Specyfikacja części Funkcja 3b Scientific U192001

Specyfikacja części Funkcja 3b Scientific U192001 to wszechstronny miernik wielozakresowy, który został zaprojektowany z myślą o wykonywaniu wszelkich typów pomiarów temperatury. Jego unikalna konstrukcja zapewnia wysoką precyzję i dokładność wyników. Funkcja 3b Scientific U192001 oferuje szeroki zakres pomiarów, w tym dokładne pomiary temperatury w zakresie od -50 do +250°C. Jest wyposażony w wyświetlacz LCD, który umożliwia łatwe odczytywanie wyników i wyświetlanie ich w postaci graficznej. Urządzenie jest zgodne z wieloma standardami i wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, a jego konstrukcja zapewnia wytrzymałość, dzięki czemu jest wysoce odporne na uszkodzenia.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja części Funkcja 3b Scientific U192001

Najlepsze opinie o produkcie z Polski

0 dostępnych opinii o produkcie oraz 0 ocen/y produktu z Polski

Najlepsze opinie o produkcie

4, 0 z 5 gwiazdekGutes Modell

Opinia napisana w Niemczech dnia 11 lutego 2021

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Das Modell entspricht meinen Erwartung.

Was ist leider sehr irreführend finde ist der Satz: "Kostenloser Zugriff auf Anatomie-Lernsoftware". Das impliziert einen dauerhaften Zugang. Das ist nicht so! Es handelt sich lediglich um ein kurzes Probe Abo. Danach kostet die Nutzung der App zwischen 30 und 70€ jährlich.

Zugegebener Weise: Die App ist wirklich genial. Habe sie mir nun auch gekauft.

4, 0 z 5 gwiazdekMolto bello ma

Opinia napisana we Włoszech dnia 31 maja 2021

Fatto bene ma non perfetto al singolo dettaglio. L'app gratis è di parziale utilizzo (primi 3 giorni premium). Nel complesso va bene per chi vuole approfondire la conoscenza delle varie parti del cervello ma per uno studio approfondito (livello da medicina) serve l'app intera e magari anche un modello con ulteriore scomposizione (del singolo lobo)

5, 0 z 5 gwiazdekCerebro C20 y C17

Opinia napisana w Hiszpanii dnia 18 marca 2020

Me encanta, es muy visual, pero tiene poca información para un estudiante de neuro (C20) las zonas que define, están muy bien, son reales en tamaño y forma! el cerebro con ref C17, tiene más información de las áreas pero no es tan visual. Así que me quedo con los dos para completar el conocimiento.
En la web del proveedor venden la pintura para completarlos y definir las zonas que quieras. Trae un tutorial.

5, 0 z 5 gwiazdekCerebro C20 y C17
Opinia napisana w Hiszpanii dnia 18 marca 2020

Me encanta, es muy visual, pero tiene poca información para un estudiante de neuro (C20) las zonas que define, están muy bien, son reales en tamaño y forma! el cerebro con ref C17, tiene más información de las áreas pero no es tan visual. Trae un tutorial.

5, 0 z 5 gwiazdekfür den Laien ausreichend.

Opinia napisana w Niemczech dnia 11 marca 2022

Für jemanden, der nicht gerade eine Diplomarbeit über das Thema schreiben will, ist dieser Artikel völlig ausreichend.

4, 0 z 5 gwiazdekSchönes Modell

Opinia napisana w Niemczech dnia 29 grudnia 2020

Sehr schönes Modell, aber für das Psychologiestudium fehlen leider entscheidende subcorticale Strukturen.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7485400, faks 085 7485627.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. umwb. edu. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, akcesoriów chromatograficznych, fantomów szkoleniowych i materiałów eksploatacyjnych do fantomów 3B Scientific, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 19 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB..

II. 2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, akcesoriów chromatograficznych, fantomów szkoleniowych i materiałów eksploatacyjnych do fantomów 3B Scientific, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 19 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB, jak niżej:CZĘŚĆ 1 - odczynniki laboratoryjne firmy A&A BiotechnologyCZĘŚĆ 2- odczynniki laboratoryjne firmy PierceCZĘŚĆ 3 - odczynniki laboratoryjne firmy Sigma-AldrichCZĘŚĆ 4 - odczynniki laboratoryjne firmy Celleck ChemCZĘŚĆ 5 -odczynniki laboratoryjne firmy Merck MilliporeCZĘŚĆ 6 - odczynniki laboratoryjne firmy BiotrendCZĘŚĆ 7- odczynniki laboratoryjne firmy R&DCZĘŚĆ 8- odczynniki laboratoryjne firmy MyBiosourceCZĘŚĆ 9 - odczynniki laboratoryjne firmy AbcamCZĘŚĆ 10 - odczynniki laboratoryjne firmy Cambridge Isotope LaboratoriesCZĘŚĆ 11 - odczynniki laboratoryjne firmy Immun Diagnostic, LDNCZĘŚĆ 12 - odczynniki laboratoryjne firmy Biovision, Enzo Life ScienceCZĘŚĆ 13- drobny sprzęt laboratoryjny firmy LLGCZĘŚĆ 14- drobny sprzęt laboratoryjny firmy CAPPCZĘŚĆ 15 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Mettler ToledoCZĘŚĆ 16 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy HamiltonCZĘŚĆ 17 - klatki z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych produkcji TecniplastCZĘŚĆ 18 - akcesoria chromatograficzne firmy PhenomenexCZĘŚĆ 19 - fantomy szkoleniowe i materiały eksploatacyjne do fantomów 3B Scientific. 6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33. 69. 65. 00-0, 38. 00. 00-5, 38. 43. 70. 00-7, 39. 16. 21. 10-9. 7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19. 8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III. 2) ZALICZKI

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III. 2) Wiedza i doświadczenie

 • III. 3) Potencjał techniczny

 • III. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • III. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III. 4. 1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III. 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III. 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III. 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III. 4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III. 5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) w przypadku rozwiązań równoważnych wskazać (podać dokumenty tj. specyfikację produktu w języku polskim, atesty polskie i europejskie, certyfikaty art. potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dołączając wykaz w/w dokumentów z podaniem nazwy podmiotu wydającego przedmiotowy dokument - (tylko w przypadku składania oferty równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia).2) do oferty należy dołączyć próbki oferowanych produktów równoważnych, pozwalające na ocenę techniczną, jakościową i funkcjonalną, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego

 • III. 6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III. 5)

  1) Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ,2) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeliosobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionegow ust. 2. pkt 2) - w oryginale lub poświadczone notarialnie;3) wypełniony FORMULARZ CENOWY - załącznik Nr 1 do SIWZ (w zależności od częścizamówienia, w której Wykonawca składa ofertę),4) wypełniony załącznik Nr 6 do SIWZ - (tylko w przypadku składania oferty równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia);5) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli są przewidywani - załączyć załącznik nr 5 do SIWZ).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie strony oświadczają, że nie będą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzać nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy jest możliwa w sytuacji gdy: a. konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, b. zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, c. zmiana jest korzystna dla Kupującego, d. istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV. 1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. umb. pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ul. Mickiewicza 2c pok. 12, 15-222 Białystok.. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17. 12. 2013 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Ogólna UMB ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok - lewe skrzydło Pałacu Branickich. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy A&A Biotechnology.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy A&A BiotechnologySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 - FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część SIWZ..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33. 00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy Pierce.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy Pierce

   CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy Sigma-Aldrich.

   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy Sigma-Aldrich

    CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy Celleck Chem.

    • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy Celleck Chem

     CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy Merck Millipore.

     • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy Merck Millipore

      CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy Biotrend.

      • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy Biotrend

       CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy R&D.

       • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy R&D

        CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy MyBiosource.

        • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy MyBiosource

         CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy Abcam.

         • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy Abcam

          CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy Cambridge Isotope Laboratories.

          • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy Cambridge Isotope Laboratories

           CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy Immun Diagnostic, LDN.

           • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy Immun Diagnostic, LDN

            CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: odczynniki laboratoryjne firmy Biovision, Enzo Life Science.

            • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki laboratoryjne firmy Biovision, Enzo Life Science

             CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: drobny sprzęt laboratoryjny firmy LLG.

             • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: drobny sprzęt laboratoryjny firmy LLG

             • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38. 00-5.

             • CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: drobny sprzęt laboratoryjny firmy CAPP.

              • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: drobny sprzęt laboratoryjny firmy CAPP

               CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: drobny sprzęt laboratoryjny firmy Mettler Toledo.

               • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: drobny sprzęt laboratoryjny firmy Mettler Toledo

                CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: drobny sprzęt laboratoryjny firmy Hamilton.

                • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: drobny sprzęt laboratoryjny firmy Hamilton

                 CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: klatki z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych produkcji Tecniplast.

                 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: klatki z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych produkcji Tecniplast

                  CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: akcesoria chromatograficzne firmy Phenomenex.

                  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: akcesoria chromatograficzne firmy Phenomenex

                  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38. 00-7.

                  • CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: fantomy szkoleniowe i materiały eksploatacyjne do fantomów 3B Scientific.

                   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: fantomy szkoleniowe i materiały eksploatacyjne do fantomów 3B Scientific

                   • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.


                   Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

                   Dostępność: Dostępny

                   Czas wysyłki: 30 dni

                   Koszt wysyłki: od 0, 00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DHL - 0, 00 zł
                   Odbiór osobisty - 0, 00 zł

                   Numer katalogowy: IN111

                   Kod producenta: 1000260

                   Stan magazynowy: Stan produktu: Nowy

                   • Opis produktu
                   • Specyfikacja
                   • Dodatkowe informacje
                   • Do pobrania (3)
                   • Klipy filmowe (1)
                   • Recenzje produktu (0)

                   Model oka MICROanatomy™ ilustruje mikroskopową strukturę anatomiczną siatkówki z naczyniówką i twardówką. Lewa strona modelu oka w kształcie prostopadłościanu pokazuje kompletną strukturę siatkówki, w tym zaopatrującą ją warstwę naczyniową i części twardówki w powiększeniu mikroskopowym.

                   Prawa część modelu oka to powiększenie przekroju. MICROanatomy™ pokazuje mikroskopową strukturę fotoreceptorów i komórek warstwy barwnikowej.

                   Lewa część MICROanatomy™ Eye ma powiększenie 850-krotne, prawa część powiększona jest 3800-krotnie. Nigdy wcześniej nie widziałeś ludzkiego oka w ten sposób!

                   Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific zawiera teraz dodatkowe DARMOWE funkcje:

                   • Bezpłatny dostęp do kursu anatomii 3B Smart Anatomy, będącego częścią wielokrotnie nagradzanej aplikacji Complete Anatomy firmy 3D4Medical.
                   • Kurs 3B Smart Anatomy zawiera 23 cyfrowe wykłady z anatomii, 117 różnych wirtualnych modeli anatomicznych i 39 quizów anatomicznych, które sprawdzą Twoją wiedzę.
                   • Bonus: DARMOWA aktualizacja gwarancji z 3 do 5 lat przy każdej rejestracji produktu
                   • PORADA: Otrzymasz również dostęp do bezpłatnej 3-dniowej wersji próbnej wszystkich funkcji premium aplikacji Complete Anatomy po zapisaniu się na kurs 3B Smart Anatomy.

                   Aby odblokować te korzyści, wystarczy zeskanować etykietę znajdującą się na Twoim modelu i zarejestrować się online. Wszystkie funkcje 3B Smart Anatomy są dla Ciebie całkowicie bezpłatne. Więcej informacji - kliknij tutaj.

                   Waga: 1, 11 kg
                   Wymiary: 25 x 23 x 18, 5 cm
                   Marka: 3B Scientific

                   Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific zawiera teraz te dodatkowe DARMOWE funkcje:
                   - Bezpłatny dostęp do kursu anatomii 3B Smart Anatomy, w wielokrotnie nagradzanej aplikacji Complete Anatomy firmy 3D4Medical.
                   - Kurs 3B Smart Anatomy zawiera 23 cyfrowe wykłady z anatomii, 117 różnych wirtualnych modeli anatomicznych i 39 quizów anatomicznych, które sprawdzą Twoją wiedzę.

                   Bonus: DARMOWE przedłużenie gwarancji z 3 do 5 lat przy każdej rejestracji produktu

                   PORADA: Otrzymasz również dostęp do bezpłatnej 3-dniowej wersji próbnej wszystkich funkcji premium aplikacji Complete Anatomy po zapisaniu się na kurs 3B Smart Anatomy.

                   Aby odblokować te korzyści, wystarczy zeskanować etykietę znajdującą się na Twoim modelu i zarejestrować się online.

                   • Instrukcja użytkowania
                   • 3B Smart Anatomy Flyer3B Smart Anatomy Set Up - Tutorial

                   3B Smart Anatomy explained in 90 seconds:Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

                   Pozostałe produkty z kategorii

  Specyfikacja części Funkcja 3b Scientific U192001

  Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja części Funkcja 3b Scientific U192001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Specyfikacja części Funkcja 3b Scientific U192001