Podręcznik do instalacji, obsługi i konserwacji Ge Spacemaker Gtup270emww

Podręcznik do instalacji, obsługi i konserwacji Ge Spacemaker GTUP270EMWW to oficjalny dokument wydany przez firmę GE Appliances, który służy do instalacji, obsługi i konserwacji pralki Spacemaker GTUP270EMWW. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje do instalacji, obsługi i konserwacji tego urządzenia, w tym informacje o bezpieczeństwie, czyszczeniu, przygotowaniu i instalacji. Ponadto zawiera on również wskazówki dotyczące użytkowania, w tym wskazówki dotyczące programowania i ustawień, informacje dotyczące gwarancji itp. Podręcznik do instalacji, obsługi i konserwacji to niezbędny przewodnik dla tych, którzy planują instalować lub konserwować Ge Spacemaker GTUP270EMWW.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik do instalacji, obsługi i konserwacji Ge Spacemaker Gtup270emww

ELEKTROLUX EWF12470W instrukcja obsługi POLSKIProducent: ELEKTROLUXModel: EWF12470WJezyk: POLSKI

132979190_RU. qxd

21/07/2006

12:08

Pagina

1

???????????????????????
Návod k použití
Instrukcja dla użytkownika

????????????????
Pralka Automaticzna
Automatická Pracka
EWF 10470 W
EWF 12470 W - EWF 14470 W

132979190_RU. qxd

2

132979190_PL. qxd

12:12

80

80 electrolux

Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie najwyższej klasy produktu Electrolux, mamy nadzieję, że
dostarczy on Państwu wiele radości. Ambicją Electrolux jest oferowanie szerokiej gamy
wysokiej jakości produktów, które uczynią życie bardziej komfortowym. Przykładowe
urządzenia zostały przedstawione na okładce tej instrukcji. Proszę poświęcić kilka minut
na zapoznanie się z instrukcją, tak aby mogli Państwo w pełni wykorzystać zalety swojej
nowej pralki. Obiecujemy, że zapewni ona Państwu komfort i łatwość obsługi.
Powodzenia!

81

Spis treści electrolux 81

SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 82
Opis urządzenia.................................... 84
Panel sterowania................................... 85
Eksploatacja.......................................... 86
Praktyczne wskazówki dotyczące
prania.................................................... 90
Międzynarodowe symbole konserwacji
odzieży.................................................. 96
Program prania................................ 97-99
Informacje o programach.................... 101
Konserwacja i czyszczenie.................. 102
Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje................................................. 105
Dane techniczne................................. 109
Wartości poboru.................................. 110
Instalacja............................................. 111
Ochrona środowiska............................ 115
Warunki gwarancji............................... 116
Centra serwisowe................................ 118

Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego

PL

82

82 electrolux Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy
urządzenia przed instalacją i pierwszym
użyciem należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi, zwracając
szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy
zmywarki powinni poznać zasady
bezpiecznej obsługi urządzenia. Pozwoli
to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas
używania zmywarki oraz przekazanie jej
w razie odstąpienia lub sprzedaży
urządzenia kolejnemu użytkownikowi.

?

Małe przedmioty takie jak skarpetki,
sznurówki, paski itp. należy włożyć do
specjalnej torebki lub poszewki na
poduszkę, ponieważ mogą one dostać
się pomiędzy bęben pralki.

?

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Nie należy prać w pralce ubrań z
fiszbinami, materiałów o nieobszytych
brzegach lub rozdartych.

?

Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji należy odłączyć urządzenie
od źródła zasilania.

?

Pod żadnym pozorem nie należy
próbować naprawiać urządzenia we
własnym zakresie. Naprawy
wykonywane przez osoby
niedoświadczone mogą spowodować
obrażenia lub wadliwe działanie
urządzenia. Należy kontaktować się z
lokalnym punktem serwisowym. Należy
zawsze domagać się oryginalnych
części zamiennych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
?

?

?

Zmiany parametrów lub inne
modyfikacje urządzenia są
niebezpieczne.
Podczas prania w wysokich
temperaturach drzwiczki pralki
nagrzewają się. Nie należy ich dotykać!
Należy sprawdzić się, czy zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki.
Aby temu zapobiegać należy
sprawdzać zawartość bębna przed
użyciem.

Instalacja
?

Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy
przenoszeniu.

?

Podczas wypakowywania pralki należy
sprawdzić, czy nie została ona
uszkodzona. W przypadku wątpliwości,
nie uruchamiać urządzenia, lecz
skontaktować się ze sprzedawcą.

?

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy
zdjąć całe opakowanie oraz usunąć
śruby transportowe. W przeciwnym
wypadku może dojść do poważnego
uszkodzenia pralki i ubrań. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji
użytkownika.

?

Każdy drobny przedmiot, np. moneta,
agrafka, gwoźdź, śrubka, kamyk czy
inny twardy lub ostry przedmiot może
spowodować poważne uszkodzenie
pralki. Nie wkładać takich przedmiotów
do urządzenia.

?

?

Stosować wyłącznie zalecanych ilości
środków do zmiękczania tkanin oraz
detergentów. Nadmierna ilość może
uszkodzić tkaninę. Przestrzegać
zaleceń producenta dotyczących ilości.

Po zainstalowaniu pralki należy
sprawdzić, czy nie stoi na wężu
dopływowym lub wężu odpływowym,
oraz czy blat nie przycisnął przewodu
zasilającego.

?

Jeśli urządzenie zostało ustawione na
wykładzinie, należy tak wyregulować
nóżki, aby zapewnić swobodny
przepływ powietrza.

83

Informacje dotyczące bezpieczeństwa electrolux 83
?

Po zainstalowaniu należy się upewnić,
że węże i podłączenia są szczelne.

?

Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na działanie zimna,
proszę przeczytać rozdział
"Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody".

?

Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo inną
kompetentną osobę.

wyjmować trzymając za wtyczkę.
?

?

Wszelkie prace elektryczne wymagane
wykwalifikowanego elektryka albo inną
Eksploatacja
?

Urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym. Nie
należy go używać niezgodnie z
przeznaczeniem.

?

Prać można jedynie materiały nadające
się do prania w pralce automatycznej.
Przestrzegać zaleceń producenta
odzieży umieszczonych na metkach.

?

Nie przeładowywać pralki. Patrz
Ubrania, które miały styczność z
lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie
powinny być prane w pralce. W
przypadku użycia lotnych płynów do
czyszczenia należy usunąć je z ubrania
przed włożeniem do pralki.

Bezpieczeństwo dzieci
?

Pralki nie mogą używać małe dzieci lub
osoby chore bez nadzoru.

?

Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem.

?

Elementy opakowania (np. folia,
tworzywo) mogą stanowić zagrożenie
dla dzieci - niebezpieczeństwo
uduszenia się! Należy trzymać je poza
zasięgiem dzieci

?

Detergenty należy trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

?

Należy sprawdzić, czy zwierzęta
Aby temu zapobiec, pralka została
wyposażona w specjalny mechanizm.
Aby go uruchomić, należy obrócić
pokrętło (bez jego naciskania)
znajdujące się wewnątrz drzwiczek w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu poziomym.
Można do tego użyć również monety.

Przed przystąpieniem do prania należy
opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć
guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie
należy prać wystrzępionych lub
podartych ubrań. Przed praniem należy
zaprać plamy z farby, tuszu, rdzy i
trawy. Biustonoszy z fiszbinami NIE
WOLNO prać w pralce.

?

Nigdy nie należy używać pralki, jeśli
przewód zasilający, panel sterowania,
powierzchnia lub podstawa są
uszkodzone w taki sposób, że widoczne
jest wnętrze pralki.

?

Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód. Należy zawsze

P1131

Aby wyłączyć mechanizm oraz
przywrócić możliwość zamknięcia
drzwiczek należy obrócić pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu
znajdzie się w położeniu pionowym.

84

84 electrolux Opis urządzenia

Opis urządzenia
Państwa nowe urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z
efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i detergentów.
System zaworu ECO pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz znacznie
zmniejsza zużycie wody oraz energii.

1

Komora na detergent

Panel sterowania

3

Uchwyt otwierania drzwiczek

95?

1000

60?

900

40?

700

30?

4

Pompa odpływowa wody

5

Nóżki regulowane

4
Komora na detergent
Pranie wstępne
Pranie
Płyn zmiękczający
Do urządzenia dołączone zostały karty
programów w różnych językach. Jedna
znajduje się z przodu komory na
detergenty, a pozostałe są załączone w
zestawie instrukcji użytkownika. Karta na
komorze może zostać bez trudności
wymieniona: należy usunąć kartę
przesuwając ją w prawo i włożyć kartę z
wybraną wersją językową.

EN006

85

Panel sterowania electrolux 85

Pokrętło wyboru programów

Przycisk temperatury

Przycisk zmniejszania obrotów wirowania

Przycisk Łatwe prasowanie

Przycisk dodatkowego płukania

6

Przycisk opóźnionego startu

7

Wyświetlacz

8

Przycisk Start/Pauza

9

Przycisk "Timer"

86

86 electrolux Eksploatacja

Eksploatacja

Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego

Pierwsze użycie

Maksymalnie wysunąć szufladkę pojemnika
na detergentu. Odmierzyć żądaną ilość
detergentu, dodać do komory prania
zasadniczego
a jeśli ubrania mają
również zostać poddane "praniu
wstępnemu", wsypać detergent do komory
oznaczonej
.

?

Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne
i hydrauliczne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.

?

Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.

?

Wlać 2 litry wody do komory prania
komory na detergent
w celu aktywacji zaworu ECO.
Następnie wybrać program
"Bawełniane" z temperaturą 95°C bez
wkładania ubrań. Pozwala to usunąć
ewentualny kurz lub inne zabrudzenia,
pochodzące z procesu produkcji.
Odmierzyć połowę dozownika proszku,
wsypać do komory na detergent i
rozpocząć pranie.

C0064

Można również dodać zmiękczacza do
tkanin do komory oznaczonej
(nie
przekraczać znaku MAX na komorze).
Delikatnie zamknąć szufladę.

Codzienna eksploatacja
Ładowanie prania

Ostrożnie otwierać drzwiczki delikatnie
pociągając za uchwyt. Pranie należy
wkładać do bębna pojedynczo,
jednocześnie uważając, aby nie było zbite.
Zamknąć drzwiczki.

C0065

87

Eksploatacja electrolux 87

Wybrać żądany program

Przyciski opcji programów

Ustawić pokrętło wyboru programów
zgodnie z wybranym programem
Kontrolka Start/Pauza zacznie migać, a na
wyświetlaczu pojawi się informacja o
długości wybranego programu.

W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne
funkcje. Funkcje należy wybierać po
ustawieniu wybranego programu prania i
przed naciśnięciem przycisku
"START/PAUZA".
Po wciśnięciu tych przycisków zaświecą się
odpowiadające im kontrolki. Po ponownym
wciśnięciu kontrolki gasną.

Ustawianie temperatury
1200
900
Tarcza wyboru programów dzieli się jak
następuje:
? Bawełniane
?

Syntetyczne

?

Programy specjalne: Delikatne
,
Wełniane
, Pranie Ręczne
, Bielizna
, Jedwabne
, Jeans
Namaczanie
, Płukanie
,
Odpompowanie
, Wirowanie
i
delikatne wirowanie
.

Pokrętło wyboru programów można
przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara jak i w kierunku
przeciwnym. Ustawić na O, aby anulować
program/wyłączyć urządzenie.

Każde wciśnięcie tego przycisku sprawia,
że temperatura prania dla danego cyklu
zwiększa się lub zmniejsza w stosunku do
wartości proponowanych automatycznie
przez pralkę.
Maksymalne temperatury to: 95°C dla
rzeczy bawełnianych, 60°C dla kolorowych
bawełnianych i syntetycznych, 40°C dla
delikatnych, wełnianych i prania ręcznego,
30°C dla rzeczy jedwabnych,
odpowiada praniu na zimno.

Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu
programu, przekręcić pokrętło wyboru
programów w położenie "O".

Wybór opcji prędkości wirowania, cyklu
nocnego lub opcji stop z wodą

Uwaga!
Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
inny program, kontrolka Start/Pauza
zaświeci się 3 razy i napis Err pojawia się
na wyświetlaczu, aby zasygnalizować
niewłaściwy wybór. Pralka nie wykona
nowego programu.

,

EWF10470W EWF12470W EWF14470W
1200

1400
88

88 electrolux Eksploatacja

Jeśli prędkości wirowania ma być inna niż
proponowana przez urządzenie należy
naciskać przycisk Wirowania, aby dokonać
tej zmiany.

?

ustawić pokrętło wyboru programów na
"O"

?

wybrać program
(Odpompowanie),
(Wirowanie) lub
(Wirowanie
delikatne)

?

w razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku

dla tkanin syntetycznych, wełnianych oraz
prania ręcznego:
900 obr. /min;

?

wcisnąć przycisk Start/Pauza

?

po zakończeniu programu na
wyświetlaczu miga zero (0. 00).

?

dla tkanin delikatnych: 700 obr. /min.

?

EWF 12470 W;
dla tkanin bawełnianych: 1200 obr. /min;

Stop z wodą
: po wybraniu tej opcji
urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania.
Po zakończeniu programu wyświetlone
zostanie pulsujące zero (0. 00), kontrolka
(Drzwi) jest włączona, kontrolka
Start/Pauza będzie zgaszona, a drzwiczki
są zablokowane, co oznacza, że należy
odpompować wodę.

Zapali się odpowiednia kontrolka.
Prędkość maksymalna:
EWF 10470 W;
? dla tkanin bawełnianych: 1000 obr. /min;
?

?

EWF 14470 W;
dla tkanin bawełnianych: 1400 obr. /min;

?

dla tkanin delikatnych: 700 obr.

Tryb nocny
: po wybraniu tej opcji
Pranie bez wirowania jest ciche, dlatego też
może być wykonywane w nocy lub przy
ekonomiczniejszej taryfie energetycznej.
W programach do prania bawełny i tkanin
syntetycznych płukanie wykonywane jest z
większą ilością wody.
odpompować wodę.
Aby odpompować wodę:

Odpompować wodę jak opisano w
poprzedniej opcji.

Wybór opcji Łatwe prasowanie

Po wybraniu tej funkcji bielizna będzie
prana i wirowana delikatnie tak, aby
uniknąć jej wygniecenia. Tym sposobem
ułatwia się jej prasowanie. Oprócz tego
maszyna wykonuje 6 krotne płukanie
zamiast 3 - krotnego dla bawełny i 4 krotnych dla syntetycznych. Funkcja ta
może być wybrana również dla bawełny i
syntetycznych. Do prania bawełny
maksymalna prędkość jest automatycznie
zmniejszona do 900 obrotów/minutę.

89

Eksploatacja electrolux 89

Wybór opcji Dodatkowego płukania

Rozpoczęcie programu prania można
opóźnić w zakresie: 30 min - 60 min - 90
min, 2 godziny, a następnie co godzinę aż
do maks. 20 godzin - wciskając ten
przycisk.
Wybór opóźnienia czasu rozpoczęcia
programu.
?

Przycisk ten może być stosowany we
wszystkich programach z wyjątkiem
programów do tkanin wełnianych i prania
ręcznego. Pralka wykona dodatkowe
płukania.
Funkcja ta jest szczególnie godna
polecenia dla osób, które są uczulone na
detergenty oraz do prania na obszarach
gdzie występuje bardzo miękka woda.

Wybrać dany program i wymagane
opcje.

?

Wybrać opóźniony start.

?

Wcisnąć przycisk "Start/Pauza":
urządzenie rozpocznie odliczanie (w
cyklu godzinnym).

Pranie rozpocznie się po upływie
ustawionego czasu.
Skasowanie funkcji opóźnionego
uruchomienia
?

Wybór Opóźnionego startu

90’

Wcisnąć przycisk "Start/Pauza".

?

Wciskać przycisk "Start/Pauza" dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się symbol 0'.

?

Ponownie wcisnąć przycisk
"Start/Pauza".

Opóźnienia startu nie da się ustawić w
programu Odpompowanie
.

Wyświetlacz
Wyświetlacz wskazuje następujące
informacje:
Jeśli pranie ma się rozpocząć z
opóźnieniem, przed rozpoczęciem
programu należy, naciskać przycisk
Opóźnionego startu, ustawiając
odpowiednie opóźnienie. Zapali się
odpowiednia kontrolka.
Informacja o wybranym opóźnieniu startu
(do 20 godzin) pojawi się na wyświetlaczu
na ok. 3 sekundy, a następnie powróci
komunikat o długości czasu prania.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed wciśnięciem
przycisku Start/Pauza.
Opóźnienie można skasować w dowolnym
momencie wciskając przycisk Start/Pauza.

Czas trwania wybranego programu
wyświetlany jest w godzinach i w minutach
(na przykład 2. 05).
Czas trwania obliczany jest automatycznie
na podstawie maksymalnego ciężaru
prania, jaki jest zalecany dla każdego typu
tkaniny.

2. 05
Po rozpoczęciu programu czas
uaktualniany jest co minutę.

12:13

90

90 electrolux Eksploatacja

Ikonki faz programu prania
Po wybraniu programu prania, w dolnej
części wyświetlacza pojawią się ikonki
poszczególnych faz programu prania. 05

Po włączeniu urządzenia świecić się
będzie tylko ikonka trwającej fazy. Gdy
program się skończy, na wyświetlaczu
miga zero (0.
Czas opóźnienia startu
Czas opóźnienia (maks. 20 godzin)
ustawiony za pomocą odpowiednich
przycisków pojawi się na wyświetlaczu na 3
sekundy, a następnie ponownie pojawi się
komunikat o długości poprzednio
wybranego programu.
Czas opóźnienia będzie się zmniejszać o
jedną jednostkę co godzinę, a następnie
(gdy do uruchomienia pozostanie już tylko
godzina) co minutę.

E20
Koniec programu
Po zakończeniu programu miga zero,
gaśnie kontrolka
"Drzwiczki" i można
otworzyć drzwiczki.

0. 00
Faza podgrzewania
Podczas cyklu prania, na wyświetlaczu
pokazuje się ikonka temperatury, co
oznacza, że urządzenie rozpoczęło
podgrzewanie wody w bębnie.

Wybór przycisku Start/Pauza

15 h
Nieprawidłowy wybór funkcji
W przypadku wybrania funkcji niezgodnej z
wybranym programem, przez 2 sekundy
wyświetlany będzie komunikat Err, a
zintegrowana czerwona kontrolka
Start/Pauza zacznie migać.

Kody alarmowe
W wypadku problemów z funkcjonowaniem
pralki, pojawią się kody alarmowe, np. E20
(patrz rozdział "Co zrobić, jeśli urządzenie
nie pracuje").

Aby rozpocząć wybrany program należy
nacisnąć przycisk "Start/pauza";
odpowiednie zielone kontrolki przestaną
migać.
Zapala się kontrolka
"drzwiczki", co
oznacza, że urządzenie rozpoczęło pracę,
a drzwiczki są zablokowane.

91

Eksploatacja electrolux 91

Kontrolka "Drzwiczki"
informuje, czy
można otworzyć drzwiczki:
?

kontrolka zapalona: drzwiczek nie można
otworzyć. Urządzenie pracuje.

?

kontrolka zgaszona: drzwiczki można
otworzyć. Program prania się zakończył.

Aby przerwać wykonywany program,
nacisnąć przycisk "Start/Pauza":
odpowiednia zielona kontrolka zacznie
Aby wznowić program od miejsca, w
którym został przerwany, należy ponownie
nacisnąć przycisk "Start/Pauza".
Jeśli wybrano opóźnienie startu,
rozpocznie się odliczanie czasu na
wyświetlaczu.
W przypadku wybrania niewłaściwej opcji,
zintegrowana czerwona kontrolka przycisku
"Start/ Pauza" zaświeci się 3 razy. Przez 2
sekundy wyświetla się komunikat Err.

Wybrać opcję "Timer"

Poziom
zabrudzenia
Intensywny
(Silny)
Normalny
(Zwyczajny)

Typ wsadu

Ikona

dla bardzo zabrudzonych
ubrań rzeczy
dla średnio zabrudzonych
rzeczy
dla zwyczajnie zabrudzonych
dla lekko zabrudzonych
dla bradzo lekko
zabrudzonych rzeczy
Dla rzeczy, które były używane
lub noszone przez krótki okres
czasu.

Codzienny
Lekki (Łatwy do
wyprania)
Delikatny
Bardzo lekki
(Drobne)

(*) Maks. wsad rzeczy bawełnianych: 3 kg.
Maks. wsad rzeczy syntetycznych i
delikatnych: 1 kg.
Dostępność ikonek poziomu zabrudzenia
zmienia się w zależności od rodzaju tkaniny.
Patrz tabela.
Poziom zabrudzenia

Bawełna
95°C
60°C
40°C
30°C
-zimny

X
X

Syntetyki
Funkcja ta pozwala na zmienianie czasu
prania proponowanego automatycznie przez
pralkę.
Kilkukrotne wciśnięcie przycisku "Timera"
pozwala na skrócenie lub przedłużenie
długości trwania cyklu prania.
Na wyświetlaczu pojawi się ikonka
zabrudzenia informując o wybranym
poziomie zabrudzenia.

Delikatne
92

92 electrolux Eksploatacja92 ele

Zmiana opcji lub włączonego
programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej opcji,
zanim zostanie wykonana przez program.
Przed dokonaniem zmiany należy ustawić
pauzę w pralce naciskając przycisk
"Start/Pauza".
Zmiany już rozpoczętego programu
można dokonać tylko po jego anulowaniu.
Należy przekręcić pokrętło wyboru
programów w położenie "O", a następnie
wybrać nowe ustawienie. Woda z prania
pozostaje w pralce. Uruchomić nowy
program naciskając w tym celu przycisk
"start pauza".

Przerwanie trwającego programu
należy nacisnąć przycisk "Start/pauza",
odpowiednia kontrolka zacznie migać. Aby
wznowić program należy ponownie wcisnąć
przycisk.

Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji "O". Teraz można
wybrać nowy program.

Otwieranie drzwiczek po
rozpoczęciu programu
Najpierw należy ustawić pauzę wciskając
przycisk "Start/Pauza".
Jeśli kontrolka "Drzwiczki"
zgaśnie,
można otworzyć drzwiczki.
nie
gaśnie, oznacza to, ze urządzenie już
rozgrzewa wodę, poziom wody jest
powyżej dolnej krawędzi drzwiczek lub
bęben się obraca.
W takim przypadku drzwiczek nie wolno
otwierać.

Jeżeli koniecznie musimy otworzyć
drzwiczki należy wyłączyć pralkę
przestawiając pokrętło wyboru programów
w położenie "O". Po około 3 minutach
można drzwiczki otworzyć (uwaga na
poziom i temperaturę wody! ).

Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie.
Jeśli wybrano funkcję "Stop z wodą"
lub "Tryb nocny"
zapala się kontrolka
"Drzwiczki"
, na wyświetlaczu miga
zero (0. 00), kontrolka "Start/Pauza"
gaśnie i drzwiczki pozostają zamknięte, aby
przypomnieć użytkownikowi o potrzebie
odpompowania wody przed otwarciem
drzwiczek.
zostanie pulsujące zero (0.
Odpompować wodę jak opisano w opcji
"Tryb nocny".
programów w położenie "O", aby wyłączyć
pralkę. Wyjąć pranie z bębna i dokładnie
sprawdzić, czy bęben jest pusty.
Gdy nie zamierzamy więcej prać, należy
zamknąć zawór dopływu wody. Zostawić
drzwiczki otwarte, aby przewietrzyć pralkę i
zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.

93

Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 93

Praktyczne wskazówki
dotyczące prania
Sortowanie prania
Należy przestrzegać zaleceń producenta
odzieży dotyczących prania,
umieszczonych na metkach. Ubrania
posortować w następujący sposób: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne, wełna.

Temperatury
95°

do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy, serwety,
prześcieradła, ręczniki, ścierki, itp. )

50°-60°

do normalnie zabrudzonych ubrań
o trwałych kolorach (np. koszule,
koszule nocne, piżamy.... ) z lnu,
bawełny lub włókien syntetycznych
oraz do lekko zabrudzonych białych
tkanin bawełnianych (np. bielizna).

30°-40°

do tkanin delikatnych (np. firanek),
prania mieszanego zawierającego
tkaniny syntetyczne i wełniane z
metką "czysta nowa wełna,
nadająca się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu".

Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić
swoją "biel" w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z wszelkich
metalowych przedmiotów (spinki do
włosów, pinezki itp. ).
Przed włożeniem do pralki należy
pozapinać poszwy pościelowe, zatrzaski,
zamki błyskawiczne. Związać długie paski
lub tasiemki.

Wszelkie plamy należy usunąć przed
praniem.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Zdjąć żabki lub
włożyć je do woreczka lub siatki do prania.

Maksymalna ilość prania
Zalecane ilości wsadu bielizny podano w
tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
Bawełna, len: Bęben załadować do pełna,
ale nie przeładowywać;
Tkaniny syntetyczne: Do połowy bębna;
tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3
bębna.
Maksymalne wykorzystywanie pojemności
bębna pozwoli Państwu na oszczędności
wody i energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych należy zmniejszyć wielkość
wsadu.

Waga prania
Podajemy orientacyjną wagę niektórych
artykułów ubraniowych i pościelowych:

płaszcz kąpielowy
serwetka, pieluszka
poszwa
prześcieradło
poszewka
obrus
ręcznik frotte
serwetka
koszula nocna
figi damskie
koszula męska robocza
koszula męska
piżama męska
bluzka
slipy męskie

1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
600 g
100 g

94

94 electrolux Praktyczne wskazówki dotyczące prania

Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. Dlatego wszystkie
plamy należy usunąć przed przystąpieniem
do prania.
Plamy z krwi: Świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej
wodzie przez noc, a następnie czyścić
enzymatycznym środkiem piorącym lub
wodą mydlaną.
Plamy z oleju: Zwilżyć środkiem do
wywabiana plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; czynność
powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: Nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na suchej
powierzchni i usunąć plamę poklepując
tkaninę opuszkami palców przy użyciu
szmatki bawełnianej.
Plamy z rdzy: Zastosować kwas
szczawiowy rozpuszczony w gorącej wodzie
lub środek do usuwania rdzy. Należy
uważać na stare plamy z rdzy, ponieważ
powodują one uszkodzenie struktury
celulozy oraz mają tendencje do
dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: Czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: Lekko namydlić, a
następnie czyścić wybielaczem (tylko
tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: Zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na suchej
szmatce i usunąć plamę przez
poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: Przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego.
Pozostałości plam na białych tkaninach
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: Zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub
przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym
i spłukać. Pozostałości plam należy usunąć
przy pomocy wybielacza.

Plamy z tuszu: W zależności od typu
tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem(*), a
następnie kwasem octowym; pozostałości
plam na białych tkaninach należy usunąć
przy pomocy wybielacza, a następnie
dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: Najpierw czyścić
środkiem odplamiającym, spirytusem
skażonym lub benzyną, a następnie
wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.

Detergenty i środki zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od
wybranego detergentu oraz jego ilości (tak,
aby unikać jego marnowania i chronić
środowisko naturalne). Zwłaszcza, że nawet
środki ulegające biodegradacji zawierają w
swoim składzie substancje, które w zbyt
dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana, itp. ),
koloru, temperatury prania i stopnia
zabrudzenia ubrań przeznaczonych do
Do prania w opisywanej pralce można
używać wszystkich dostępnych
detergentów:
o detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
o detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (60°C max) i wełnianych,
o detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej temperaturze
(60°C maks. ) do wszystkich rodzajów
tkanin, lub specjalne detergenty tylko do
tkanin wełnianych.
Detergenty i środki zmiękczające należy
umieszczać we właściwych komorach
pojemnika przed rozpoczęciem prania.
Korzystając z koncentratów proszków i
detergentów w płynie należy wybierać
programy bez prania wstępnego.

95

Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 95

Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Detergent w płynie należy wlać do komory
pojemnika oznaczonej
tuż przed
rozpoczęciem pracy pralki.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy
dodać do komory oznaczonej
przed
włączeniem programu prania.
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX"
zaznaczonego w komorze na detergent.

Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz
twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
"stopniach" twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w miejskich
zakładach wodociągowych lub od
właściwych organów lokalnych.
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości
detergentów, jeśli:
o prana jest mniejsza ilość wsadu,
o pranie jest lekko zabrudzone,
o podczas prania tworzy się dużo piany.

Stopień twardości wody
Stopnie

PoRodzaj
ziom

niemieckie francuskie
°dH

1
2
3
miękka
średnia
twarda
bardzo twarda

°T. H.

0-7
8-14
15-21
& gt; 21

0-15
16-25
26-37
& gt; 37

96

96 electrolux Międzynarodowy symbol konserwacji odzieży

97

programy zmywania electrolux 97

Programy prania
Program/
Temperatura

Bawełniane Białe bawełniane: np.
pościel, obrusy, itp.
95°-

Przyciski

Opis programu
Pranie zasadnicze w
temp. 95°C3 płukania
Długie wirowanie

Tkaniny bawełniane
białe i o trwałych
kolorach: ubrania
robocze, prześcieradła,
pościel, bielizna, obrusy.

temp. 95°-40°C
3 płukania
Bawełniane
+ Pranie
wstępne
Białe bawełniane
(mocno zabrudzona):
np. pościel, obrusy, itp.

Pranie wstępne w
temp. 30°C
95°-40°
Ekonomiczny
program

kolorach (mocno
zabrudzona): ubrania
Tkaniny syntetyczne

Syntetyczne lub mieszane,
bielizna, ubrania
60°-

kolorowe, niekurczące
się koszule, bluzki.

temp 60°3 płukania
Krótkie wirowanie

Syntetyczne
Tkaniny syntetyczne lub
mieszane (mocno
zabrudzona), bielizna,
ubrania kolorowe,
niekurczące się koszule,
bluzki.

40°
Tkaniny syntetyczne
lub mieszane,
temp 40°
98

98 electrolux Programy zmywania

Temperatura
Typ wsadu
lub mieszane (mocno
Delikatne+ Tkaniny delikatne
Pranie wstępne (mocno zabrudzona),
np. firanki.

40°-

Wełniane
ręczne
Opcje

Krótkie wirowanie
Pranie zasadnicze przy
temp. 40°C3 płukania
Tkaniny delikatne,
Specjalnie testowany
program dla ubrań
wełnianych z metką
"Czysta nowa wełna,
nie zbiega się w praniu,
można prać w pralce".

Specjalny program do
tkanin pranych ręcznie

Bielizna 40° Bielizna
Maks. wsad 1 kg

temp. 40°C
Jedwabne

Jeans

5 płukania
Jedwabne
30°
Jeans 40°
Maks. wsad 3 kg

99

programy zmywania electrolux 99

Jest to specjalny program do
rzeczy bardzo zabrudzonych.
Urzadzenie wykonuje program
namaczania przez ok. 20 minut
w temperaturze 30°C. Po
zakonczeniu namaczania,
urzadzenie automatycznie sie
Namaczanie zatrzymuje, a woda pozostaje w
bebnie. Dodac detergentu do
programu namaczania do
komory oznaczonej
.
Z programu nie mozna
korzystac do namaczania
bardzo delikatnych tkanin, np.
jedwabnych lub welnianych.

Płukanie

Osobny cykl prania dla
wszystkich tkanin do
prania ręcznego.

Funkcja ta służy do
odpompowania wody z
Odpompowanie bębna po ostatnim
płukaniu, gdy wybrana
została funkcja "Stop z
wodą" lub "Tryb nocny".

Opis programu

PL
Namaczanie w temp.
30°C

Odpompowanie wody

Wirowanie

Oddzielne wirowanie
dla rzeczy
bawełnianych.

Odpompowanie i długie
wirowanie

Osobne krótkie
wirowanie tkanin
syntetycznych,
delikatnych, wełnianych
i pranych ręcznie.

Odpompowanie i
krótkie wirowanie

Maks. wsad rzeczy bawełnianych........ 6 kg. wsad rzeczy
syntetycznych/delikatnych.................. 2, 5 kg. wsad rzeczy wełnianych i do prania
ręcznego................................................ 2 kg.

100

100 electrolux Informacje o programach

Informacje o programach

Program prania dla ubrań wełnianych, które mogą być prane w
pralce

Pranie ręczne

Namaczanie

i

oraz wełnianych i delikatnych z symbolem "prać

ręcznie"
.
Cykl prania wełny w tej pralce został zatwierdzony przez
Woolmark do prania w pralkach, pod warunkiem, że pranie
odbywa się zgodnie z instrukcjami na metce oraz instrukcjami
producenta pralki.
Jest to specjalny program do rzeczy bardzo zabrudzonych.
Urządzenie wykonuje program namaczania przez ok. 20 minut w
temperaturze 30°C. Po zakończeniu namaczania, urządzenie
automatycznie się zatrzymuje, a woda pozostaje w bębnie.
Dodać detergentu do programu namaczania do komory
oznaczonej
. Z programu nie można korzystać do
namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub
wełnianych. Przed rozpoczęciem nowej fazy prania, należy
opróżnić bęben z wody:
o Tylko odpompowanie: obrócić pokrętło wyboru programów i
ustawić na program Odpompowanie". (Wcisnąć przycisk
Start/Pauza).
o Odpompowanie i odwirowanie: obrócić pokrętło wyboru
programów i ustawić na programie Wirowanie lub Delikatne
Wirowanie, zmniejszyć prędkość wirowania przy pomocy
pokrętła wyboru prędkości wirowania, a następnie wcisnąć
przycisk Start/Pauza.
Ważne!
Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu wody) można
wybrać program prania. Najpierw ustawić pokrętło wyboru
programów na "O", następnie wybrać program i wcisnąć przycisk
Start/Pauza.

Program służy do płukania i wirowania ubrań uprzednio
wypranych ręcznie.
Pralka wykona 3-krotne płukanie z końcowym wirowaniem przy
maksymalnej prędkości.
Prędkość wirowania można zmniejszyć naciskając przycisk
.

101

Informacje o programach electrolux 101

Odpompowanie

Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna po ostatnim
płukaniu, gdy wybrana została funkcja "Stop z wodą"
i "Tryb
nocny"
.
Najpierw ustawić pokrętło wyboru programów na O, następnie
wybrać program Odpompowanie
i wcisnąć przycisk
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po programach z
opcją "Stop z wodą"
oraz Pranie nocne
. Przed
wybraniem tego programu należy ustawić pokrętło wyboru
programów w położenie O. Prędkość można ustawić używając
odpowiedniego przycisku i dostosowując ją do tkanin, które mają
być wirowane.

Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie przy 700 obr.
Musi być stosowany do rzeczy syntetycznych, delikatnych,
wełnianych/pranych ręcznie, jedwabnych.

O = Anulowanie/
Wyłączenie

Aby anulować program i wyłączyć pralkę, ustawić pokrętło
wyboru programów na O. Następnie można wybrać nowy
program.

102

102 electrolux konserwacja i czyszczenie

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
konserwacji trzeba ODŁĄCZYĆ urządzenie
od zasilania.

Czyszczenie komory na detergent.
Komorę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie czyścić.
Wyjąć komorę naciskając blokadę do dołu i
pociągając do siebie. Wypłukać pod bieżącą
wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości
nagromadzonego proszku.

Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie
środka zmiękczającego wodę. Należy to
robić poza praniem ubrań i stosując się do
zaleceń producenta środka
zmiękczającego. Pozwoli to zapobiec
osiadaniu się kamienia.

Po każdym praniu
Zostawić drzwiczki otwarte na chwilę.
Pomaga to zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów wewnątrz
urządzenia. Pozostawianie otwartych
drzwiczek po praniu pomoże również
zachować uszczelkę przy drzwiczkach.

C0066

Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć
górną część przegródki na dodatki.

Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
o Bęben powinien być pusty.
o Należy wybrać program prania tkanin
bawełnianych o najwyższej temperaturze.
o Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.

Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni kuchenki
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydłem, a następnie dokładnie
wytrzeć.

C0067

Czyszczenie wnęki komory
Po wyjęciu komory należy wyczyścić wnękę
używając małego pędzelka, upewniając się,
że wszelkie pozostałości proszku zostały
usunięte z dolnej i górnej części wnęki.
Włożyć komorę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania
jakichkolwiek ubrań do bębna.

103

Konserwacja i czyszczenie electrolux 103

P0038

Czyszczenie pompy
Pompę należy sprawdzić, jeśli
o pralka nie odpompowuje wody i/lub nie
wiruje
o podczas odprowadzania wody z pralki
wydobywa się nienaturalny dźwięk
spowodowany obecnością ciał obcych,
takich jak guziki, zapinki. które powodują
zatykanie pompy odpływowej.
Należy postąpić zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
o Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
o Odczekać, aż woda ostygnie (jeśli to
wymagane).
o Otworzyć klapkę pompy.

P1114

o Podstawić pod pompę odpowiednie
naczynie, do którego spłynie woda.
o Wysunąć awaryjny wąż spustowy,
umieścić go w pojemniku i zdjąć
zatyczkę.
o Gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić
pokrywę i wyciągnąć pompę. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wody, wyciekającej podczas zdejmowania
pokrywy.

P1115

o Obracając pompę wysunąć ewentualne
ciała obce.

o Nałożyć zatyczkę na wąż, który
następnie należy z powrotem umieścić w
miejscu, z którego został wyjęty.

P1117

o Mocno dokręcić pokrywę pompy.
o Zamknąć klapkę pompy.

Ostrzeżenie!
W trakcie pracy urządzenia i w zależności
od wybranego programu w pompie może
się znajdować gorąca woda.

104

104 electrolux konserwacja i czyszczenie

Nie wolno zdejmować pokrywy pompy w
trakcie cyklu prania. Trzeba zaczekać, aż
urządzenie zakończy cykl i będzie puste.
Zakładając pokrywę należy się upewnić, że
jest dobrze zamocowana, aby zapobiec
przeciekom i uniemożliwić jej zdjęcie przez
dzieci.

Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli stosowana woda jest bardzo twarda
lub zawiera kamień, filtr dopływowy może
się zatkać.
W związku z tym należy go poddawać
okresowemu czyszczeniu.
Zakręcić zawór dopływowy wody. Odłączyć
wąż dopływowy. Oczyścić filtr szczotką o
twardym włosiu. Dobrze zamocować wąż
dopływowy.

P1090

Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody
Jeśli pralka jest narażona na temperatury
poniżej 0°C, należy podjąć pewne środki
ostrożności.
o Zakręcić zawór dopływowy wody.
o Odkręcić wąż dopływowy.
o Umieścić końcówkę węża spustowego
pompy oraz końcówkę węża
dopływowego wody w specjalnie w tym
celu podstawionym naczyniu, do którego
spłynie woda z pralki.
o Dokręcić wąż dopływowy wody i
umieścić we wnęce pompy wąż
spustowy, pamiętając o tym, by
zabezpieczyć jego końcówkę specjalną
zatyczką.
o Jeśli pralka ma być ponownie
uruchomiona, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu wynosi
ponad 0°C.

Za każdym razem, kiedy woda jest
dopompowywana przy wykorzystaniu
awaryjnego węzą spustowego, należy wlać
2 litry wody do przegródki prania
zasadniczego i uruchomić program
odpompowywania wody. Spowoduje to
uruchomienie zaworu ECO, który zapewnia
pełne zużycie detergentu.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych wskazówek:
o wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
o Zakręcić zawór dopływowy wody;
o jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać aż woda się ochłodzi;
o otworzyć klapkę pompy;
o ustawić na podłodze pod pompą
naczynie na wodę, włożyć do niego
końcówkę węża spustowego. Zdjąć
zatyczkę węża. Woda sama powinna
spłynąć do naczynia. Po napełnieniu
naczynia, nałożyć zatyczkę z powrotem
na wąż. Wylać wodę z naczynia.
Powtórzyć czynność aż do pełnego
spuszczenia wody;
o w razie potrzeby wyczyścić pompę
zgodnie z uprzednio podanymi
instrukcjami;
o nałożyć zatyczkę na wąż, umieścić go we
wnęce, dokręcić pompę i zamknąć
klapkę;
o dokręcić pokrywę pompy i zamknąć
klapkę.

105

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 105

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności kontaktu z serwisem technicznym. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym, należy wykonać następujące
kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że czerwona Kontrolka Start/Pauza miga, a na
wyświetlaczu pojawia się jeden z kodów alarmowych, co oznacza, że pralka nie pracuje:

E10: problem z dopływem wody
E20: problem z odpływem wody
? E40: otwarte drzwiczki.
?

PL

?

Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk
"Start/Pauza". Jeśli po wykonaniu wszystkich kontroli problem się utrzymuje, należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.

Nieprawidłowe działanie
Pralka nie rozpoczyna
pracy:

Możliwa przyczyna
Drzwiczki nie zostały
zamknięte. E40.
? Wtyczka nie została
prawidłowo podłączona do
gniazdka.
? W gniazdku nie ma prądu.
?

Spalony bezpiecznik
główny instalacji
elektrycznej
? Pokrętło wyboru
programów nie zostało
ustawione we właściwej
pozycji i przycisk
Start/Pauza nie został
wciśnięty.
? Wybrano opcję opóźnienia
startu.
?

Pralka nie pobiera wody:

Zamknięty zawór wodny.
E10
? Przygnieciony bądź zgięty
filtr węża dopływowego.
E10
? Filtr węża dopływowego
wody jest zablokowany.
E10
? Niedomknięte drzwiczki.
E40
?

Rozwiązanie
?

Zamknąć drzwiczki.

?

Podłączyć urządzenie do
gniazdka zasilania.

Proszę sprawdzić domową
instalację elektryczną.
? Wymienić bezpiecznik.
?

?

Proszę przekręcić pokrętło
wyboru programów i
ponownie nacisnąć
przycisk Start/Pauza.

?

Jeśli pranie ma się
rozpocząć od razu, należy
wyłączyć opóźnione
uruchomienie.

?

Odkręcić zawór wody.

?

Sprawdzić przyłącze węża
dopływowego.

?

Wyczyścić filtr węża
Dokładnie zamknąć
drzwiczki.

106

106 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Nieprawidłowe działanie

Możliwa przyczyna
?

Patrz rozdział "Podłączenie
węża odpływowego wody".

Wąż odpływowy jest
przygnieciony lub zagięty.
E20
? Pompa odpływowa jest
zatkana. E20
? Wybrano opcję
lub
.
? Pranie nie jest
równomiernie
rozmieszczone w bębnie.

?

Sprawdzić podłączenie
węża odpływu wody

?

Zmienić ułożenie prania.

Zbyt dużo lub niewłaściwa
jakość detergentów
(powodują nadmierne
pienienie się).
? Sprawdzić czy nie ma
wycieków w okolicy
mocowania węża
dopływowego do zaworu.
Łatwo to sprawdzić
dotykając węża podczas
odprowadzania wody; wąż
jest wilgotny.
? Wąż odpływowy jest
uszkodzony.
? Brak nałożonej zatyczki
spustowej na wężu
spustowym po czyszczeniu
pompy.

?

Zmniejszyć ilość
detergentu lub użyć innego.

?

węża dopływu wody.

?

Wymienić na nowy.

?

Nałożyć zatyczkę na wąż,
który następnie należy z
powrotem umieścić w
miejscu, z którego został
wyjęty.

Użyto zbyt małej ilości lub
niewłaściwego detergentu.
? Trudne do usunięcia plamy
nie zostały zaprane.

?

Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza:

?

Pralka nie odprowadza
wody i (lub) nie wiruje:

?

Wyciek wody:

Niezadowalające wyniki
prania:

Rozwiązanie

Zbyt nisko położona
końcówka węża
spustowego.

?

?

Nie wybrano właściwej
temperatury.
? Nadmierna waga prania.
?

Przeczyścić pompę
odpływową.
? Wyłączyć opcję
lub
?

Zwiększyć ilość detergentu
lub użyć innego.
? Do prania trudnych do
usunięcia plam stosować
produkty dostępne na
rynku.
? Sprawdzić, czy wybrano
odpowiednią temperaturę.
? Zmniejszyć ilość prania w
bębnie.

107

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 107

Nie da się otworzyć
drzwiczek pralki:

Wibrowanie lub hałaśliwa
praca pralki:

Możliwa przyczyna

Poczekać, aż cykl prania
się skończy.
? Drzwi pralki można otworzyć
? Niezwolniona blokada
wtedy, gdy lampka kontrolna
drzwiowa.
zgaśnie.
? W bębnie pozostała woda.? Wybrać program
odpompowywania lub
wirowania, aby odprowadzić
wodę.
?

Program nie dobiegł końca.

Nie usunięto blokad
transportowych i
opakowania.
? Brak regulacji nóżek.
?

Pranie nie jest
rozmieszczone w bębnie.
? Możliwe, że w bębnie
znajduje się zbyt mała ilość
prania.
?

Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:

Rozwiązanie

?

Elektroniczna kontrola
wyważenia przerwała
wirowanie, gdyż pranie jest
niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie.
Pralka samodzielnie
rozmieszcza pranie w
bębnie obracając go w tym
celu w przeciwnych
kierunkach. Czynność ta
może zostać powtórzona
kilka razy, dopóki bęben
nie uzyska równowagi i nie
rozpocznie normalnego
wirowania. Jeżeli po
upływie 10 minut pranie
wciąż będzie niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie,
pralka nie wykona
wirowania. W takim
przypadku należy ręcznie
ułożyć pranie i wybrać
program wirowania.

?

?

Sprawdzić poprawność
instalacji pralki.

Sprawdzić, czy urządzenie
zostało wypoziomowane.
? Zmienić ułożenie prania.
?

?

Włożyć więcej prania.

?

108

108 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Pralka wydaje dziwne
dźwięki

?

Urządzenie jest
wyposażone w nowy
rodzaj silnika, który wydaje
inny dźwięk niż inne
tradycyjne silniki. Dzięki
nowemu silnikowi
uzyskujemy delikatniejszy
start bębna, a pranie jest
lepiej rozłożone w bębnie
podczas wirowania. W
konsekwencji zwiększa się
stabilność urządzenia.

Woda jest niewidoczna w
bębnie

?

Urządzenia opracowane z
wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
są znacznie bardziej
ekonomiczne i zużywają
znacznie mniej wody bez
uszczerbku dla
parametrów pracy.

Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisowym.
Przy zgłoszeniu usterki należy podać
model, numer seryjny i datę zakupu
urządzenia: informacje te są wymagane
przez serwis w celu zapewnienia sprawnej
obsługi.

Mo
Pro d......
d.
No.....
......
.
Ser
. No

.....

......
....

Mod...........
Prod. No............
P0042 BD

Ser. No..........

109

Dane techniczne electrolux 109

Dane techniczne
Wymiary

Szerokość

60 cm

Wysokość

85 cm

Głębokość

63 cm

Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita Bezpiecznik

Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwiczek pralki

Ciśnienie doprowadzenia
wody

Minimalny

0, 05 MPa

Maksymalnie

0, 8 MPa

Maksymalny wsad

Wełniane i pranie ręczne

Prędkość wirowania

6, 0
2, 5
2, 0

kg
kg

1000 obr. /min (EWF 10470 W)
1200 obr. /min (EWF 12470 W)
1400 obr. /min (EWF 14470 W)

110

110 electrolux Wartości poboru

Wartości poboru
Pobór wody
(w litrach)

Pobór energii
(w kWh)

61

2. 0

60°(*)

54

1. 02

+

71

2. 15

60°

64

1. 2

59

0. 9

40°

48

0. 5

57

53

0. 4

50

0. 35

47

0. 2

55

0. 55

19

42

0. 1

-

Długość
(w minutach)

Informacja na temat czasu trwania programu pojawia się na
wyświetlaczu na panelu sterowania.

Program

40°/

Przedstawione w tabeli wartości zużycia
należy traktować jako orientacyjne, gdyż są
one zależne od ilości i rodzaju prania,
temperatury wlotowej wody i temperatury
otoczenia. Podane tu dane odnoszą się do
najwyższej z możliwych temperatur wody,
przewidzianych dla poszczególnych
programów prania.

(*) Program "Bawełniane 60° z zaznaczoną
opcją Eco
" jest programem
referencyjnym dla danych
umieszczonych na tabliczce zużycia
energii, zgodnie z Dyrektywą
92/75/EWG.

111

Instalacja electrolux 111

Instalacja
Rozpakowanie

A

Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy opakowania.
Zaleca się zachować wszystkie elementy
transportowe, aby móc z nich skorzystać w
razie przeprowadzki.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć
pralkę na tylniej ściance, aby usunąć
styropianową podstawę.

HEC0002S

4. Odkręcić dwie duże śruby z tyłu
urządzenia B i sześć mniejszych śrub
C.

C

HEC0003S

HEC0008

B

5. Zdjąć wspornik D i dokręcić sześć
mniejszych śrub C. Zdjąć przewód zasilający i wąż
odpływowy z uchwytów znajdujących się
z tyłu urządzenia.

D
HEC0011S

HEC0001

3. Za pomocą odpowiedniego klucza
odkręcić środkową śrubę z tyłu
urządzenia A. Wyciągnąć właściwą
plastikową rozpórkę.

HEC0014

112

112 electrolux Instalacja

6. Otworzyć drzwiczki, wyjąć wąż
dopływowy z bębna i usunąć
styropianowy blok przymocowany taśmą
klejoną do uszczelki drzwiczek.

Dokładne wypoziomowanie zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
pralki w trakcie pracy. Nie wolno podkładać
kartonu, listewek lub podobnych materiałów,
aby wyrównać nierówności w podłodze.

HEC0010
HEC007S

7. Zatkać mały górny otwór i dwa większe
odpowiednimi plastykowymi zaślepkami
dołączonymi w torebce zawierającej
instrukcję użytkownika.

Podłączenie węża dopływowego wody
W komplecie dołączony jest wąż
dopływowy, włożony do bębna. Nie należy
używać węża dołączonego do starej pralki,
aby podłączyć wodę do nowego
urządzenia. Otworzyć drzwiczki i wyjąć wąż
dopływowy.
2. Podłączyć wąż do pralki używając
zagiętego łącznika.

HEC0005

Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Upewnić
się, czy cyrkulacja powietrza dookoła
urządzenia nie jest utrudniona przez
dywany, wykładzinę dywanową itp. Pralka
nie może dotykać ścian ani mebli
kuchennych. Wypoziomować pralkę
odpowiednio regulując nóżki. Regulacja
nóżek może sprawiać trudności, ponieważ
zamocowano w nich samoblokującą się
nakrętkę, niemniej urządzenie MUSI zostać
zainstalowane na stabilnej i poziomej
powierzchni.
W razie konieczności sprawdzić ustawienie
używając poziomicy.
Wszelkie konieczne regulacje można
wykonać używając klucza.

Nie kierować końcówki węża
dopływowego w dół. Wygiąć wąż w
lewo lub w prawo w zależności od
ustawienia zaworu dopływu wody.

HEC0006

3. Ustawić wąż we właściwej pozycji
poluzowując nakrętkę wieńcową.

113

Instalacja electrolux 113

Po ułożeniu węża dopływowego dokręcić
nakrętkę, aby nie doszło do wycieków.
4. Podłączyć wąż do zaworu wody z
gwintem 3/4". Należy zawsze używać
węża dostarczonego w komplecie. Nie
można przedłużyć węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można
przenieść zaworu dopływowego, należy
kupić nowy, dłuższy wąż.

P0022

Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby
zakrzywiona część węża znalazła się na
poziomie nie niższym niż 60 cm od
posadzki.

Nie można przedłużyć węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można przenieść
zaworu dopływowego, należy kupić nowy,
dłuższy wąż.

Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie
wyższej niż 90 cm. Należy zawsze
zapewnić wentylację końcówki węża
odpływowego, tj. wewnętrzna średnica
rury kanalizacyjnej musi być większa niż
zewnętrzna średnica węża odpływowego.

Podłączenie węża odpływowego wody

Waż odpływowy nie może być zagięty.

P1088

Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi zlewozmywaka, przez
zastosowanie kolanka z tworzywa,
dostarczonego wraz z urządzeniem.
Ważne jest, aby upewnić się, że powstająca
podczas odpływu wody siła odrzutu, nie
spowodowała ześlizgnięcia się kolanka z
krawędzi zlewozmywaka. Należy więc
przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem
drutu do zaworu baterii lub przymocować
go do ściany.

P1118

Wąż odpływowy może być przedłużony do
maksymalnie 4 metrów długości.
Dodatkowy wąż oraz element łączący są
dostępne w lokalnym centrum serwisowym.

114 electrolux Instalacja

Pralka jest przystosowana do
funkcjonowania pod napięciem 220-230 V
prądu jednofazowego o częstotliwości 50
Hz.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie urządzeń (2, 2 kW), biorąc pod
uwagę również korzystanie z innych
sprzętów gospodarstwa domowego.
Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem

Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać jedynie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.

Ważne: Po zainstalowaniu urządzenia
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.

114

115

Ochrona środowiska electrolux 115

Zalecenia ekologiczne

Ochrona środowiska
Opakowanie

W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
Materiały oznaczone symbolem
się do ponownego
wykorzystania.

nadają

& gt; PE & lt; = polietylen
& gt; PS & lt; = polistyren
& gt; PP & lt; = polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie
wykorzystane, muszą zostać umieszczone
w wyznaczonych miejscach (lub
pojemnikach).
Stare urządzenie
W celu usunięcia Państwa starego
urządzenia należy korzystać z
wyznaczonych składowisk odpadów.
Prosimy Państwa o pomoc w utrzymaniu
czystości!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.

o Normalnie zabrudzona bielizna może być
prana bez cyklu prania wstępnego. W ten
sposób oszczędzamy detergent, wodę i
czas (dbając tym samym o ochronę
środowiska! ).
o Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli jest
całkowicie załadowana.
o Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich
powierzchni; a następnie wykonać cykl
prania z zastosowaniem niższej
temperatury.
o Ilość używanego detergentu powinna
zależeć od poziomu twardości wody,
stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.

116

116 electrolux gwarancja serwis

Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do
autoryzowanego punktu serwisowego
Electrolux Poland.

Okres gwarancji dla użytkownika wynosi
24 miesiące od daty zakupu.

Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.

Gwarancja nie obejmuje:

Wymiany sprzętu dokonuje
autoryzowany punkt serwisowy
Electrolux Poland lub jeśli jest to
niemożliwe placówka sprzedaży
detalicznej, w której sprzęt został
zakupiony. Sprzęt zwracany po
wymianie musi byc kompletny, bez
uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.

Montaż sprzętu wymagającego
specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być
wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia
pod rygorem utraty gwarancji.

W wyjątkowych przypadkach
konieczności sprowadzenia części
zamiennych od producenta termin
naprawy może zostać wydłużony do 30
dni.

Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal
występują w nim wady. Przez naprawę
rozumie się wykonanie czynności o
charakterze specjalistycznym
właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie
naprawy nie obejmuje: instalacji,
instruktażu, konserwacji sprzętu,
poprawy połączeń mechanicznych lub
elektrycznych.

Electrolux Poland Sp. z o. o. gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od
wad fizycznych zobowiązując się
jednocześnie - w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie określonym niniejszym
dokumentem - do ich usunięcia w
sposób uzależniony od właściwości
wady.

- uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych,
chemicznych lub termicznych,
- uszkodzeń spowodowanych
działaniem siły zewnętrznej np.
przepięcia w sieci elektrycznej,
wyładowania atmosferycznego,
- napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie mające
autoryzacji Electrolux Poland,
- części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.

10 Electrolux Poland nie ponosi żadnej
odpowiedzialnooeci za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaoeciwego
zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby
nieupoważnione.
11 Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12 Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu
niezgodności towaru z umową.
13 Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski.

117

gwarancja serwis electrolux 117

14 Warunkiem dokonania naprawy lub
wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu
zakupu z wpisaną datą sprzedaży,
potwierdzoną pieczęcią i podpisem
sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może
spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją
firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych na końcu niniejszej instrukcji
przez okres podany w gwarancji urządzenia
lub okreoelony ustawowo. W przypadku
przeprowadzki właoeciciela urządzenia z
jednego z poniższych krajów do innego,
gwarancja zachowuje swoją waznooeć z
następującymi zastrzeżeniami:?

Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu
zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.

?

Okres gwarancji na urządzenie oraz
zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
częoeci) są takie same, jak okres i zakres
obowiązujące dla danego modelu lub
serii urządzenia w nowym kraju
zamieszkania.

?

Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobioecie na pierwszego kupującego i
nie można jej przekazać na innego
Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.

?

Urządzenie zostało zainstalowane
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.

tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux. pl
web: www. electrolux. pl

Postanowienia niniejszej Gwarancji
Europejskiej w żaden sposób nie
ograniczają nabytych praw ustawowych.

118

118 electrolux Centra obsługi klienta

Centra obsługi klienta
Jeśli potrzebują Państwo dalszej pomocy proszę się skontaktować z lokalnym
centrum obsługi klienta

www. com
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Espa? a
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
??????

+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www. fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 44 42 581
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
www. fi
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837

Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjaellandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29, 900 Alcalá de Henares Madrid
101 Oakley Road LUTON Beds LU4 9RJ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C. so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu, 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risl? kkvn. 2, 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s. r. o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlaba? i caddesi no: 35 Taksim Istanbul
129090??????,???????????????????, 16,?? "??????? "

119

www. ru
www. cs
www. pl

ANC number: 132 979 190-00-292006

120

Pokaż części zamienne i akcesoria dla 91141637602 | Model ESF8560ROW | Electrolux Polska

-15% RABATU DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 120ZŁ

  1. Strona startowa

Wybierz kategorię dla urządzenia

Znajdź cześć na liścieWybierz z poniższych numerów

Ten produkt powinien zostać zainstalowany przez uprawninoego serwisantaSzczegółyTen produkt powinien zostać zainstalowany przez uprawninoego serwisantaTen produkt powinien zostać zainstalowany przez uprawninoego serwisantaTen produkt powinien zostać zainstalowany przez uprawninoego serwisantaTen produkt powinien zostać zainstalowany przez uprawninoego serwisantaTen produkt powinien zostać zainstalowany przez uprawninoego serwisantaTen produkt powinien zostać zainstalowany przez uprawninoego serwisantaTen produkt powinien zostać zainstalowany przez uprawninoego serwisantaTen produkt powinien zostać zainstalowany przez uprawninoego serwisanta

1171564873

CROSSBAR 60 A-WH
Elementy obudowy

Dostępny

Ten produkt powinien zostać zainstalowany przez uprawninoego serwisanta

ChatE-podręcznik. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Kwalifikacja BUD. 14. Część 2 - w Księgarni WSiP

  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik charakteryzuje zamówienia publiczne i związane z nimi postępowania przetargowe. Omawia także zagadnienia związane z przedmiarowaniem robót budowlanych, w tym robót wykończeniowych, a także różne rodzaje kosztorysów. Przedstawia szczegółowo sposoby korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i katalogów nakładów pracy. Omawia różne programy komputerowe i zawiera dołączoną płytkę z edukacyjną wersją programów do kosztorysowania NormaPro.

Publikacja wprowadza w podstawy zagadnień KPS i OMZ, sprawiając, że przyszły technik budownictwa będzie umiał łagodzić konflikty, prowadzić negocjacje, radzić sobie ze stresem i wydajnie kierować zespołem.

Nowością jest dołączenie do wykazu terminów wykazu zwrotów, także w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim.

Atutem publikacji są liczne przykłady dokumentów zamieszczone jako załączniki. Wiele informacji zebranych jest w postaci tabel, podanych w formie schematów i rysunków, co bardzo ułatwia przyswojenie i zapamiętywanie materiału. Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy ułatwią liczne pytania i polecenia, w tym zadania przekrojowe, które skłaniają ucznia do wykorzystania wiadomości z zakresu całej kwalifikacji, a nie tylko tych omawianych w podrozdziale.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-budownictwa/

Korzystanie z e-podręcznika

  1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
  2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
  3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
  4. Zaloguj się.
  5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
  6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
  7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online jednocześnie na 3 urządzeniach. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYWydawnictwo:WSiPSymbol:E611B9ISBN:9788302195259

Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręcznik do instalacji, obsługi i konserwacji Ge Spacemaker Gtup270emww

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik do instalacji, obsługi i konserwacji Ge Spacemaker Gtup270emww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik do instalacji, obsługi i konserwacji Ge Spacemaker Gtup270emww