Skrócony podręcznik użytkownika Aeg Ec 4835

Skrócony podręcznik użytkownika Aeg Ec 4835 to instrukcja obsługi dla urządzenia Aeg Ec 4835. Jest to wysokiej jakości ekspres do kawy, który oferuje szeroką gamę funkcji i ustawień, które można dostosować do indywidualnych preferencji użytkownika. Podręcznik jest szczegółowo opisany, a wszystkie funkcje i ustawienia są dokładnie wyjaśnione. Może być używany również w celu zapoznania się z dostępnymi opcjami, aby móc w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia. Skrócony podręcznik użytkownika Aeg Ec 4835 jest doskonałym źródłem informacji dla tych, którzy szukają sposobu, aby uzyskać jak najwięcej z ich urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Skrócony podręcznik użytkownika Aeg Ec 4835

Zobacz poniższy poradnik dla AEG EC 4836. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG EC 4836, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG EC 4836. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG EC 4836 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG EC 4836

Strona: 1

Język polski 41EC4836_IM 03. 08. 16Instrukcja obsługiDziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, żekorzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.Symbole użyte w tej instrukcji obsługiWażne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika sąspecjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia: OSTRZEŻENIE:Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzykoobrażeń ciała. UWAGA:Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innychobiektów. WSKAZÓWKA:Podświetlone wskazówki oraz informacje.Ogólne wskazówki bezpieczeństwaPrzed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytaćpodręcznik użytkowania i zachować go wraz z gwarancją,paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnymopakowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razieprzekazania urządzenia osobom trzecim, należy dołączyćpodręcznik użytkowania.• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażaćurządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie korzystaćz urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience, na basenie,w wilgotnych piwnicach).• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zimnych,zakurzonych ani wilgotnych miejscach.• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jestprzeznaczone do użytku komercyjnego.• Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest skręcony, zaczepionylub nie styka się ze źródłami gorąca.• Sprawdzić, czy kabel zasilania nie powoduje ryzykapotknięcia.• Wtyczki zasilającej ani kabla nie należy nigdy dotykaćmokrymi rękoma.• Urządzenie należy zawsze podłączać do prawidłowozainstalowanego gniazda elektrycznego. Sprawdzić, czynapięcie urządzenia odpowiada napięciu w sieci.• Wtyczka zasilająca musi być zawsze łatwo dostępna.• Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.Zachować minimalną odległość 30 cm wokół urządzeniadla zapewnienia dostatecznej wentylacji.• Nie należy nigdy zasłaniać otworów wentylacyjnychprzedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy, firanki itp.• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej anirozchlapującej się wody, a także nie należy na nim stawiaćnaczyń wypełnionych wodą, takich jak wazony z kwiatami.• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,takich jak zapalone świeczki.• Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wy-konane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dlaużytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności,kabel zasilający, są uszkodzone, nie korzystać z urządzeniai zlecić jego naprawę specjaliście z odpowiednimikwalifikacjami. Regularnie sprawdzać kabel pod kątemuszkodzeń.• Aby uniknąć niebezpieczeństw, uszkodzony kabelzasilający należy wymienić na kabel tego samego rodzajuwyłącznie u producenta, w serwisie konsumenckim lub uosoby z podobnymi kwalifikacjami.• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, na-leży odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazda elektrycznego.• Przed rozpoczęciem czyszczenia i w razie wystąpieniaawarii należy odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego.Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i majązwracać Państwa uwagę na:Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę użytkownikana znajdujące się we wnętrzu urządzenia części,które są pod niebezpiecznie wysokim napięciem.Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę użyt-kownika na znajdujące się w załączonych doku-mentach ważne wskazówki związane z obsługą ikonserwacją urządzenia.Dzieci i osoby niepełnosprawne• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,kartony, styropian itp. ).Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-stwo uduszenia!• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tymdzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-go doświadczenia i / lub wiedzy. Użytkowanie urządzeniaprzez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzoremopiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczącychużywania urządzenia.• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.Specjalne wskazówki związane zbezpieczną obsługąUnikaj uszkodzenia słuchu przy zbyt wysokim natężeniudźwięku.

Strona: 2

42 Język polskiUWAGA:• Nie dotykaj membran głośników rękami lub innymiprzedmiotami. Można w ten sposób uszkodzić mem-brany.• Proszę nie wkładać żadnych przedmiotów do otworugłośnika Bass-Reflex.Przegląd elementów obsługi1 Wyłącznik POWER ON/OFF2 Wskaźnik świetlny (Bluetooth)3 Port USB14 Wyświetlacz5 Wbudowany efekt świetlny disco6 Wskaźnik świetlny POWER7 Port USB28 Wyłącznik BASS ON/OFF9 Gniazdko MIC1 typu jack (wejście mikrofonu)10 Gniazdko MIC2 typu jack (wejście mikrofonu)11 Kontrolka MIC VOL (głośność mikrofonu)12 Kontrolka ECHO MIC (Echo mikrofonu)13 Przycisk /TUNE+ (następny plik muzyczny / wyszuki-wanie)14 Przycisk / /SCAN (odtwarzanie/pauza / parowanie /rozpoczęcie wyszukiwania stacji)15 Kontrolka VOL. (głośność)16 Przycisk FUNCTION/17 Przycisk FOLD. /10/MEM.18 Regulator korektora19 Przycisk FOLD. /10/MEM.20 Przycisk DISCO/LIGHT21 Kontrolka GUITAR VOL (głośność gitary)22 Przycisk /TUNE– (poprzedni plik muzyczny / wyszu-kiwanie)23 Przycisk P-MODE/MEM. (tryb odtwarzania USB)24 Sterowanie BASS (bas)25 Sterowanie TREBLE (sopran)26 Gniazdko GUITAR typu jack (wejście gitary)27 Port PC/AUX INPrzód (niepokazany)4x Membrany głośnikówTył (niepokazany)Złącze kabla zasilania AC~Antena przewodowaZestaw (niepokazany)1x Mikrofon1x Kabel sieciowyPierwsze użycie urządzenia• Należy wybrać odpowiednią lokalizację dla urządzenia.Należy ustawić je na suchej, płaskiej i antypoślizgowejpowierzchni w miejscu, zapewniającym łatwy dostęp dourządzenia.• Należy pamiętać, że urządzenie musi mieć zapewnionąodpowiednią wentylację!• Delikatne powierzchnie, takie jak wyświetlacz, mogą byćzabezpieczone plastikową folią. Folię należy zdjąć.Zasilanie1. Należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest zgodne zparametrami na tabliczce znamionowej.2. Podłączyć kabel zasilania do złącza AC~ w tylnej części.3. Włożyć wtyczkę kabla sieciowego do prawidłowo zainsta-lowanego gniazdka.WSKAZÓWKA:Wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeśli nie korzystamy z urządzeniaprzez dłuższy czas.Podstawowa obsługaWłączanie/wyłączanie urządzenia• Ustawić przełącznik POWER w pozycji „ON”. Wskaźnikkontrolny POWER (6) zapala się na czerwono.Po upływie ok. 15 minut bez sygnału lub przy bardzoniskiej jego jakości urządzenie automatycznie przełączysię do trybu gotowości. Nacisnąć przycisk FUNCTION/aby ponownie uruchomić urządzenie.• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przełącznik POWERustawić w położeniu „OFF”. Wyjąć wtyczkę z gniazda.GłośnośćZa pomocą kontrolki VOL. wyregulować żądany poziomgłośności.Wybór trybu pracyKilkakrotnie nacisnąć przycisk FUNCTION/ aby wybraćżądany tryb pracy.USB–1 USB–2 Bluetooth AUX FMOświetlenie panelu sterowania i głośnikaPodświetlane są dwa duże głośniki jak i niektóre przyciski ipokrętła na panelu sterowania. W celu wyboru ustawieniapodświetlenia należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk DISCO/LIGHT. Wybrać jedno z następujących ustawień:LS1 = Panel sterowania i głośniki pozostają stale zapa-lone.LS2 = Panel sterowania pozostaje stale zapalony.Oświetlenie głośników jest aktywowane dźwię-kiem.OFF = Oświetlenie jest wyłączone.

Strona: 3

Język polski 43Wbudowany efekt świetlny discoPrzytrzymać wciśnięty przycisk DISCO / LIGHT w celu włącze-nie lub wyłączenia oświetlenia disco.DISC ON = Oświetlenie jest włączone.DISC OFF = Oświetlenie jest wyłączone.Ustawienie dźwięku (18 / 24 / 25)• Istnieje możliwość regulacji tonów wysokich (treble) iniskich (bass) sterownikami TREBLE oraz BASS.• Kontrolki EQ OPERATION mogą być użyte w celu nasta-wienia danego dźwięku.W razie konieczności wyregulować ustawienia EQ naurządzeniu do odtwarzania, aby wytworzyć lepszy dźwięk.Wzmacniacz basów (Wzmacniacz)Przyciskiem BASS ON / OFF można włączać wzmocnieniebasów (booster). Ustawić przełącznik w położeniu „ON”.Słuchanie radiaWskazówki dotyczące odbioru stacji FM • Odbiór FM zależy od miejsca.Należy wykonać poniższe czynności:-- Rozwiń całkowicie antenę przewodową.- W razie konieczności zmień położenie anteny przewo-dowej, aby poprawić odbiór.• W zależności od lokalizacji niektóre stacje radiowe mogąnie być odbierane w danym regionie lub ich odtwarzaniumogą towarzyszyć zakłócenia. Nie oznacza to wadliwegodziałania urządzenia!Wyszukiwanie stacji FM1. Naciśnij kilka razy przycisk FUNCTION /, aż na wyświe-tlaczu pojawi się komunikat „FM”.2. Istnieją dwie opcje wyszukiwania i zapisywania stacjiradiowych.Automatyczne wyszukiwanie stacjiWażne! Wszelkie uprzednio ustawione stacje zostanąnadpisane.Naciśnij przyciske  /   / SCAN i przytrzymaj go przez ok.3 sekundy. System przeszuka cały zakres częstotliwościradiowych FM. Odnalezione stacje zostaną zapisane wkolejności rosnącej według ich częstotliwości.Ręczne wyszukiwanie stacji radiowychNastroić wybrane stacje za pomocą przycisków  / TUNE + oraz  /  TUNE –. Kiedy przytrzymujemy jedenz przycisków urządzenie rozpocznie skanowanie aż doznalezienia kolejnej stacji radiowej. Wyświetlacz pokazujeodpowiednią częstotliwość.Zapisywanie stacji:1. Wyszukać stacji jak opisano w rozdziale „Ręcznewyszukiwanie stacji radiowych”.2. Aby zapisać stację, naciśnij przycisk P-MODE / MEM.(16). Na wyświetlaczu miga komunikat informujący okolejnym miejscu w pamięci (na przykład  P – 02).3. Użyj przycisków: FOLD. / 10 / MEM., aby wybraćnumer, pod którym stacja ma zostać zapisana.4. Naciśnij przycisk P-MODE / MEM. Stacja radiowazostanie zapisana.Wybieranie zapisanych stacjiZapisane stacje radiowe można wybrać naciśnięciem przyci-sków FOLD. / 10 / MEM..Praca mikrofonuMikrofon do obsługi funkcji Karaoke można włączyć w każ-dym trybie odtwarzania.Korzystanie z mikrofonu• Aby uniknąć akustycznej „rozbudowy” należy przekręcićobie kontrolki (MIC VOL oraz ECHO MIC) w lewo dooporu. Dopiero wtedy należy podłączyć kabel mikrofo-nu do gniazdka typu jack.• Dzięki wzmacniaczowi dużej mocy urządzenia takżeprzez mikrofon nie będzie wzmacniany żaden hałas czyszum. Nie oznacza to wadliwego działania urządzenia!1. Mikrofon połączyć z portem MIC 1 lub MIC 2.2. Przełącznik na mikrofonie przesunąć w górę w kierunku“ON”.3. Nastawić głośność mikrofonu sterownikiem MIC VOL.4. Użyć kontrolki ECHO MIC aby wygenerować efekty echa.5. Mikrofon wyłączyć w przypadku jego nieużywania. Prze-łącznik przesunąć w dół w kierunku “OFF”.Aby uniknąć sprzężenia audio (ostry świszczący dźwięk),należy korzystać z mikrofonów w odległości przekraczającejodbicia na głośniku.Praca z gitarąIstnieje opcja podłączenia e-gitary do głośnika.1. Podłączyć e-gitarę do gniazdka GUITAR typu jack.2. Regulować głośność gitary za pomocą kontrolki GUITARVOL.Odtwarzanie plików muzycznychMożna odtwarzać własne pliki muzyczne na trzy sposoby:poprzez kabel, bezprzewodowo dzięki Bluetooth lub przezport USB.Połączenie kablowe (Kabel nie jest dołączony)1. W razie konieczności użyj odpowiedniej przejściówki (niejest dołączona).

Strona: 4

44 Język polskiPodłącz urządzenie zewnętrzne w następujący sposób:• Podłącz do gniazda PC/AUX IN przy użyciu kabla zwtyczką typu jack stereo 3, 5mm.2. Za pomocą przycisku FUNCTION/ wybrać tryb AUX.3. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą źródła dźwięku.Dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik.4. Informacje o dalszych czynnościach można znaleźć wpodręczniku użytkownika zewnętrznego źródła dźwięku.O ile to możliwe, należy ustawić odpowiedni poziomgłośności urządzenia zewnętrznego.Odtwarzanie muzyki poprzez BluetoothBluetooth to technologia bezprzewodowej łącznościradiowej urządzeń znajdujących się w bliskim zasięgu.Urządzenia obsługujące standard Bluetooth przesyłają danew zakresie częstotliwości od 2, 402 do 2, 480GHz w paśmieISM (Industrial, Scientific i Medical). Zakłócenia mogą byćpowodowane na przykład przez sieci WLAN, radia DAB,telefony bezprzewodowe lub kuchenki mikrofalowe, które tourządzenia działają w tym samym paśmie częstotliwości.Urządzenie to zapewnia możliwość korzystania z urządzeńobsługujących technologię Bluetooth. Promień działania jestograniczony do około 15 metrów, w zależności od otoczenia iużywanego urządzenia.Jeśli urządzenie odtwarzające obsługuje profil A2DP (ang.Advanced Audio Distribution Profile; profil zaawansowanejdystrybucji audio) i jest wyposażone w funkcję odtwarzaczamuzycznego, można także bezprzewodowo przesyłać doniego pliki muzyczne. Profil A2DP jest profilem Bluetoothwielu dostawców. Podczas transmisji sygnały dźwięku stereosą przesyłane bezprzewodowo między urządzeniem odtwa-rzającym (źródło), a urządzeniem odbierającym. Aby możliwabyła zdalna obsługa źródła, odtwarzacz musi obsługiwaćprofil AVRCP (ang. Audio Video Remote Control Profile;profil zdalnego sterowania audio/wideo).Ze względu na różnych producentów, różne modele i wersjeoprogramowania urządzeń, nie można zagwarantować pełnejfunkcjonalności.Logowanie urządzeń (parowanie)Przed rozpoczęciem słuchania muzyki za pomocą tegourządzenia, urządzenia należy najpierw sparować.1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w odtwa-rzaczu (np. w telefonie komórkowym). Informacje na tentemat można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza.2. Wybierz tryb BLUETOOTH, używając przyciskuFUNCTION/. Na wyświetlaczu pojawi się „PAIRING“.Lampka kontrolna (2) zamiga na niebiesko. To sygnali-zuje, że urządzenie jest w trybie parowania.3. Wybierz menu Bluetooth w odtwarzaczu i zarejestruj wnim to urządzenie. Informacje na ten temat można znaleźćw instrukcji obsługi odtwarzacza. Jako wybór na wyświe-tlaczu odtwarzacza pojawi się urządzenie „AEG EC 4836”.• Tylko jedno urządzenie odtwarzające można połą-czyć jednorazowo z urządzeniem. Jeśli urządzeniejest już podłączone z innym urządzeniem doodtwarzania, to urządzenie nie pojawi się w menuwyboru BT.• Chcąc anulować istniejące połączenie Bluetoothnależy nacisnąć przycisk / /SCAN. Wskaźnikkontrolny (2) miga na niebiesko.4. Wprowadź w odtwarzaczu hasło „0000”; zależy ono odproducenta, modelu i wersji oprogramowania urządzenia.Po pomyślnym ukończeniu parowania kontrolka (2)zacznie świecić na niebiesko. Na wyświetlaczu pojawi się„CONNECT“. Wskazówki dotyczące dalszych czynnościodnajdziesz w instrukcji obsługiurządzenia odtwarzającego.Jeśli to możliwe, dopasuj głośność urządzenia zewnętrznegodo komfortowego poziomu.• W zależności od producenta urządzenia, należy ponow-nie wykonać rejestrację (PAROWANIE), aby połączyć• W przypadku problemów z rejestracją urządzeniaodtwarzającego należy wyłączyć jego funkcję WiFi/danych mobilnych.• Nie można zapewnić zgodności ze standardemBluetooth w przypadku urządzeń (np. telefonów komór-kowych), które zostaną wydane w przyszłości.• W celu zapewnienia optymalnego połączenia należyupewnić się, że akumulator odtwarzacza jest w pełninaładowany.• Niektóre marki telefonów komórkowych zapewniajątryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energiinależy wyłączyć, ponieważ może on być przyczynąproblemów podczas transferu danych za pomocątechnologii Bluetooth.• Aby możliwe było przesyłanie danych dźwiękowych,funkcja Bluetooth odtwarzacza musi pozostać aktywna.Należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza.• Jeśli z telefonem komórkowym, za pomocą którego od-twarzana jest muzyka, nawiązane zostanie połączenie,odtwarzanie muzyki zostanie przerwane. Jednak dźwięknie jest odtwarzany przez urządzenie. Po zakończeniupołączenia, urządzenia zostaną ponownie ze sobąpołączone, a odtwarzanie zostanie wznowione.Odtwarzanie muzyki przez USBUrządzenie to zostało udoskonalone zgodnie z najnowszymipostępami technicznymi w dziedzinie standardu USB. Szerokizakres dostępnych na rynku urządzeń pamięci USB uniemoż-liwia nam niestety zagwarantowanie pełnej zgodności tegourządzenia ze wszystkimi urządzeniami pamięci USB. Z tegopowodu w rzadkich przypadkach mogą wystąpić problemy z

Strona: 5

Język polski 45odtwarzaniem plików z urządzeń pamięci USB. Nie oznaczato wadliwego działania urządzenia. Można korzystać wyłącz-nie z dostępnych w sprzedaży pamięci USB.1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION/, aż na wy-świetlaczu pojawi się wskazanie „USB–1 lub USB–2”.2. Podłącz urządzenie pamięci USB. Następnie na wyświetla-czu pojawi się komunikat „–READING–“. Po kilku sekun-dach automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.Informacje na temat obsługi można znaleźć w sekcji „Opisprzycisków kontrolnych”.• Zawsze podłączaj pamięć USB bezpośrednio do portuUSB, aby uniknąć niepoprawnego działania.• Port USB nie jest przeznaczony do ładowania urządzeńzewnętrznych.• Uwaga: port USB jest przeznaczony wyłącznie doodtwarzania muzyki z pamięci USB. Zapewnia onzasilanie o niskich parametrach prądu (100mA). Tenport USB nie nadaje się do podłączania zewnętrznych2, 5-calowych dysków twardych o prądzie rozruchowymsięgającym 1100mA. Aby odtworzyć muzykę ze smart-fona, odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, urządzenienależy podłączyć do gniazda AUX IN.Przed odłączeniem urządzenia pamięci USB należy wybraćinny tryb działania urządzenia.Opis przycisków kontrolnychZależnie od urządzenia odtwarzającego nie wszystkiefunkcje mogą być obsługiwane./ /SCAN (14)Można zatrzymać i kontynuować odtwarzanie muzyki. Naci-snąć ponownie w celu kontynuacji odtwarzania./ TUNE. – (22)Naciśnięcie 1x = Włączyć ponownie utwór od samegopoczątku. (Nie działa w trybie USB)Naciśnięcie 2x = Przeskakuje do poprzedniego tytułu.Naciśnięcie 3x = Odtwarza utwór poprzedzający itd.W przypadku przytrzymania wciśniętego przycisku w trybieUSB rozpocznie się wyszukiwanie muzyki./ TUNE. + (13)Nacisnąć, aby przejść do kolejnego oraz następujących ponim utworów.P-MODE/MEM. (23) (tylko w trybie USB)Naciśnięcie 1x = Na wyświetlaczu pojawi się „ “. Bieżącyutwór będzie ciągle odtwarzany.Naciśnięcie 2x = Na wyświetlaczu pojawi się „ DIR“.Wybrany folder będzie ciągle odtwarzany.Naciśnięcie 3x = Na wyświetlaczu pojawi się „RAN“.Wszystkie utwory zostaną odtworzone wlosowej kolejności.Naciśnięcie 4x = Na wyświetlaczu pojawi się „ ALL“.Wszystkie utwory będą ciągle odtwarzane.Naciśnięcie 5x = Wszystkie funkcje zostaną wyłączone ikontynuowane będzie odtwarzanie wtrybie normalnym.Przyciski FOLD. /10/MEM. (17/19) (tylko w trybie USB)• Naciśnij jeden z przycisków, aby pominąć 10 utworówodpowiednio do przodu lub wstecz, o ile dostępnych jestich więcej niż 10.• Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby przejść dopoprzedniego lub następnego folderu. Odtwarzanierozpocznie się od wybranego folderu.CzyszczenieNie wolno zanurzać urządzenia w wodzie• Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć wtyczkęzasilającą.• Zabrudzenia powierzchni zewnętrznej można zetrzećnieznacznie wilgotną szmatką bez żadnych środkówczyszczących.Rozwiązywanie problemówProblem Przyczyna RozwiązanieNie możnaobsługiwaćUrządzenie jestzablokowane i„zawiesiło się”.Odłącz zasilanie na5 s. Następnie włączponownie urządzenie.Brak dźwięku. Ustawiono zbytniski poziomZwiększ poziomNiska jakośćSygnał radiowyjest zbyt słaby.Spróbuj dostosowaćpołożenie anteny.Brak sygnałuaudio podczaspołączeniaBluetooth.Urządzenie niejest zarejestro-wane ze źródłemaudio.Sprawdzić, czy jestpołączenie. Zareje-strować urządzenieponownie ze źródłemaudio, jeśli jest tokonieczne.Zbyt mała gło-śnośćZwiększyć głośnośćna urządzeniuna źródle audio.

Strona: 6

46 Język polskipodłączyćRejestracja niedziała.Sprawdzić, czy źródłoaudio obsługujeprotokół A2DP.Źródło audio jestwyłączone.Włączyć źródło audio.Bluetooth jestwyłączony naźródle audio.Włączyć funkcjęBluetooth na źródleNieobsługiwanajest wersja Blu-etooth.Skorzystać z innegourządzenia odtwarza-jącego.Ostry świsz-czący dźwiękpodczasdziałaniamikrofonu.Sprzężenie audio. Korzystać z mikro-fonów w odległościprzekraczającejDane techniczneModel:.................................................................................... EC 4836Źródło zasilania:........................................................ AC 230 V, 50 HzZasilanie:..................................................................................... 600 WKlasa ochrony:....................................................................................Waga netto:....................................................................... ok. 23, 9 kgRadioZakresy częstotliwości:............................ FM 87, 5 ~ 108, 0 MHzBluetoothObsługiwany standard Bluetooth:................................ V 2. 1+EDRZakres:.......................................................................... 15 metrówCzęstotliwość transmisji:.................................... 2, 402 − 2, 480 GHzProtokoły:.................................................................... A2DP / AVRCPZastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznychi projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywyniskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.Warunki gwarancjiPrzyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od datyzakupu.W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwaran-cyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe wtym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwegowykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub(jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie nanowe.Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w kompleciewraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną dosprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniulub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodze-niem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego,ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejscazakupu ponosi reklamujący.Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianychw instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jestużytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.Gwarancja nie obejmuje:• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeńsprzętu i wywołanych nimi wad,• uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznychtakich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięciazasilania i innych zdarzeń losowych,• nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycz-nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii,akumulatorów,• uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwegolub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przecho-wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb orazwszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanychprzez użytkownika lub osoby niepowołane,• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ilesą one zgodne z podanymi przez producenta,• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotnywpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, niewypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczy-telna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejscasprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upły-wie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całeurządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcemgwarancji na to urządzenie.Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania sąwykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczeniawykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tągwarancję.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza,nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynika-jących z niezgodności towaru z umową.Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenieRzeczpospolitej Polskiej.Dystrybutor:CTC Clatronic Sp. z o. oul. Opolska 1 a karczów49 - 120 Dąbrowa

Strona: 7

Język polski 47UsuwanieZnaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucaćurządzeń elektrycznych razem z odpadamigospodarstwa domowego.Stare lub uszkodzone urządzenia elektrycznenależy odstawić do miejskich punktów zbiórki.Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowi-ska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytychurządzeń elektrycznych i elektronicznych.Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na tereniedanego miasta.

Marka:
AEG
Produkt:
Systemy Hi-Fi
Model/nazwa:
EC 4836
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Polski, Węgierski

Powiązane produkty AEG EC 4836

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EHL6625P. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EHL6625P będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EHL6625P

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EHL6625P (94 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EHL6625P

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ELECTROLUX______________________EHL 6625 PCeramiczna p yta grzejna do zabudowy ______________________ INSTRUKCJA OBS*UGI12SPIS TRE CIWSKAZÓWKI DOTYCZ1CE BEZPIECZE2STWA.................................................... 5 UTYLIZACJA.............................................................................................................. 7 OPIS URZ1DZENIA................................................................................................... 8 PRZED PIERWSZYM U7YCIEM................................................................................ [... ] Je eli dostan si' one na rozgrzan powierzchni' p#yty, mo e doj, 1 do uszkodzenia zewn'trznej pow#oki. Urz dzenie nale y my1 po ka dym u yciu, gdy wtedy zabrudzenia daj si' #atwo usun 1 i resztki zanieczyszcze" nie przypalaj si'.6UTYLIZACJAUtylizacja opakowaniaOpakowanie urz dzenia nale y usun 1 zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o ochronie, rodowiska naturalnego. Wszystkie materia#y u yte do produkcji poszczególnych elementów opakowania s przyjazne dla, rodowiska naturalnego i nadaj si' do recyklingu przetworzenia i powtórnego u ycia. Przestrzega1 ogólnie obowi zuj cych przepisów oraz lokalnych wymogów w zakresie utylizacji oraz sortowania odpadów.Wskazówki dotycz? ce utylizacji zuEytego urz? dzeniaUrz dzenia elektryczne wymagaj specjalistycznej utylizacji ze wzgl'dów na ochron', rodowiska. Dotyczy to równie Pa"stwa nowej p#yty, któr kiedy, w przysz#o, ci zechc Pa"stwo usun 1 z gospodarstwa domowego i zast pi1 nowym urz dzeniem. Informacji o miejscu zbiórki urz dze" przeznaczonych do utylizacji udzielaj odpowiednie s#u by miejskie. Stare urz dzenie przeznaczone do usuni'cia z gospodarstwa domowego nale y unieruchomi1 w taki sposób, aby nie mo na go by#o w# czy1. Wyj 1 wtyczk' z gniazdka i odci 1 przewód zasilaj cy.NajwaEniejsze cechy p yty ceramicznej· Ceramiczna p yta do gotowania: jest to urz dzenie z ceramiczn po-· ·wierzchni wyposa on w 4 szybkogrzejne pola do gotowania. Dzi'ki szczególnie wydajnym grza#kom z promieniowaniem, czas nagrzewania pola jest znacznie skrócony. WskaOnik zgromadzonego ciep a: wskaBnik jest pod, wietlony, je, li dane pole grzejne jest jeszcze na tyle ciep#e, e jego dotkni'cie grozi poparzeniem.7OPIS URZ1DZENIAElementy p yty ceramicznejPRZED PIERWSZYM U7YCIEMPierwsze czyszczeniePrzed w# czeniem p#yty po raz pierwszy nale y j przetrze1 wilgotn, ciereczk, aby usun 1 ewentualne pozosta#o, ci po procesie produkcji. Do mycia p#yty nie wolno stosowa1 ostrych i szoruj cych, rodków czyszcz cych, gdy mo na uszkodzi1 ceramiczn powierzchni' urz dzenia!8OBS*UGA P*YTY CERAMICZNEJPo w# czeniu p#yty mo e by1 s#yszalny przez chwil' szum. Jest to cecha w#asna wszystkich p#yt ceramicznych, która nie wp#ywa ujemnie na funkcjonowanie oraz trwa#o, 1 urz dzenia. Pola grzejne obs#uguje si' poprzez pokr't#a na panelu piekarnika lub oddzielnym panelu steruj cym.WskaOnik zgromadzonego ciep aPo wy# czeniu pola grzejnego lub ca#ej p#yty, zgromadzone ciep#o jest sygnalizowane poprzez pod, wietlenie wskaBników przy danym polu. Po wy# czeniu pola grzejnego, wskaBnik zgromadzonego ciep#a zga, nie dopiero po ca#kowitym ostygni'ciu pola grzejnego. Zgromadzone ciep#o mo na wykorzysta1 do topienia i podtrzymywania potraw w stanie ciep#ym (po wy# czeniu p#yty). Przez ca#y czas, kiedy wskaBnik zgromadzonego ciep#a jest pod, wietlony, istnieje zagro enie poparzenia po dotkni'ciu pola grzejnego.Uwaga! W przypadku przerwy w dop#ywie pr du, wskaBnik zga, nie i w ten sposób przestanie funkcjonowa1 sygnalizowanie przestrzegaj ce przed poparzeniem. W takim przypadku nale y zachowa1 ostro no, 1, poniewa mimo braku sygnalizowania o zgromadzonym cieple pola mog by1 jeszcze gor ce.9PRAKTYCZNE RADYNaczynia do gotowaniaDobry rezultat gotowania zale y od w#a, ciwo, ci u ywanych naczy". Przy zakupie nowych garnków i patelni nale y zwróci1 uwag' na, rednic' dna, gdy producent cz'sto podaje górn, rednic' kraw'dzi naczynia. w przypadku garnków aluminiowych lub miedzianych) powoduje zarysowania powierzchni p#yty podczas przesuwania naczynia. Stosowa1 wysokie naczynia do gotowania potraw z du aby potrawa nie wykipia#a. Zwraca1 uwag', aby naczynie by#o ustawione na, rodku pola grzejnego i zakrywa#o nagrzewan /oznaczon powierzchni'. ] Personelowi zak#adu serwisowego nale y poda1 dok#adne informacje, które b'd pomocne w ustaleniu usterki i podj'ciu decyzji o konieczno, ci wizyty montera. Dla personelu zak#adu serwisowego istotne s nast'puj ce informacje:- jakie s objawy usterki, - w jakich okoliczno, ciach wyst'puje usterka. Przy zg#oszeniu nale y poda1 model oraz numer produktu/seryjny urz dzenia. Zalecamy zapisanie tych danych poni ej: PNC (9 cyfr)........................................................ ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EHL6625P

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EHL6625P.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Tatol75 27 Jun 2014 10:09 5346 0

Lock | New topic

 • #1Level 10  

  #1

  Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9630 (język polski)

  Attachments:

  • 9630_qrg_pl. pdfDownload(1. 02 MB) Punkty: 0. 82 for the user
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Landline Phone Service Phones, Faxes Instructions AVAYA IP Office, 9630, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

Skrócony podręcznik użytkownika Aeg Ec 4835

Bezpośredni link do pobrania Skrócony podręcznik użytkownika Aeg Ec 4835

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócony podręcznik użytkownika Aeg Ec 4835