkie zgłaszane przez partnerów społecznych zagadnienia i problemy oraz przedstawiamy nasze działania legislacyjne i organizacyjne.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Opis podręcznika:

Intensywny kurs (książka + płyta CD Audio) do nauki języka niemieckiego skierowany jest do opiekunów osób starszych, rehabilitantów, pielęgniarzy, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Powstał z myślą o osobach, które poznały podstawy języka niemieckiego i chcą w krótkim czasie opanować niezbędne słownictwo związane z pracą w zawodzie. Zawiera zwroty i wyrażenia, które będą pomocne w codziennych sytuacjach, a także specjalistyczne słownictwo przydatne w kontakcie z innymi pracownikami opieki medycznej.

Kurs kształci praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji zawodowej. Każdy rozdział składa się z czterech części: dialogów, słownictwa, ćwiczeń i nauki wymowy. 14 rozdziałów tematycznych dotyczy takich zagadnień jak: rozmowa o pracę, wdrożenie w obowiązki na danym stanowisku, komunikacja z osobami starszymi i chorymi, udzielanie pierwszej pomocy, informacje dotyczące systemu opieki zdrowotnej w Niemczech.

W podręczniku znajdują się praktyczne wskazówki, jak poprawnie wymawiać wyrazy i zdania w języku niemieckim. Ponadto do książki dołączono płytę CD Audio z nagraniami profesjonalnych lektorów. 67 minut nagrań dialogów i część poświęcona wymowie pozwolą rozwinąć umiejętności rozumienia ze słuchu oraz swobodnego mówienia.

Niemiecki dla opiekunów i pracowników słuzby zdrowia. Intensywny kurs przygotowujący do pracy za granicą to: - użyteczne słownictwo podzielone tematycznie - dialogi i gotowe zwroty konwersacyjne - zróżnicowane ćwiczenia wraz z kluczem odpowiedzi - gramatyka zawsze w kontekście - nauka poprawnej wymowy - płyta CD z 67 minutami nagrań profesjonalnych lektorów

Podręcznik „Niemiecki dla opiekunów i pracowników służby zdrowia. Intensywny kurs przygotowujący do pracy za granicą” - oprawa miękka - Wydawca: Edgard.

We wtorek odbędzie się dodatkowe posiedzenie zespołu ds. zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) w sprawie sytuacji finansowej szpitali po wprowadzeniu wyższych minimalnych wynagrodzeń pracowników i zmienionym systemem ich finansowania, co opisywaliśmy w ostatnich tygodniach na łamach Prawo. pl. W przyszłym tygodniu tematem zajmie się także senacka Komisja Zdrowia. Samorządowcy i dyrektorzy placówek liczą na ruch ze strony Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Ministerstwo Zdrowia pytane przez Prawo. pl, jakie działania planuje w związku z sytuacją szpitali, zaznacza, że oprócz wspomnianego, dzisiejszego spotkania, które odbędzie się na wniosek strony samorządowej, wdrażaniu nowelizacji będzie poświęcone także posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zaplanowane na 12 września.

Czytaj też: Lipcowe zmiany w finansowaniu POZ, SOR, NiŚOP oraz izb przyjęć >>>

Rozliczenie ryczałtu pomogło szpitalom, ale na krótko

Na liście Związku Powiatów Polskich (ZPP) znalazło się 145 szpitali, które deklarują, że nie stać ich na wypłatę wyższych wynagrodzeń minimalnych przewidzianych w nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z 26 maja.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji z udziałem samorządowców i dyrektorów szpitali pojawił się wniosek, aby sprawę zbadała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Sama ewentualna kontrola jednak potrwa. W dodatku NIK na jej podstawie przygotowuje jedynie rekomendacje, które nie obligują do zmian.

Tyle czasu szpitale nie mają. – Szpitale w sieci mają finansowy wentyl bezpieczeństwa na dwa miesiące. Wynika to z tego, że chociaż podwyżka wyceny obowiązuje od lipca, to umowa ryczałtowa jest zawierana na rok. NFZ przeliczył kontrakt od początku roku i w lipcu wypłacił szpitalom nie jedną dwunastą, ale siedem dwunastych podwyżki. Gdyby nadwyżkę lipcową szpitale podzieliły proporcjonalnie do końca roku, to na podwyżkę wynagrodzeń do końca roku i tak nie starczy. Wiadomo, że z tego zapasu finansowego będą w stanie skorzystać w sierpniu, być może jeszcze we wrześniu. Problem zacznie się w październiku – mówi Bernadeta Skóbel, ekspertka Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Czytaj też: Sieć szpitali a ambulatoryjna opieka specjalistyczna >>>

Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, ekspert senackiej Komisji Zdrowia zaznacza, że na razie otrzymał sygnały z dwóch szpitali na Śląsku, które prawdopodobnie w przyszłym miesiącu ogłoszą upadłość. - Pacjent będzie miał pretensje do lekarzy, personelu, a piłka jest po stronie Ministerstwa Zdrowia – mówi. Problemem jest nie tylko ustawa podnosząca płace minimalne pracowników w ochronie zdrowia, ale także inflacja. Także ten ekspert podkreśla, że koniec września i początek października to kluczowy moment.

Przypuszcza też, że mogą się pojawić problemy z wypłatą należności dostawcom leków, środków opatrunkowych oraz za usługi jak utrzymanie higieny szpitala i żywienie.

- Szpitale mają nadzieję, że sytuacja się rozwiąże. Jeśli nie, to będą musiały rozważyć zamykanie niektórych oddziałów. W klasycznym szpitalu powiatowym, podstawowe oddziały są nierentowne. Zamykanie oddziałów może jedynie prowadzić do ograniczenia strat, a nie do tego, że szpital będzie w stanie się bilansować. Jest to jednak ostateczność. Oddziałem, który się nie bilansuje jest szpitalny oddział ratunkowy. Trudno sobie jednak wyobrazić likwidację SOR-u, jeśli jest on potrzebny – dodaje Bernadeta Skóbel.

Nierozwiązany problem nieuznawania wykształcenia

Na problem finansowy szpitali nakładają się kontrowersje wokół uznawania wykształcenia pielęgniarek, o czym pisaliśmy na łamach Prawo. pl a także kwalifikowania pracowników działalności podstawowej.

Krystian Krasowski, szef Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia, że w jednym ze szpitali sprzątaczki, chociaż wykonują część zadań salowych, m. in. transportują pacjentów, nie mają tego uwzględnionego w umowach. – W innym ze szpitali, pracownicy wykonują to, co salowe, ale są pracownikami gospodarczymi. Mają podstawę wynagrodzenia 3010 zł z dodatkami – mówi Krystian Krasowski. Tymczasem ustawa o minimalnych wynagrodzeniach zakłada, że pensja minimalna pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniej to 3 680, 64 zł brutto. W przypadku wymaganego wykształcenia średniego - 4 416, 77 zł brutto.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że dyrektorzy szpitali szukają oszczędności, które dotykają tych grup zawodowych.

- Dochodzą do nas głosy, że pracodawcy będą chcieli reorganizować pracę działów higieny szpitalnej tylko po to, aby podwyżek nie dać. Pracodawcy cały czas zaznaczają, że nie mają gwarancji, że pieniędzy na podwyżki wystarczy – dodaje Krystian Krasowski.

Nisko wyceniona opieka domowa długoterminowa

Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) zaznacza z kolei, że pod znakiem zapytania stoi świadczenie opieki domowej długoterminowej. Jest ona finansowana ze środków NFZ i realizowana w ramach tzw. pielęgniarskiej opieki długoterminowej. – Podmioty pielęgniarskie nie otrzymały pieniędzy na podwyżkę wynagrodzeń. Uważamy, że popełniono błąd w wyliczeniach – zaznacza.

Kwestia analizy wyceny świadczeń przeprowadzona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pojawia się także w dyskusji dotyczącej finasowania szpitali. Nie została ona podana do publicznej wiadomości. – Mówimy o wydatkowaniu środków publicznych i być może nie zostały one wydane we właściwy sposób, a teraz nie ma komu przyznać się do błędu. Co gorsze, nie widzę chęci znalezienia przyczyny, dlaczego tak się stało – mówi Bernadeta Skóbel.

Tymczasem już w przyszłym roku szpitale czekają kolejne podwyżki wynagrodzeń minimalnych pracowników, gdyż są one uzależnione nie tylko od współczynnika pracy ale także od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłaszanej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowelizacja z 26 maja - pensje minimalne w górę

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Sprawdź: Kalendarz szkoleń online dotyczących ochrony zdrowia >>>

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Wprowadzono nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Czytaj też: Programy lojalnościowe w ochronie zdrowia >>>

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

Czytaj także na Prawo. pl: Podwyżki w ochronie zdrowia uderzą w prywatne przychodnie i ich pacjentów>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Aeg Favorit53612wo

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Aeg Favorit53612wo

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Aeg Favorit53612wo