Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Dtgc8001w

Podręcznik użytkownika i obsługi Beko DTGC8001W to oficjalny dokument, który zawiera informacje dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Podręcznik zawiera wyczerpujące informacje na temat wszystkich funkcji, ustawień i opcji dostępnych w urządzeniu, a także szczegółowe instrukcje krok po kroku, jak je wykorzystać. Podręcznik zawiera również informacje na temat zgodności z urządzeniami i programami, połączenia sieciowego, programowania i wielu innych przydatnych informacji. Wykorzystanie podręcznika użytkownika i obsługi Beko DTGC8001W pozwoli Ci w pełni wykorzystać wszystkie dostępne funkcje Twojego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Dtgc8001w

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CSA 34022. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CSA 34022 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CSA 34022


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CSA 34022

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Zostala ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z midzynarodowymi normami. przed przystpieniem do uytkowania prosimy zapozna si uwanie z instrukcj obslugi. Zastosowanie si do poniszych zalece zagwarantuje uzyskanie optymalnego zuycia energii elektrycznej i zapewnieni bezpieczestwo eksploatacji oraz uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodze. Urzdzenie to moe by uytkowane wylcznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostalo wyprodukowane. [... ] Naley unika ustawiania pokrtla termostatu na zbyt nisk temperatur, która powoduje cigl prac urzdzenia. Efektem tego bdzie spadek temperatury poniej 0° co powoduje C, zamarznicie napoi i wieej ywnoci oraz nadmierne gromadzenie si lodu na wewntrznych cianach; wszystko to prowadzi do zwikszenia zuycia energii i spadku wydajnoci urzdzenia. Podczas pracy chlodziarki na tylnej ciance gromadzi si skroplona woda lub czsteczki lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego osadu, gdy cianka ta jest automatycznie odszraniana. Woda z odszraniania jest odprowadzana przez specjalny odplyw i zbiera si w wanience ciekowej umieszczonej na sprarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jaki czas naley oczyci odplyw, aby woda mogla swobodnie splyn do wanienki ciekowej. Przed uruchomieniem urzdzenia naley wyczyci jego wntrze (jak podano w rozdziale "Czyszczenie urzdzenia"). Wie ywno mona wloy i zacz zamraa po uplywie minimum 12 godzin od wlczenia. Zamraarka jest przeznaczona do zamraania wieej ywnoci oraz do przechowywania mroonek przez dluszy okres czasu. Aby osign najlepsze rezultaty zamraania, ywno naley szczelnie opakowa. material opakowania powinien: nie przepuszcza powietrza, by obojtny chemicznie w stosunku do opakowanej ywnoci, odporny na niskie temperatury, nie nasika plynami, tluszczem, par wodn i zapachami oraz powinien by zmywalny. Na opakowania odpowiednie s takie materialy jak folie plastikowe i aluminiowe oraz pojemniki plastikowe, aluminiowe przeznaczone do bezporedniego kontaktu z ywnoci. W przypadku przerwy w doplywie prdu nie naley otwiera drzwi urzdzenia. Najlepsze rezultaty w przechowywaniu ywnoci s osigane wtedy, gdy jest ona glboko zamraana w moliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie powinno si przekracza wydajnoci zamraania, podanej w charakterystyce technicznej. Ustawienie termostatu naley wtedy tak wyregulowa, aby w zamraarce osign jak najnisz temperatur, lecz jednoczenie eby temperatura w chlodziarce nie spadla poniej 0° C. Produkty spoywcze ju zamroone (gotowe mroonki) mona wklada od razu do zamraarki, bez potrzeby regulowania termostatu. Nie wolno ponownie zamraa adnej rozmroonej ywnoci, nawet, gdy jest ona tylko czciowo rozmroona. Ywno tak naley skonsumowa niezwlocznie lub ugotowa i dopiero wtedy - ponownie zamrozi. Chlodziarka Odmraanie chlodziarki nastpuje calkowicie samoczynnie za kadym razem, gdy termostat wylczy sprark. Powstala w wyniku rozmraania woda zbiera si w wanience ciekowej umieszczonej na sprarce (rys 6) i jest odparowywana przez cieplo wytwarzane przez sprark. Kolektor wodny i w odprowadzajcy naley utrzymywa w czystoci, aby umoliwi swobodny odplyw wody powstalej podczas odszraniania. ] Nie wolno nigdy dawa dzieciom lodów prosto z zamraarki; niska temperatura moe spowodowa urazy. Nie naley dotyka zimnych czci metalowych lub wewntrznych cianek urzdzenia, gdy mog one spowodowa odmroenia. Jeeli urzdzenie ma pozosta nie uywane przez kilka dni, to nie ma potrzeby, eby odlczy je od zasilania. Jednak gdy przerwa ta ma trwa dluej ni kilka dni, naley postpowa w sposób nastpujcy: - odlczy urzdzenie od sieci zasilajcej; - opróni chlodziark i zamraark; - odszroni i wyczyci wntrze urzdzenia; - Pozostawi drzwi otwarte, aby zapobiec powstaniu nie przyjemnych zapachów. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CSA 34022

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CSA 34022.

Zobacz galerię

BEKO DFN28422X instrukcja obsługi

Szukasz instrukcji BEKO DFN28422X? Podręcznik obsługi oraz podręcznik użytkownika BEKO DFN28422Xponiżej. Jeśli nie ma instrukcji obsługi, zamów go za pomocą poniższego formularza zamówienia.


.

Zamówić instrukcję BEKO DFN28422X


.

BEKO DFN28422X
Recenzje i specyfikacje

Więcej tutaj

Ocena użytkowników BEKO DFN28422X: 3, 4

Opinie  BEKO DFN28422X: 

Cena BEKO DFN28422X: 1599, 00zł

BEKO DFN28422X Twoja ocena

Masz doświadczenie z danym produktem? Prosimy o ocenę tego produktu i pomoc przy wyborze innym klientom.

Ohodnoťte tento příspěvek!

[Celkem: 0 Průměrně: 0]

cena, instrukcja, Opinie, specyfikacja

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO WMD 75107. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO WMD 75107 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO WMD 75107


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO WMD 75107

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] W razie awarii, z którymi nie mona sobie poradzi wykorzystujc informacje podane w tej instrukcji obslugi: · naley wylczy pralk, wyj wtyczk z gniazdka, zamkn kran z wod i skontaktowa si z autoryzowanym serwisem. Naley zglosi si do miejscowego agenta lub zakladu zajmujcego si zbiórk odpadów, aby uzyska informacje na temat utylizacji posiadanej pralki. Uytkownik musi zamkn drzwiczki pralki, gdy opuszcza obszar, w którym umieszczona jest pralka. Pierwsze pranie wykona bez zaladowania tkanin oraz detergentu w programie "Cottons 90°C" [Bawelna 90°C]. [... ] C Programy s ograniczone pod wzgldem maksymalnej prdko wirowania tego rodzaju odziey. Do prania zaslon i firanek zaleca si program " Syntetyki (mix)40" z praniem wstpnym i funkcj ochrony przed zagniataniem. W porównaniu programem "Syntetyczne" cykl ten jest bardziej delikatny i brak w nim wirowania poredniego. Sport Ten program nadaje si do odziey noszonej na co dzie przez krótki czas, jak np. 40°C i daje taki sam rezultat, co program "Bawelna 60°C", lecz oszczdza przy tym energi. Pranie rczne W tym programie mona pra odzie welnian/ delikatn z metk "nie nadaje si do prania w pralce", w przypadku której zaleca si pranie rczne. Zatrzymanie plukania wywietlone jest jako symbol " ", a brak opcji wirowania jako " ". Jeeli uytkownik nie chce wyladowa prania zaraz po zakoczeniu programu, mona uy funkcji zatrzymania plukania, aby zapobiec zagnieceniu odziey, które nastpuje, gdy nie ma wody. Mona take uy funkcji `Bez wirowania', aby odpompowa wod bez wirowania na zakoczenie programu. Plukanie Program ten znajduje zastosowanie, gdy uytkownik chce oddzielnie odwirowa lub wykrochmali pranie. Wirowanie i odpompowywanie Program ten jest uywany do wykonania dodatkowego cyklu wirowania prania lub do odpompowania wody z pralki. Funkcje pomocnicze mona skasowa lub wybra zgodnie z aktualnym etapem programu. Blokada drzwiczek Ze wzgldów bezpieczestwa nie mona jeszcze otworzy drzwiczek pralki, gdy miga kontrolka,, Gotowy"". Drzwiczki mona otworzy, gdy kontrolka,, Gotowy"" zacznie wieci wiatlem nieprzerwanym. Nacisn zakreskowany punkt przy syfonie w komorze plynu zmikczajcego i pocign w swoim kierunku, a komora wysunie si z pralki. Blokada przed dostpem dzieci Pralk mona ochroni przed manipulowaniem przez dzieci za pomoc specjalnej blokady. Blokad przed dostpem dzieci wlcza si przez nacinicie 1 i 2 funkcji pomocniczej na 3 sekund. Na wywietlaczu pojawi si symbol "C on" (Blokada przed dostpem dzieci wlczona). Ten sam symbol zostanie take wywietlony, po wciniciu dowolnego przycisku przy aktywnej blokadzie przed dostpem dzieci. Kontrolka blokady przed dostpem dzieci na wywietlaczu ledzenia programu zapali si, gdy blokada zostanie wlczona. Blokad przed dziemi wylcza si przez nacinicie 1 i 2 funkcji pomocniczej na 3 sekund. Na wywietlaczu pojawi si symbol "C OFF" (Blokada przed dostpem dzieci wylczona). ] Pralka odczeka, a bdzie wystarczajca ilo wody, aby unikn niedostatecznego efektu prania na skutek wycieku wody. W przypadku przerwy w odliczaniu na etapie pobierania wody: Zegar nie bdzie odmierza czasu, a pralka nie pobierze prawidlowej iloci wody. W przypadku przerwy w odliczaniu na etapie podgrzewania: Zegar nie bdzie odmierza czasu do momentu osignicia wybranej temperatury danego programu. Pralka nie wiruje, gdy pranie nie jest równomiernie rozloone w bbnie, aby zapobiec uszkodzeniom pralki oraz jej otoczenia. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO WMD 75107

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO WMD 75107.

Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Dtgc8001w

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Dtgc8001w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Dtgc8001w