Podręcznik dotyczący poleceń Emerson Keystone Epi2 500

Podręcznik Emerson Keystone Epi2 500 jest kompletnym podręcznikiem do konfiguracji i instalacji systemu Emerson Keystone Epi2 500. Podręcznik zawiera wyczerpujące informacje dotyczące wszystkich dostępnych poleceń, z których można korzystać w celu pełnego wykorzystania możliwości systemu. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat struktury komend, formatu danych wejściowych i wyjściowych, a także wymagań dotyczących operacji systemowych. Podręcznik zawiera również informacje na temat konfiguracji i instalacji systemu, jak również praktyczne wskazówki dotyczące optymalizacji jego wydajności. Podręcznik Emerson Keystone Epi2 500 oferuje kompleksowy przegląd wszystkich poleceń systemu oraz wszystkich wymagań, które muszą być spełnione podczas jego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dotyczący poleceń Emerson Keystone Epi2 500

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/473 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa 1, a w szczególności jego art. 8 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego 2, a w szczególności jego art. 2b,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 3, w szczególności jego art. 69 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie ze wskazanymi powyżej artykułami rozporządzeń ustanawiających trzy wspomniane agencje UE Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa (EFCA), Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), udostępnia praktyczny podręcznik dotyczący współpracy europejskiej w zakresie funkcji straży przybrzeżnej (zwany dalej "podręcznikiem"). Podręcznik ten zawiera wskazówki, zalecenia i najlepsze praktyki w zakresie wymiany informacji.

(2) Wspomniane trzy agencje ściśle współpracują ze sobą na podstawie ram współpracy między agencjami 4, zgodnie z ich aktami prawnymi, przy bezpośrednim wsparciu Komisji Europejskiej. Zapewniają one zwiększone wsparcie i pomoc na rzecz organów krajowych wykonujących funkcje straży przybrzeżnej, na szczeblu krajowym i unijnym, a także - w stosownych przypadkach - na szczeblu międzynarodowym.

(3) Komisja Europejska powierzyła tym trzem agencjom opracowanie podręcznika w ścisłej współpracy z ekspertami z państw członkowskich.

(4) W zmienionym planie działania dotyczącym strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego 5 przyjętym przez Radę w dniu 26 czerwca 2018 r. przypomniano znaczenie uwzględnienia aspektów bezpieczeństwa morskiego dotyczących straży przybrzeżnej poprzez promowanie synergii między podmiotami cywilnymi a wojskowymi wykonującymi funkcje straży przybrzeżnej. W planie tym zachęca się EFCA, EMSA i Frontex do dalszego zacieśniania współpracy w tej dziedzinie między nimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji
Virginijus SINKEVIČIUS
Członek Komisji

1 Dz. U. L 83 z 25. 3. 2019, s. 18.

2 Dz. L 208 z 5. 8. 2002, s. 1.

3 Dz. L 295 z 14. 11.

4 Trójstronne porozumienie robocze określające współpracę między EFCA, EMSA a Fronteksem zostało opracowane wspólnie przez te trzy agencje i zatwierdzone przez ich odpowiednie organy zarządzające. Porozumienie weszło w życie w marcu 2017 r., a w marcu 2021 r. przedłużono jego obowiązywanie.

6 "Międzysektorowy" definiuje się jako obejmujący funkcje straży przybrzeżnej wchodzące w zakres kompetencji co najmniej dwóch agencji Unii Europejskiej (np. rybołówstwa i kontroli granicznej).

7 Art. 3 rozporządzenia (UE) 2019/473; art. 3 rozporządzenia (UE) 2019/1896; art. 2b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 (wersja skonsolidowana z dnia 6 października 2016 r. ).

8 "Zależne od zdarzeń": organy są w gotowości do reagowania na wezwanie w przypadku sytuacji ad hoc, np. w przypadku działań poszukiwawczo-ratowniczych.

9 "Zależne od monitorowania": organy stale patrolują i kontrolują baseny morskie w celu wykrywania potencjalnych sytuacji niezgodnych z prawem, np. nielegalnej działalności połowowej lub statków uczestniczących w przemycie lub nielegalnych zrzutach oleju.

10 W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanowiono wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylono dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz. 10) (z późniejszymi zmianami) "w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności ruchu morskiego, poprawy wydajności działań władz w razie wypadków, kolizji lub w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych na morzu, w tym działań poszukiwawczych i ratowniczych oraz wniesienia wkładu w poprawę skuteczności działań w zakresie zapobiegania i wykrywania zanieczyszczeń powodowanych przez statki".

11 Dyrektywa 2002/59/WE.

12 Wyłączenia mają zastosowanie zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. L 343 z 22. 12. 2009, s. 1).

13 http://marine. copernicus. eu/about-us/about-your-copernicus-marine-service/ pomocą czujników w słupie spalin statku) oraz reagowania na zanieczyszczenia. W zależności od maksymalnego obciążenia użytkowego BSP mogą posiadać zestaw czujników, takich jak kamery optyczne lub kamery wideo na podczerwień do nadzoru w dzień/w nocy, promieniowanie podczerwone lub czujniki radarowe do wykrywania wycieków ze statków i wycieków ropy naftowej.

14 www. emodnet. eu/what-emodnet

15 https://www. eumetsat. int/about-us/who-we-are

16 https://www. ecmwf. int/en/about/what-we-do/environmental-services/copernicus-atmosphere-monitoring-service b) Dodatkowe informacje dotyczące statku i rejsu

17 https://marine. eu/access-data/myocean-viewer

18 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN), zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. L 286 z 29. 10. 2008, s.

19 Projekt był finansowany w trzech etapach: EASME/EMFF/2014/1. 2. 1; EASME/EMFF/2016/1. 11; i EASME/EMFF/2018/1.

20 https://ecgff-trainingportal. efca. europa. eu/pages/100-what-is-sqfcgf-and-its-purpose

21 https://ecgff-trainingportal. eu/pages/99-visual-tool-of-the-sqfcgf

22 W związku z pandemią w 2020 r. format niektórych kursów zmieniono na webinaria.

23 Szkolenia Fronteksu organizowane są głównie w celu przygotowania rozmieszczenia członków zespołu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W związku z tym oczekuje się, że państwa członkowskie zareagują na zaproszenia, które otrzymują, w tym zaproszenie do zgłaszania uczestników, i nie będą z góry wskazywać swoich preferencji dotyczących uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach.

24 https://ecgff. emsa. eu/

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

 • Język polski bez granic
  Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich
  Poziomy A1 - B2
  https://polskaszkola. php/biblioteka/
  (zakładka: Język polski bez granic)

 • Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty!  
  Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie, tomy 1‑5 oraz materiały uzupełniające.
  Podręcznik i materiały są udostępnione bezpłatnie po wypełnieniu formularza.

  https://wid. pl/podrecznik/

 • Miniporadnik gramatyczny dla nauczycieli języka polskiego na Wschodzie

  http://www. php? etap=10&i=1855

 • Edukacja polonijna, Edukacja wczesnoszkolna, Język polski

  https://zpe. pl/edukacja‑za‑granica? filtr_Przedmiot=Edukacja_wczesnoszkolna

 • Podstawa programowa dla uczniów szkół polonijnych – kształcenie językowe
  i kulturowe
  https://www. pl/nowa‑podstawa‑programowa‑dla‑szkol‑polonijnych/

 • Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci polskich uczących się za granicą http://www. php

 • Językowa podróż po Polsce

  Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w polskiej szkole (wiek 11 – 15 lat)
  Poziom elementarny A1

  https://www. pl/web/udsc/materialy‑dydaktyczne‑do‑nauki‑jezyka‑polskiego–dla‑dzieci

 • Polskie Niezapominajki

  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do nauki języka polskiego jako odziedziczonego
  dla klas 1‑3 oraz poradnik metodyczny. Do wykorzystania na poziomie A1

  https://www. pl/wsparcie‑nauczycieli/materialy‑dydaktyczne/

 • Materiały uzupełniające do nauki języka polskiego dla dzieci 

  https://polskaszkola. php/course/emi‑i-maks/

 • Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego - dla dorosłych

  “Z językiem polskim każdego dnia” (poziom A2 z elementami B1) “Polski na dobry start” (poziom A1)

  https://www. pl/web/udsc/materialy‑dydaktyczne‑do‑nauki‑jezyka‑polskiego–dla‑doroslych

 • Czasopismo dla nauczycieli „Języki Obce w Szkole” – numer poświęcony problematyce uczenia języka polskiego jako języka drugiego i języka edukacji szkolnej.

  https://jows. pl/wydania/jows‑42019

Aplikacje dostępne w

Podręcznik dotyczący poleceń Emerson Keystone Epi2 500

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dotyczący poleceń Emerson Keystone Epi2 500

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dotyczący poleceń Emerson Keystone Epi2 500